משלי י

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "משלי י"

תמליל

1 משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ ים תּ ע שׁ יר. ד ר אשׁ--ע שׂ ה כ ף-ר מ יּ ה; נ ר דּ ם בּ קּ צ יר, בּ ן מ ב ישׁ. ה א ג ר בּ קּ י ץ, בּ ן מ שׂ כּ יל; וּפ י ר שׁ ע ים, י כ סּ ה ח מ ס. ו בּ ר כו ת, ל ר אשׁ צ דּ יק; ו שׁ ם ר שׁ ע ים י ר ק ב. ז ז כ ר צ דּ יק, ל ב ר כ ה; ו א ו יל שׂ פ ת י ם, י לּ ב ט. ח כ ם-ל ב, י קּ ח מ צ ו ת; ח וּמ ע קּ שׁ דּ ר כ יו, י וּ ד ע. ט הו ל בּ תּ ם, י ל בּ ט ח; ו א ו יל שׂ פ ת י ם, י לּ ב ט. י ק ר ץ ע י ן, י תּ ן ע צּ ב ת; וּפ י ר שׁ ע ים, י כ סּ ה ח מ ס. יא מ קו ר ח יּ ים, פּ י צ דּ יק; ו ע ל כּ ל-פּ שׁ ע ים, תּ כ סּ ה אַה ב ה. יב שׂ נ אָה, תּ ע ר ר מ ד נ ים; ו שׁ ב ט, ל ג ו ח ס ר-ל ב. יג בּ שׂ פ ת י נ בו ן, תּ מּ צ א ח כ מ ה; וּפ י-א ו יל, מ ח תּ ה ק ר ב ה. יד ח כ מ ים י צ פּ נוּ-ד ע ת; מ ח תּ ת דּ לּ ים ר ישׁ ם. הו ן ע שׁ יר, ק ר י ת ע זּו ; טו תּ בוּאַת ר שׁ ע ל ח טּ את. פּ ע לּ ת צ דּ יק ל ח יּ ים; טז ו ע ז ב תּו כ ח ת מ ת ע ה. א ר ח ל ח יּ ים, שׁו מ ר מוּס ר; יז וּמו צ א ד בּ ה, הוּא כ ס יל. יח מ כ סּ ה שׂ נ אָה, שׂ פ ת י-שׁ ק ר; ו חו שׂ שׂ פ ת יו מ שׂ כּ יל. יט בּ ר ב דּ ב ר ים, א י ח דּ ל-פּ שׁ ע; ל ב ר שׁ ע ים כּ מ ע ט. כ כּ ס ף נ ב ח ר, ל שׁו ן צ דּ יק; ו א ו יל ים, בּ ח ס ר-ל ב י מוּתוּ. שׂ פ ת י צ דּ יק, י ר עוּ ר בּ ים; כא ו א-יו ס ף ע צ ב ע מּ הּ. כב בּ ר כּ ת ה', ה יא ת ע שׁ יר; ו ח כ מ ה, ל א ישׁ תּ בוּנ ה. כג כּ שׂ חו ק ל כ ס יל, ע שׂו ת ז מּ ה; ו ת א ו ת צ דּ יק ים י תּ ן. כד מ גו ר ת ר שׁ ע, ה יא ת בו א נּוּ; ו צ דּ יק, י סו ד עו ל ם. כּ ע בו ר סוּפ ה, ו א ין ר שׁ ע; כה כּ ן ה ע צ ל, ל שׁ ל ח יו. כו כּ ח מ ץ, ל שּׁ נּ י ם--ו כ ע שׁ ן ל ע ינ י ם: וּשׁ נו ת ר שׁ ע ים תּ ק צ ר נ ה. י ר אַת ה', תּו ס יף י מ ים; כז ו ת ק ו ת ר שׁ ע ים תּ אב ד. תּו ח ל ת צ דּ יק ים שׂ מ ח ה; כח וּמ ח תּ ה, ל פ ע ל י אָו ן. כט מעו ז ל תּ ם, דּ ר ה'; וּר שׁ ע ים, א י שׁ כּ נוּ-אָר ץ. צ דּ יק, ל עו ל ם בּ ל-י מּו ט; ל וּל שׁו ן תּ ה פּ כו ת, תּ כּ ר ת. פּ י-צ דּ יק, י נוּב ח כ מ ה; לא וּפ י ר שׁ ע ים, תּ ה פּ כו ת. שׂ פ ת י צ דּ יק, י ד עוּן ר צו ן; לב בפרק ל"ב פסוקים כנגד ל"ב נתיבי חכמה להסרת עורלת הלב שבעולמות תפארת ומלכות, ולעומתם ל"ב דרכי טומאה. בפרק זה מבחין שלמה המלך בין הצדיק חסר העורלות לבין הרשע בעל העורלות. 71

2 ט- פס' א': "בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו" בן הקב"ה משמחו כאשר הבן ממלא את תפקידו בעולם וחובר לעבודת ה' ע"י החכמה, ולעומתו "בן כסיל הוא תוגת אמו" כי בשל התנהגותו הוא יוצר קצר בין עולמות עליונים ותחתונים ואין השכינה יכולה לשרות בקרבתו, ודבר זה גורם לה צער, תוגה, שהרי כל אם חפצה להיות עם בנה והיות שהוא נמצא עם עורלות ובטומאה אין השכינה העליונה יכולה להיות עמו. פס' ב': "לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות". החומר אינו עוזר לאדם לחבור לעולמות עליונים, לעומת זאת קיום המצוות מחבר את האדם לעולמות עליונים. צדקה יכולה להציל ממות משום שהקב"ה, בהיותו אב אוהב ודואג, חפץ כי בניו ידאגו לאחיהם ויחיו את נפשותיהם, ונתינה ועזרה אלה מאחדים את האנשים, ואז פועל גוף האדם באחדות, ונפתחים פתחים לעולמות עליונים, כי הפתחים (שערים) בעולמות עליונים הם באחדות, וכאשר בני האדם באחדות נפתחים שערים אלה, על כן כאשר נותן הצדקה מגיע, לאחר מותו, לעולמות עליונים, צדקה זו מצילה אותו מעולמות השאול, הנקראים מוות (ראה גם ישעיהו פרק נ"ח, פס' ז' י"ג), כמו כן, לפעמים שכר הצדקה הוא בעולם הזה, כאשר אדם נידון על ידי שמים לגזר דין מוות ועשה צדקה לפני ביצוע גזר הדין משמים, יכולה צדקה זו להצילו ממוות גשמי בעולם הזה, וכן את נשמתו בעולם הבא. מכאן אנו רואים שהפסוק "צדקה תציל ממוות" היא הגורמת לגוף האדם ולנשמתו לפעול באחדות. פס' ג': "לא ירעיב ה' נפש צדיק והוות רשעים יהדוף" כיוון שהצדיק עובד את הקב"ה בעולמות הנשמה (בינה) ומעלה, הקב"ה דואג לכל צרכיו הנפשיים על מנת להקל את עבודתו, לעומת זאת הקב"ה הודף את תאוות (= הוות) הרשעים משום שאין הם חיילים בצבאו, ואין כל צורך בהגשמת תאוותיהם וחומריותיהם. פס' ד': "ראש עושה כסף רמייה- ויד חרוצים תעשיר" ראש = רש, עני = איש שעני במצוות התורה הוא אדם אשר מרמה ועובר על מצוות גזל, הגוזל מרעהו מורד במלכותו של הקב"ה משום שהקב"ה מעניק לכל אדם ואדם הקצבה, ולכן הלוקח ברמיה לוקח משולחנו של הקב"ה, והקב"ה גומל מידה תחת מידה. כלומר, האדם גזל ולקח ברמיה, ולפיכך נעשה עני בגשמיות וברוחניות, אך אדם חרוץ והגון יכול לפתוח פתח לעושר שמגיע מעולמות עליונים משום שהקב"ה בטוח כי אדם זה יעשה שימוש נבון בכספיו. הכתיב "ראש" מרמז כי גם אם אדם נראה כגבוה רוחנית (ראש כנגד עולמות הראש), אך הוא עני במצוות סופו שיהיה רש בגשמי, ואילו הנמצא בעולמות תפארת (יד כנגד עולם תפארת = רוח), שנאמר: "ויד חרוצים תעשיר", יקבל את כל צרכיו אף יותר. פס' ה': "אוגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש" הבן החכם האוסף בקיץ פירות לקראת החורף, לעומת הכסיל הנרדם (עצל) אפילו בעונת הקציר, כנאמר במשלי פרק ו' פס' ו' ': "לך אל הנמלה עצל ראה דרכיה וחכם". כל המשלים האלה נמשלים לתלמיד חכם העובד למחייתו וגם לומד ויגע בתורה, העוזרת בחיבור העולמות, לעומת הכסיל הנרדם שאינו יכול להשקיע וללמוד את התורה הקדושה ולעבוד למחייתו. פס' ו': "ברכות לראש צדיק ופי רשעים יכסה חמס" כיוון שהצדיק הוא כלי למלאך קדושה יש כח לברכותיו אשר מחברות עולמות עליונים ותחתונים, ואילו הרשע הוא מרכבה לכלי טומאה, ולכן הוא מחובר עם כוחות הטומאה כדי להפריד עולמות, ולכן פיו יוצר אנרגיות שליליות שהם כוחם של מלאכי טומאה. כלומר במעשיו ובפיו יצדיק רשע, שנאמר "ופי רשעים יכסה חמס" כדי להגביר את היווצרות מלאכי הטומאה. 72

3 פס' ז': "זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב" הצדיק בהיותו כלי למלאך קדושה ממשיך את עבודתו בעולמות עליונים, לכן הוא יכול לעזור לעם ישראל גם בהיותו בעולמות עליונים, כלומר נשמתו עלתה לגנזי מרומים, ולכן נאמר "זכר צדיק לברכה", אך לעומתו הרשע אינו זוכה להגיע לעולמות עליונים, אלא נידון על כל מעשיו ומשלם עליהם, ובמקום לצבור כח כדי לתקן את י עודו וללמוד תורה בעולמות עליונים הוא משלים את עונשיו בגלגולים שונים עד לתיקון נשמתו אחרי 120 שנה שהם 120 עולמות בעולמות הנפש, הרוח והנשמה שבעולם מלכות עשייה, לכן אותו רשע אינו זוכה לדרגה שבה זכה הצדיק ללמוד תורה בעולמות עליונים, ובכוח לימוד זה הוא יורד לסיים את שאר תיקוניו בהצלחה ובמהירות. פס' ח': "חכם לב יקח מצוות- ואויל שפתיים ילבט (= יכשל )" אדם חסר עורלות הלב ילך בדרך המצוות משום שהוא יודע כי זו הדרך הנכונה, ואילו אדם בעל עורלות נקרא "אוויל שפתיים" אשר אינו מרגיש בלבו את הצורך בקיומן של המצוות ולכן יכשל (= ילבט). פס' ט': "הולך בתום ילך בטח ומעקש דרכיו יודע" אדם ההולך בתמימות עם הקב"ה, ופיו ולבו שווים, ילך בטוח ויבטח בקב"ה משום שהקב"ה רואה בתמימות את השלמות (תמים = שלם), אך האדם שמנסה לעבוד את ה' בדרכים עיקשות, כלומר פיו ולבו אינם שווים, ככתוב בתהילים פרק כ"ח: "דוברי שלום עם רעיהם ורעה בלבבם", ולכן יתגלה לעיני הכל כי איננו תמים עם ה' אלוקיו. פס' י': "קורץ עין יתן עצבת ואוויל שפתיים ילבט" אדם שקורץ בעיניו, קריצה זו אינה בתמימות, אלא רומז למעשה שלא יעשה, כלומר אם אדם בא לבקש טובה מאדם בעל שררה, ואדם זה קורץ בעיניו לבעל השררה כדי שאחרים לא ישמעו, כאומר "סמוך, יהיה בסדר", אדם זה אינו מסיר את עורלת עיניו, שהיא שורש נשמתו, ולכן גורם לעצבת בעליונים ובתחתונים כי משוא פנים ושוחד גורם לערעור שלטון ועל ידי זה נגרמת עצבות בעולמות עליונים ובעולמות תחתונים, ככתוב בפס' ח': "ואוויל שפתיים ילבט" (ילבט=יכשל). בסופו של דבר יצטרך האוויל להסיר את עורלת הפה, ולכן לא יכשל בלשון הרע ולא יחוש בעצבות, אבל אם לא הסיר את עורלת הפה - יכשל במעשיו. פס' י"א: "מקור חיים פי צדיק ופי רשעים יכסה חמס" - זו הדגשה נוספת של פס' ו': פי צדיק, המשמש ככלי למלאך קדושה, משמש גם כקשר בין עולמות עליונים ותחתונים, ולכן פיו הוא מקור חיים. לעומתו הרשע, משמש ככלי למלאך טומאה ויוצר קצרים בעולמות תחתונים ועליונים. פס' י"ב: "שנאה תעורר מדנים ועל כל פשעים תכסה אהבה" השנאה יוצרת מלאכי טומאה, ולכן יתעוררו כעסים ומריבות, שנאמר: "שנאה יוצרת מדנים", אך כאשר שוררת האהבה, גוברים מלאכי הקדושה על מלאכי הטומאה, הנקראים פשעים, ולפיכך מצליחה האהבה לגבור על הפשעים. פס' י"ג: "בשפתי נבון תמצא חכמה ושבט לגו חסר לב" - האדם הנבון הוא אדם הנמצא בעולמות הפה, שהם ראשית גאולתו. וכפי שנאמר, המגיע לעולם הנשמה שבעולם הנשמה (עולם הפה) מתחילים לגלות לו רזי תורה. לכן, ניתן לשמוע מפיו חכמה שמקורה בחיבור עולמות עליונים. לעומתו, יש להכות אדם בעל עורלות לב, בשבט, 40 מלקות פחות אחת, שהן מלקות מלכות, כדי להסיר את עורלותיו ולהראות לו כי הוא טועה בדרכו. שבט לגו = הכוונה לאזור הגב המצוי מול הלב. יש להכות כנגד עורלת הלב. 73

4 פ" פס' י"ד- ט"ו: "חכמים יצפנו דעת ופי אוויל מחיתה (צרות) קרובה", "הון עשיר קריית עוזו מחיתת דלים רישם" על החכמים לזכור את שלמדו, ככתוב: "חכמים יצפנו דעת", בניגוד לאוויל הנקלע לצרות, ופיו בעל העורלות הוא שמכשילו. לעומתו החכם, הנמשל בפס' ט"ו לעשיר במצוות ובחכמה, שהעושר בחכמה ובמצוות הוא מקור כוחו, כך החכמה היא מקור כוחו של החכם. כמו שצרת הדלים היא עוניים, כך דלותו הרוחנית של האוויל היא צרתו. פס' ט"ז: "פעולת צדיק לחיים תבואת רשע לחטאת" - כפי שנאמר בפס' י"א: "מקור חיים פי צדיק", כל פעולות הצדיק, אשר מחבר שמים וארץ, מחברות אותו לעץ החיים. לכן נאמר: עולת צדיק לחיים", ובמשלי: "עץ חיים היא למחזיקים בה" (פרק ג' פס' י"ח). לעומתו הרשע, בהיותו כלי למלאך טומאה, יוצר במעשיו מלאכי טומאה נוספים הנמשלים בפסוק לתבואת הרשע. פס' י"ז: "אורח לחיים שומר מוסר ועוזב תוכחת מתעה" חטאם של אדם וחוה גרם לעזיבתם את עץ החיים. על מנת לתקן את עץ החיים (אנו מתקנים את עולמות הדומם שהם עולמות הנפש שהוא חלק מתיקון עץ הדעת המציינים גם את עולמות האישה שנבראה מן הצלע (=דומם), עולם הצומח המציין את עולמות הגבר שהוא גם חלק מתיקון עץ הדעת, אך הוא גם ענף מעץ החיים, ולכן הגבר מחבר את עולמות עץ הדעת לעץ החיים, כנאמר בתהילים פרק קכח: "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך". על האדם לשמור את התורה הקדושה, ולכן נאמר "אורח לחיים" (אורח = דרך) שהוא תיקון עץ החיים, ושומר מוסר התורה, שהוא הצדיק המטהר את עץ החיים בתפילותיו, ולכן הוא כאילו מחזיק בשורשי עץ החיים, שנאמר: "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר". אדם שאינו מוכיח את חברו בטעותו אינו עוזר בתיקון עץ החיים ומתעה את חברו שחושב שהכל כשורה, ואינו מודע לטעותו, שנאמר: "ועוזב תוכחה מתעה". פס' י"ח: "מכסה שנאה שפתי שקר, ומוציא דיבה הוא כסיל" על פיו של האדם ולבו להיות שווים, לכן אדם המסתיר את שנאתו נחשב לדובר שקר ועובד עבודה זרה, שהיא עגל מסכה. אולם מנגד, מזהירנו שלמה המלך שלא נדבר עליו ברבים, כלומר לא נוציא את קלונו החוצה כדי שלא נהיה כמוציאי דיבה, כי אל לנו לשנוא את אחינו בלבבנו אלא להוכיחו בפניו. פס' י"ט: "ברוב דברים לא יחדל פשע וחושך שפתיו משכיל" אנו מצווים להוכיח את רעינו, ככתוב בפס' יז: "ועוזב תוכחת מתעה". אבל כאשר האדם המוכח אינו משנה את התנהגותו, למרות התוכחות, אל לנו להתאמץ להוכיחו שוב ושוב, ככתוב בפס' יז: "ברוב דברים לא יחדל פשע", אלא לשתוק, שנאמר: "חושך שפתיו - משכיל". פס' כ': "כסף נבחר לשון צדיק לב רשעים כמעט" בעזרת תפילותיו (= לשון צדיק) מצליח הצדיק לחבור לעולם תפארת (כסף משקף את עולם תפארת), אולם הרשע, שגם שורשו שייך לעולם תפארת ומסוגל בעזרת תפילותיו להגיע לעולם זה, אינו מגיע לעולם זה, כנאמר: "לב רשעים כמעט", "כמעט" משום שהוא יכול להגיע, אך אינו עושה זאת ומחפש את הכסף הגשמי 74

5 במקום להגיע לכסף הרוחני שהוא עולם תפארת (עולם הרוח). משום שלב הרשע מלא עורלות, אין הוא מצליח לחבור לעולם תפארת. פס' כ"א: "שפתי צדיק ירעו רבים ואווילים בחסר לב ימותו" הצדיק אחראי לנשמות רבות כי הוא שר אלפים ומעלה, ולפיכך בגופו מעובר מלאך קדושה ברמתו, שר אלפים ומעלה, ולכן הוא גם אחראי לנשמות רבות בתפילתו, ככתוב: "שפתי צדיק ירעו רבים" - ירעו מהמילה "רועה מנהיג". אך לעיתים האווילים, בעלי עורלות הלב (= אטומי הלב), אינם יכולים להיעזר בצדיק משום שהולכים הם בשרירות ליבם, ולכן עונשם הוא מוות בעליונים ובתחתונים. כלומר, נשמתם תרד לשאול תחת פיקודיהם של הממונים מצד מלאכי הטומאה ויענשו שם כדי שיוכלו להזדכך ולרדת שוב לתיקון (גלגול) ואילו הצדיק שתיקן נשמות בתפילותיו וחיבר עולמות עולה לגנזי מרומים אם סיום תיקוניו, ואם לא סיים את תיקוניו הוא מקבל הדרכה כיצד לסיים את תיקוניו בגלגול, ועם סיוע משמים יסיים את תיקונו (ראה פס' ז' בפרק זה). פס' כ"ב: "ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" - לאחר חטא אדם וחוה קולל האדם כפי שנאמר לו בבראשית פרק ג': "בעצב תאכל לחם", ולחם, כנאמר, הוא גם כינוי לאישה (ראה הסבר פרק ט' פס' י"ז, ובמשלי פרק כ' פס' י"ז בפירוש רש"י ללחם שקר), שנאמר בשיר השירים: "בטנך ערימת חיטים סוגה בשושנים". את האישה, שהיא צד שמאל, צריך לתקן, כמו החלק הגשמי, שהוא הלחם שהוא פרנסת האדם המשביע את רעבונו של האדם. האדם, לא בנקל ימצא את לחמו הרוחני והגשמי. לכן, בחטא זה של אדם וחוה סולקו הורינו מאזור עץ החיים (עולמות אין סוף), המחבר שמים וארץ, שממנו מקבלים גם את השפע ואת אריכות הימים. לכן, ההולך בדרך התורה, המתווה לו את הדרך להיאחז בעץ החיים, מושך את השפע האלוקי, כי הברכה שורה בעץ החיים, ולכן נאמר: "ברכת ה' היא תעשיר", ולא יהיה עצב עמה, כי נקבל גם הארכת חיים וגם ברכה מ-ה'. פס' כ"ג: "כשחוק לכסיל עשות זימה וחכמה לאיש תבונה": הזימה היא הלכות עבודה זרה, אך הכסיל ששוחק לכולם עובד עבודה זו בקלות ראש משום שאינו מודע לחומרת מעשיו ואינו יודע שבמעשיו הוא נמצא ברשתו של הממונה מטעם מלאכי הטומאה ונשמתו שבויה בידם ושייכת להם. בבוא שעתו להיפרד מהעולם הוא יהיה חייב להתנקות על ידי עונשים או גלגולים בדומם, צומח, חי - ובחי מדבר (אצל הגויים). רק לאחר התיקון בעולם החי מדבר אצל הגויים הוא חוזר לשורש נשמתו להיות יהודי. מחכים לו יסורים רבים. גם כשיהיה בגלגול יהודי יהיה עליו לתקן את אשר קלקל והרס בגלגול זה של הזימה. הזיכוך יכול להיעשות גם ע"י עניות ואביונות וירידה מנכסיו ופגיעה בו ובמשפחתו וכו'. לו היה מודע למעשיו לא היה מעז לעשות זאת, כפי שנאמר: "כשחוק לכסיל", כלומר כדבר קל ערך עבור הכסיל היא העבודה הזרה הקרויה "עשיית זימה". לעומת קלות הראש של הכסיל נוהג החכם בתבונה ולא עובד ע"ז, שנאמר: "וחכמה לאיש תבונה". פס' כ"ד: "מגורת רשע היא תבואינו ותאוות צדיקים יתן" הקב"ה קורא מחשבות אדם, ומחשבות הרשע לפניו. לכן, הפחד של הרשע הוא שיבוא עליו בסופו של דבר התגשמות הפסוק: אם יחפור בור לחברו הוא יפול בו. לעומתו לצדיק יתן הקב"ה את תאוותו גם אם לא יבקש משום שתאוות הצדיק היא רוחנית. פס' כ"ה: "כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם" - הרשע משמש כלי למלאך טומאה וניתן להשמידו באמצעות תפילה, גם אם הוא מאיים על הסובבים, כנאמר: "כעבור סופה", כלומר כפי 75

6 שהסופה מתחילה ומפריעה לסביבה וגורמת לנזקים, בסופו של דבר היא נגוזה ונעלמת. לעומתו הצדיק משמש כיסוד המחזיק את העולם וכפי שהיסודות חזקים, משום שתפקידם לשאת את הבית, כך חוזקו של הצדיק אשר בכח תפילותיו מחזיק את עולמות מלכות ותפארת שהם היסוד לעולמות עליונים. פס' כ"ו: "כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים כן העצל לשולחיו": אדם אשר עצל במלאכתו של הקב"ה יוצר עורלות בעולמות עליונים, בעולמות הפה והעיניים, ומשווה זאת שלמה המלך לחומץ המזיק מאוד לשיניים ומפורר אותם, ועשן המטשטש את הראייה וגורם בסופו של דבר גם להרחבת נימי דם ולטשטוש ובסופו של דבר לשטפי דם, בעיות נשימה וכו. כך העצל במלאכתו של הקב"ה גורם לבעיות בעולמות עליונים ותחתונים, בעולמות האף, הפה והריאות. כך הוא מזיק ואינו יוצר כלום בעולמות של הקב"ה. עצל נקרא גם מבחינה גשמית וגם מבחינה רוחנית שהוא לימוד התורה, כלומר אינו עובד ואינו לומד תורה. פס' כ"ז: "יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה" הנשמות נשלחו לעולם על מנת לעבוד את הקב"ה, ואנו חיילים בצבאו. אדם אשר עורק מצבאו של הקב"ה אינו אמור להישאר בעולם, ולכן נאמר "שנות רשעים תקצורנה". הקב"ה ממתין זמן מסוים לחזרתו בתשובה, ועונשו בשמים יהיה כבד עד לזיכוכו כדי שירד בגלגול ויתקן את תיקונו. אם יתקן את חטאיו ואת פשעיו, יקרה לו כפי שנאמר בספר יחזקאל פרק י"ח פס' כ"ז: "ובשוב רשע מרשעתו אשר עשה ויעש משפט וצדקה הוא את נפשו יחיה", ובפס ל"ב נאמר: "כי לא אחפוץ במות המת נאום ה' והשיבו וחיו". לכל אדם ירא ה' (חייל בצבאו) מוסיף הקב"ה ימים ושנים כדי לסיים את תיקונו ולשרת את יוצרו. פס' כ"ח: "תוחלת צדיקים שמחה ותקוות רשעים תאבד": נאמר: "ושמחת בחגך והיית אף שמח" משום שאבינו ואמנו נוכחים עמנו בחגים ושבתות, ולכן שמחים הצדיקים בחיבור שמים וארץ בנוכחות המלך הקב"ה והמלכות אמא שכינה עליונה ואמא כנסת ישראל ופמלייתם, שהם אבותינו ואמהותינו הקדושים בכל הדורות. אבל תקוות הרשעים הוא תקווה חומרית, ולכן תקוותם תאבד, שנאמר בהושע פרק י"ב פס' ט"ו: "כי הוא בן אחים יפריא, יבוא קדים, רוח ה' ממדבר עולה ויבוש מקורו ויחרב מעיינו הוא ישסה אוצר כל כלי חמדה". פס' כ"ט: "מעוז לתם דרך ה' ומחיתה (= צרות) לפועלי אוון" - דרך ה' היא הנותנת עוז וכח לאיש התם ההולך בדרך התורה. כאשר אדם הולך בדרך ה' נפתחים פתחים לעולמות עליונים ומתעברים בו מלאכי קדושה בתנאי שהוא טהור בגופו. מלאכי הקדושה יוצרים הגנות ששומרות על האדם התם ההולך בדרכי ה', אך לחוטאים תהיינה צרות כי הם אינם מוגנים. פס' ל': "צדיק לעולם בל ימוט ורשעים לא ישכנו ארץ": הצדיק ההולך בדרך ה' לא ימוט, דרכיו יכולות להיות רצופות עליות וירידות כמו כל דרך שיש בה עליות וירידות, אך כשהוא בירידה הוא יחזור בתשובה כדי ש-ה' יסלח לו וימשיך לאחוז בעץ החיים, ולכן מובטח לו כי לא ימוט, כנאמר במשלי פרק כ"ד פס' ט"ז: "שבע יפול צדיק וקם". אך רשעים אשר עזבו את הקב"ה יאבדו, וגם בקבר לא ידעו מנוחה, ולכן כל הזיכוכים שעושה הקב"ה לנשמה עקב הכתמים השחורים שנוצרו עליה ממעשי הרשע, הם על מנת לנקות אותה, ולכן לא תהיה להם מנוחה עד שירדו בגלגוליהם ויתקנו את אשר הרסו בגלגולים הקודמים. 76

7 פס' ל"א: "פי צדיק ינוב חכמה ולשון תהפוכות תיכרת" הצדיק חבור לעולמות הפה, שהם התורה שבע"פ בעולמות התולדות, שהם עולמות בינה, ומשם הוא מקבל סתרי תורה, ולכן פיו מניב חכמה (ינוב = לשון מניב או תנובה). אך הרשע, במקום לחבור לעולם הפה שהוא עולם הנשמה, כמו הצדיק, ובמקום לשמש ככלי למלאך קדושה המוסר לו סתרי תורה ודרך חיים לזיכוך נשמתו, הוא משמש ככלי למלאך טומאה, ולכן קורא לו שלמה המלך "לשון תהפוכות", כלומר לשונו משמשת את מלאך הטומאה במקום לשמש את מלאך הקדושה לתפילות, ולכן יכרת מהעולם. פס' ל"ב: "שפתי צדיק ידעון רצון ופי רשעים תהפוכות" לסיום, אומר שלמה המלך כי הצדיק, בהיותו כלי למלאך קדושה, יודע את רצון הבורא ואילו הרשע, בהיותו כלי למלאך טומאה, עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה. לכן, על האדם לדעת כי על מנת להיות כלי למלאך קדושה עליו לפעול תמיד לדעת רצון הבורא וכך יוסרו עורלות הלב ואחרי הלב ילכו המעשים, ככתוב: "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך (= הסרת עורלות הלב) ובכל נפשך ) ש= מירת ברית אות קודש ( ובכל מאודך", המציין את כל מאווי האדם הבאים מן המח, והתוצאה תהיה הסרת העורלות ועלייה לעולמות בינה וחכמה שבעולמות התולדות. 77

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

היבטים לשוניים לך-לך סט

היבטים לשוניים לך-לך סט ' סט לשוניים בפרשת לך לך היבטים דקדוקי מילים בפרשת לך-לך ובהפטרה ובראשון של וירא. מילים שו"ו ההיפוך הפכה אותן לעתיד ונקראות מלרע: ו שׂ מ תּ י מילים שנשארו מלעיל למרות ו"ו ההיפוך: ו ה י ית י ו ק ר א ת. ו

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63> עמוד 1 ב"ה כ"ד בתשרי ה'תשע"ז 17/10/2017 דפים אלו מכילים אוצרות בלומים של חוכמה יהודית, בגישה נשית-עדכנית. הם פרי עמל מאומץ, ונשלחים באופן קבוע למנויים דרך המייל. המנוי אישי-משפחתי בלבד. לתיאום מנוי וקבלת

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס 1 מבחן חשבי שכר בכירים 12.2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, א לּ א א ם כּ ן צוּי ן א ח ר ת בשאלה. במקרים

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Microsoft Word - GuttmannHebrew

Microsoft Word - GuttmannHebrew הקדמת רבי יעקב אנטולי לספר מלמד התלמידים לה ההדיר עם הערות וציונים: יעקב דוד גוטמן 1 בפתיחה תמצא פירוש הפסוק דברי חכמים כדרבונות וכוונתו בזה על שם הספר שנקרא "מלמד" וע"י פסוק זה נתגלגל לפרש מאמר חז"ל:

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

החורבן מפוצל

החורבן מפוצל úáèá 'é ויהי בשנת התשיעית למלכו, בח דש העשירי בעשור לח דש בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושל ם ויחן עליה ויבנו עליה דּ י יק סביב. ותב וא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו. 'ä 'ã,á"ð åäéîøé,'á

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Introduction to Masechet Niddah הקדמה למסכת נדה

Introduction to Masechet Niddah הקדמה למסכת נדה ויקרא פרק יב - יולדת (א) ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: (ב) דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר א שּׁ ה כּ י ת ז ר יע ו י ל ד ה ז כ ר ו ט מ אָה שׁ ב ע ת י מ ים כּ ימ י נ דּ ת דּ וֹת הּ תּט מ א: (ג) וּב יּוֹם ה שּׁ מ

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63> גליון א', תשע"א - 2011 1 "מי יספר לנו סיפור טוב?" מאת עגנון העולם אומרים: שמסיפורי מעשיות לא באים להריון. ואני אמרתי: שמסיפורי מעשיות נפקדות עקרות, ובאות להריון. (חיי מוהר"ן, כה) 1 וזהו בקצרה סיפור המעשה:

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו זכריה פרק ז (א) ו י ה י בּ שׁ נ ת אַר בּ ע ל ד ר י ו שׁ ה מּ ל ך ה י ה ד ב ר י ק ו ק א ל ז כ ר י ה בּ אַר בּ ע ה ל ח ד שׁ ה תּ שׁ ע י בּ כ ס ל ו: (ב) ו יּ שׁ ל ח בּ ית א ל שׂ ר א צ ר ו ר ג ם מ ל ך ו א נ שׁ יו ל ח לּוֹת א

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ תוכן העניינים א. מספרים מכוונים על ציר המספרים................. ב. השוואת מספרים

קרא עוד

SI D

SI D Draft SI 1080 part 17 April 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1080 חלק 17 ניסן התשע"ג אפריל 2013 ICS CODE: 35.020 טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: מסדי נתונים Information technology - Vocabulary: Databases לעיון

קרא עוד