Microsoft PowerPoint - - מעודכן מצגת שוק ההון pptx

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft PowerPoint - - מעודכן מצגת שוק ההון pptx"

תמליל

1 מצגת לשוק ההון לשנת 2021

2 הבהרות מצגת זו הוכנה על ידי מליסרון בע"מ ("החברה"). המצגת מיועדת למסירת מידע כללי אודות פעילות החברה למשקיעים בלבד והיא אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור המידע המוצג אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה, המלצה או חוות דעת ואינו מהווה תחליף לשיקול דעת של המשקיע. מצגת זו מהווה הצגה תמציתית וכללית בלבד של פעילות החברה. המצגת אינה מיועדת להחליף את העיון בדיווחיה הפומביים של החברה, ולפיכך על מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם היא מתמודדת, יש לעיין בתשקיף המדף של החברה, בדיווחיה המידיים, התקופתיים והרבעוניים באמצעות אתר ההפצה של המגנ"א ("הדיווחים הפומביים"). המצגת כוללת נתונים ומידע המוצגים באופן ובעריכה שונה מהנתונים הנכללים בדיווחים הפומביים או ככזה הניתן לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחים הפומביים בכל מקרה של הבדל בין המידע הכלול בדיווחים הפומביים לבין המידע הכלול במצגת זו, יגבר המידע הכלול בדיווחים הפומביים. מצגת זו עלולה לכלול תחזיות, הערכות, אומדנים, נתונים המתייחסים לאירועים עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה, ובכלל כך, בין היתר, תחזיות מאקרו כלכליות (לרבות בקשר עם מדד המחירים לצרכן, שינויים בריביות וכו'), שינויים במחירי שכירות ובתפוסות, תחזית FFO ו- NOI, ייזומם והקמתם של פרויקטים (צפי של לוחות זמנים, עלויות בנייה והקמה והכנסות עתידיות) וכוונות או תכניות של החברה ביחס לפרויקטים עתידיים ו/או תחומי פעילות חדשים, המהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בסעיף 32 א בחוק ניירות ערך (התשכ"ח ). מידע צופה פני עתיד כאמור, מבוסס על הערכתה הסובייקטיבית של החברה אשר נעשתה בתום לב, על פי ניסיון העבר והידע המקצועי שצברה החברה, על בסיס עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של עסקי החברה והחברות המוחזקות שלה וכן על עובדות ונתונים מאקרו כלכליים שפורסמו על ידי מקורות חיצוניים ו/או גופים וישויות שונות (ואשר לא נבחנו על ידי החברה באופן עצמאי), והכל כפי שידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו. אולם, הערכות החברה ותכניותיה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה (לרבות באופן מהותי), ויכול שתושפענה מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ואשר אינם בשליטת החברה, ובכלל כך, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, מההתפתחויות בסביבה הכלכלית והגיאופוליטית (בעולם בכלל ובישראל בפרט), משינויים במדיניות הממשלה ורשויות הפועלות מטעמה, מהתקשרויות עם צדדים שלישיים וקיום הסכמים על ידי צדדים שלישיים, מהשפעות משבר הקורונה ומצב התחלואה בישראל והשפעתה על פעילות המשק. מצגת זו עשויה לכלול הדמיות של פרויקטים עתידיים הנמצאים בשלבי תכנון או הקמה. יובהר כי מדובר בהדמיות בלבד וכי ייתכן ויחולו שינויים תכנוניים או אחרים בפרויקטים ואין להסתמך על ההדמיות כמצג ביחס לאופן נראותם הסופי של הפרויקטים לאחר השלמתם. מצגת זו משקפת את המידע הידוע לחברה במועד פרסומה והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו. פארק עופר East 02

3 מליסרון כרטיס ביקור נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב מאז 1992 שווי שוק כ- 12 מיליארד ש"ח, 48% מהון המניות מוחזק על ידי הציבור 125 נכללת במדדי הבורסה המובילים: תל אביב 35, תל אביב ותל אביב נדל"ן בבעלות החברה 27 נכסים מניבים, בשטח מנוהל של 872,000 מ"ר תנופת ייזום: - 3 פרויקטים בשטח של 122,500 מ"ר (חלק החברה) שיניבו לחברה NOI בסך 192 מיליון ש"ח - 3 פרויקטים של הרחבה והשבחה בשטח של 14,350 מ"ר (חלק החברה) שיניבו לחברה NOI בסך 26 מיליון ש"ח ייזום עתידי: - 12 פרויקטים שבנייתם צפויה החל משנת 2023, בשטח של 230,150 מ"ר (חלק החברה) שיניבו לחברה NOI בסך מיליון ש"ח - 6 פרויקטים נוספים בשטח של 186,000 מ"ר (חלק החברה) שמועד בנייתם טרם נקבע שיעור תפוסה ממוצע גבוה של 98% דירוג מנפיק:,'ilAA-' במקביל הועלה דירוג סדרות האג"ח הלא מובטחות של החברה ועתה דירוגן זהה לדירוג סדרות האג"ח המובטחות: 'ilaa' שיעור מינוף (חוב נטו לנכסים) של 43.3% ויחס הון עצמי למאזן של 37% 03

4 מפת הנכסים קניונים אזוריים מתחמי עודפים ופאוור סנטר קניונים עירוניים קניונים שכונתיים פארקי הייטק ומשרדים נכסים בעלי שוכר יחיד עופר רמת אביב עופר בילו סנטר עופר השרון נתניה עופר מרום סנטר פארק עופר פ"ת East איקאה ראשל"צ עופר הקריון עופר גרנד חיפה עופר הקניון הגדול פתח תקווה עופר רחובות חוצות המפרץ עופר הגבעה עופר נוף הגליל עופר לב חדרה עופר קניותר עופר אדומים עופר סירקין עופר נהריה פארק עופר פ"ת West פארק עופר יוקנעם פארק עופר הכרמל בנייני עופר בית המילניום המשביר לצרכן כיכר ציון מקבצי דיור באשדוד קאנטרי מועדון ספורט בחיפה עופר גרנד באר שבע חנות BE טיילת אילת 04 ללא קניון עופר לב אשדוד שמוחזק למכירה

5 פילוח תמהיל נכסי החברה על פי מאפייני סיכון ותשואה שיעור היוון משוקלל אחוז מה- NOI NOI ברבעון הרביעי 2021 (מיליוני ש"ח) שטח (חלק החברה) (אלפי מ"ר) שיעור תפוסה שווי מיוחס מניב (מיליוני ש"ח) שווי מיוחס לזכויות והקמה (מיליוני ש"ח) NOI לתקופת הדוח (מיליוני ש"ח) קניונים אזוריים 53% 6.73% , % % 6.80% , % 85 מתחמי עודפים ופאוור סנטר קניונים עירוניים 4% 7.36% % 40 6% 6.95% , % קניונים שכונתיים 53 קמפוסי הייטק ומשרדים 22% 6.89% ,480 3, % 296 נכסים בעלי שוכר יחיד 5% 5.96% , % 41 סה "כ 100% 6.76% 285 1,034 2,013 18,090 98% הנתונים בגין קמפוסי ההייטק והמשרדים כוללים את המשרדים המצויים במבנה הקניון או בסמוך אליו. ללא שטח של 5,000 מ"ר של אולם ארועים בחוצות המפרץ שפונה השנה שיעור התפוסה הוא 99.2%. ללא קניון עופר נהריה שיעור התפוסה הוא 98.7%, השנה 50% קניון נהריה אוחד לראשונה.

6 חוזים חדשים, מימושי אופציות וחידושי חוזים בשנת 2021 (מסחר ומשרדים) חוזים חדשים (חילופי שוכרים) מסחר מימושי אופציות וחידושי חוזים חוזים חדשים (חילופי שוכרים) משרדים מימושי אופציות וחידושי חוזים מספר חוזים שטח שנחתם (אלפי מ"ר) הכנסה שנתית (מיליוני ש"ח) שיעור הגידול הריאלי בדמי השכירות 3% 2% 4% 8% חוזים חדשים על שטחים פנויים מעל לשנה וייזום חדש מסחר משרדים מספר חוזים שטח שנחתם (אלפי מ"ר) הכנסה שנתית (מיליוני ש"ח) עופר הקריון 06

7 פ'' חלוקה לתמהיל בקניונים חלוקה לתמהיל לפי הכנסות ע תמהיל מוצרים בקניונים אופנה הנעלה ואביזרים תכשיטים עיצוב הבית ומוצרי חשמל וטכנולוגיה טיפוח בריאות ויופי מזון מהיר והסעדה קמעונאות כללית ונותני שירות ופעילות פנאי ומתנות סך חנויות ייעודיות בתי כלבו בתי קולנוע סופרמרקטים סה"כ אחוז מההכנסות 47% 4% 12% 8% 8% 11% 90% 4% 1% 5% 100% עופר רחובות מצגת שוק ההון לשנת

8 ניתוח פדיונות הקמעונאים לפי סגמנטים השינוי בפדיון חודשים מרץ דצמבר 2021 על-פי תמהיל מוצרים בקניונים אופנה הנעלה ואביזרים בהשוואה לתקופה מקבילה % 5% (4%) 8% 5% 6% (3%) (7%) 6% (17%) תכשיטים פעילות פנאי ומתנות עיצוב הבית מוצרי חשמל וטכנולוגיה טיפוח בריאות ויופי מזון מהיר והסעדה קמעונאות כללית ונותני שירות סך חנויות ייעודיות בתי כלבו פדיונות אופנה, הנעלה ואביזרים הם הגבוהים אי פעם בתולדות קניוני עופר (מהווים 47% מההכנסות בקניונים) פדיונות המוצרים לתינוקות גדלו ב 31% לא רלוונטי בתי קולנוע 7% סופרמרקטים 6% סך שינוי (ללא בתי קולנוע) הגידול בפדיון נמדד אל מול תקופה מקבילה בשנת 2019 ללא פדיון בתי הקולנוע שנפתחו בסוף חודש מאי 2021 סה"כ הפדיונות בקניוני עופר לתקופה של כ מיליארד ש"ח פדיונות אופנת הספורט עלו ב- 35%, סגמנט זה מהווה כ- 4% מכלל פדיונות קניוני עופר בשנת 2021 מצגת שוק ההון לשנת

9 הקמת זרוע הדיגיטל רכישה של 100% ממניות חברת גרופר, בעלת המותגים GROO ו- Baligam והקמת זרוע הדיגיטל בהיקף השקעה מוערך עד תום 2023 של כ- 100 מיליון ש"ח (כולל עלות הרכישה) קידום שני פרויקטים עיקריים במהלך 2022: שידרוג אפליקציית My Ofer הטמעת תהליכי פרסונליזציה לשיפור שביעות רצון הלקוחות, חיזוק מערכת היחסים עמם ועם השוכרים הקמת הקניון ההיברידי שילוב בין הקניון הפיזי למרחב הדיגיטלי ליצירת ערך מוסף לשוכרים וללקוחות המבקרים אגב מתן פיתרון לוגיסטי משלים למסע הלקוח (ליקוט, איסוף, שילוח) 09 מצגת שוק ההון לשנת 2021

10 משרדים שוכרים מובילים כ- 330 שוכרים מתוכם חברות מובילות הנסחרות בבורסות בעולם ובארץ 334,000 מ"ר מנוהלים + 6,000 חניות מח"מ שכירויות 4.15 שנים NOI שנתי (לפי Q4/21) מיליון ש"ח שיעור היוון משוקלל 6.89% תפוסה 97.1% אחוז שווי נכסים מניבים 3.8 מיליארד ש"ח פרויקטים בהקמה - כ- 207 אלף מ"ר (חלק החברה 123 אלף מ"ר) NOI צפוי מיליון ש"ח (חלק החברה) שווי נכסים בהקמה 1.5 מיליארד ש"ח 10

11 פרויקטים בהקמה 11 מגדל Landmark תל אביב- הדמייה

12 פרויקטים בהקמה - LANDMARK (חלק החברה 50%) הדמיה שטח להשכרה - 166,000 מ"ר שימושים - משרדים, מסחר ודירות (116 יח"ד) עד היום הושקע 1.1 מיליארד ש"ח, סך עלות בנייה משוערת כ מיליארד ש"ח (כולל קרקע, שיפורים במושכר ודירות מגורים) מועד סיום מתוכנן מגדל A,2023 מגדל - B 2025 NOI צפוי מיליון ש"ח, מכירת הדירות צפויה להניב כ- 0.5 מיליארד ש"ח סטטוס השכרות החברה חתמה על שלושה חוזים: - Networks - Cato 16,500 מ"ר - Fundbox - 5,800 מ"ר - Optibus - 8,200 מ"ר בנוסף מתנהלים משאים ומתנים מתקדמים על כל יתרת מגדלים A ו- B מצב בנייה: 12 מצב נכון להיום מגדל - A סיום שלד עילי עד קומה 29 מגדל - B סיום שלד עילי עד קומה 2

13 פרויקטים בהקמה פארק עופר בניינים C ו- D (חלק החברה 74%) הדמיה שטח להשכרה - 32,500 מ"ר שימושים - משרדים עד היום הושקע מיליון ש"ח, סך עלות בנייה משוערת כ- 231 מיליון ש"ח (כולל קרקע) מועד סיום מצב נכון להיום NOI צפוי - 27 מיליון ש"ח סטטוס השכרות החברה חתמה על שני חוזים: - Global-E - 7,000 מ"ר - סימטרון מ"ר בנוסף מתנהלים משאים ומתנים על שטחים נוספים מצב בנייה: בניין C התקבל טופס 4 בניין D התקבל טופס 4 13

14 פרויקטים בהקמה עופר הכרמל (חלק החברה 100%) הדמיה הדמיה שטח להשכרה - 23,000 מ"ר שימושים - משרדים עד היום הושקע מיליון ש"ח, סך עלות בנייה משוערת כ- 200 מיליון ש"ח מועד סיום מתוכנן NOI צפוי - 19 מיליון ש"ח סטטוס השכרות החברה חתמה על שני חוזים: - אינסייטק - 3,700 מ"ר (שוכרים עוד כ- 7,000 מ"ר בבניין הקיים) - מימד - 3,200 מ"ר - החברה מנהלת משאים ומתנים על שטחים נרחבים נוספים מצב נכון להיום מצב בנייה: סיום עבודות השלד, התקדמות עבודות מערכות וגמרים, לקראת השלמה וטופס 4 14

15 פרויקטים בהקמה חוצות המפרץ שטח להשכרה 16,700 מ"ר (חלק החברה 50%) הדמיה שימושים - מסחר עד היום הושקע הבנייה טרם החלה, סך עלות בנייה משוערת כ- 106 מיליון ש"ח מועד סיום מתוכנן ג'מבו ופוקס הום 2023, בבילון מצב נכון להיום NOI צפוי - 13 מיליון ש"ח (100%) סטטוס השכרות החברה חתמה על שלושה חוזים: ג'מבו - 10,000 מ"ר פוקס הום - 1,500 מ"ר בבילון - 2,700 מ"ר מצב בנייה: הוגשה בקשה להיתר בנייה הצפוי להתקבל במהלך השנה הדמייה 15

16 ח'' סיכום פרויקטים בהקמה (מיליוני ש"ח) שם הנכס שיעור בעלות בנכס שימוש עיקרי בנכס שטח להשכרה שלב פיתוח מועד סיום בנייה משוער (טופס 4) אומדן עלות לפרויקט שווי נטו של הפרויקט בספרי החברה ליום (מיליוני ש ח'' ( עלות השלמת בנייה משוערת (מיליוני ש ( NOI בתפוסה מלאה (מיליוני ש"ח) , % עופר רמת אביב מסחר בבנייה ** , % עופר הקריון - (תוספת שדרת מסחר) מסחר בבנייה ,500 74% פארק עופר East פ"ת בניין C+D משרדים בבנייה , % עופר הכרמל משרדים בבנייה 307 1,782 1,802 2, ,000 מגדל -Landmark תל אביב* 50% משרדים ומסחר בבנייה ,700 50% חוצות המפרץ מסחר הוגשה בקשה להיתר 218 1,146 1,516 1, ,900 חלק החברה שיעור התשואה הצפוי על עלות הפרויקטים הינו כ- 11% * עלות הקמת הפרויקט כוללת גם את עלות הקמת 116 הדירות בפרויקט, עם זאת ה- NOI ** כולל שינויים משמעותיים בתוך הקניון הקיים והשטח אינם כוללים את הדירות בפרויקט, אשר מכירתן צפויה להניב כ- 0.5 מיליארד ש"ח (חלק החברה 50%) 16

17 פוטנציאל עתידי להגדלת ה- NOI במיליוני ש"ח 1800 גידול של 44% 203 1, , , , NOI Q4.21 תרומת פרויקטים בבנייה אכלוס שטחים פנויים הקלות קורונה Q4.21 NOI תרומת פרויקטים בבנייה NOI NOI NOI מייצג ליום ותוספת צפויה ל- NOI בגילום שנתי חלק הבעלים בראיה Landmark מייצג לאחר אכלוס מפרויקטים בייזום עתידי מייצג לאחר אכלוס מנכסים קיימים שנתית 31 בדצמבר 2023 פרויקטים בייזום עתידי פרויקטים בבנייה ה- NOI מפרויקטים בייזום עתידי מתבסס על הערכת החברה כיום. התוצאות בפועל יכולות להיות שונות באופן משמעותי 17

18 פוטנציאל עתידי להגדלת ה- FFO במיליוני ש"ח גידול של 70% 142 1, , , FFO Q4.21 תרומה מפרויקטים תרומה מחילופי בבנייה חוב שנפרע בשנים אכלוס שטחים פנויים ותוספת צפויה ל- FFO מנכסים קיימים הקלות קורונה Q4.21 בגילום שנתי שימוש במזומן לפרעון הלוואות בגילום שנתי FFO מייצג ליום 31 בדצמבר 2023 תרומת פרויקטים תרומה מחילופי חוב שנפרע בשנת 2024 בבנייה - Landmark FFO מייצג לאחר אכלוס פרויקטים בבנייה FFO מפרויקטים בייזום עתידי שק ף 6 FFO לאחר ייזום עתידי נלקחו בחשבון השפעות מיסויות לפי הערכת החברה נלקח בחשבון השפעות מימון על פרויקטים בייזום עתידי לפי יחס חוב של 50% וריבית מוערכת של 1% 18

19 (חלק הבעלים) ו- FFO לאורך שנים NOI FFO NOI (חלק הבעלים) 3.51 % 3.51 % + 253% 74% ,205 1, ,016 1,073 1,089 1, ,140 1,444 1, Q4/21 בגילום שנתי FFO לאחר ייזום עתידי (תחזית ( FFO לאחר סיום פרויקטים בייזום Q4/21 בגילום שנתי NOI לאחר ייזום עתידי (תחזית) NOI לאחר סיום פרויקטים בייזום 19

20 סקירת התוצאות הפיננסיות 20 עופר הגדול פתח תקווה

21 סקירת התוצאות הפיננסיות לשנת 2021 תוצאות הכוללות את השפעת משבר הקורונה (לרבות סגירת הקניונים במשך 51 ימים במהלך הרבעון הראשון) רווח נקי לבעלים NOI מנכסים זהים NOI חלק הבעלים 1,473 מיליון ש"ח גידול של 1,723 מיליון ש"ח לעומת תקופה מקבילה אשתקד 1,078 מיליון ש"ח גידול של 33% לעומת תקופה מקבילה אשתקד 1,034 מיליון ש"ח גידול של 33% לעומת תקופה מקבילה אשתקד 723 מיליון ש"ח גידול של 57% לעומת תקופה מקבילה אשתקד החברה העניקה בתקופת הדוח הקלות לשוכרים בהיקף של 104 מיליון ש"ח לעומת 351 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד Funds From Operations (FFO) הקלות קורונה פדיונות מחודש מרץ עד חודש דצמבר* גידול של 6% בפדיונות בקניוני החברה בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019 " מליסרון מסכמת את שנת 2021 עם עלייה משמעותית בתוצאות התפעוליות הן בפעילות הקניונים והן בפעילות המשרדים, המעידה בין היתר, על הסתגלות השוק למציאות של שגרה לצד קורונה ועל הצלחתה של החברה בהתמודדות עם האתגרים שהציבה בפניה מגיפת הקורונה. השנה, המשיכה מליסרון בתנופת הייזום שלה, בדגש על תחום המשרדים. בנוסף, ממשיכה החברה לקדם את תוכניתה האסטרטגית שנועדה להבטיח את המשך צמיחת החברה וגיוון בתחומי פעילותה כאשר במוקד התוכנית ייזום של פרויקטים בעירוב שימושים בנכסים קיימים לצד איתור נכסים וקרקעות חדשים" ליאורה עופר, יו"ר 21 *הגידול בפדיון נמדד אל מול תקופה מקבילה בשנת 2019 בנטרול פדיונות בתי הקולנוע שלא עבדו באופן מלא השנה וסבלו ממגבלות רבות

22 סקירת התוצאות הפיננסיות לשנת 2021 תוצאות הכוללות את השפעת משבר הקורונה (לרבות סגירת הקניונים במשך 51 ימים במהלך הרבעון הראשון) תזרים מפעילות שוטפת שיעורי תפוסה סך נדל"ן להשקעה מנוהל חלק מליסרון בנדל"ן להשקעה Loan To Value (LTV) 734 מיליון ש"ח גידול של 425 מיליון ש"ח לעומת תקופה מקבילה אשתקד 97.1% במשרדים 98.4% בקניונים ריבית אפקטיבית משוקללת (עלות החוב) 21.1 מיליארד ש"ח גידול של 9.8% ביחס ליום 31 בדצמבר מיליארד ש"ח גידול של 9.7% ביחס ליום 31 בדצמבר % קיטון של 4.6% ביחס ליום 31 בדצמבר % קיטון של 0.41% ביחס ליום 31 בדצמבר 2020 "מליסרון מסיימת שנת פעילות ייחודית שעל אף שהתחילה בסגר ארוך של 51 יום כתוצאה מהגבלות הקורונה, היא המשיכה בצמיחה חסרת תקדים בהיקפי הפדיונות ובתנועת הקונים אשר הביאו לתוצאות שיא. ממועד פתיחת הקניונים הציגה החברה עלייה ברווחיות בכל הפרמטרים התפעולים. פדיונות השוכרים עלו בכ- 6% ושיעורי התפוסה בקניונים ובמשרדים עומדים על כ- 98%. בנוסף, דמי השכירות הממוצעים בחוזים חדשים שנחתמו השנה עלו בכ- 5% " אופיר שריד, מנכ"ל 22

23 12% ביצועים פיננסיים FFO בהשוואה ל מיליון ש"ח לשנה שהסתיימה ביום לשנה שהסתיימה ביום (טרום תקופת הקורונה) לשלושת החודשים שהסתיימו ביום לשלושת החודשים שהסתיימו ביום גידול ב- FFO מול רבעון רביעי 2019 NOI חלק הבעלים ,096 1,034 ( 16) ( 18) ( 60) ( 62) עלויות הנהלה וכלליות ( 1) ( 2) ( 5) ( 7) עלויות פרסום ושיווק בנטרול הפסד מפעילות אחרת מיליון ש"ח FFO ברבעון האחרון (4.3 ש"ח למניה) בנטרול פחת והפחתות חשבונאיות , EBITDA ( 60) ( 47) ( 262) (197) הוצאות ריבית ריאלית על החוב הפיננסי ונטרול הוצאות מימון בגין הפחתת עודפי עלות 11,633 מיליון ש"ח EPRA NAV ליום 31 בדצמבר 2021 (245 ש"ח למניה) ( 17) ( 21) ( 57) ( 60) מיסים שוטפים (ללא מדד) Funds From Operations (FFO) ( 60) - ( 240) דיבידנדים שחולקו יתרת משאבים להשקעה במנועי צמיחה נוספים

24 שווי נדל"ן להשקעה (חלק הבעלים, מיליוני ש"ח) בשנת 2021, רשמה החברה בדוחותיה הכספיים עליית שווי של נכסיה המסחריים בסך של 1.3 מיליארד ש"ח, שנובעת בעיקר מ: ביטול הירידה בהכנסות הצפויות כתוצאה מהשלכות משבר הקורונה בטווח הזמן הקצר אשר נלקחה בחשבון בהערכות השווי שנעשו בשנת 2020 עדכון של חוזי השכירות שנחתמו השנה עדכון בגין מרכיב המדד על הכנסות שכ"ד בנוסף, עודכנו הערכות השווי לפרויקטים בייזום, בעיקר LANDMARK תל אביב, וזאת בהתאם לתנאי חוזים שנחתמו ומשאים ומתנים שמתנהלים 22,000 21,000 20,303 20,000 19,000 18,985 18, % 18,000 17,000 16,783 17,127 16,000 15,000 14,000 13,

25 יתרת החוב נטו (חלק הבעלים, מיליוני ש"ח) 11, ,000 1, ,302 9,000 8,000 8,892 8,812 7,000 6, גידול ביתרת המזומנים הפרשי הצמדה ואחרים פרעון הלוואותלז "ק וניירות פרעוןאג "ח הלוואות לז "א ערך מסחריים, נטו הנפקת אג "ח והלוואות

26 ניצול יעיל של עלויות החוב שיעור המינוף על נכסי החברה (LTV) ועלות החוב הצמוד הכוללת על פני השנים % 70% 6% 5% 3.43 שנים מח''מ חוב החברה * 60% 4.7% 50% 40% 30% 20% 68.3% 55.4% 3.7% 56.0% 3.7% 54.7% 3.3% 46.8% 2.9% 47.9% 2.38% 43.3% 1.97% 4% 3% 2% 3.5 מיליארד ש"ח החוב הנפרע בתקופה בריבית אפקטיבית של כ- 2.54% 10% 0% LTV ratio Average cost of debt 1% 0% 0.5% התשואה לפדיון של אג"ח מובטח הנסחר כיום (על פי אג"ח סדרה כ' מח"מ כ שנים) 26 * המח"מ הושפע לרעה בגלל אג"ח סדרה ח' שנפרע ביום לאחר פרעונו המח"מ עומד על 3.82 שנים

27 פריסת פירעונות החוב על פני שנים והריבית האפקטיבית של פירעונות החוב 3,000 2,500 2,623 2,750 2,000 1,730 1,500 1,389 1, , % 3.12% 2.87% 2.16% 1.43% 1.80% % 1.04% ואילך ליום 31 בדצמבר, 2021 לחברה יתרת מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ- 1.4 מיליארד ש"ח, כאשר עליה לשרת חוב (כולל קרן וריבית) לתקופה שעד ליום 31 בדצמבר, 2022, בהיקף של כ- 1.8 מיליארד ש"ח (ללא המזומנים שנמצאים ליום 31 בדצמבר, 2021 בפיקדון לטובת פירעון אג"ח ח' וללא פירעון אג"ח ח') בנוסף מחזיקה החברה מסגרות אשראי מחייבות שאינן מנוצלות בהיקף של כ- 600 מיליון ש"ח ובנכסים לא משועבדים בהיקף של כ- 7.7 מיליארד ש"ח

28 ריבית ריאלית על החוב הפיננסי במהלך השנים (חלק מליסרון) במיליוני ש"ח קיטון של 57% פוטנציאל חיסכון ריבית שנתית בגין פירעונות עד סוף שנת מיליון ש"ח, לפי ריבית של 0.75% 28

29 שיעור ההיוון המשוקלל ביחס לעלות החוב המשוקללת הצמודה של החברה 9% 8% 7% 7.44% 7.96% 7.57% 7.47% 7.82% 7.83% 7.66% 7.51% 7.47% 7.39% 7.23% 7.21% 6.82% 7.01% 6.97% 6.82% 6.81% 6.76% 6% 5% 4% 3% 5.2% 4.8% 4.7% 4.7% 4.7% 4.6% 4.3% 4.0% 3.7% 3.7% 3.3% 3.2% 2.9% 4.79% 2.38% 2.36% 2.2% 2.0% 6.26% 2% 1% 0% 0.5% עלות גיוס חוב עדכנית 1.97% שיעור תשואה משוקלל לפי עלות גיוס של 0.5% (על פי עלות גיוס אג"ח מליסרון (סדרה כ'), מח"מ 7.19 שנים) עלות גיוס החוב

30 ייזום עתידי 30 קניון עופר רמת אביב - הדמיה

31 פרויקטים בתהליך תכנוני ייזום לטווח בינוני משרדים מעל קניון רחובות שטח להשכרה 11,000 מ"ר שימושים משרדים מצב תכנוני תב"ע מאושרת, לפני קבלת היתר מועד התחלת בנייה צפוי עלויות בנייה צפויות מיליון ש"ח NOI צפוי 9-11 מיליון ש"ח שווי (כיום) בספרים 34 מיליון ש"ח הדמיה 31

32 פרויקטים בתהליך תכנוני ייזום לטווח בינוני דיור להשכרה סמוך לקניון עופר גרנד באר-שבע שטח להשכרה 35,000 מ"ר שימושים 297 יחידות דיור מצב תכנוני תב"ע מאושרת, בשלבי תכנון לקראת הגשה להיתר מועד התחלת בנייה צפוי עלויות בנייה צפויות מיליון ש"ח NOI צפוי מיליון ש"ח שווי (כיום) בספרים 58 מיליון ש"ח הדמיה 32

33 פרויקטים בתהליך תכנוני ייזום לטווח בינוני משרדים מעל קניון באר-שבע שטח להשכרה 14,000 מ"ר שימושים משרדים ומרפאות מצב תכנוני תב"ע מאושרת, לפני קבלת היתר מועד התחלת בנייה צפוי עלויות בנייה צפויות מיליון ש"ח NOI צפוי מיליון ש"ח שווי (כיום) בספרים 11 מיליון ש"ח הדמיה 33

34 פרויקטים בתהליך תכנוני ייזום לטווח בינוני מגדל משרדים נוסף בפארק עופר הכרמל שטח להשכרה 16,000 מ"ר הדמיה שימושים משרדים מצב תכנוני תב"ע מאושרת מועד התחלת בנייה צפוי עלויות בנייה צפויות מיליון ש"ח NOI צפוי מיליון ש"ח שווי (כיום) בספרים 15 מיליון ש"ח הדמיה 34

35 פרויקטים בתהליך תכנוני ייזום לטווח בינוני חוות שרתים בפארק עופר הכרמל שטח להשכרה 18,000 מ"ר (16 מגה-וואט ברוטו) שימושים חוות שרתים מצב תכנוני תב"ע מאושרת מועד התחלת בנייה צפוי עלויות בנייה צפויות מיליון ש"ח NOI צפוי מיליון ש"ח שווי בספרים 16 מיליון ש"ח הדמיה 35

36 פרויקטים בתהליך תכנוני פרויקט בעירוב שימושים בסמוך לקניון השרון שטח להשכרה משרדים ומסחר 7,000 מ"ר מגורים 15,500 מ"ר עירוב שימושים 92 יחידות דיור להשכרה 3,500 מ"ר משרדים ו- 3,500 מ"ר מסחר ייזום לטווח בינוני מצב תכנוני תב"ע מאושרת, בשלבי תכנון לקראת הגשה להיתר מועד התחלת בנייה צפוי עלויות בנייה צפויות מגורים מיליון ש"ח משרדים ומסחר מיליון ש"ח NOI צפוי מגורים מיליון ש"ח משרדים ומסחר 7-9 מיליון ש"ח שווי (כיום) בספרים מגורים - 36 מיליון ש"ח משרדים ומסחר - 42 מיליון ש"ח הדמיה 36

37 פרויקטים בתהליך תכנוני ייזום לטווח בינוני מגדל משרדים נוסף סמוך לקניון עופר פתח-תקווה שטח להשכרה 27,000 מ"ר שימושים משרדים מצב תכנוני תב"ע מאושרת מועד התחלת בנייה צפוי עלויות בנייה צפויות מיליון ש"ח NOI צפוי מיליון ש"ח שווי (כיום) בספרים 24 מיליון ש"ח הדמיה 37

38 פרויקטים בתהליך תכנוני ייזום לטווח בינוני תוספת משרדים ליד קניון נוף הגליל (חלק החברה 90.9%) שטח להשכרה 6,000 מ"ר שימושים משרדים מצב תכנוני תב"ע הופקדה למתן תוקף מועד התחלת בנייה צפוי 2022 עלויות בנייה צפויות 43 מיליון ש"ח NOI צפוי 5 מיליון ש"ח שווי (כיום) בספרים 5 מיליון ש"ח הדמיה 38

39 פרויקטים בתהליך תכנוני ייזום לטווח בינוני תוספת מסחר ומשרדים ליד קניון נוף הגליל (חלק החברה 90.9%) שטח להשכרה 29,000 מ"ר שימושים מסחר ומשרדים מצב תכנוני תב"ע הופקדה למתן תוקף מועד התחלת בנייה צפוי 2024 עלויות בנייה צפויות מיליון ש"ח NOI צפוי מיליון ש"ח שווי (כיום) בספרים 64 מיליון ש"ח הדמיה 39

40 פרויקטים בתהליך תכנוני ייזום לטווח בינוני תוספת משרדים בפארק עופר יקנעם שטח להשכרה 40,000 מ"ר שימושים משרדים מצב תכנוני תב"ע בתהליך מועד התחלת בנייה צפוי עלויות בנייה צפויות מיליון ש"ח NOI צפוי מיליון ש"ח שווי (כיום) בספרים 0 הדמיה 40

41 פרויקטים בתהליך תכנוני ייזום לטווח בינוני תוספת משרדים ומסחר בעופר אדומים שטח להשכרה 14,800 מ"ר שימושים משרדים ומסחר מצב תכנוני תב"ע מאושרת מועד התחלת בנייה צפוי עלויות בנייה צפויות מיליון ש"ח NOI צפוי מיליון ש"ח שווי (כיום) בספרים 9 מיליון ש"ח הדמיה 41

42 פרויקטים בתהליך תכנוני שם הנכס שיעור בעלות בנכס שימוש עיקרי בנכס ייזום לטווח בינוני שטח להשכרה סטטוס מועד צפוי להתחלת בנייה שווי הפרויקט נטו בספרי החברה ליום (במיליוני ש"ח) אומדן יתרת עלות לפרויקט (במיליוני ש"ח) אומדן NOI בתפוסה מלאה , % עופר רחובות משרדים תב"ע מאושרת, לפני קבלת היתר ,000 עופר באר שבע 100% משרדים ומרפאות תב"ע מאושרת, לפני קבלת היתר , % עופר הכרמל משרדים תב"ע מאושרת , % עופר הכרמל חוות שרתים תב"ע מאושרת , % עופר השרון מסחר ומשרדים תב"ע מאושרת, תכנון לפני הגשה להיתר ,000 קניון עופר פתח תקווה 100% משרדים תב"ע מאושרת ,000 91% עופר נוף הגליל משרדים תב"ע לפני אישור סופי ,000 91% עופר נוף הגליל מסחר ומשרדים תב"ע לפני אישור סופי , % עופר יקנעם משרדים תב"ע בתהליך , % עופר אדומים משרדים ומסחר תב"ע מאושרת ,168-2, ,650 חלק החברה ללא מגורים ,000 עופר באר שבע 100% מגורים (297 יחידות) (החברה מייעדת להשכרה) תב"ע מאושרת, תכנון לפני הגשה להיתר , % עופר השרון מגורים (92 יחידות) (החברה מייעדת להשכרה) תב"ע מאושרת, תכנון לפני הגשת היתר ,693-2, ,150 חלק החברה כולל מגורים 42

43 חלוקה לתחומי פעילות עיקריים של החברה לפי NOI כיום ו- NOI לאחר השלמת הייזום הקיים לטווח הבינוני משקל תחומי פעילות כיום משקל תחומי פעילות לאחר אכלוס מלא של פרויקטים בייזום קיים לטווח בינוני 9% 5% 22% 33% 58% 73% אחר משרדים מסחר אחר משרדים מסחר משרדים המצויים במבנה קניון או בסמוך אליו נכללים בתחום המשרדים תחום פעילות אחר מתייחס כיום למבנים המושכרים לשוכר יחיד ובעתיד גם לתחום חוות השרתים והדיור להשכרה 43

44 פרויקטים בתהליך תכנוני ייזום לטווח ארוך הרחבה משמעותית של מתחם קניון רמת-אביב בשילוב מגורים, מלון ומשרדים שטח להשכרה 90,000 מ"ר עירוב שימושים מסחר, מגורים להשכרה, משרדים ומלון מצב תכנוני שלב שיתוף ציבור עלויות בנייה צפויות טרם נקבע NOI צפוי טרם נקבע שווי (כיום) בספרים 73 מיליון ש"ח הדמיה 44

45 פרויקטים בתהליך תכנוני פרויקטים שמועד הקמתם והאומדנים בגינם טרם נקבעו ייזום לטווח ארוך שם הנכס שיעור בעלות בנכס שימוש עיקרי בנכס שטח להשכרה סטטוס מועד צפוי להתחלת בנייה שווי הפרויקט נטו בספרי החברה ליום (במיליוני ש"ח) אומדן יתרת עלות לפרויקט (במיליוני ש"ח) אומדן NOI בתפוסה מלאה עופר רמת אביב מסחר, משרדים, מלונאות ודיור להשכרה תב"ע בתהליך (הליך שיתוף ציבור) טרם נקבע טרם נקבע טרם נקבע 73 90, % עופר גרנד חיפה מלונאות תב"ע מאושרת טרם נקבע טרם נקבע טרם נקבע 5 6, % עופר הקריון משרדים תב"ע מאושרת טרם נקבע טרם נקבע טרם נקבע 42 23, % קניון עופר פתח תקווה מסחר תב"ע מאושרת טרם נקבע טרם נקבע טרם נקבע - 7, % עופר הכרמל משרדים ותעסוקה תב"ע מאושרת טרם נקבע טרם נקבע טרם נקבע 25 10, % חוצות המפרץ לוגיסטיקה ומשרדים תב"ע מאושרת טרם נקבע טרם נקבע טרם נקבע ,000 50% ,000 חלק החברה 45

46 תודה על ההקשבה לפרטים: טל פרומר חשב ראשי ואחראי שוק ההון

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדור

מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדור מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה Retail Parks בגרמניה יזם ה Condo המוביל בדיסלדורף נובמבר 2015 הבהרה משפטית מטרת מצגת זו היא להציג את

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

מרכזי קניות דוד גבאי מיכה גולדברג ריבית נמוכה תמשיך לתמוך בענף. העדפ

מרכזי קניות דוד גבאי מיכה גולדברג ריבית נמוכה תמשיך לתמוך בענף. העדפ מרכזי קניות דוד גבאי 03-7132041 David.Gubbay@xnes.co.il מיכה גולדברג 03-7533100 Micha.Goldberg@xnes.co.il 26.6.2056 ריבית נמוכה תמשיך לתמוך בענף. העדפה לחברות ממונפות: קנייה למליסרון וביג; ת. שוק לעזריאלי

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

קיל מתחם מגורים שנרכש בשנת 2016 מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמ

קיל מתחם מגורים שנרכש בשנת 2016 מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמ קיל מתחם מגורים שנרכש בשנת 2016 מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדורף רוסטוק Park Hanse

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הערכות שווי סוגיות נבחרות האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים רו"ח יובל זילברשטיין, מנכ"ל פרומתאוס ייעוץ כלכלי מרץ 2016 רחוב קרמניצקי 14 תל אביב I 6789912 טלפון: I 03-561-7801 פקס: 03-5617765 הערכות שווי סוגיות

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond Chicago-Eagle Creek הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של ( Lightstone Enterprises Limited

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

קיל מתחם מגורים שנרכש בשנת 2016 מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמ

קיל מתחם מגורים שנרכש בשנת 2016 מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמ קיל מתחם מגורים שנרכש בשנת 2016 מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדורף רוסטוק Park Hanse

קרא עוד

קבוצת חג'ג' יזום נדל"ן בע"מ

קבוצת חג'ג' יזום נדלן בעמ קבוצת חג'ג' מצגת הנפקה יזום נדל"ן בע"מ אג"ח ד' פברואר 2013 מטרת מצגת זו היא להציג את החברה על פעילותה ותוצאותיה הכספיות. היא אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) ("Matomy") is pleased to announce the publ

January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) (Matomy) is pleased to announce the publ January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) ("Matomy") is pleased to announce the publication of a presentation with updated key features

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

Microsoft Word - חווד פלאזה סנטרס אפריל 2014 חתומה

Microsoft Word - חווד פלאזה סנטרס אפריל 2014 חתומה בנין רוגובין תדהר רחוב מנחם בגין 11 רמת גן 52681 טלפון 03-5665006 פקס 074-7144150 info@bakertilly.co.il www.bakertilly.co.il חוות דעת כלכלית פלאזה סנטרס סלע קולקר בייקר טילי פיננסים Baker Tilly הינו שמה

קרא עוד

אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102

אביב ארלון בעמ דוח תקופתי לשנת 4102 אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102 ב) דו"ח תקופתי לשנת 4102 תוכן העניינים תיאור עסקי החברה דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה דוחות כספיים ליום 10 בדצמבר 4102 פרטים נוספים על החברה שאלון ממשל תאגידי

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי ישפרו פלאנט באר שבע אוגוסט 2016 רח אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח' אבן גבירול 192, תלאביב 62032, טל. 035441412, פקס.

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

מצגת חברה דוחות Q1/2015

מצגת חברה דוחות Q1/2015 מצגת חברה דוחות Q1/2015 מידע צופה פני עתיד מצגת זו הוכנה על ידי מישורים חברה לפיתוח בע"מ )"החברה"( כמצגת כללית אודות החברה. מצגת זו אינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים פורמאליים שפרסמה החברה לציבור

קרא עוד

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר 2 0 1 3 נתוני תפעול מלונות בשנת 2012 מקור הנתונים: "רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה" )כרך 41(- ל.מ.ס, "מלונות

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים

קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים גילה הירוקה! השקעה שכדאי לבנות עליה. עתודות הקרקע בארץ ובירושלים בפרט, הולכות ומתמעטות. נותרו מעט מאוד קרקעות פנויות שעליהן ניתן לתכנן ולבנות דירות בבניה

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מצגת שוק ההון - מלל בלבד pptx

Microsoft PowerPoint - מצגת שוק ההון - מלל בלבד pptx כנס משקיעים 2012 אוגוסט מידע צופה פני עתיד מטרת מצגת זו היא להציג את חברת פוקס ויזל בע"מ (להלן - "החברה") על פעילותה ותוצאותיה הכספיות. היא אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

1 דוח תקופתי לשנת 2017 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בע"מ )להלן: "החברה"( מספר חברה ברשם החברות: כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: פ

1 דוח תקופתי לשנת 2017 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בעמ )להלן: החברה( מספר חברה ברשם החברות: כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: פ דוח תקופתי לשנת 207 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בע"מ )להלן: "החברה"( מספר חברה ברשם החברות: 5056088 כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: 035393586 פקסמיליה: 035393523 כתובת הדואר האלקטרוני: infopro@africaisrael.com

קרא עוד

חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימל

חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימל חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימלפרב גנאדי רפופורט גל אלש יניר צוריאל שי עמיר שרית אלוני

קרא עוד

תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ו

תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ו תבנית לכתיבת תוכנית עסקית לפניכם שלד לכתיבתה של תוכנית עסקית. השלד מכיל את כל הפרקים שכדאי שיופיעו בתוכנית עסקית, עם הסברים מפורטים על מה כדאי לחשוב ומה רצוי לכלול בכל פרק. גם אם נראה לעתים שנושא מסוים

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

גיליון ינואר 2015 ה- 1,000 הבא? מתחם האלף בראשון לציון - סיפור הצלחה או פנטזיה השוכרים חוזרים לת"א בגלל הטאלנטים ובגלל המחירים בהרצליה איך משקיעים בנד

גיליון ינואר 2015 ה- 1,000 הבא? מתחם האלף בראשון לציון - סיפור הצלחה או פנטזיה השוכרים חוזרים לתא בגלל הטאלנטים ובגלל המחירים בהרצליה איך משקיעים בנד גיליון ינואר 2015 ה- 1,000 הבא? מתחם האלף בראשון לציון - סיפור הצלחה או פנטזיה השוכרים חוזרים לת"א בגלל הטאלנטים ובגלל המחירים בהרצליה איך משקיעים בנדל"ן מניב בתנאי אפס ריבית, ומה תהיה התשואה שוק המשרדים:

קרא עוד

Microsoft Word - PTNR Post 3Q11 .doc

Microsoft Word - PTNR Post 3Q11 .doc 23 בנובמבר 2011 צחי אברהם אנליסט טלפון 03 5652510 מייל tsahiav@clal-fin.co.il פרטנר רבעון שלישי במורד ההר שום דבר לא ידוע, לא שנה לא שבוע דו"ח מדמם של פרטנר, עם ירידה של 17% ב- (27% EBITDA בנטרול סמייל)

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד