Microsoft Word - גולצין_עג_2.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - גולצין_עג_2.doc"

תמליל

1 2012 גליון ב', תשע"ג - : עגנון על הטרוטופיה ושמה 'אבי השור' "מקום אחד יש בירושלים ונקרא אבי השור. ולמה נקרא אבי השור, על שום מעשה שהיה. אם אתם רוצים אספר לכם" (ש"י עגנון, "אבי השור", עד הנה, עמ' של"ו). פתיחה זו של הסיפור 1 'אבי השור' שאותה בחר עגנון לשבץ בכרך סיפוריו ועינם'. כופה על הקורא עד הנה קשב בין הסיפור לסוגיה גיאוגרפית-אטיולוגית 'פרנהיים' 'עידו הסיפור לבין המספר מציב בפני הקורא את סיפורו של זקן אלמוני ששמו ניתן לו על שום שהיה ברשותו שור פלאי. זהו מעשה ב"זקן אחד [ש]היה בירושלים", דמות אנונימית הנטולה שם ואינה נטועה בזמן מסוים. פתיחה זו מושתתת מופשטת המוכרת שלה, כנוסח ביצירה הן במוטיביקה הסיפורית אפוא עממית שנמסרת והן בנוסח על שאלה סטרוקטורלית אקסמפלרית על-פה בדרך השיח 'מעשה העז', עד כי הקורא אינו יכול שלא להבחין ב'תאוֹמ ת'וּ והיא מזכירה הן בקווי העלילה שלה את הסיפור הידוע עגנון של של שני הסיפורים: מעשה העז 1 ש"י עגנון, "אבי השור", עד הנה, ירושלים ותל-אביב: שוקן, תשי"ב 1952, עמ' של"ו-שמ"ב. כל הזכויות שמורות פרויקט חקר עגנון בסיוע מחשב. מהדורה מדעית אלקטרונית המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן

2 ב( ט( ז- ו, שניהם בבעלות איש זקן. ישראל והשני על המתחולל בארץ-ישראל גופה הראשון אלגוריה אטיולוגית על יחסי גולה וארץ- אך עניינו, כפי שניווכח, אף הוא בגלות. התאוֹמוּת הזו היא שמזמינה לכתחילה פעילות הרמנויטית דומה לגבי שתי היצירות דהיינו פרשנות המפקיעה את המתרחש מפשוטו ומעבירה אותו אל עולם מרוחק של משמעויות מן הסיפר המיידי של היצירה. עגנון פותח את סיפורו בטון אירוני ומספר כי "חמל השור על קונהו והיה משמש אותו כעבד את רבו" של"ו) (עמ' ואף היה נשלח לשוק כשקופה קשורה לצווארו להביא לזקן את מזונותיו. שור פלאי זה של הזקן הציל את בעליו ואת דרי ירושלים כולה כשנגח בקרניו אויבים שקמו על העיר ומאותו יום נתכנה בעליו 'אבי השור'. יום אחד נשא שכנו של הגיבור אישה נוספת על נשיו, והאכיל את קרואיו בבשר כבשים, וכשתמו כל כבשיו הלך ושחט גם את שור שכנו. משבושש השור לשוב לבעליו הלך זה וחיפש אחריו ומצא כי שורו האהוב נשחט על-ידי שכנו הגרגרן, את וכל שנותר מהשור היו קרניו שהיו מושלכות בתל של אשפה ומתוכן בוקעות יבבות סתומות נטולות פשר. לאחר שבא חשבון עם שכנו ואיים על בתו האהובה פיצה השכן 'אבי השור' ושדות שנעשו לנחלותיו. הרבה למעלה מערכה של הבהמה הנשחטת סיפורו של עגנון נחתם בסיום דמוי בבהמות רבות ובקרקעות קולופון: "זה מעשה אבי השור ושורו, אשר אכלוהו על בשרו ועל עורו, ולא הניחו ממנו אלא קרניו לבד, והשם ירומם קרננו עדי עד" (עמ' שמ"ב). הסיפור, מתחיל גופו, למעשה בשנים ותמים כילד. ולאותו זקן שור" (עמ' של"ו - ההדגשות שלי סלידתו מקרבתם של אנשים או בפסקה השנייה במילים "זקן אחד היה בירושלים, מופלג 2 לא היו לו בנים ולא אשה, אבל בית קטן היה לו וכן שדה וכן מ"ג). אפשר זקן ערירי זהו אפוא משום עצלותו הוא נטול משפחה, משום אשר משתמש בשירותו של השור 4 3 שבנדיבותו נראה כמהופך לבעליו: "חמל השור על קונהו והיה משמש אותו כעבד את רבו. 2 שמואל ב', ו': כ"ג: "וּל מ יכ ל, בּ ת-שׁ אוּל, ל א-ה י ה ל הּ, י ל ד ע ד, יוֹם מוֹת הּ."; בראשית י"א: ל': "ו תּ ה י שׂ ר י, ע ק ר ה; א ין ל הּ, ו ל ד.". 3 "חמל השור על קונהו" הוא ניסוח המשלב רפרור לשני חטאים שחטאו ישראל, עזבו את אלוהיהם ונמנעו ממחיית העמלק במלחמת שאול. בישעיהו א' ' ') מתואר מצבו המוסרי של העם והעונש שהדבר מביא בעקבותיו: "בּ נ ים גּ דּ ל תּ י ו רוֹמ מ תּ י, ו ה ם פּ שׁ עוּ ב י. י ד ע שׁוֹר ק נ הוּ, ו ח מוֹר א בוּס בּ ע ל יו; י שׂ ר א ל ל א י ד ע, ע מּ י ל א ה ת בּוֹנ ן. הוֹי גּוֹי ח ט א, ע ם כּ ב ד ע ו ן ז ר ע מ ר ע ים, בּ נ ים מ שׁ ח ית ים; ע ז בוּ א ת-י הו ה, נ א צוּ א ת-ק דוֹשׁ י שׂ ר א ל נ ז רוּ אָחוֹר. ע ל מ ה ת כּוּ עוֹד, תּוֹס יפוּ ס ר ה... אַר צ כ ם שׁ מ מ ה, ע ר יכ ם שׂ ר פוֹת א שׁ; אַד מ ת כ ם, ל נ ג דּ כ ם ז ר ים א כ ל ים א ת הּ, וּשׁ מ מ ה, כּ מ ה פּ כ ת ז ר ים."; בשמואל א' "ו: י"ד-ט"ו) מתגלה עם-ישראל בקלון גרגרנותו שלאחר מלחמתו בעמלק: "ו יּ אמ ר שׁ מוּא ל, וּמ ה קוֹל-ה צּ אן ה זּ ה בּ אָז נ י, ו קוֹל ה בּ ק ר, א שׁ ר אָנ כ י שׁ מ ע. ו יּ אמ ר שׁ אוּל מ ע מ ל ק י ה ב יאוּם, א שׁ ר ח מ ל ה ע ם ע ל-מ יט ב ה צּ אן ו ה בּ ק ר, ל מ ע ן ז ב ח, ל יהו ה א ל ה י ך; ו א ת-ה יּוֹת ר, ה ח ר מ נוּ." 139

3 חורש לו שדהו ומעלה לו מים מן המעין, וכשהיתה השעה צריכה תולה לו הזקן קופה על 5 צוארו ואומר לו צא לשוק להביא לי מזונותי. ולא היה הזקן חסר עמו כלום" (עמ' של"ו). גלגולו הפנטסטי-כמו-אגדי של הסיפור, תובע פרשנות היוצאת מגדר הפשט שלו כדרך 6 שהדבר נעשה במעשי הפרשנות השונים ל'מעשה העז', תאומו הבכור של 'אבי השור'. "מעשה בזקן אחד", פותח המספר ב'מעשה העז' ומספר את עלילותיהם של אב זקן וערירי "שהיה גונח מלבּוֹ" ולו בן אחד. לאחר שנועץ ברופאיו, החליט "להכניס עז לביתו" לשתות את חלבה המבריא. מדי כמה ימים היתה נעלמת ובחזרתה היוּ "מאליה" "דדיה מלאים חלב הרבה וטעמו טעם גן-עדן" ('אלו ואלו', שע"ג). פסקות הפתיחה של 'אבי השור' מספרות על "זקן אחד כלאיים, בן [ש]היה בירושלים, מופלג בשנים ותמים כילד", את דמויותיהם של הזקן והבן מ'מעשה העז' כך מגלם עגנון, מתוך מעשה בדמותו של גיבורו המאוחר ב'אבי השור'. "ולאותו זקן לא היו לו לא בנים ולא אשה", ממשיך המספר ב'אבי השור' בדומה למצוי ב'מעשה העז' שאף בה אין אשה מוזכרת ואף סופו של הזקן שנותר ערירי, כ'אבי השור', בלא שור", (שנותר בארץ ישראל) מוסיף לתאר המספר ב'אבי השור' ובלא העז שגמלתהו טובה. "אבל בית קטן היה לו וכן שדה וכן בפסקה המקבילה לפסקה ב'מעשה העז' בה משמשים חצר הבית והשדה כחלק מן המקומות שבהם מבקשים אחר העז ש"נתעלמה" ('אלו ואלו', שע"ג). כמעשיה של העז שהיתה הולכת לרעות בארץ-ישראל וחוזרת לבעליה החולה והיא נושאת את חלבהּ המבריא של ארץ הקודש, כך מעשיו של שורו של הזקן הירושלמי ש"היה משמש משנה, אבות א': ג': "אנטיגנוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב, על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב, על מנת שלא לקבל פרס. ויהי מורא שמים עליכם." בדברי המשנה במסכת פאה (פרק ח: ז-ט) מובאים הקריטריונים שלפיהם נקבע מי רשאי לקבל צדקה: "מי שיש לו מזון שתי סעודות לא יטול מן התמחוי" [תמחוי קופה ציבורית שהיו מחלקים ממנה אוכל ליום אחד למי שאין לו מה לאכול], "[אם יש לאדם כדי] מזון ארבע עשרה סעודות [שתי סעודות בכל ימות השבוע] לא יטול מן הקופה" [דרך אחרת למתן צדקה בימי המשנה היתה באמצעות חלוקת כסף מהקופה הציבורית לעניים פעם אחת בשבוע לשם כיסוי הוצאות האוכל השבועיות. אדם שיש בידו די כסף או די מזון כדי שתי ארוחות בכל יום מימות השבוע לא נתפס כעני ולפיכך לא היה רשאי ליטול מן הקופה]. מדברי המשנה האלה אנו למדים כי 'אבי השור' לא היה ראוי לכתחילה לבקש צדקה מן הציבור, ואפשר כי זו הסיבה ששלח את השור במקומו. מכך אף עולה ש'אבי השור' לא היה ראוי להיות בעליו של שור גומל חסד שכזה. עוד בעניין הקריטריונים למתן צדקה רא': שלמה לוי, "מתן צדקה לעני שמסוגל להתפרנס", תחומין, 57-62, 29: תשס"ט, 2008/09. ש"י עגנון, "מעשה העז", אלו ואלו, ירושלים ותל אביב: שוקן, תשכ"ז, עמ' שע"ג - שע"ה (ראה אור לראשונה בכתב העת הדים: כר' ד', חוברת א', ניסן-אייר תרפ"ה). 'מעשה העז' ראה אור לראשונה באותה התקופה בה כתב עגנון ופרסם את הסיפורים שנכללו בכרך כל סיפוריו בשובה ונחת (ברלין: שוקן, תרצ"ה 1935) אך לא נכלל בין "סיפורי האגדות" שבו. 140

4 אותו... 7 חורש לו שדהו ומעלה לו מים מן המעין וכו'". משמבקש בנו של הזקן ב'מעשה העז' לברר להיכן נעלמת העז בכל פעם ומהו המקום הפלאי בו היא רועה הוא קושר "משיחה" לזנבה ועוקב אחריה דרך מערה שמשמשת את השניים כ"קפיצת דרך" מגולת פולין לארץ- ישראל. מקבילתם המהופכת של ה"משיחה" ושל המערה הפלאית הנזכרים ב'מעשה העז' מצויה בפסקה ב'אבי השור' שבה מציל השור את "אביו" מן הפורעים שקמו על עיר הקודש ירושלים: 8 הגיע אבי השור לסוף דעתו של השור ואמר לו, שמא מקום נאה ממערה זו מצאת לי בני ואתה מבקש להחביאני שם. ניענע לו השור בקרניו ופשט את ראשו וידע אבי השור שהוא פושט עצמו לפניו כדי שירכב עליו ויביאנו למקום כשר להחביא עצמו 9 מפני חרב האויב". סופם של דברים ב'מעשה העז' בהחלטת הבן להיוותר בארץ-ישראל. משנוכח האב הזקן כי העז חזרה בלא בנו, עמד ושחטה רק כדי לגלות כי גמל רעה למי שעשתה עמו ועם בנו אך טוב: את "מחלת הגלות" שהיה "גונח הזקן מליבו", הבריאה בחלבה ואת הבן העלתה ארצה ב"משיחה" אחת; ועתה מששחטה נותר בלא בנו, בלא העז ובלא מזור. תקבולת של עיצוב ושל תוכן בין 'מעשה העז' לבין 'אבי השור' עולה גם מן ההשוואה בין דמויי הקולופונים האירוניים המחורזים אותם שיבץ עגנון באחריתם של שני סיפוריו; שניהם, בחשבון אחרון, מבכים את החמצתה של הגאולה וההזדמנות לסיום הגלות. ב'מעשה העז' נותר הזקן הערירי בגלות פולין וב'אבי השור' נותר הזקן ערירי, בלא שורו כשהוא גולה במרחבה של שכונת אבו-תור -המופקע מתוך המרחב הירושלמי ומשמש כמרחב של פורענות - לאחר שהמיר את השור הגואל שנשחט בבהמות חדשות ובנחלות: עגנון, "אבי השור", עד הנה, עמ' של"ו. מקביל לחרוז האירוני ב'מעשה העז': "כּ שכּשה העז בּזנבה וגעתה בּפיה, והמערה לסופה הגיעה.", שם, עמ' שע"ג. ניתן לעמוד על מקבילות רבות נוספות בין שתי היצירות, אחת בולטת בהן היא המוטיב הטרגי של ההתפכחות המאוחרת של הגיבורים: ב'מעשה העז' "ו י ו י! אוֹי לוֹ לאיש שקיפח מזלו בידיים, ואוי לו לאיש שגמל רעה לעושה טובה" ('מעשה העז' [אלו ואלו], עמ' שע"ד; ההדגשות שלי - מ"ג); וב'אבי השור', לאחר שהוא מוצא את קרני שורו מושלכות בתל של אשפה, "היה מציץ ומביט ומקונן ובוכה, שוֹרי שוֹרי להיכן הלכת... וכך היה הזקן בוכה וגועה, אולי ירחם בעל הרחמים ויבוא השור להחזיר קרניו לראשו... לסוף עמד אבי השור וחזר לביתו והטיל עצמו על משכבו... בפתאם נינער משנתו ושמע קול יבבה. ('אבי השור', עמ' של"ט; ההדגשות שלי - מ"ג). מפאת קוצר היריעה לא נוכל לעמוד על כל המקבילות התוכניות והצורניות שבין שתי היצירות. אבי השור, עמ' של"ז; ההדגשות שלי - מ"ג. 141

5 מעשה העז (עמ' שע"ה): מני אז סמוי פי המערה מן העין, ודרך קצרה עוד אין. ואותו בחור אם לא מת, עוד ינוב בשיבה דשן ורענן, 10 בארצות החיים שקט ושאנן. אבי השור (עמ' שמ"ב): זה מעשה אבי השור ושורו, אשר אכלוהו על בשרו ועל עורו, ולא הניחו ממנו אלא קרניו לבד, והשם ירומם קרננו עדי עד. אנו מבקשים להראות כי השייכת ביצירה לתחום השיח הלאומי, 'אבי השור' ביקש עגנון להציב תבנית סיפורית הדתי והאתי של בני היישוב שבארץ-ישראל 142 אטיולוגית, באמצע שנות השלושים, ימי 'העלייה החמישית'. באמצעות סיפור כמו-עממי זה ביקש עגנון להעמיד תבנית פואטית המשקפת באמצעותה של 11 'סוציולוגיה של יחסי-אנוש' של בני הישוב בעת חיבור הסיפור, ולהעמיד תזה פנומנולוגית על אודות האופק הרוחני המשיחי אליו מפנה החברה הישראלית ותרבותה את פניה. בבסיסו של אופק זה, כך נראה לנו, מבקש עגנון לסמן צורה הליכה מודעת לקראת שבר שאין ממנו תקומה. בקולופון שיש בו אירוניה מרה וגרוטסקית שהיא את המשך קיומה של תודעה יהודית גלותית מנחמת בלב העשייה את סיפורו הקצר כביכול, אך למעשה בארץ-ישראל של הזה הוא היא חותם מנכיחה ימי העלייה החמישית: "זה מעשה אבי השור ושורו, אשר אכלוהו על בשרו ועל עורו, ולא הניחו ממנו אלא קרניו בלבד, והשם ירומם קרננו עדי עד" (עמ' שמ"ב). האמצעים לשם הגשמת הטלוס הסיפורי הזה כפי שהוא הוצג כאן. בדברים הבאים נצביע על מערך בסיפור 'אבי השור' 'כופה' המספר על קוראיו ליטול חלק בתהליך של היזכרות במאפיינים העמוקים והבעייתיים של מרחב שכונת אבו-תור בירושלים שאינו אלא מטונימיה של ספר לישוב היהודי שבמרכזו המקדש והישוב הערבי מן הצד האחר. זהו מרחב שאינו מצוי 'לפנים מן החומה'. בסיפור זה נוטע עגנון את העלילה בתוך חברה המאכלסת מרחב לימינלי החוצץ בין ירושלים החדשה לבין העיר העתיקה ומקום המקדש. ביטוי תסמיניו של דהיינו מעין מקום שעגנון מכנה במרחב הטרוטופי זה באים לידי בהמשך הסיפור כ'שדה של כרכומים' שמ"א) (עמ' 'מרחב צהוב' (המקום בו עיבר השכן את רעייתו ושם 'נוצרה' בתו האהובה של האנטגוניסט). זהו מרחב מכרכם-פנים, מרחב שדבר-מה התקלקל בו ברגע עיבורו, מרחב ההדגשה שלי מ"ג. מקבילה למילים אלו מצויה בטקסט של 'אבי השור' (עמ' של"ט): "ברם מה שבלעה הכרס שוב לא תמצאהו בארץ החיים". כדרך שמטפל במושג זה זיגמונט באומן בספרו הנושא שם זה. רא': זיגמונט באומן, "סוציולוגיה של "יחסי- אנוש" כאידיאולוגיה", סוציולוגיה של יחסי-אנוש, עברית: יוסף רב, הקיבוץ הארצי, מרחביה: ספרית פועלים,,1962 עמ'.72-60

6 הנבלע באופטיקה הצהובה המוארת של איזור ירושלים, ואשר רק באמצעות הסיפור האטיולוגי 'אבי השור' מצליח המספר להפנות אליו קשב מיוחד שחמק עד-כה מעיני קוראיו. אף שעגנון אינו מתאר את הגיאוגרפיה והטופוגרפיה של המרחב הסיפורי שלו, האטיולוגיות של הסיפור, כלומר היותו נסב על שכונת אבו-תור (שפירוש שמה הוא עצם 'אבי- שור'), מעמידה ממילא פנומנולוגיה של מרחב ירושלמי זה. המדובר כאמור במרחב שבצידו האחד ניצב הר המוריה וסביבו העיר העתיקה, וממערב לו שכונת 'אבו-תור' (המפרידה בין העיר העתיקה לבין ירושלים החדשה ההולכת ונבנית באותם הימים). הטרוטופית של השכונה הפריפרית, קברות, בית המשלימה ממזרח, כמראָה 12 נפרשת ההטרוטופיה של הר הזיתים. הטרוטופיה של את המבנה הטבעתי של המרחב ירושלים. המרחב של עלילת הסיפור 'אבי השור', הוא מרחב של העוטף את העיר העתיקה של גרגרנות (חטא נלעג החוזר פעמים רבות בסיפורי עגנון), כפיות-טובה כלפי מעשה ניסים ובאחת: אובדן דרך המהווה את סימנה של 13 'הטרוטופיה של משבר'. המשותף לשלושת המרחבים (היהודי, הערבי וזה שביניהם) היא המחלוקת על אודות שיוכם הלאומי והדתי משום שהם נתפסים כ'משכן' לבני כל אחת משלוש הדתות המונותיאיסטיות. שהרי למרחב לנצרות ולאסלאם, אך לא השכונתי של אבו-תור יש אטיולוגיה גיאוגרפית-תיאולוגית המשייכת אותו היה לו בתקופה בה נכתב הסיפור בידי עגנון יהודי שיוך 14 מובהק. בכך נעשה מרחב זה ל'הטרוטופיה של משבר' כדרך שהגדיר פוקו תופעה זו: בלעדי "ישנם בכל תרבות, בכל ציוויליזציה, גם מקומות ממשיים, מקומות אפקטיביים, מקומות המוּתווים בכינון החברה עצמה, והם סוג של מיקומי-נגד, סוג של אוטופיות שמומשו הלכה למעשה, ואשר בתוכן המיקומים הממשיים - כל יתר המיקומים הממשיים שניתן לפגוש בלב התרבות - מיוצגים, ובעת ובעונה אחת גם שנויים במחלוקת ומהופכים... דווקא משום שהם אחרים לחלוטין מכל המיקומים האחרים, שאותם הם משקפים ושעליהם הם מדברים, אכנה את המקומות האלה הטרוטופיות, על דרך ההנגדה לאוטופיה. נראה לי, שבין האוטופיות לבין מיקומים אלה, שהם אחרים לגמרי - ההטרוטופיות האלה - יכול ללא ספק להתקיים סוג של התנסות מעורבת ומשותפת בצורת מ ר אָה." מישל פוקו, ה ט רוֹטוֹפּ י ה, תרגמה מצרפתית והוסיפה אחרית דבר: אריאלה אזולאי, תל-אביב: רסלינג, 2003, עמ' 11. מרחב המתים המצפים לגאולה במורדות הר הזיתים, ההטרוטופיה הממוקמת מזרחית להר הבית, מטופלת בידי עגנון בסיפור 'השנים הטובות', אותו פרסם לראשונה בירחון לבני הנעורים מולדת 4, כמעט שני עשורים לפני 'אבי השור'. ההטרוטופיה של בית הקברות בהר הזיתים מוצגת במהלך העלילה כמרחב של 'דורות ראשונים' שלעומתו נראית החברה המאכלסת את מרחב הסיפור 'אבי השור' - אותה הטרוטופיה של משבר כ'תרבות של חמורים', על שמה של המימרה התלמודית הידועה (בבלי, שבת, קי"ב ע"ב): "אמר ר' זירא אמר רבא בר זימונא: אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים ואם ראשונים בני אנשים אנו כחמורים - ולא כחמורו של ר' חנינא בן דוסא ושל רבי פנחס בן יאיר - אלא כשאר חמורים". שכונת אבו תור (גבעת חנניה) ממוקמת בדרום ירושלים בנויה על רמה ונמצאת בגובה של כ- 770 מ' מעל פני הים. גבולותיה: מצפון-הר ציון וביניהם עובר גיא בן הינום, מדרום-טיילת ארמון הנציב, יער השלום, ממזרח- 143

7 בחברות "פרימיטיביות" יש צורה מסוימת של הטרוטופיות שאכנה אותן הטרוטופיות של משבר, כלומר יש מקומות בעלי זכויות-יתר, מקודשים או אסורים, השמורים ליחידים המצויים במצב משבר ביחס לחברה ולסביבה האנושית בה הם חיים: מתבגרים, נשים בתקופת מחזור, 15 יולדות, זקנים וכדומה. דומה כי מרחב 'אבי השור' עונה בשלמות על הגדרתו של פוקו ל'הטרוטופיה של משבר': זהו מיקום בעל זכות-יתר מקודש (לכל הפחות הוא מתאים למעשה הגאולה הוא מתואר הניסי ככזה בחלקו הראשון של הסיפור). בעזרת השור. בהיותו אולם בה באותה העת זהו גם מרחב מגונה משום שבו נעשה מעשה הגזילה וכפיות הטובה של שחיטת השור לשם משתה נישואין. מעמדו המיוחד העמום של מרחב זה הוא שהעלים את טיבו מעיני הקהילה. היא חיה את טבעיותו במקום להרגיש את ייחודו. ואכן המספר תמ ה ואפילו נוזף במי שלא שתו לבם למעשה מופלא כל כך של הצלת השכונה בידי שור, אף שהאירוע כה 'סמוך ונראה' לעיניהם. תפקידו של המספר הוא אפוא לפקוח את תודעתם של קוראיו ל'מעשה המופלא', למרחב הבעייתי שבו הם חיים אף כי לקורא 16 שמורה החירות להיוותר בתמיותו. מעשה זה של כפר השילוח, הר המשחית, וממערב העיר החדשה. מקור השם אבו תור על שם לוחם מוסלמי מצבאותיו של צלאח א-דין, שכבש את ירושלים מידי הצלבנים בשנת המסורת מספרת שלוחם רכוב על שור - תור בערבית, ומכאן שמו אבו תור "אבי השור" הוא שהכריע את קרב הכיבוש. הודות להצטיינותו ניתנה לו הגבעה ובה הוא נקבר. לאחר מלחמת העצמאות ניתן לשכונה שם עברי, "גבעת חנניה " על שם חנניה הכהן הגדול בתקופת בית שני, שעל מרומי הגבעה שכן קיברו כפי שכתב יוסף בן מתתיהו הכהן (מלחמות היהודים ה, י"ב, ב'). עד ימינו טרם התגלה הקבר. גבעת חנניה זהה עם "ראש ההר אשר על פני גיהינום" או "קצה ההר אשר על פני גיא בן הינום", שעליו עבר הגבול בין שבט יהודה לבנימין (יהושע ט"ו: ח' ; י"ח: ט"ז). בשנת 63 לפני סה"נ, כאשר צר המפקד הרומאי פומפיוס על ירושלים קבע את מחנהו על גבעה זו, שבזכות מיקומה שימשה תצפית טובה על ירושלים ובית המקדש. בשנת 69 לספירה כאשר ערכו הרומאים מצור על ירושלים, הם בנו דייק סביבה כדי לנתקה. קו הדייק עבר לאורך גבעת חנניה ועל פני מצבת חנניה הכוהן, כפי שכתב יוסף בן מתתיהו: "אל מצבת חנניה הכוהן הגדול, והקיף ההר שחנה בו פומפיוס לפנים (ספר א' ע' 65). המסורת הנוצרית מספרת שגבעת חנניה היה ביתו הקיצי של קייפה, הכוהן הגדול בירושלים. בבית זה נערכה ההתייעצות בדבר מסירת ישו לידי הרומאים, לפיכך קוראים הנוצרים לגבעת זו "הר העצה הרעה". במרומי גבעת חנניה אבו תור, מתחם השייך לנוצרים יוונים אורתודוכסים ונמצאו במקום שרידי כנסיה/מנזר קדום מהתקופה הביזנטית (מצוטט ממאמרו של מר איציק שוויקי (מנהל מחוז ירושלים במועצה לשימור אתרים): "שכונת גבעת חנניה - אבו תור" s/ מסיפורי עגנון שבהם מתקיים הקשר בין המספר ובין מאזיניו על דרך של זיקה הנהוגה בספרות אמנותית שבכתב, באמצעות המגע הדגרסיבי שבין 'דמות המספר' לבין קוראיה. אף כאן עדיין נשתמרו עקבותיהם של פוקו, הטרוטופיה, עמ' "סימניו של תהליך ההיגוד ["משא ומתן" שמנהל המספר העגנוני עם קוראיו - מ"ג] ניכרים גם באותם

8 פקיחת עיניים מסומן כבר בשאלת הפתיחה, שהיא כעין נזיפה סמויה: "ולמה נקרא אבי השור, על שום מעשה שהיה [שאתם הקוראים הייתם צריכים להכירו - מ"ג]. אם אתם רוצים [איך אפשר לרצות בדבר שאין אנו יודעים אותו? היה להכירו אך לא שת לבו לכך מ"ג] - אלא 17 אספר לכם" שככל הנראה משום שהקורא אמור המספר סונט בקורא כמין הערה סיפורית בסוגריים הנתונה בתוך רצף הסי פר העגנוני של כרך הסיפורים עד הנה. מהו אותו משבר, אותה פורענות הנובעת מהיות המרחב 'הטרוטופיה של משבר' ושאליה עיוורים קוראיו של עגנון? הפגם המוסרי, הנורמטיבי שהונח בבסיס העלילה מוסווה ביותר. נימת הנזיפה ברורה יותר מסיבתה. המספר מדווח בצורה כמעט לקונית על פורענות שבאה על ירושלים, אולם אין הוא מספק כל סיבה להתחוללותה. אותן פרעות מופיעות כמין אפיזודה של רקע חולף להעצמת כוחו ופלאיותו הלגנדרית של השור. דומה כי המספר זימן את הפורעים לירושלים רק כדי להראות כי אכן השור 'כּ חוֹ קשה': "פעם אחת באו אויבים לעיר. אויבים שבאים לעיר אינם באים לשלום אלא באים לגזול ולשדוד ולהרוג. גזלו חמסו והרגו. מי שלא נהרג ברח, ומי שלא הספיק לברוח נתחבא." (אבי השור, של"ו). זימונם של הפורעים נעשה, כמדומה, בייחוד לשם המחשת גודל כפיות הטובה ורדיפת ההבל המאפיינים את דריה של עיר הקודש ובייחוד את אלו הדרים במרחב שמחוץ לחומה וסמוך לה. פתרונה של אותה פורענות הוא דווקא בנס הפומבי המתרחש במרחב הסיפורי: "... ומיד התחיל השור 18 מנגח בקרניו, והיה מנגח והולך עד שהרג כמה אויבים. ואותם שלא הרג פצע, ואותם שלא פצע אחזתם רעדה וברחו, וכיון שברחו שוב לא חזרו." (של"ז). ידוע אינו גדול זה לקהילת הקוראים היהודית שאליה פונה המספר? כיצד קרה הדבר שמעשה נס עיוורונה של קהילת אותם גינונים הקשורים באינטראקציה בין המספר שבעל-פה לבין מאזיניו... ברור שכמה נוסחאות סטריאוטיפיות, המקיימות את הקשר עם קהל הקוראים, מוצאן מתחום הסיפור שבעל-פה, שחדר אל סיפורי המעשיות של יראים שבדפוס, ומהם נתגלגלה בדרך-כלל מורשת זו לסיפורי עגנון." בתוך: שמואל ורסס, ש"י עגנון כפשוטו: קריאה בכתביו, ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ס, עמ' 14. במאמרו "תהליכי ההיגוד של סיפורי עם ביצירת עגנון (ורסס, ממנדלי עד הזז: סוגיות בהתפתחות הסיפורת העברית, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, תשמ"ז, עמ' ) כותב ורסס: "כמו לכל יוצר בלטריסטי "יודע כל" נודעת לעגנון עדיפות מסוימת, באפשרות החדירה לעולם החוויות הסמוי, הקשור בקליטת מוטיביקה אגדית בנפש היחיד - אם במימד העממי-מסורתי, ואם בנפש הגיבור הספרותי, המעוגן בחשיבה של העולם המודרני והמתרחק מאותה הוויה עממית מסורתית, המשמשת קרקע טבעית לצמיחת היצירה העממית. עגנון מגלם את תהליך ההיגוד מכוחו של הבידיון, הניזון מהסתכלויות ומזכרונות אותנטיים, מאותם המצבים ההיוליים בטהרתם, של ההפעלה ההדדית בין המספר לבין מאזיניו" (שם, עמ' 231). ו ה ם אַל פ י מ נ שּׁ ה." - נדייק כי גם במקור התנ"כי נפרדות קרניו של השור משאר גופו משום שהן לקוחות מן הראם עגנון, אבי השור, עמ' של"ו. דברים ל"ג: י"ז:"בּ כוֹר שׁוֹרוֹ ה ד ר לוֹ, ו ק ר נ י ר א ם ק ר נ יו בּ ה ם ע מּ ים י נ גּ ח י ח דּ ו, אַפ ס י -אָר ץ; ו ה ם ר ב בוֹת א פ ר י ם,

9 נס הקוראים מהווה כשלעצמו הסתר פנים ראשון שעליו מתריע המספר כאילו היה אומר אפילו גלוי כל-כך שנעשה בידי השור לא יוכל לתקון מרחב זה, שהושיע אותם: משראה הם. בעל המשתה שעדיין הם וסופו שאנשיו יטבחו את מי [אורחי משתה הכלולות של שכנו של אבי השור מ"ג] - מהמים אחר בשר אמר לעצמו, אלך ואראה שמא אמצא ברפת דבר שיש בו רוח חיים ואשחט 19 להם. דרך הילוכו פגע בשור. אחז בקרניו... השור מהרהר בלבו, בריות בני אדם בריות נאים 20 אדם יש לו שמחה בתוך ביתו מיד זוכר את אוהבו ומעלה אותו על ראש שמחתו, ולא היה יודע שהוא כשור לטבח יובל... מה נאריך ומה נספר, לא הגיעו לבית המשתה עד שעמד אותו אדם ועשה מה שעשה. (עמ' של"ח). השימוש של עגנון במילה "מ ה מּ ים", יש בו הסבר כל-שהוא לסיבת הפורענות, זו שעל שמה נקראת השכונה. כנגזרת מן הפועל ה מיה, ניתן להבין הוראתה של מילה זו בשתי דרכים מנוגדות: הראשונה, כלומר בקשה אחר דבר מסוים, ה כּ ס פוּת לדבר מה, לעתים לדבר של מה בכך, של הבל (תהלים ל"ט:ז'): "אַך בּ צ ל ם י ת ה לּ ך א ישׁ, אַך ה ב ל י ה מ יוּן, י צ בּ ר ו ל א י ד ע מ י א ס פ ם"; השנייה מלשון שאון, רעש והמולה המונעים את האמת מלהישמע (משלי א': ט"ו-כ"ב): בּ נ י אַל-תּ ל ך בּ ד ר ך א תּ ם מ נ ע ר ג ל ך מ נּ ת יב ת ם. כּ י ר ג ל יה ם ל ר ע י רוּצוּ, ו ימ ה רוּ ל שׁ פּ ך -דּ ם... כּ ן אָר חוֹת כּ ל-בּ צ ע בּ צ ע, א ת-נ פ שׁ בּ ע ל יו י קּ ח. ח כ מוֹת בּ חוּץ תּ ר נּ ה, בּ ר ח בוֹת תּ תּ ן קוֹל הּ. בּ ר אשׁ ה מ יּוֹת תּ ק ר א, בּ פ ת ח י שׁ ע ר ים בּ ע יר א מ ר יה ת אמ ר. ע ד-מ ת י פּ ת י ם תּ א ה בוּ? פ ת י ו ל צ ים ל צוֹן ח מ דוּ ל ה ם, וּכ ס יל ים י שׂ נ אוּ-ד ע ת מרפרר לפרשת 'קברות התאווה' שבספר במדבר י"א: י"ח-כ"ב: "ו א ל-ה ע ם תּ אמ ר ה ת ק דּ שׁוּ ל מ ח ר, ו א כ ל תּ ם בּ שׂ ר, כּ י בּ כ ית ם בּ אָז נ י י הו ה ל אמ ר מ י י א כ ל נוּ בּ שׂ ר, כּ י-טוֹב ל נוּ בּ מ צ ר י ם; ו נ ת ן י הו ה ל כ ם בּ שׂ ר, ו א כ ל תּ ם. ל א יוֹם א ח ד תּ אכ לוּן, ו ל א יוֹמ י ם; ו ל א ח מ שּׁ ה י מ ים, ו ל א ע שׂ ר ה י מ ים, ו ל א ע שׂ ר ים יוֹם. ע ד ח ד שׁ י מ ים, ע ד א שׁ ר-י צ א מ אַפּ כ ם, ו ה י ה ל כ ם ל ז ר א; י ע ן, כּ י-מ אַס תּ ם א ת-י הו ה א שׁ ר בּ ק ר בּ כ ם, ו תּ ב כּוּ ל פ נ יו ל אמ ר, ל מּ ה זּ ה י צ אנוּ מ מּ צ ר י ם. ו יּ אמ ר, מ שׁ ה, שׁ שׁ-מ אוֹת א ל ף ר ג ל י, ה ע ם א שׁ ר אָנ כ י בּ ק ר בּוֹ; ה צ אן וּב ק ר י שּׁ ח ט ל ה ם, וּמ צ א ל ה ם; א ם א ת-כּ ל-דּ ג י ה יּ ם י אָס ף ל ה ם, וּמ צ א ל ה ם?" ו אַתּ ה אָמ ר תּ, בּ שׂ ר א תּ ן ל ה ם, ו אָכ לוּ ח ד שׁ י מ ים. ורא' 'הרופא וגרושתו': "בתוך שאני עומד תחת החופה נזכרתי מעשה באדם אחד שכפתה אותו אהובתו שישאנה לו לאשה. הלך וכינס כל מאהביה שקילקלה עמהם קודם חופתה, כדי להזכיר לה חרפתה וכדי להתנקם מעצמו שהסכים לשאת אשה זו. כמה מכוער אותו האיש וכמה מכוער אותו מעשה. אבל אני, חביב היה עלי אותו אדם ואותו מעשה יפה היה בעיני." ש"י עגנון, על כפות המנעול - סיפורי אהבים, ירושלים ותל- אביב: שוקן, 1978, עמ' תע"ה.

10 דווקא השקר הנשמע בראש קול חוצות מונע מן האמת 21 ובייחוד מונע מן המבקש אחריה להקשיב לה. החרישית ההומה להשמיע קולה בדבריו של רש"י על הקטע שהבאנו ישנן שתי הערות שהן חיוניות להבנת סוד הקלקול שמתבטא בהכרעות המוסריות (וכן ההלכתיות, התרבותיות והאסתטיות) ששמו 'אבי השור'. 22 של הפרטים הנתונים במרחב הלימינלי הערה ראשונה "כּ י ר ג ל יה ם ל ר ע י רוּצוּ" הוא ועוד מוסיף רש"י על הפסוק - הנוגעת לעיוורונם של אותם (הרועש בדברי ר מיה) 'מהמים'. בפירושו מפרש: "לרעת עצמם הם רצים ואינם יודעים לתת לב "בּ ר אשׁ ה מ יּוֹת את הפירוש תּ ק ר א" לפסוק לדבר". "במקום שהיא נשמעת ונ כ ר ז ת שם היא קוראת ואומרת ענין שלמטה: "ע ד-מ ת י פּ ת י ם תּ א ה בוּ"". פרשנות זו של רש"י נוגעת בלב העלילה הסימבולית והדמות הראשית שלה, בזקן שלא שמע את יבבות קרניו של שורו הטבוח, "דוכסוסטוס". הפתק ומששמען לא הבינן עד שנזקק לעזרתו מעין אותה המונח באוזן העז, 'חרשות' ו'עיוורון' של הזקן ב'מעשה העז' של כותב קמעות מנודה המכונה שאינו יכול למצוא את והוא מביא שוחט שמז מן לו את הפתק במעשה השחיטה. לשון הסיפור מדגישה כי המשותף לאבי השור ולרעו היהודי הוא כי שניהם אינם מבינים את פשרה של היבבה של קרני השור הנשמעת בלילות בירושלים: היה לו לאבי השור חבר יהודי. הלך אצלו אבי השור וסיפר לו שכל לילה ולילה זה שבעה לילות הוא שומע קול יבבה... אמר לו אבי השור ליהודי, מה אתה מיעצני? אמר לו, מה אני יודע? אלא יש כאן חכם אחד דוכסוסטוס הסופר... נלך אצלו שהוא בעל מעשים... נטל דוכסוסטוס קרן אחת לפיו ונשמע קול יבבה. אמר דוכסוסטוס לאבי השור, שמעת את היבבה? אמר לו שמעתי. אמר לו, שחטוני שחטוני היא דובבת ומייבבת. נפל תבלול מעיניו של אבי השור..." (אבי השור, של"ט-ש"מ) הפסוק מתהלים (פ"ג: ג') הופך את האורחים ה"מהמים" אחר בשר בסעודת שכנו של 'אבי השור', לאויבים הקמים על העיר מתוכה: "כּ י ה נּ ה אוֹי ב יך י ה מ יוּן,וּמ שׂ נ א יך נ שׂ אוּ ר אשׁ"; הה מי ה המתוארת בישעיה (כ"ב: ב') מבהירה כי המיית העיר מסתירה פורענות הרוחשת לכלותה: "תּ שׁ אוֹת מ ל אָה, ע יר הוֹמ יּ ה,ק ר י ה ע לּ יז ה; ח ל ל י ך ל א ח ל ל י ח ר ב ו ל א מ ת י מ ל ח מ ה" אני משתמש כאן בהגדרתו של ויקטור טרנר את מושג הדמות הלימינלית, ליתר דיוק, האופן בו מעצב המרחב הלימנלי את התודעה שניתנה אל תוכו: "תארי הלוואי של... הפרסונה הלימינאלית הנם בהכרח מרובי פנים ועמומים וזאת משום שהתנאים שמכתיב מצב זה [הלימינלי - מ"ג] חומקים דרך הרשת של ההגדרות והחלוקות השונות שבאופן רגיל מציינת את מיצובם ומצבם של פרטים אלו במרחב התרבותי. ישויות לימינאליות אינן מצויות פה או במקום אחר אלא הן ניתנות בתווך שבין מצבים המוכתבים ומעוצבים על-ידי חוק, מנהג, מוסכמה וטקס." רא': Victor Turner, "Liminality and Community", Jeffrey C. Alexander, Steven Seidman (E.ds), Culture and Society: contemporary debates, New York : Cambridge University Press, 1990, p (תרגום שלי - מ"ג). 147

11 האם מעשה חטא זה של שחיטת המושיע, של זלילת בשרו של בעל-הנס מטעמה של גרגרנות גסה היא הסיבה לצביעתו של המרחב הסיפורי בצבע 'של כרכום' (עמ' שמ"א), צבע של שנאה שלא ימחה? האם משום שחיטת השור "החשיך היום וחשך העולם" (עמ' של"ט)? עגנון מסמיך את הסיבתיות הסיפורית לסיבתיות הלכתית כפי שהיא מתוארת בבבלי, במסכת סוכה. שם נמנות הסיבות שבעטיין נפגמים או מתמעט אורם של גרמי השמיים (בבלי, סוכה: כ"ט, ע"א-ע"ב): ת"ר בשביל ארבעה דברים חמה לוקה: על אב בית דין שמת ואינו נ ספד כהלכה, ועל נערה המאורסה שצעקה בעיר [נאנסה - מ"ג] ואין מושיע לה, ועל משכב זכור, ועל שני אחין שנשפך דמן כאחד. ובשביל ארבעה דברים מאורות לוקין: ועל מגדלי בהמה דקה בא"י, ועל קוצצי אילנות טובות. 23 על כותבי פלסתר, ועל מעידי עדות שקר, ובשביל ד' דברים נכסי בעלי בתים נמסרין למלכות: על משהי שטרות פרועים, ועל מלוי בר בּ ית, ועל שהיה ספק בידם למחות ולא מיחו, ועל שפוסקים צדקה ברבים ואינן נותנין. בתים יוצאין לטמיון: צואריהן ונותנין על חבריהן, על כובשי שכר שכיר, ועל גסות הרוח; אמר רב: ועל עושקי שכר שכיר, 24 [תהילים ל"ז] "וענוים יירשו ארץ והתענגו על רוב שלום". בשביל ארבעה דברים נכסי בעלי ועל וגסות הרוח כנגד כולן. שפורקין עול מעל אבל בענוים כתיב מן הבבלי עולה כי הערתו של המספר ב'אבי השור' כי "בתוך כך החשיך היום וחשך העולם" הוא אירוע של טרנסגרסיה מוסרית, תיאולוגית ומטאפיסית שניתן לזהותה במוטיביות של העלילה: 1. "על נערה מאורסה שצעקה" - במהלך המשא ומתן שינהל 'אבי השור' עם מי ששחטו על אודות פיצוי הולם לאבדן השור ירמוז 'אבי השור' על כוונתו לפגוע בבתו של מי ששחט את שורו: אמר לו [שוחט השור לאבי השור], היכן הוא? אמר לו [אבי השור], לישא אשה הלך. החליק לו בעיניו ושאל, מוצא ["מוצא אני מר ממוות את האשה" - מ "ג] או מצא. אמר לו, מצא ['מצא אשה מצא טוב']. אמר לו, אותה אשה מי היא? אמר, לו בתך היא. מיד ידע אותו השכן שאבי השור מתנכל לה לבתו (עמ' שמ"א, התוספות בסוגריים שלי מ"ג) פסוק זה עשוי לתת פשר לזימונה של דמותו של דוכסוסטוס כותב הקמעות אל תוך מרחב הסיפר (המרחב הדיאגטי) של 'אבי השור'. כתיבת פלסטר ופשיטת עורות, נעיר אגב כך, מופיעים פעמים מספר בסיפורי כרך סיפוריו של עגנון 'בשובה ונחת' (שוקן ברלין: תרצ"ה). דברי הבבלי המקדימים את הקטע שצוטט בגוף המאמר מאירים באור מעט אירוני את הקשר שבין ישראל לבין אלוהיו, כפי שהדברים מתוארים ב'אבי השור' (בבלי, סוכה, כ"ט ע"א): "ואין לך כל אומה ואומה שלוקה שאין אל היה לוקה עמה שנאמר (שמות י"ב) "ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים". ובזמן שישראל עושין רצונו של מקום אין מתיראין מכל אלו, שנאמר: [ירמיהו י'] "כה אמר ה': אל דרך הגוים אל תלמדו, ומאותות השמים אל תחתו; כי יחתו הגוים, מהמה יחתו [הגויים - מ"ג]" - ואין ישראל יחתו." 148

12 ש" ח- 2. "על כותבי פלסתר" 25 - "יש כאן חכם אחד דוכסוסטוס הסופר מקרית ספר שהעבירוהו מאומנותו, מפני שהיה כותב קמיעין של פסוקים להתרפאות בהם" (עמ' של"ט-ש"מ). ההליכה לכותב הקמעות היא שמאפשרת את שמיעת זעקותיו של השור, שנאנסה בעיר ואיש לא שעה לצעקתה, הוא נשחט כך שכמו הנערה המאורסה ואיש לא שת לבו לעוול שנעשה לו. ניתן לראות בדוכסוסטוס 'שכבת הס פר' של הקלף שעליו נכתבים ספרי תורה, תפילין ומזוזות - משל למרחב הספר המתואר בסיפור. 3. "על שפורקין עול מעל צואריהן ונותנין על חבריהן" - והלא זה היה מנהגו של 'אבי השור' מימים ימימה לתת את קופתו על צוואר שורו כדי שיקבץ נדבות עבורו. 4. "ועל גסות הרוח; וגסות הרוח כנגד - כולן." זוהי טרנסגרסיה קריטית של כל מרחב לימינאלי הנתון בפאתי מרחב קדוש, וכאן על גבול איזור הר-הבית - גסות רוח שהיא שקולה כנגד כל שאר החטאים שנזכרו במובאה מן הבבלי. גסות רוחם של אותם ששחטו את השור ושל בעליו שניצלו לצרכיו היום-יומיים. גסות רוחו של 'אבי השור' ניכרת, כאמור, גם ברמז שנתן לאנטגוניסט שכנו הגרגרן - על כוונתו לפגוע בבתו האהובה. המספר משתמש באותה גסות כשהוא מחליף את סיפורי 'שרה בת טובים' בביטוי 'פרה נאה בת טובים' החדשה לבין העיר ש'לפנים מן החומה' שמ"א). (עמ' ומקום המקדש, מרחב הביניים החוצץ בין ירושלים כדרך שמשרטט זאת עגנון, הוא מרחב של 'גסות רוח' ושל עוול. מרחב של שנאה, 'מרחב צהוב': "מיד ידע אותו השכן שאבי 25 דוכסוסטוס (רמב"ם, משנה תורה, ספר אהבה, הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה, פרק א', הלכות ו' '): ו לושה עורות הן: גוויל, וקלף, ודוכסוסטוס. כיצד: לוקחין עור הבהמה או עור החיה, ומעבירין שיער ממנו תחילה; ואחר כך מולחין אותו במלח, ואחר כך מעבדין אותו בקמח; ואחר כך בעפצא וכיוצא בו, מדברים שמקבצין את העור ומחזקין אותו. וזה הוא הנקרא גוויל. ז ואם לקחו העור אחר שהעבירו שיערו, וחילקו אותו בעוביו לשניים, כמו שהעבדנין עושין, עד שייעשה שני עורות: אחד דק, והוא שממול השיער, ואחד עבה, והוא שממול הבשר - ועיבדו אותו במלח, ואחר כך בקמח, ואחר כך בעפצא וכיוצא בו: זה החלק שממול השיער, נקרא דוכסוסטוס; וזה שממול הבשר, נקרא קלף. ח הלכה למשה מסיני, שיהיו כותבין ספר תורה על הגוויל, וכותבין במקום השיער; ושיהיו כותבין התפילין על הקלף, וכותבין במקום הבשר; ושיהיו כותבין המזוזה על דוכסוסטוס, וכותבין במקום השיער. וכל הכותב בקלף במקום שיער, או שכתב בגוויל ובדוכסוסטוס במקום בשר, פסל" (ההדגשה שלי מ"ג). עור הבהמה מורכב משתי שכבות. הדוכסוסטוס, לדעת הרמב"ם, היא שכבת העור החיצונית הפונה לשיער הבהמה ואילו הקלף היא שכבת העור הפנימית הפונה לבשר הבהמה (דעת ה'שולחן ערוך' הפוכה). גוויל הוא עור מעובד שלא הפרידו בין שתי שכבותיו. הנוהג של ימינו הוא לכתוב הכול על גבי הקלף. דוכסוסטוס, אם-כן, הוא חלק העור המעובד לשם כתיבת מזוזות או חלק העור שקולף מן הגוויל כדי להותיר את הקלף, ולמעשה אין נעשה בו שימוש לענייני כתיבת סת"ם בימינו. 149

13 השור מתנכל לה לבתו. והיא היתה חביבה עליו משאר כל הבנים והבנות, מפני שעיברתה אמה בשדה של כרכום, ועל שום כך קראו לה כרכומית" (שמ"א). גם הילדים הנולדים לתוך אותו מרחב של גסות רוח נצבעים ובהיותם "צהובים" לבריות. כביכול בצבעו וניכרים ב"כּ ר כּוּמ ם", כלומר בגסות רוחם מוטיבים מרכזיים רבים עליהם מושתתת עלילת 'אבי השור' והמתנים את עיצובו המסוים של מרחב הסיפ ר (המרחב הדיאגטי) של יצירה זו מופיעים לראשונה ביצירותיו של עגנון שנכתבו ופורסמו במחצית השנייה של שנות העשרים של המאה העשרים ושכונסו בכרך 'כל סיפוריו' תחת הכותרת 26 בשובה ונחת. החשוב בהם הוא המוטיב של 'ירידת הדורות', שאותו נטל עגנון מן היצירה היהודית שבכל הדורות. 'ירידת הדורות' נעשה למוטיב מונכח בסיפור 'אבי השור' והמרחב הקרוי על שמו. זהו לב הסיפור שלא נכלל בין יצירות הקובץ בשובה ונחת, אך נכתב באותה התקופה בה נכתבו יצירות קובץ זה שראו אור בכתבי-עת שונים, הסיפור אצל אדם אחד. 27 'השנים הטובות'. פגמים, חטאים ופורענוי תו "כשעליתי לירושלים", ובהם פותח המספר את סיפורו זה "נתארחתי 28 כיבדני הרבה ועשה לי סעודה גדולה...". במהלך אותה סעודה נחשפים שהם הבסיס העלילתי המשותף ל'השנים הטובות' ול'אבי השור'. המספר ממבקש להבחין בין יהודים בני זמנו 'דורות האחרונים' שהם "בני אדם יגעים ואין מסתפקין, ואם חסר להם דבר אחד מכל תענוגי העולם הזה מיד כועסים עד שגופם מעלה 29 חלודה..." - לבין 'דורות הראשונים' שבהם: ש"י עגנון, בשובה ונחת, ברלין:שוקן, תרצ"ה 'השנים הטובות' ראה אור כשש שנים לפני שהתפרסמו סיפורי ארץ ישראל של עגנון בכרך 'בשובה ונחת' (ברלין: שוקן, 1935), ולא נכלל בהם (אולי משום שעגנון ראה בו כשכתבו ספור לבני הנעורים ומשום זאת נתנו ל'מולדת' שהיה ירחון לבני הנעורים בעריכת יעקב פיכמן. רא' ש: "י עגנון, "השנים הטובות", מולדת, ט, חוב' ג', יפו, תרפ"ז (1926) עמ' "בתחילת ספטמבר 1935", כותב לאור ב'חיי עגנון', "ימים אחדים לפני חגיגת הבר-מצווה של חמדת, פורסמו בבת-אחת שני ספרים חדשים של עגנון: הרומן סיפור פשוט וקובץ הסיפורים בשובה ונחת. שני הספרים יצאו לאור בהוצאת שוקן בברלין, והם סומנו ככרך החמישי והשישי של מהדורת כל סיפוריו של שמואל יוסף עגנון. לחובר... הקדים לשלוח אל עגנון מכתב תודה: "ידידי היקר" כתב אליו, "... קבלתי מאת הוצאת שוקן את שני ספריך החדשים, וסמוך לקבלה פתחתי בקריאת ה'סיפור הפשוט' ולא יכלתי להפסיק עד שסיימתיו... הגדלת לעשות עמנו ועם ספרותנו!". לא במקרה הקדים לחובר את קריאת סיפור פשוט לקריאת בשובה ונחת: מבין שני הספרים החדשים עורר הכרך השישי פחות תשומת-לב, שכן בשובה ונחת היה קובץ שכלל שישה-עשר סיפורים שפורסמו בעיתונות ובכתבי-העת בשנים האחרונות ממש." - דן לאור, חיי עגנון, עמ' (ההדגשות במקור). ש"י עגנון, השנים הטובות - סיפור (1955), [אחרית דבר] "'מורד ומעלה ' דברים בצידי הסיפור" מאת: דב סדן, "עתידות" ("הדפסה מיוחדת"): סתיו וחורף תשי"ט, עמ' 5. ש"י עגנון, השנים הטובות - סיפור (1955), עמ'

14 30 אדם מישראל שאינו כפוף כשופר ואינו גונח מלבו... ואין עצמותיו רוחפות... אפילו הוא זקן כנגד עשרה זקנים אין מאמינים שהוא זקן. אבל לא כדורות האחרונים דורות הראשונים. דורות הראשונים היו יושבים בארץ ישראל מתוֹך צער ומתוך שעבוד ומתוך טלטול ומתוך טירוף... ונותנים שבח והודיה לשמו אשרינו מה טוב חלקנו... ומתוֹך שהיו שמחים בחלקם ושמחים בישיבתם ולא בעטו ביסורים היו פניהם צהובות וגופם ברזל, מוסיפים כח ומאריכים 31 ימים. באחרית דבר לסיפור במסה שכתב לו דב סדן להדפסתו החוזרת בשנת 1955: "מוֹר ד וּמ ע ל ה - בצדי הסיפור "השנים הטובות", הוא הצביע על המוטיבציות של 'ירידת הדורות' ואף קבע כי איננה חידוש של עגנון ביצירה זו לבדה: "ואין צורך להפליג עד לדברי-השירה הקדומים על קו-המורד הברור שלהם":... היא, דיה אמרה חריפה, כדרך שנשתגרה בפי עמנו, בשינוי-מעט של דפוס מקורה, הלא היא האימרה: אם הראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואם הראשונים כבני אדם אנו כחמורים. כי נוטלת לו לקו-המורד: אלים, גיבורים, חמורים. וכנודע, יש דור, שקו-המורד מתבטל לו, אנשים ומחדדתו ביותר: מלאכים, 32 ויש דור שקו המורד מתבלט לו... בני-אדם, במאמרו קבע סדן כי לא ניתן "לעמוד על ייחודו של סיפור "השנים הטובות"" בלי להשוותו עם יצירותיהם של מספרים אחרים, בני דורו של עגנון ומעט קודמים לו, שנדרשו לסוגיית 'ירידת הדורות'. כדוגמא ראשונה מביא סדן את יצירתו של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי "ארבעה דורות". יצירתו של י"ל פרץ 33 'פוחת והולך', "שש מה", כך מעיר סדן, "מעיד על עניינה" [סדן, "על ש"י עגנון", עמ' 113] היא הדוגמה השנייה שמביא סדן. אם נבדוק בקו- המסתפק במועט, המורד, נראה את הדורות מתנודדים מבחינת דיבוקם ברכושם מפקיר רכושו... ומביא זולתו לידי גניבה ומתחכם לטשטשה. הבן ששוב אינו מסתפק במועט, הנכד, הסב, שוב אינו מפקיר רכושו המשופע בקנינים אינו מפקיר רכושו, אבל גם אינו מביא לידי גניבה הכל חשובים כגנבים בעיניו. קו המורד פירושו קו שמירת כבוד הבריות הפוחתת והולכת שהיא נוצחת כליל. 34 עד שהיא נבוֹ סה כליל, וקו אהבת הקנינים המוסיפה והולכת עד י"ל פרץ, חסידות (ספר ראשון), תל-אביב: דביר, תשל"ג, עמ' קט"ז. כך במקור בלשונו של סדן כגיבורו של עגנון ב'מעשה העז' שהיה "גונח מלבו" (אלו ואלו, שע"ג). ש"י עגנון, השנים הטובות - סיפור,, עמ' 5. דב סדן, "'מורד ומעלה' - דברים בצידי הסיפור", ש"י עגנון, השנים הטובות - סיפור, "עתידות" ("הדפסה מיוחדת"): סתיו וחורף תשי"ט, עמ' 10. מאמרו זה של סדן חזר ונדפס בתוך: דב סדן, על ש"י עגנון - כרך מסות ומאמרים, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשל"ט 1978, עמ'

15 לטעמי אפשר וה'שנים הטובות' השור' להרחיב טענתו של סדן לבין 'אבי השור' התפרסם לראשונה ב'דבר' בדבר המוטיב שראה אור לראשונה רק ב ). הקושר בין סיפורי 'בשובה ונחת' שני עשורים לאחר-מכן יותר מכך על ייחודו של הסיפור ('אבי 'השנים הטובות' אפשר לעמוד רק מתוך השוואתו עם יצירות שקדמו לו במעט ובייחוד מתוך השוואה לסיפורים שכונסו בכרך בשובה ונחת שראה אור בהוצאת שוקן בברלין תרצ"ה (1935). כרך זה מכיל, על פי כותר המשנה שלו, "סיפורי אגדות". אולם למעשה אין זו אלא אסופה שכונסו אל תוכה יצירותיו הקצרות של עגנון שלא כולן יכולות להיות מוגדרות כ'אגדות'. בשובה ונחת מתחלק לשלושה: החלק הראשון ובו שמונים וארבעה עמודים עד צ"ג) ט' (עמ' מוקדש ל'בלבב ימים', נובלה בת ארבעה עשר פרקים; החלק השני (עמ' צ"ד-קס"ח) מונה שבעים וארבעה עמודים ומכיל ארבעה עשר סיפורים שאכן ניתן לכנותם 'סיפורי אגדות'; החלק השלישי והאחרון מוקדש ל'מעשה המטפחת' שכפי שמציינת ההערה בתחתית תוכן העניינים של הספר, "נדפס תחילה בספר מיוחד בשלושה עשר טפסים לשם גדעון שוקן ליום שנכנס למצוות" והוא בן שלושה עשר פרקים (כמניין שנותיו של בר-המצווה). נראה שמבנה זה של 'בשובה ונחת' שורטט כטריפטיך מוקפד ( 14 פרקים, 14 סיפורים, ולבסוף 13 פרקים) מתוך רצון ליצור מבנה כמו סימטרי שיעניק אחדות קומפוזיציונית לחומרים סיפוריים שקשה להעלות על הדעת דרך אחרת לקשור ביניהם. מוטיב 'ירידת הדורות' משמש באותו מובן מרכזי גם ביצירה 'התייר הגדול' של חיים הזז שפורסמה בכתב-העת ונחת' 'מאזניים' בברלין וכשבע שנים לפני בשנת,1938 'אבי השור'. "התייר הגדול" דהיינו כשלוש שנים לאחר הופעת 'בשובה שכתב הזז נתפסה על-ידי לא מעט מ"נותני הדעת" של קהילת הקוראים העברית בארץ-ישראל של אותן השנים כסוג של עיבוד סטירי ומגחיך של יצירות עגנון, מהם אזכיר בהזמנות זו את למדן עורך כתב-העת 'גליונות'. שני היוצרים עשו שימוש דומה במוטיב 'ירידת הדורות' כפי שהדבר ניכר ביצירות שבכרך 'בשובה ונחת', בסיפורים 'השנים הטובות' ו'אבי השור' של עגנון וביצירה 'התייר 35 הגדול' של הזז. לסיכום נאמר כי 'אבי השור' הוא סיפור אטיולוגי אלגורי העוסק שוב בשאלת ההתגלות המשיחית בסיפורי עגנון הפעם בדמות שור שהמרחב הקהילתי אינו כשר וראוי לקולטה, והוא מבזה אותה בגסות רוח המוחלט. השלטת במרחב שהוא מרחב שבין הקדוש המוחלט והטמא עגנון המספר ניחן ביכולת לשמוע את שופרות הגאולה האלה (אותן קרני שור המתגוללות באשפה) מה שאין כן קהילת הקוראים שלו בני זמנו. בסיפור הזה ממשיך עגנון במאמר נפרד שיהווה את המשכו של חיבור זה סוגיית הקשר שבין 'התייר הגדול' של חיים הזז לבין יצירותיו השונות של עגנון ובראשן 'אבי השור' תידון

16 את פרויקט הגאולה שלו שראשיתו ב'מעשה העז' בדור שלאחר ימי-הראשונים שנתגלגלו לצפת, ומצביע על גבולותיה הטראגיים והמתסכלים של הגאולה שבדור-היורד, דור תשות- הכוח של ימי העלייה החמישית. 153

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63> גליון א', תשע"א - 2011 1 "מי יספר לנו סיפור טוב?" מאת עגנון העולם אומרים: שמסיפורי מעשיות לא באים להריון. ואני אמרתי: שמסיפורי מעשיות נפקדות עקרות, ובאות להריון. (חיי מוהר"ן, כה) 1 וזהו בקצרה סיפור המעשה:

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

Microsoft Word - caid.doc

Microsoft Word - caid.doc הצייד הקטן קטרין וביירון ג'קסון, צייר גוסטף טימערין יום אחד חבש דן את כובע הפרווה שלו, אחז ברובה שלו ויצא מהמחנה לתוך היער העבה. "אני צייד" אמר "אשיג לי עור דוב ועור צבי וזוג עורות ארנבות. וכשאפגוש את

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

. : ] [ :. (. ( [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

משלב מא - סופי1

משלב מא - סופי1 התלויים בשערה הררים מסכת שבת: מבנה רזיאל קרצ'מררר----ר יואל משל לאדם שהלך בבקעה וראה הררים לפניו. פנה ועלה לו אל ראש ההר הראשון. כיוון שעלה ראה הררים הררים מרצדים לפניו ולא ידע באיזו דרך ילך לו אל ההר

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה  30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד