אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015"

תמליל

1 אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015

2 הבהרה משפטית המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, ונועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים. מצגת זו אינה הצעת ניירות ערך של אורבנקורפ אינק. )להלן: החברה ( לציבור ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור. מצגת זו מהווה הצגה עקרונית ושיווקית של החברה. המידע הכלול במצגת זו וכל מידע אחר שיימסר במהלך הצגת המצגת )להלן: המידע ( אינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה ואינו מהווה המלצה או חוות דעת של יועץ השקעות או יועץ מס. המידע הינו מידע תמציתי בלבד. השקעה בניירות ערך בכלל ובחברה נושאת סיכון. יש לקחת בחשבון כי נתוני עבר אינם מצביעים בהכרח על ביצועים בעתיד. ביחס לאמור בשקפים מס 34,31,30,29,28,27,25,24,23,22,21,20,19,4 )פרויקטים שטרם החלו שיווקם ופרויקטים שהחלו בשיווקם( - יצוין כי היקף המכירות, והרווח הגולמי הצפוי הרווחים ומועדי ההכרה בהכנסות וברווחים החזויים, מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ער,ך התשכ ח 1968 )להלן: חוק ניירות ערך ( מתבססים על מחירי המכירה הנוכחיים של דירות בפרויקטים אשר שיווקם החל וכן על, מחירי מכירה של דירות בפרויקטים דומים באזורים סמוכים בקשר לפרויקטים ששיווקם טרם החל בהתבסס על ניסיון העבר של החברה. תחזיות החברה עשויות שלא להתממש במידה ויחולו שינויים מהותיים לרעה במחירי המכירה של הדירות לעומת המחירים המשמשים בסיס לתחזיות ו/או במידה וקצב המכירות של הדירות בפרויקט יהיה שונה לרעה באופן משמעותי מקצב המכירות המשמש בסיס לחיזוי ההכנסה האמורה, בין היתר אם יחולו שינויים מהותיים במצב המשק האמריקאי והעיר ניו יורק בכללותם ו/או במצב שוק הדירות למגורים בניו יורק ובאזור בו ממוקמות הדירות ו/או במועד קבלת האישורים לביצוע המכירות ו/או במידה והעלויות בפועל יהיו גבוהות מהעלויות הצפויות נכון להיום על ידי החברה, בין היתר, עקב גורמי הסיכון האמורים בסעיף 7.18 בטיוטת התשקיף. רכישת ניירות ערך של החברה דורשת עיון מעמיק במסמכי ההנפקה, ובמידע המפורסם על ידי החברה וניתוח משפטי, חשבונאי, מיסויי וכלכלי שלו. ייתכן כי נכללים במצגת נתונים המוצגים באופן ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונה מזה שהוצגו בטיוטת התשקיף. כמו כן, המצגת עשויה לכלול מידע המוצג באופן שונה מהאופן בו הוצג בטיוטת התשקיף שפרסמה החברה לציבור. 2

3 קבוצת אורבנקורפ* קבוצת אורבנקורפ פעילה בשוק הנדל ן בטורונטו, מעל ל- 24 שנים והינה אחת מעשרת חברות הנדל ן היזמיות הפעילות והגדולות, קנדה )דירוג האשראי של קנדה הוא.)Stable AAA החברה הינה בבעלות מר אלן ססקין קבוצת אורבנקורפ יוזמת ובונה דירות, למכירה והשכרה וכן יוזמת ומפעילה מערכות גיאותרמיות המשמשות את בנייני המגורים לקבוצת אורבנקורפ שותפויות אסטרטגיות עם:,First Capital Realty מקבוצת גזית גלוב,Mattamy יזם בתי המגורים הגדול בצפון אמריקה,Cap REIT אחד מקרנות הריט הגדולות ביותר בקנדה,CIBC אחד מחמשת הבנקים הגדולים בקנדה 3 *קבוצת אורבנקורפ, הכוללת את Urbancorp Toronto Management אשר תעמיד שירותים לחברה, אך לא תועבר לחברה במסגרת ההנפקה. אורבנקורפ אינק. הוקמה לצורך גיוס חוב בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

4 קבוצת אורבנקורפ* מאז הקמתה בנתה ומסרה קבוצת אורבונקורפ מעל ל- 5,505 יח ד למגורים. כיום לחברה 2,376 יחידות )יחד עם שותפים( בשלבי פיתוח ובנייה שונים ב- 12 פרויקטים, עם pre-sales של כ- 550 יחידות בשווי של כ- 170 מ דולר קנדי ההכנסות והרווח הגולמי ממכירת יחידות דיור בשנים צפויים להסתכם בכ- 383 מ דולר קנדי וכ- 69 מ דולר קנדי בהתאמה ההון העצמי של החברה נכון לדוחות 30 ביוני 2015, עמד על כ- 75 מ דולר קנדי. בעל השליטה יזרים הון במזומן בהיקף של כ- 12 מ דולר קנדי, שלאחריה ההון העצמי של החברה יעמוד על 87 מ דולר קנדי )מידע המתבסס על היקף ההון העצמי פרופורמה המדווח של החברה ליום 30 ביוני 2015(, המהווה כ- 28% מהמאזן אגרות החוב מדורגות A3 יציב ע י מידרוג 4 *קבוצת אורבונקורפ, כוללת את Urbancorp Toronto Management אשר תעמיד שירותים לחברה, אך לא תועבר לחברה במסגרת ההנפקה. אורבונקורפ אינק. הוקמה לצורך גיוס חוב בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. - נתונים חזויים

5 הנהלת אורבנקורפ

6 אלן ססקין אחד מיזמי הנדל ן המובילים בטורונטו ומראשי קהילת משקיעי הנדל ן המשלב פיתוח עירוני והעצמה קהילתית בתרבות ובאמנות מעל 35 שנות ניסיון ביזמות נדל ן בוגר בית הספר לעסקים של הרווארד, בעל תואר ראשון באדריכלות מאוניברסיטת מקגיל מעורב באופן אישי בכל ההיבטים של הפיתוח מעיצוב החזון דרך הרכישה, המימון ותכנון הבניה בעל קשרים ענפים עם קבוצות פיננסיות ועסקיות בטורונטו ובעולם 6

7 הנהלת אורבנקורפ* ניסיון ממוצע של 21 שנים בתעשייה בקרב הנהלת החברה החברה מנוהלת ע י חברת הניהול, המעסיקה 53 עובדים, בעלת מומחיות ב- חוזים בנייה רכישות שיווק ומכירות ניהול נכסים פיננסים חשבונאות שירות לקוחות פיתוח תכנון פיליפ גיילס, סמנכ ל כספים, בוגר בית הספר לעסקים של הרווארד דוד מנדל, סמנכ ל, אחראי על רכישות של פרויקטי ייזום חדשים, בעל נסיון של 15 שנה בתחום הנדל ן ג ו פיטראנג לו**, סמנכ ל בינוי, ניהל ייזום ובנייה של כ- 4,000 בתים ב- 18 שנות קריירה כריסטין הונרייד**, חשבת, רו ח, עובדת בחברה כ- 16 שנים אן לאם**, מנהלת הפיתוח, 17 שנות ניסיון בתכנון, שינוי ייעוד ושיווק פרויקטים בטורונטו 7 *העובדים כאמור, הינם עובדים בחברת הניהול המוחזקת בבעלות ובשליטה מלאה של בעל השליטה בחברה, אשר תעניק שירותים לחברה. ** אינם נושאי משרה בחברה

8 שותפויות אסטרטגיות אחד מחמשת הבנקים הגדולים בקנדה נסחר בבורסה בטורונטו, הכנסות שנתיות של 14 מיליארד דולר קנדי במסגרת השותפות נבנו 889 יחידות ב- 4 פרויקטים שותף ב- King West Village Residential יזם בתי המגורים הגדול בצפון אמריקה בנייה של יותר מ- 70,000 יחידות דיור פעיל בארה ב ובקנדה שותף בפרויקט Downsview ב- 1,137 יחידות דיור 8

9 שותפויות אסטרטגיות אחת מחברות הנדל ן המניב למגורים הגדולות בקנדה מחזיקה בזכויות ב- 46,617 יחידות דיור נסחרת בבורסה בטורונטו לפי שווי שוק של 3.6 מיליארד דולר קנדי ]TSX:CAR.UN[ שותפה בפרויקט Kingsclub residential חברה מקבוצת גזית גלוב חברת הנדל ן המניב והיזמית הגדולה בקנדה בתחום הריטייל מחזיקה בזכויות ב- 157 נכסים מסחריים עם סה כ שטח להשכרה של 24.3 מיליון ר ר נסחרת בבורסה בטורונטו ]TSX:FCR[ שותפה בפרויקטים 1071 King, Kingsclub, Fuzion 9

10 שוק הנדל ן בטורונטו

11 שוק הדיור בטורונטו העיר הרביעית בגודלה בצפון אמריקה, מונה כ- 7 מיליון תושבים, צפויה לאכלס כ- 8.9 מיליון תושבים עד לשנת 2036 )קליטה של כ- 100,000 תושבים בשנה( ביקוש קבוע וצמיחה חזקה ב- 15 השנים האחרונות מימון יציב ונגיש לרכישת דירות ובתים שיעורי תפוסה גבוהים בנכסים )98.3%( מחיר בית ממוצע בטורונטו )באלפי דולר קנדי( אינדקס מחירי דירות נבחרות בעולם New York, NY Toronto 600, , , , , מקור: עיבוד נתוני הלמ ס, Canadian Real Estate Association, Zillow 100,000 01/ / / / / / / / / /2018 מקור: The MLS HPI data 11 *לרבות פרויקים שהושלמו ואינם מועברים לחברה

12 יתרונות מבניים של השוק הקנדי בזכות שמרנות מבנית, שוק הנדל ן הקנדי שמר על יציבות לאורך זמן וגדל בקצב עקבי משכנתאות - התחייבות בלתי חוזרת להשלמת הרכישה הריבית על המשכנתא אינה מוכרת לצרכי מס ביטוח משכנתאות קנדי דרישה למכירות מוקדמות משמעותיות שאינן ניתנות לביטול רוכשי דירות קנדיים אינם יכולים למסור את המפתחות לאחר הרכישה מבלי לסכן נכסים אחרים שלהם. העובדה הזאת מפחיתה משמעותית את התנודתיות בשוק בתקופות משבר העובדה הזאת מגבילה את התמריץ לקונים להתמנף בצורה שאינה בטוחה 50% מסך המשכנתאות בקנדה הינן מבוטחות ביטוח משכנתא חובה במידה ויש פחות מ- 20% הון עצמי סיכון חדלות הפרעון נמוך במיוחד כתוצאה מכך פקדונות של 20%-15% מערך הנכס מייצרים ניראות ברורה של הכנסות ותזרימים עתידיים בדר כ נדרשות מכירות מוקדמות של 70% על מנת לקבל מימון בנקאי לבניה חוזי הרכישה סופיים ולא ניתנים לביטול 12

13 פרויקטים שהושלמו* *לרבות פרויקטים שהושלמו ואינם מועברים לחברה

14 פרויקטים יזמיים דאונטאון טורונטו איזור טורונטו רבתי 14 * לרבות פרויקטים שאינם מועברים לחברה

15 Riviera פרויקטים שהושלמו כללי : 517 יחידות קונדו ממוקם לאורך החוף של טורונטו, עם נוף ייחודי של אגם אונטריו נתונים פיננסים*: בעלות: 50% סה כ הכנסות: מ דולר קנדי סה כ עלויות: מ דולר קנדי רווח גולמי: 24.0 מ דולר קנדי שיעור רווח גולמי: 18.4% * הנתונים מחושבים לפי אחזקה של 100% - אינו מועבר לחברה 15

16 King West פרויקטים שהושלמו קרקע בשטח של 56 דונם שנרכשה מחברת הרכבות הקנדית השלמת ייזום בניה ומכירה של 1,700 יחידות דיור 506 יחידות דיור להשכרה* * Kingsclub )נמצא בשלבי בניה( ו- Fuzion הינם בחברה המונפקת - שאר הנכסים אינם מעוברים לחברה 16

17 Kingtowns and Newtowns פרויקטים שהושלמו כללי : פיתוח שכונה באיזור KING WEST הכוללת 471 בתים צמודי קרקע הפרוייקט ממוקם במרכז טורונטו נתונים פיננסים : בעלות: 100% סה כ הכנסות : 98.3 מ דולר קנדי סה כ עלויות: 81.4 מ דולר קנדי רווח גולמי : 16.9 מ דולר קנדי שיעור רווח גולמי: 17.2% - אינו מועבר לחברה 17

18 פרויקטים בפיתוח

19 Downsview - Phase I כללי : פרוייקט יזמי בהיקף של 1,137 יחידות למכירה ולהשכרה בשלב ראשון יבנו 491 יחידות של צמודי קרקע, על שטח של 769,763 ר ר Pre-sale של 459 יחידות )מהווה כ- 93% מהשלב הראשון( בשווי של 194 מיליון דולר קנדי אחזקה משותפת עם,Mattamy Homes יזם בתי המגורים הגדול בצפון אמריקה הקרקע נרכשה ביוני הבניה צפויה להתחיל ב- Q4/2015 ולהסתיים ב- Q2/2017 החברה חתמה על הסכם לליווי בניה נתונים פיננסים*: בעלות: 51% סה כ הכנסות: 224 מ דולר קנדי סה כ עלויות: 187 מ דולר קנדי רווח גולמי: 36.8 מ דולר קנדי שיעור רווח גולמי: לא יפחת מ- 16.5% 19 * הנתונים מחושבים לפי אחזקה של ** 100% נתונים חזויים

20 Downsview מלאי למכירה Blocks A&P כללי : 2 מגדלי קונדו הכוללים 473 יחידות בשטח של 367,166 ר ר בניה צפויה להתחיל ב- Q3/2016 ולהסתיים ב- Q2/2018 נתונים פיננסים*: בעלות: 51% סה כ הכנסות: מ דולר קנדי שיעור רווח גולמי: לא יפחת מ- 16.5% * הנתונים מחושבים לפי אחזקה של 100% ** נתונים חזויים 20

21 Downsview מלאי למכירה 29 Lots כללי : 60 בתי יוקרה בהיקף של 168,000 ר ר בניה צפויה להתחיל ב- Q3/2016 ולהסתיים ב- Q2/2017 נתונים פיננסים*: בעלות: 51% סה כ הכנסות: 49.1 מ דולר קנדי שיעור רווח גולמי: לא יפחת מ- 29% * הנתונים מחושבים לפי אחזקה של 100% ** נתונים חזויים 21

22 Caledonia מלאי למכירה כללי : 41 בתים צמודי קרקע. הקרקע שמשה בעבר לבית ספר pre-sale של 100% שטח של 118,300 ר ר יבנה למגורים הקרקע נרכשה באוגוסט בנייה צפויה להתחיל ב- Q1/2016 ולהסתיים ב- Q1/2017 נתונים פיננסים*: בעלות: 100% סה כ הכנסות : 29.9 מ דולר קנדי רווח גולמי : 5.1 מ דולר קנדי שיעור רווח גולמי: לא יפחת מ- 17% * נתונים חזויים 22

23 Lawrence מלאי למכירה כללי : 88 בתים צמודי קרקע pre-sale של 33 בתים )כ- 37.5%( הפרויקט בהיקף של 236,478 ר ר הקרקע נרכשה באוגוסט 2013, בנייה צפויה להתחיל ב- Q4/2016 ולהסתיים - Q3/2017 נתונים פיננסים*: בעלות: 100% סה כ הכנסות : 52.5 מ דולר קנדי שיעור רווח גולמי: לא יפחת מ- 17.8% * נתונים חזויים 23

24 Patricia מלאי למכירה כללי : 39 בתים צמודי קרקע 126,690 ר ר של שטח למגורים הקרקע נרכשה באוגוסט בנייה צפויה להתחיל ב- Q1/2017 ולהסתיים ב- Q4/2017 נתונים פיננסים*: בעלות: 100% סה כ הכנסות : 44.2 מ דולר קנדי שיעור רווח גולמי: לא יפחת מ- 16% * נתונים חזויים 24

25 סיכום פרויקטים יזמיים שם הפרויקט Caledonia Downsview Phase I תאריך סיום שיעור החזקה יחידות למכירה יחידות שנמכרו הכנסות צפויות שיעור רווח גולמי לא יפחת מ- 17% לא יפחת מ- 16.5% בשנים 2016 ל- 2018, צפויה החברה למכור כ- 1,231 יחידות, שיוצרות תחזית הכנסות בסך של כ- 383 מ דולר קנדי ורווח גולמי של כ- 69 מ דולר קנדי )כולל 10.5 מ דולר קנדי לה זכאית Mattamy ב- )Downsview % 51% Q1/2017 Q2/2017 לא יפחת מ- 16.5% לא יפחת מ- 29% לא יפחת מ- 17.8% מתוך סך מלאי היחידות המוצעות למכירה של כ- 550 יחידות נמכרו מראש יחידות בשווי כולל של כ- 170 מ דולר קנדי וברווח גולמי של כ- 30 מ דולר קנדי % 51% 100% Q2/2018 Q2/2017 Q3/2017 Downsview Block A&P Downsview 29 Lots Lawrence 45.4 לא יפחת מ- 19% % Q1/2018 Mallow 44.2 לא יפחת מ- 16% % Q4/2017 Patricia 18% סה"כ חלק החברה 25 - הנתונים במיליוני דולר קנדי )נתונים חזויים( - כל הנתונים בטבלה הינם לפי 100% החזקה

26 נכסים מניבים

27 Kingsclub נכסים מניבים - בהקמה כללי : שלושה מגדלים הכוללים 506 יחידות מגורים להשכרה ושטח מסחרי ממוקם באזור ליברטי וילג בטורונטו אחזקה משותפת )50%( עם FCR מקבוצת גזית-גלוב בשטח המסחרי וכן אחזקה משותפת )בחלקים שווים( עם FCR ו- CapREIT במגורים להשכרה 157,205 ר ר של שטחי מסחר להשכרה 329,812 ר ר של שטחי מגורים להשכרה הקרקע נרכשה באפריל 2012, בניה החלה בנובמבר 2012 סיום צפוי ב- Q1/2018 החברה חתמה על הסכם לליווי בניה נתונים פיננסים*: בעלות: 50% )מסחרי( ו- 33% )מגורים( NOI צפוי )מגורים(: 7.0 מ דולר קנדי NOI צפוי )מסחרי(: 7.0 מ דולר קנדי עלות: מ דולר קנדי שווי הוגן: 330 מ דולר קנדי * תחזית עתידית, על בסיס 100% 27

28 Edge נכסים מניבים כללי : מגדל בן 22 קומות הכולל 666 דירות, מתוכם 579 נמכרו ו- 53 מוחזקות ע י החברה כיחידות להשכרה ממוקם באזור King West הטרנדי שטח של 38,954 ר ר של משרדים להשכרה )החברה מעריכה את שווי השטח המשרדי בכ מ דולר קנדי( שטח קמעונאי 3,700 ר ר נתונים פיננסים: בעלות: 100% NOI צפוי: 1.1 מ דולר קנדי - תחזית עתידית 28

29 1071 King Street West נכסים מניבים - בהקמה כללי : בניין בן 30 קומות הכולל 300 דירות להשכרה ממוקם ברחוב קינג בסמוך לליברטי וילג 173,301 ר ר ברוטו של שטחי מגורים להשכרה 7,361 ר ר של שטחי מסחר להשכרה 21,447 ר ר של שטחי משרדים להשכרה הקרקע נרכשה בנובמבר 2011, בנייה תחל ב- Q2/2016 סיום צפוי ב- Q3/2018 אחזקה משותפת )50%( עם FCR מקבוצת גזית-גלוב נתונים פיננסים*: בעלות: 50% NOI צפוי: 5.5 מ דולר קנדי * תחזית עתידית, על בסיס 100% 29

30 נכסים מניבים - בהקמה Downsview Block E, Blocks A&P כללי : שני מתחמי דיור להשכרה: - בלוק E כולל 60 בתים להשכרה - בלוקים 2 A&P בניינים רבי קומות, הכוללים 53 דירות להשכרה אחזקה משותפת )50%( עם חברת,Mattamy יזם המגורים הגדול בקנדה הקרקע נרכשה ביוני 2015, כרגע בשלבי סקר. בניה של בלוק E צפויה להתחיל ב- Q4/2015 ולהסתיים ב- Q1/2017 בניה של בלוקים A&P צפויה להתחיל ב- Q3/2016 ולהסתיים ב- Q2/2018 נתונים פיננסים*: בעלות: 51% NOI צפוי: 1.9 מ דולר קנדי * תחזית עתידית, על בסיס 100% 30

31 St. Clair נכסים מניבים - בהקמה כללי : בניין בן 8 קומות הכולל 138 דירות להשכרה 96,365 ר ר של שטחי מגורים ו- 7,800 ר ר של שטח מסחרי הקרקע נרכשה בדצמבר 2011, בנייה צפויה להתחיל ב- Q1/2016 ולהסתיים ב- Q3/2017 פרויקט בשיתוף עם חברת Hendrick and Main נתונים פיננסים*: בעלות: 40% NOI צפוי: 2.1 מ דולר קנדי *נתונים חזויים 31

32 תשתיות מערכות גיאותרמיות התקנת נכס גיאותרמי ושמירת הבעלות עליו בפרויקטים של החברה, מספקת תשואה קבועה לחברה וכן מוזילה את עלויות החימום וקירור לכלל הדיירים בפרויקט )שוכרים ורוכשי דירות(. מערכת גיאותרמית ומחליף חום מערכת חימום וקירור קונבנציונלית מדחס מזגן חורף: בחודשי החורף המערכות הגיאותרמיות מפיקות חום לדירות באמצעות העברת אנרגיה תרמית, מהבארות גיאותרמיים למערכת החלפת חום ולאחר מכן העברתו למשאבות להפצת חום, הממוקמות בדירות עצמן. משאבות הפקת חום משתמשות במדחס כדי לרכז ולהפיץ את החום באופן שווה בבניין. מערכת סירקולציה קיץ: בחודשי הקיץ התהליך מתהפך והמערכת הגיאותרמית מקררת את הבניין אמצעות העברת חום מהבניין דרך מערכת החלפת חום והבארות גיאותרמיים חזרה לאדמה. המערכות הגיאותרמיות מתוכננות לחלק את החימום וקירור בין חלקים חשופים לשמש ומוצלים של הבניין, וזאת ללא הדלקה ושימוש במחליף החום. יעילות אנרגטית גבוהה המערכת הגיאותרמית מאפשרת לצרוך כ- 70% מכמות האנרגיה לעומת בניין מגורים בו מותקנת מערכת חימום קונבנציונלית בארות גיאותרמיים דוד מים חמים מחליף חום 32

33 תשתיות מערכות גיאותרמיות המשך תאגיד הבית המשותף )להלן: הקונדו ( בו מותקן הנכס הגיאותרמי, נושא בעלויות התחזוקה החודשית ותיקונים שגרתיים הנערכים באמצעות חברת התחזוקה. הסכם לאספקת אנרגיה והפעלת המערכות הגיאותרמיות בין הקונדו לחברה הינו לתקופה ראשונית של 20 שנים ממועד חתימת ההסכם, כאשר לתאגיד הקונדו האופציה להאריך את ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות 20 שנים כל אחת. מערכת גיאותרמית ומחליף חום מערכת סירקולציה מערכת חימום וקירור קונבנציונלית מדחס מזגן מודל הכנסות: )1( תשלום חודשי קבוע )2( 50% מהשווי הכספי של החיסכון בעלויות לבניין שבו מותקן הנכס גיאותרמי ביחס לעלויות של נכס נדל ן ללא המערכת )על-פי מודל שנעשה על ידי צד שלישי( )3( העלויות שוטפות מהפעלת המערכת. בארות גיאותרמיים דוד מים חמים מחליף חום 33

34 סיכום נכסים מניבים שם הפרויקט אחוז בעלות סטטוס תאריך השלמה מספר יחידות שטח להשכרה באלפי ר ר חלק החברה ב- NOI )במיליוני דולר קנדי( % בפיתוח 2018/Q King % בפיתוח 2017/Q1 Downsview Block E % בפיתוח 2018/Q2 Downsview Blocks A&P %/33.33% בבנייה 2018/Q1 Kingsclub % בפיתוח 2017/Q4 St. Clair %/100% הושלם Geothermal % הושלם Other Assets ,145 34

35 נתונים פיננסים

36 נתונים פיננסים נכסי נדל ן גדלו בקצב שנתי של 29% משנת 2011 עד שנת 2014, בעוד ההון העצמי גדל בשיעור שנתי של 51% רווחי החברה בין השנים 2012 ל הינם 33.8 מ דולר קנדי הון עצמי של 87 מ דולר קנדי לאחר הנפקה, כולל 12 מ דולר קנדי הזרמת הון של בעל השליטה ההון העצמי של החברה נכון לדוחות 30 ביוני 2015, עמד על כ- 75 מ דולר קנדי. בעל השליטה יזרים הון במזומן בהיקף של כ- 12 מ דולר קנדי, שלאחריה ההון העצמי של החברה יעמוד על 87 מ דולר קנדי )מידע המתבסס על היקף ההון העצמי פרופורמה המדווח של החברה ליום 30 ביוני 2015(, המהווה כ- 28% מהמאזן. 36

37 תמצית מאזן )נכון ליום 30 ביוני 2015, באלפי דולר קנדי( 137,153 29,258 23,148 10, ,134 3,615 16,539 20,154 *74,870 התחייבויות שוטפות הלוואות מתאגידים פיננסים ואחרים ספקים, קבלנים ונותני שירותים מקדמות מרוכשי דירות זכאים ויתרות זכות התחייבויות לא שוטפות הלוואות מתאגידים פיננסיים אחרים התחייבויות מסים נדחים הון המיוחס לבעלי המניות בחברה 315 2,048 12,772 4,785 8, ,938 8, ,057 61,133 14,580 19,157 48,719 1,551 1, ,101 נכסים שוטפים מזומנים ושווי מזומנים פקדונות מוגבלים ומיועדים חייבים ויתרות חובה לקוחות - רוכשי דירות פקדונות מלקוחות המוחזקים בנאמנות מלאי בניינים למכירה צדדים קשורים נכסים לא שוטפים נדל"ן להשקעה בהקמה נדל"ן להשקעה מלאי מקרקעין רכוש קבוע חייבים לזמן ארוך מוניטין 295, ,158 סה כ מאזן סה כ מאזן 37 * לפני הזרמת הון במזומן של 12 מל דולר קנדי של בעל השליטה

38 ,693 1, ,953 H1/ ,258 2, ,502 דוח רווח )באלפי דולר קנדי( הכנסות ממכירת דירות ושטחי מסחר הכנסות מהשכרה וניהול של נכסים הכנסות מהפעלת מערכות גיאו-תרמיות סה כ הכנסות -52,635 38,980 סה כ עלויות 6,318 8,522 רווח גולמי -4,775-1,351 1, ,847-2, ,415 6,483 הוצאות מכירה ושיווק הוצאות הנהלה וכלליות עליית )ירידת( ערך נדל"ן להשקעה, נטו הכנסות אחרות, נטו רווח תפעולי הכנסות מימון הוצאות מימון הכנסות )הוצאות( מימון, נטו 1, ,404-1,697 רווח לתקופה לפני מסים על הכנסה הכנסות )הוצאות( מסים על הכנסה 1,058 4,707 סה"כ רווח 7, סה"כ רווח כולל לאחר תקופה 8,109 4,914 סה"כ רווח כולל לשנה 38

39 סיכום

40 מתוך דוח הדירוג ייזום מגורים למכירה בטורונטו נתמך בביקוש חזק, מערכת רגולטורית ובנקאית יציבה... דירוג החברה מושפע לחיוב מאיכות תיק הפרויקטים לייזום נכסי דיור להשכרה ומכירה הממוקמים באזורי ביקוש בטורונטו... נראות טובה להפקת תזרים המוזמנים העתידי הנשען על פיתוח נכסים מניבים באזורי ביקוש מרכזיים... רמות המינוף בולטות לחיוב ביחס לרמת הדירוג... 40

41 סיכום החברה פעילה בעיר הרביעית בגודלה בצפון אמריקה שוק הנדל ן בטורונטו גדל בקצב יציב ועקבי צוות ניהול מנוסה - לאלן ססקין 35 שנות ניסיון בנדל ן 12 מ דולר קנדי הזרמת הון במזומן על ידי בעל המניות לחיזוק בסיס ההון מגוון רחב של נכסים בשלבים שונים של פיתוח, בנייה והשכרה שותפויות אסטרטגיות עם First Capital Realty, Mattamy,CapREIT )מקבוצת גזית-גלוב( בין השנים 2016 עד 2018 צפויות הכנסות ממכירת יחידות דיור בסכום של כ- 383 מ דולר קנדי* עם רווח גולמי של כ- 69 מ דולר קנדי* NOI צפוי של 12.8 מ דולר קנדי עד לשנת 2018* הונה העצמי של החברה יעמוד על 87 מ דולר קנדי**, יהווה כ- 28% מהמאזן* אגרות החוב מדורגות A3 יציב ע י מידרוג 41 *נתונים חזויים **מידע המתבסס על היקף ההון העצמי פרופורמה המדווח של החברה ליום 30 ביוני 2015

42 תודה רבה

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond Chicago-Eagle Creek הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של ( Lightstone Enterprises Limited

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Canada 2016

Canada 2016 יריד הנדל"ן וההשקעה בישראל - קנדה, ספטמבר 2016 קנדה טורנטו יום ראשון 18.09.16 מונטריאול יום שלישי 20.09.16 1 א.ג.נ המקום טורונטו - בית בישראל חוגג 20 שנה של פעילות בצפון אמריקה! ולאור העובדה שהשנה החגים

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

מצגת חברה דוחות Q1/2015

מצגת חברה דוחות Q1/2015 מצגת חברה דוחות Q1/2015 מידע צופה פני עתיד מצגת זו הוכנה על ידי מישורים חברה לפיתוח בע"מ )"החברה"( כמצגת כללית אודות החברה. מצגת זו אינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים פורמאליים שפרסמה החברה לציבור

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) ("Matomy") is pleased to announce the publ

January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) (Matomy) is pleased to announce the publ January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) ("Matomy") is pleased to announce the publication of a presentation with updated key features

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדור

מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדור מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה Retail Parks בגרמניה יזם ה Condo המוביל בדיסלדורף נובמבר 2015 הבהרה משפטית מטרת מצגת זו היא להציג את

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים

קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים גילה הירוקה! השקעה שכדאי לבנות עליה. עתודות הקרקע בארץ ובירושלים בפרט, הולכות ומתמעטות. נותרו מעט מאוד קרקעות פנויות שעליהן ניתן לתכנן ולבנות דירות בבניה

קרא עוד

קבוצת חג'ג' יזום נדל"ן בע"מ

קבוצת חג'ג' יזום נדלן בעמ קבוצת חג'ג' מצגת הנפקה יזום נדל"ן בע"מ אג"ח ד' פברואר 2013 מטרת מצגת זו היא להציג את החברה על פעילותה ותוצאותיה הכספיות. היא אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

קיל מתחם מגורים שנרכש בשנת 2016 מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמ

קיל מתחם מגורים שנרכש בשנת 2016 מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמ קיל מתחם מגורים שנרכש בשנת 2016 מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדורף רוסטוק Park Hanse

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

א- 1 מנרב אחזקות בע"מ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפ

א- 1 מנרב אחזקות בעמ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפ א 1 מנרב אחזקות בע"מ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית א 2 מבוא פרק 3 כללי 1 בפרק זה מובא להלן תאור עסקי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

מרכזי קניות דוד גבאי מיכה גולדברג ריבית נמוכה תמשיך לתמוך בענף. העדפ

מרכזי קניות דוד גבאי מיכה גולדברג ריבית נמוכה תמשיך לתמוך בענף. העדפ מרכזי קניות דוד גבאי 03-7132041 David.Gubbay@xnes.co.il מיכה גולדברג 03-7533100 Micha.Goldberg@xnes.co.il 26.6.2056 ריבית נמוכה תמשיך לתמוך בענף. העדפה לחברות ממונפות: קנייה למליסרון וביג; ת. שוק לעזריאלי

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

1 דוח תקופתי לשנת 2017 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בע"מ )להלן: "החברה"( מספר חברה ברשם החברות: כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: פ

1 דוח תקופתי לשנת 2017 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בעמ )להלן: החברה( מספר חברה ברשם החברות: כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: פ דוח תקופתי לשנת 207 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בע"מ )להלן: "החברה"( מספר חברה ברשם החברות: 5056088 כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: 035393586 פקסמיליה: 035393523 כתובת הדואר האלקטרוני: infopro@africaisrael.com

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הערכות שווי סוגיות נבחרות האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים רו"ח יובל זילברשטיין, מנכ"ל פרומתאוס ייעוץ כלכלי מרץ 2016 רחוב קרמניצקי 14 תל אביב I 6789912 טלפון: I 03-561-7801 פקס: 03-5617765 הערכות שווי סוגיות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102

אביב ארלון בעמ דוח תקופתי לשנת 4102 אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102 ב) דו"ח תקופתי לשנת 4102 תוכן העניינים תיאור עסקי החברה דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה דוחות כספיים ליום 10 בדצמבר 4102 פרטים נוספים על החברה שאלון ממשל תאגידי

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc תורת האילוצים - ניהול לפי אילוצים תורת האילוצים היא גישה ניהולית כללית הישימה לכל ארגון. לגישה שלשה עקרונות מרכזיים: לארגון יש מטרה מוגדרת ומוסכמת הארגון השלם הוא יותר מסך חלקיו יכולתו של הארגון השלם להשיג

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E0ECE5EF20E2ECE6F8202D20F1F7E8E5F820E4F4E9F0F0F1E9ED202D20E0E9ECFA20F1F4E8EEE1F >

<4D F736F F F696E74202D20E0ECE5EF20E2ECE6F8202D20F1F7E8E5F820E4F4E9F0F0F1E9ED202D20E0E9ECFA20F1F4E8EEE1F > ס קטור הפיננס י ם והז דמנו יות ה ש ק עה בא ג"ח גלזר, אלון לידר שוקי הון ספטמבר 2008 1 סקטור הבנקים נתחיל בחדשות הטובות: לא קיים חשש ליציבות הבנקים הישראליים. הבנקים המקומיים לא נתנו אשראי בלתי מרוסן -

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד