dp נעם זוסמן לאח אחדות, אלעד גוטמן, עידן ליפינר וענבל מעין

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "dp נעם זוסמן לאח אחדות, אלעד גוטמן, עידן ליפינר וענבל מעין"

תמליל

1 ישראל בנק ילנ/ חטיבת המחקר ^ Ji צ' התשואה במונחי שכר להשכלה הנרכשת באוניברסיטאות ובמכללות לאה אחדות, אד גוטמן*, נעם זוסמן*, עידן ליפינר* סדרת מאמרים לדיון דצמבר 2018 וענבל מעין* בנק ישראל * המרכז האקדמי רופין: דוא ל * חטיבת המחקר, בנק ישראל: דוא ל טל' * חטיבת המחקר, בנק ישראל: דוא ל טל' * חטיבת המחקר, בנק ישראל: דוא ל - * חטיבת המחקר, בנק ישראל: דוא ל המחקר זכה לתמיכה כספית של הפורום למדיניות כלכלית ע ש פנחס ספיר. תודה לדוד גורדון, ענת כץ-אברם ועדנאן מנסור מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על הכנת הנתונים והנגשתם הראשי במשרד האוצר על היוזמה לזאב קריל מאגף הכלכלן תודה גם בודה בחדר המחקר של הלשכה. על גבוהה להשכלה מהמועצה קליין-אבישי וחוה אופיר ולמיכל אותנו, ששימש הנתונים מסד את להקים הספקת נתונים. הערותיהם על ישראל בבנק המחקר חטיבת של הסמינר ולמשתתפי ליפשיץ לאסנת מודים אנו כן כמו המועילות. הדעות המובעות במאמר זה אינן משקפות בהכרח את עמדתו של בנק ישראל חטיבת המחקר, בנק ישראל ת"ד 780 ירושלים Research Department, Bank of Israel, POB 780, Jerusalem, Israel

2 האושתה יחנומב רכש הלכשהל תשכרנה תואטיסרבינואב תוללכמבו האל,תודחא דעלא,ןמטוג םענ,ןמסוז ןדיע רניפיל לבנעו ןיעמ ריצקת רקחמה ןחב האושתה יחנומב רכש הלכשהל ההובגה תשכרנה יגוסב תודסומה םינושה.לארשיב םשל אוה ךכ רחא בקע לכ ידילי ךמתסהו ןווגמ םינייפאמ םיילכלכ-םייתרבח-םייפרגומד םהלש לשו,םהיתוחפשמ םהיגשיה תוניחבב תורגבה הניחבבו,תירטמוכיספה םתלכשה תימדקאה םרכשו ךרואל ;םינשה םינותנ הלא םיחוקל םיצבקמ םיילהנמ ידקפממו.ןיסולכואה ידכ תוהזל האושתה יפל גוס דסומ שי דדובל האושתה הלכשהל תשכרנה וב האושתהמ םירושיכל,םיישיאה ןכש םידימלת םירשכומ ךרדב ללכ םידמול תודסומב.םייתוכיא ונישע ז שולשב :תוטיש הדימא תבורמ םינתשמ תשיגב( הריחבה,םיפצנה תוברל ברקב ;)םיאחא הדימא תיבלש-וד תשמתשמש הנתשמב רזעה הברק תיפרגואג דסומל ; םידומילה תופיצר-יאו הלבקב יגוחל םידומילה םידמעומהש ומשרנ.םהילא הליחת ונכרע תודימא ברקב םיטרפ ומילשהש ראות ןושאר ראותו.ינש הדימאה תבורמ םינתשמה תדמלמ יכ רתישכ םירבדה,םיעובק רכשה יתנשה וטורב ברקב תואטיסרבינואה ה ב 10%-כב רכשה ליבקמה ברקב,תוירוביצה רכשהו ברקב תויטרפה ה וי.7% 6%-ב ירעפ רכשה ורתונ םיביצי םג רחאל ונחליפש םינותנה יפל תנש םויס ראותה רפסמו םינשה ופלחש.זאמ גרדמ רכשה יתנשה רמשנ תוקולחב יפל,רדגמה םואלה תסנכהו.םירוהה רכשה יתעשה וטורב ברקב תואטיסרבינואה המד 2008-ב רכשל ליבקמה ברקב תויטרפה הו 6% 4%-כב םרכש לש.תוירוביצה ףסונ ךכל ונכרע תודימא ברקב יב ראות ןושאר.דבלב הדימאה תבורמ םינתשמה התה יכ םרכש יתנשה לש תואטיסרבינואה ו תויטרפה הובג 10%-כב םרכשמ לש ;תוירוביצה הטישה תיבלש-ודה הארמ יכ תואטיסרבינואה ו תויטרפה,םירכתשמ,המאתהב 20%-כ 14%-כו רתוי מ ;תוירוביצה תטישב תופיצרה-יא םג ןכ אל ואצמנ םילדבה ןיב תואטיסרבינוא תיליעה תואטיסרבינואהו.תורחאה םע,ז רשאכ וניוושה ןיב יב ראות ןושאר יבל תדועת תורגב,דבלב ונאצמ יכ םידומיל תוללכמב תוירוביצה םיבינמ האושת,האנ םגה םימייקש םילדבה ןיב.תודסומה םיאצממה םידיעמ לכבש עוצקמ יגוס תודסומה םיגרודמ תרחא תניחבמ.רכשה םלוא לכב ז ןתינ רמול םרכשש יתנשה יתעשהו לש הסדנה תועוצקמו רזע םייאופר הובג רתוי םא םה םידמול,תואטיסרבינואב וליאו להנמב םיקסע םרכש לש הובג.רתוי 1

3 The W age Premium on Higher Education: Universities and Colleges Leah Achdut, Elad Gutman, Idan Lipiner, Inbaal Maayan and Noam Zussman Abstract The study examined the wage premium on higher education obtained at different types of institution in Israel. It tracked all those born between 1978 and 1985, and relied on a variety of demographic and socioeconomic characteristics of the students and their families, achievements in matriculation and psychometric tests, academic education data, and wages over the years. The databases drew from administrative files and population censuses. In order to distinguish between return on institutions and return on abilities, we used three methods: OLS (selection on observables, including among siblings); TSLS using geographic proximity to the educational institution as an IV; and fuzzy regression discontinuity in the acceptance of candidates to departments in the higher education institutions We first conducted estimations among individuals who completed a Bachelor s or Master s degree. The OLS estimation shows that, all else being equal, the gross annual wage among university graduates between 2008 and 2015 was about 10 percent higher than that of public college graduates, and wages among graduates of private colleges were about 6-7 percent higher. The wage gaps remained stable even after breaking down the data by the year in which the degree was completed and the number of years that have elapsed since then. The ranking of annual wage was maintained when broken down by gender, nationality, and parental income. The gross hourly wage among university graduates was similar in 2008 to the wage among graduates of private colleges, and about 4-6 percent higher than the wages of graduates of public colleges. We also conducted estimations among those with just a Bachelor s degree. The OLS estimation showed that the annual wage of graduates of universities and private colleges was about 10 percent higher than the wage of public college graduates. The TSLS method shows that graduates of universities and private colleges earn about 20 percent more and 14 percent more than graduates of public colleges, respectively. In the fuzzy regression discontinuity method no differences were found between the wages of graduates of elite universities and other universities. When we compared those with Bachelor s degree and those with just a matriculation certificate, we found that studying at public colleges generates a high return, although there are differences between institutions. The findings show that in every field of study, the type of institution is ranked differently in terms of graduates' wages. However, the annual and hourly wages of engineering graduates and those of para-medical professions are higher if they study at universities, while the opposite is true for business management. 2

4 1. הקדמה שיעור הישראלים שרכשו השכלה גבוהה עלה כמעט פי שלושה מתחילת שנות התשעים, וישראל ניצבת כיום במיקום גבוה מאוד OECD^ מבחינת שיעור האקדמאים באוכלוסייה )2018.)OECD, אולם תמונה זו מתהפכת כאשר בוחנים את פריון העבודה: ישראל ניצבת במקום נמוך OECD^ הן מבחינת הפריון והן מבחינת קצב גידולו בעשורים האחרונים )איור נ- 1 בנספח; רגב וברנד, 2015; בנק ישראל, 2016 א(. פער זה מצריך הסבר שכן הספרות הכלכלית מעידה כי השכלה מגדילה משמעותית את פריון העבודה - וכתוצאה מכך את הצמיחה 1 - מכיוון שלימודים מקנים מיומנויות ומשפרים את היכולת לאמץ טכנולוגיות ושיטות עבודה מתקדמות )ראו למשל ברנד ורגב, 2015; בנק ישראל, 2016 ב; חזן וצור, טרם פורסם(. לכן ההסברים שהחוקרים הציעו למקרה הישראלי כוללים בין השאר איכות חינוך נמוכה, במיוחד בקרב אוכלוסיות שהגדילו במהירות את שיעורי השתתפותן בשוק העבודה, לרבות גברים חרדים ונשים ערביות 2. ההסבר הנוגע לאיכות החינוך ניצב גם במוקד מחקר זה. סקר בין-לאומי העלה לאחרונה כי רמת המיומנויות בקרב הישראלים הבוגרים, אקדמאים בכלל זה, נמוכה בהרבה מהרמה במדינות המערב )2016.)OECD, ייתכן אפוא כי פריון העבודה אינו משקף את התרחבות ההשכלה הגבוהה מכיוון שזו יתים אינה יוצרת בסיס איתן לרכישת מיומנויות, במיוחד מיומנויות נחוצות לשוק העבודה 3. ההשכלה הגבוהה בישראל התרחבה בעשורים האחרונים בעיקר הודות למהפכת המכללות 4 : מספר המכללות - הציבוריות והפרטיות - עלה מ- 13 בתחילת שנות התשעים ל- 32 בשנת מספר הסטודנטים לתואר ראשון עלה בתקופה זו מכ- 50 אלף לכ- 200 אלף, ושיעורם מקרב בני ה עלה מכ- 6% לכ- 17%. בתחילת שנות התשעים אכלסו המכללות )למעט המכללות לחינוך( מספר אפסי מקרב הסטודנטים לתואר ראשון, וכיום הן מאכלסות כמעט מחצית מהם. יתר על כן, בשנים האחרונות הגדילו המכללות גם את מספר הסטודנטים לתואר שני, וכיום לומדים בהן יותר מחמישית מתוכם. ייתכן כי צמיחתן המואצת של המכללות התלוותה בהנצחת פערי האיכות בינן לבין האוניברסיטאות, ואולי אף בהתרחבות הפערים. לדבר יכלו להוביל שני תהליכים עיקריים: )א( הצמיחה המואצת אילצה את המכללות לקלוט במהירות סגל חדש ולהעסיק הרבה מורים מן החוץ, וכן לבנות במהירות תשתיות לימודים; )ב( המכללות העניקו הזדמנות לרבות מהאוכלוסיות שלא זכו בעבר לבוא בשערי האוניברסיטאות, כגון ערבים, תושבי הפריפריה ובוגרי החינוך המקצועי. האוניברסיטאות ומתן העלו יתים את סיפי הקבלה שכן - משיקולים שנוגעים לתכנון מערכת ההשכלה הגבוהה - הן לא הגדילו את מספר הסטודנטים חרף הגאות בביקוש לשירותיהן; כך הפשר להן לשמור על רמת לימודים גבוהה ואף לתמוך בה באמצעות השפעת עמיתים effects(.)peer מחקרים רבים ממדינות המערב מעידים כי קיים קשר בין איכות ההשכלה הגבוהה להצלחה בשוק העבודה, וחלק נכבד ממחקרים אלה מתמקד בתשואה במונחי שכר 5. בסעיף הבא נסקור אותם בהרחבה, וכאן נזכיר את עיקרי הממצאים. בעולם מצאו כי בוגרי המוסדות האיכותיים משתכרים עד 20% יותר, 1 דיון במקרה הישראלי מופיע אצל ארגוב, חלק מהמחקרים עסקו בפערי הפריון - והשכר - בין ענפי המשק השונים. הם הציעו הסברים שהתמקדו בעיקר במאפייני הענפים ועובדיהם, ביניהם רמת הסחירות ושיעור היצוא, היקף השימוש בטכנולוגיות ושיעור האקדמאים. 2012( 3 Woessmann )Hanushek and מראים כי צמיחה כלכלית מתואמת עם איכות החינוך, בפרט בשלביו המוקדמים, יותר מאשר עם כמותו )מספר שנות הלימוד(. 4 מהפכה זו מתועדת אצל וולנסקי, גל העלייה מברית המועצות לשעבר תרם כמובן למהפכה, שכן הוא התרחש באותן שנים והגדיל מאוד את הביקוש להשכלה גבוהה. 5 לשם הקיצור נשתמש תכופות במונח שכר, אולם אנו מתכוונים תמיד לתשואה במונחי שכר, כלומר לשכר לאחר פיקוח על המאפיינים האישיים. 3

5 זו רחאל םיחקפמש םהינייפאמ םיישיאה תוברל םירושיכה.םייביטינגוקה ןמסוז םיתימעו )2007( ורקח לארשי ודקמתהו רכשב ישדוחה הרשמב הנושארה רחאל םויס ראותה ;ןושארה םה ואצמ יכ תואטיסרבינואה ורכתשה 7%-כ 13%-כו רתוי מ תויטרפה,תוירוביצהו,המאתהב זו רחאל חוקיפ םהינייפאמ.םיישיאה לירק םיתימעו )2018( ודקמתה םיגוחב םימיוסמ ןויצבו ירטמוכיספה עצוממה םהב - דדמ ;םתוכיאל םה וארה יכ ןויצהשכ עצוממה גוחב הלוע 10%-ב רכש םה הלוע,5%-כב זו רשאכ םירבדה רתי םיעובק תוברל םירושיכה.םיישיאה םג רקחמ הז קסוע רשקב ןיב תוכיא הלכשהה ילדבהל :רכש אוה ןחוב דציכ האושתה ראותל ימדקא הנתשמ גוס יפל דסומה הלכשהל ההובג.דומילה עוצקמ יפלו ידכ ךורעל ותוא ונבקע רחא לכ ידילי תועצמאב םינותנ םיילהנמ ןווגמ םינייפאמ םיילכלכ-םייתרבח-םייפרגומד םהלש לשו,םהיתוחפשמ םהינויצ תוניחבב תורגבה הניחבבו,תירטמוכיספה םהיתומשרה תודסומל הלכשהל,ההובג גוח םידומילה,ראותהו םרכש םינשב םהשכ(,)37 23 ינב.דועו תודסומה הלכשהל ההובג ונגוויס שמחל :6תוצובק )א( תואטיסרבינוא תיליע תטיסרבינוא( לת,ביבא הטיסרבינואה,תירבעה ןוינכטה ןוכמו ןמציו ;)עדמל )ב( תואטיסרבינוא ;תורחא )ג( תוללכמ תוירוביצ ;)תובצקותמ( )ד( תוללכמ תויטרפ אל( ;)תובצקותמ )ה( תוללכמ.ךוניחל היעבה תירקיעה יוהיזב האושתה יפל דסומ תעבונ ךילהתמ הרירבה )היצקלסה( הסינכב :דסומל תויה םידימלתש םירשכומ ךרדב ללכ םידמול תודסומב,םיבוט שי ןיחבהל ןיב הרומתה תעבונה םירושיכהמ הרומתל תעבונה ןוההמ ישונאה שכרנש דסומב.םידומילה ידכ רבגתהל תייעב תויביטקלסה ונשמתשה שולשב תוטיש :הדימא )1( הדימא תבורמ םינתשמ תשיגב( הריחב םיפצנה - selection on,)observables תוברל האוושה ןיב,םיאחא רמולכ םיטרפ םימוד ןה םהירושיכב םיישיאה ןהו הביבסב ולדגש.הב )2( הדימא תיבלש-וד )2SLS( תשמתשמש הנתשמב רזעה הברק תיפרגואג דסומל. םידומילה הנתשמ הז לצנמ הדבועה ש ומק וחתפו םיגוח הגרדהב ןפואבו יתלב דיחא הניחבמ ;תיפרגואג ךכ הרצונ תונוש ןמזב בחרמו תושיגנב.הלכשהה )3( תופיצר-יא הלבקב יגוחל םידומילה םינושה ( Fuzzy.)Regression Discontinuity דוסיב הטישה בצינ ןויערה םאש םידמעומ ואצמנ טעמ תחתמ ףסל הלבקה גוחל דסומב גוסמ םיוסמ - ןכלו וצלאנ דומלל עוצקמה דסומב גוסמ רחא - םה םימוד דואמ םהינייפאמב םידמעומל ואצמנש תצק מ,ףסה ןכלו ירעפ רכשה ןיב יתש תוצובקה םילוכי ףקשל האושתה םידומילל.דסומב יתש תוטישה תונורחאה תוקיודמ,רתוי םלוא םירקחמ םידמלמ יכ הטישה הנושארה הבינמ תואצות תומוד רשאכ םיבלשמ תודימאב הברה םינתשמ םיריבסמ שיש םהל םאתמ םע תויביטקלסה דחוימב(,)םיישיא םירושיכ השענש יפכ.ןאכ הלא וניאצממ םייזכרמה עגונב םיטרפל ומילשהש ראות ןושאר וא :ינש הדימאה תבורמ םינתשמה תדמלמ יכ רכשה יתנשה וטורב ברקב תואטיסרבינואה ה ב 10%-כב רכשה ליבקמה ברקב,תוירוביצה רכשהו ברקב תויטרפה ה וי.7% 6%-ב ירעפ רכשה ורתונ םיביצי םג ונחליפש רחאל םינותנה תנש יפל םויס ראותה רפסמו םינשה ופלחש.זאמ גרדמ רכשה יתנשה רמשנ תוקולחב יפל,רדגמה םואלה תסנכהו ;םירוהה יאצוי ןפוד םה תוללכמ תויטרפ םהירוהש,םיססובמ ןכש םה ורכתשה רתוי מ.תואטיסרבינואה רכשה יתעשה וטורב ברקב תואטיסרבינואה המד 2008-ב רכשל ליבקמה ברקב תויטרפה הו 6% 4%-כב לש םרכש.תוירוביצה.תודסומה ההזמ וניא ונתושרל דמועה םינותנה דסמ 6 4

6 תודימאה וכרענש ברקב ראות ןושאר דבלב ןתוא - ןתינ ךורעל שולשב תוטיש הדימאה וה - םיאצממה :םיאבה הדימאה תבורמ םינתשמה הארמ יכ םרכש יתנשה לש תואטיסרבינואה ו תויטרפה הובג 10%-כב םרכשמ לש ;תוירוביצה הטישה תיבלש-ודה הדיעמ יכ תואטיסרבינואה ו תויטרפה,םירכתשמ,המאתהב 20%-כ 14%-כו רתוי מ ;תוירוביצה תטישב תופיצרה-יא הלבקב גוחל םידומילה םג ןכ אל ואצמנ םילדבה ןיב תואטיסרבינוא תיליעה תואטיסרבינואהו.7תורחאה הדימאה תבורמ םינתשמה הטישהו תיבלש-ודה תודיעמ לכבש עוצקמ יגוס תודסומה םיגרודמ תרחא תניחבמ.רכשה םלוא לכב ז ןתינ םרכשש רמול יתנשה לש יתעשהו הסדנה תועוצקמו רזע םייאופר הובג םא רתוי םה םידמול,תואטיסרבינואב וליאו לש םרכש להנמ םיקסע תוללכממ הובג.רתוי רשאכ וניוושה ןיב יב ראות ןושאר יבל תדועת תורגב,דבלב ונאצמ ןיב רתיה יכ םימייק םילדבה ןיב תודסומ ותואמ גוס יכו םידומיל תוללכמב תוירוביצה םיבינמ הרומת :האנ ברקב יעדמ בשחמה רכשה יתנשה הובג 80%-כב םרכשמ לש יב תדועת,תורגב ברקב הסדנה אוה הובג,60%-כב ברקבו יעדמ הרבחה להנמו םיקסע -.30%-כב רקחמה םרות תורפסל תיעוצקמה המכב.םיטביה,תישאר אוה קזחמ תונמיהמ םינדמואה האושתל הלכשהל תשכרנה יגוסב תודסומה :םינושה אוה ססבתמ הייסולכוא הלודג תיצרא-ללכו שמתשמו דסמב םינותנ רישע יתוכיאו המכבו תוטיש,הדימא העשב בורש םירקחמה וססבתה הייסולכוא תמצמוצמ עדימהש הי לבגומ וכרעו תודימא תובורמ םינתשמ תשיג( הריחבה.)םיפצנה,תינש אוה בקוע רחא תוחתפתה האושתה ךרואל ןמז - אשונ הכזש טעמל תמושת בל תירקחמ - םושמ ודמעש ותושרל הברה תוטרוהוק.ם,ףוסבל רקחמה דמוא האושתה קוידב בר רתוי תודוה שומישל ינתשמב רזע תופיצר-יאבו הלבקב גוחל םידומילה תוטיש - תוחפ תוחיכש.םוחתב ינפל ךישמנש שיגדנ יכ האושתה יחנומב רכש הניא דדמה,דיחיה וא אקווד ןושארה,המב תכרעהל םירצותה הבינמש תכרעמ הלכשהה.ההובגה הלכשה ההובג תמרות םג תבחרהל,םיקפואה תועיבש,ןוצרה תועינה תיתרבחה ואר( דרשמ,רצואה,)2017 אצויכו.הלאב אל וז ףא,וז תודסומה הלכשהל,ההובג דחוימבו,תואטיסרבינואה םישידקמ םיבאשמ םיבר םג,רקחמל ויתוריפו םיביחרמ עדיה םילוכיו םדקל הלכלכה.הרבחהו רקחמה ךורע.ןמקלדכ קרפ 2 רקוס,תורפסה קרפ 3 ראתמ ידסמ םינותנה ו תייסולכוא רקחמה גיצמו הקיטסיטטס,תירואית קרפ גיצמ 4 תוטיש רקחמה 5 קרפו - תואצות.תודימאה הדובעה םתוח.םוכיס תלבגמ לשב תואטיסרבינואה יבגל קר וז הטישב ונשמתשה 7.םינותנ 5

7 סקירת ספרות 8 2. ספרות ענפה עוסקת בקשר בין איכות המוסדות להשכלה גבוהה לבין התעסוקה והשכר של בוגריהם מייד מחקרים מעטים בחנו גם משתני תוצאה נוספים, לאחר סיום הלימודים ובהמשך דרכם בשוק העבודה; יוקרת משלח היד ושביעות הרצון מהעבודה. ספרות זו התרחבה למשל המעמד בעבודה )שכיר/ עצמאי(, Petronijevic, ;Oreopoulos and 2013 אצל מופיעות ספרות )סקירות התשעים. שנות מאמצע מאוד של ציוני )או חוג הלימודים( לפי הממוצע או החציון קובעים את איכות המוסדות ).Milla, 2017 לרוב המחקרים הפסיכומטרית והבחינה הבגרות בחינות בציוני משתמשים בישראל המחשה, לשם אליהם. הקבלה.SAT^ מדדים אלה אינם רק מקובלים אלא גם זמינים, אולם חשוב להדגיש GPA^ ובציון - ובארה ב שהם אינם מודדים את איכות המוסד ישירות. מובת בהם ההנחה שאת הסטודנטים המוכשרים מלמד סגל מהשורה הראשונה, וזה מים את התכנים והדרישות ליכולותיהם הגבוהות. כן מובת בהם ההנחה שהחברים המצטיינים לספסל הלימודים משפרים את ההישגים effects(.)peer פירוט מופיע למשל אצל מדדי איכות שכיחים פחות מתייחסים לתשומות )היחס בין מספר 2003( Zimmerman.)Winston and למספר המרצים מספר בין והיחס המרצים, שכר לסטודנט, ההוצאה המתקבלים, למספר הנרשמים ועל אלו מדדים על פירוט וכדומה(. במוסד החוקרים של הפרסומים )דירוג ולתפוקות הסטודנטים( ההבדלים בהשפעתם על השכר מופיע למשל אצל 2005(.)Zhang אחרים נע למוסדות סלקטיביים מוסדות הפער בין להשכלה, התשואה שמבחינת מצאו המחקרים בטווח רחב ביותר, 0% 20%, ומחוץ לארה ב הוא אינו עולה על 10%. להלן נסקור את הממצאים לפי במידת )ובמיוחד הגבוהה ההשכלה מערכת של במבנה ניכרים הבדלים ביניהן שיש משום מדינות ההטרוגניות של איכות המוסדות, המאפיין שממנו נגזרת הסלקטיביות בקבלה אליהם(. אולם יש להעיר שהבדלי התוצאות בין המדינות ובתוכן עשויים לנבוע גם משוני במתודולוגיות )ראו פרק 4(. חלק הארי מהמחקרים נוגע לארה ב. )2002 Ehrenberg Dale and KruegeM (1996) Brewer and Loury and זאת ומת השכר. על בכלל, אם מזערית, השפעה יש המוסד לאיכות כי מצאו ו ( לימודים מצאו כי )2001 Garman )HilmeM (2001) Cheslock and Hilmer,(2000) Thomas,(1995) הלימודים. al. Black et סיום לאחר הראשונות בשנים השכר ב- 5% 1% את מעלים איכותי במוסד ^2006( Halaby )Brand and מצאו כי בוגרי מוסדות מרבעון האיכות העליון משתכרים 4% 7% )2005(.1999( al,)brewer et אצל נמצא ב- 20% 10% גבוה שכר התחתון. מהרבעון מוסדות מבוגרי יותר Chen et al.,(2009) Hoekstra,(2005) Thomas and Zhang,(2004) Black and Smith,(2000) Thomas )2010.^ al )Brand and Xie.(2016) Andrews et הראו כי את התשואה הגבוהה ביותר לאיכות )2012( פוחתת והתשואה ראשון 9, תואר לסיים ביותר הנמוכים הסיכויים בעלי הסטודנטים מקבלים המוסד כאשר הסטודנטים מגיעים מרקע חזק יחסית. 2015( Malamud )Barrow and מצאו כי בארה ב אכן יש תשואה חיובית להשכלה איכותית, אך היא משתנה לפי קבוצות אוכלוסייה: אצל גברים היא גבוהה מאשר אצל נשים, ואצל לבנים היא גבוהה מאשר אצל אחרים. 8 הסקירה מבוססת בחלקה על זוסמן ועמיתים )2007( וכן על מחקרים מאוחרים יותר. 9 את הסיכויים מחשבים לפי הרקע החברתי-כלכלי ולפי הכישורים. 6

8 בבריטניה נערכו מחקרים אחדים..2009( al )Hussain et מצאו כי מוסדות איכותיים מגדילים את התשואה שהבדלי ב- 6%. התשואה אוניברסיטאות פחות. במדינות ומת חדשות אחרות תלויים זאת, בעיקר משתכרים נערכו מחקריהם מעט במקצוע של )McGuinness )2010 הלימוד. ושל )Britton et al )2016. )Walker and Zhu )2018 פחות 7% מחקרים. מבוגרי אוניברסיטאות ותיקות, ואילו הראו נשים שגברים משתכרות מעלים בוגרי 5% )Milla )2017 גילתה שבקנדה התשואה לבוגרי מוסדות יוקרתיים גבוהה ב- 15% 7% מזו של בוגרי מוסדות אחרים. באיטליה מצאו Brunello and Cappellari )2008( כי גמישות תוחלת השכר )מכפלה של ההסתברות בוד והשכר החודשי( ליחס שבין מספר המרצים למספר הסטודנטים במוסד )מדד לאיכותו( עומדת על 0.2, ורובה נובע מההסתברות בוד. 2016( )Anelli השתמש באי-רציפות בקבלה למוסד הלימודים כדי להראות כי שכרם השנתי של סטודנטים שנמצאו קצת מעל לסף הקבלה לאוניברסיטת עילית במילאנו עלה ב- 52% על זה של סטודנטים שנמצאו קצת מתחת לסף ולמדו במוסד אחר להשכלה גבוהה בעיר. זאת ועוד, הראשונים נשרו פחות מהלימודים וסיימו את התואר שישה חודשים מוקדם יותר. 2014( )Borgen גילה שבנורווגיה בוגרי מוסדות איכותיים משתכרים 1% 7% יותר מהבוגרים האחרים, 2005( RegneM )Lindahl and הראו שבשוודיה הפער עומד על 4% 8%. )2004 באוסטרליה נערכו כמה מחקרים, ורובם לא מצאו פער תשואות או מצאו שהוא נמוך מ- 5% )ראו למשל ). Ono.(2018,Carroll et al פרמיית כי והראה יפן את חקר השכר לסיום תואר ראשון במוסד איכותי עומדת על כ- 5% בקרב גברים שהוותק שלהם בשוק העבודה מגיע עד 5 שנים. al. Hastings et )2013( חקרו את צ ילה בשיטה דומה לזו ששימשה את 2016(,)Anelli והם מצאו כי התשואה משתנה לפי מקצוע הלימוד: התשואה גבוהה בקרב בוגרי מקצועות שרף הקבלה אליהם גבוה, וכן בקרב בוגרי רפואה, מדעים מהמוסדות ומדעי החברה. הסלקטיביים גם )Bordon and Braga )2017 ביותר נהנים מתשואה שגובהה את חקרו.8% 6.5% והם צ ילה, בקולומביה כי מצאו הראתה בוגרי שניים Saavedra )2009( שבקרב בוגרי אחד המוסדות היוקרתיים סיכויי התעסוקה מייד לאחר סיום התואר גבוהים ב- 16%. חלק מהמחקרים בדקו אם איכות המוסד משפיעה גם על קצב הגידול בשכרם של הבוגרים. Brand Bordon and ו- )Brunello and Cappellari,(2003) Chevalier and Conlon,(2006) and Halaby ) ( )Braga חקרו, בהמה, את ארה ב, בריטניה, איטליה וצ ילה, והם מצאו כי אף שבוגרי המוסדות האיכותיים משתכרים יותר, הפערים מצטמצמים העלייה עם נעלמים או בוותק בשוק העבודה. ומת זאת, )2005. al )Thomas and Zhangs (1999) Brewer et גילו שבארה ב הפערים מתרחבים עם העלייה בוותק בעבודה, וכך גם מצאו 2014( )Borgen בנורווגיה ו ( )MacLoed et al בברזיל. התרחבות זו עשויה להעיד שהתשואה הגבוהה ללימודים במוסדות יוקרתיים רק נובעת אינה מאיתות )signaling( למעסיקים במשרה הראשונה לאחר סיום הלימודים, אלא גם מכך שמוסדות אלה תורמים תרומה חיובית לקצב הגידול בפריון העבודה. בישראל כמה נערכו מחקרים. )2004( נבון ב והמוסד. יש והועסקו כי להדגיש כשכירים זה במחקר בשנת לא.1995 נערך התמקד הוא פיקוח מצא על ביהודים הבדלים הכישורים שהשלימו ניכרים האישיים לימודים בשכר של לפי באוניברסיטאות תחום הבוגרים. הלימודים Shwed and 2006( )Shavit התבססו על סקר טלפוני מצומצם ופיקחו גם על ציוני הבגרות, והם מצאו כי השכר החודשי 7

9 וטורב המוד ברקב תואטיסרבינואה ו,תויטרפה יכו הז הלוע שילשב ןותנה ליבקמה ברקב.תוירוביצה ןמסוז םיתימעו )2007( וכמתסה םינותנ םיילהנמ יבגל ןויצה ןחבמב ינכטוכיספה ל הצש ךרוע םידמעומל תורישל,ןוחטיב יצבוק ילבקמ םיראתה תודסומהמ הלכשהל ההובג יצבוקו.רכש םה ודקמתה ב ונחבו רכשה ישדוחה ולביקש ראות ןושאר םתרשמב.הנושארה תודימא תטישב Propensity Score Matching ואר( הרעה 21 )ךשמהב וה ש תואטיסרבינואה ורכתשה 30% 20%-כ רתוי מ בורב ;תועוצקמה להנמב םיקסע םרכש ךומנ 19%-כב םרכשמ לש. תודימא תובורמ םינתשמ תשיגב( הריחבה )םיפצנה ואצמ ש תוללכמ תוירוביצ )תויטרפ( ורכתשה עצוממב 13%-כ )7%-כ( תוחפ מ ;תואטיסרבינוא שולשב םינשה תונושארה רחאל םויס ראותה ה םרכש לש תואטיסרבינואה בצקב ריהמ 5%-כב םרכשמ לש. )2011 )Lang and Siniver וכמתסה רקס םצמוצמ םינותנו םיילהנמ ונחבו ם יב םירושיכ םיהובג.םימודו םה ואצמ יכ תליחתב ךרדה קושב הדובעה ולביק הטיסרבינואה תירבעה רכש הובג רתוי מ הללכמה,להנמל ךא רעפה רגסנ רובעכ 10-כ.םינש תנעטל םירקוחה אצממ הז דיעמ דסומש םידומילה שמשמ םיקיסעמל תותיא ירושיכ,םה ךא םע ןמזה םיקיסעמה םילגמ ירושיכ.םה םחש-ילזרב שיעיו )2015( ושמתשה רגאמב ישקבמ הדובעה לש תרבח המשה ידכ קודבל תונוש תויונמדזהה תויתקוסעתה ברקב.םיסדנהמ םה וארה יכ רחאל חוקיפ םינייפאמ -םייפרגומד,םייתרבח ךא אלל חוקיפ םירושיכ,םיישיא ל תואטיסרבינוא םידמעומלו ונייטצהש םידומילב שי יוכיס הובג רתוי לבקל ןומיז ןויאירל.הדובע ויז םירחאו )2017( וקדב ןיב רתיה םירעפה,הקוסעתב רכשב תועיבשבו ןוצרה הדובעהמ ברקב םיטפשמ תודסומב הלכשהל.ההובג םה ואצמ יכ תואטיסרבינוא םנמוא םירכתשמ עצוממב רתוי מ,תוללכמ םלוא תוללכמ םיטונ רתוי דובעל עוצקמב םגו שיגרהל תועיבש ןוצר הבר רתוי הטלחההמ דומלל.םיטפשמ םג רקחמב הז אל ךרענ חוקיפ.םיישיא םירושיכ לירק םיתימעו )2018( וכמתסה ותוא דסמ םינותנ שמישש ונתוא וכרעו תודימא תובורמ םינתשמ הרטמב אוצמל האושתה יחנומב רכש תויביטקלסל לש דסומ.םידומילה םה ורידגה תויביטקלסה יפל ןויצה ירטמוכיספה עצוממה לש םידימלתה גוחב דסומב ואצמו יכ רשאכ אוה הלוע,10%-ב רכש םה הלוע עצוממב,5%-כב זו רשאכ רתי םינייפאמה םיישיאה לש םה,םיעובק ללכב הז םירושיכה.םיישיאה האושתה תויביטקלסל הנתשמ עוצקמ יפל :דומילה יעדמב בשחמה הסדנהבו הימרפה תויביטקלסל ההובג - ןויצהשכ ירטמוכיספה עצוממה הלוע 10%-ב רכשה לדג 10%-כב םלוא -,היגולויבב להנמב םיקסע יעדמבו חורה אל האצמנ.הימרפ ןכ הנתשמ הימרפה תויביטקלסל יפל תוצובק הייסולכוא עקרו :ילכלכ-יתרבח ברקב םידוהי איה ההובג רשאמ לצא,םיברע דמעמבו ילכלכ-יתרבחה הובגה איה ההובג רשאמ תודמעמב ינוניבה ךומנהו דמעמה( דדמנ יפל תסנכה םירוהה םהשכ ואצמנ תונשב םירשעה.)םהייחל 8

10 מסד הנתונים, אוכלוסיית המחקר וסטטיסטיקה תיאורית 3. מסד הנתונים )א( מסד הנתונים נשען על מעקב אחר כל ילידי הוא כולל את הנתונים הבאים: מידע דמוגרפי- שנת הוריו, ושל הפרט של הלידה ארץ הלידה, שנת המגדר, - התושבים מרשם מתוך חברתי-כלכלי מצבו 17, לפרט מלאו כאשר ההורים של המשפחתי מצבם האחאים, מספר הדת, הלאום/ העלייה, המשפחתי של הפרט ומספר ילדיו, יישוב המגורים בגיל 17; זרם החינוך בתיכון )ממלכתי-עברי, ממלכתי- - מקצוע הלימוד, מספר דתי וחרדי, ערבי, בדואי, דרוזי(; מידע על בחינות הבגרות מתוך קובצי הבחינות יחידות הלימוד והציון; הציון הפסיכומטרי לפי כל אחד מפרקי הבחינה )חשיבה כמותית, חשיבה מילולית מקצועות הלימוד )הראשי והמשני(, - הרשמות וקבלה/ דחייה, הגבוהה מידע על ההשכלה ואנגלית( 10 ; ברשות שמקורם עובד-מעביד קובצי מתוך והשכר התעסוקה על מידע רים; וקבלת הלימוד שנות - חודשי העבודה והשכר השנתי בכל אחת מהשנים שבין 2008 ל )כלומר כאשר הבוגרים בני המיסים 37(11; 23 ולבסוף, נתונים נבחרים ממפקדי האוכלוסין של 1995 ו להלן נסביר כיצד קבענו חלק מהמשתנים. חילקנו את אוכלוסיית המחקר לקבוצות הבאות: יהודים אירופה- ילידי הממלכתי-דתי, בחינוך שלמדו הארץ ילידי הממלכתי-עברי, בחינוך שלמדו הארץ ילידי ילידי הממלכתי-דתי, בחינוך שלמדו אירופה-אמריקה ילידי הממלכתי-עברי, בחינוך שלמדו אמריקה 12 אתיופיה 13 יוצאי חרדים(, אינם )והם העברי בחינוך שלמדו אתיופיה( יוצאי )למעט אסיה-אפריקה - מוסלמים )שאינם בדואים(, בדואים 15, נוצרים ודרוזים. מאחר שבחינות הבגרות אינן וחרדים 14 ; ערבים מתוקננות ואי-אפשר להשוות בין ציונים שהתקבלו בשנים שונות, חישבנו את האחוזון של ממוצע הבגרות ובחישוב לשם כך חישבנו את האחוזון של הציון בכל מקצוע, )גם עבור מי שאינו זכאי לתעודת בגרות(. הממוצע ייחסנו לו משקל שווה למספר יחידות הלימוד 16. גם את הציונים בבחינה הפסיכומטרית המרנו וחילקנו השכר השנתי מקובצי העובד-מעביד את נטלנו עבודה לחודש השכר כדי לקבל את לאחוזונים. במספר חודשי העבודה )להבדיל מחלוקה ב- 12 (. כדי לקבל את השכר לשעת עבודה בשנת 2008 נטלנו את חילקנו אותו במספר השבועות הממוצע בחודש )כ- 4.3 ( ובמספר שעות השכר לחודש עבודה בשנת 2008, - אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטאות עילית העבודה השבועיות שהנסקר דווח במפקד את סוג מוסד הלימודים הגדרנו כזכור באופן הבא: ציבוריות מכללות אחרות; אוניברסיטאות למדע; ויצמן ומכון הטכניון העברית, האוניברסיטה האוניברסיטאות חלוקת לחינוך. ומכללות מתוקצבות( )לא פרטיות מכללות )מתוקצבות( 17 ; )קירש, לפי פרסומים/ ציטוטי מאמרים עולה בקנה אחד עם דירוגיהן ולאחרות עילית לאוניברסיטאות 10 כשהפרט נבחן יותר מפעם אחת הועמד לרשותנו הציון הגבוה ביותר. זהו הציון שהמוסדות להשכלה גבוהה מביאים בחשבון בתהליכי הקבלה. 11 לא השתמשנו בקובצי ההכנסות של עצמאים שכן הכנסתם תלויה בהרבה גורמים שאינם קשורים בהכרח לאיכות ההשכלה שרכשו. 12 כולל אוקיאניה ודרום אפריקה. 13 מי שהוא או לפחות אחד מהוריו עלה ממדינות קרןאפריקה )אתיופיה, אריתריאה, ג יבוטי וסומליה( או מסודן. 14 מי שלמד בפיקוח אחר בתיכון. כיוון שחלק מזערי מהתלמידים בפיקוח האחר אינם חרדים, השמטנו תלמידים שלפחות אחד מאחאיהם למד בחינוך הממלכתי-עברי. 15 מי שלמד במגזר הבדואי בתיכון ו/ או הוא מוסלמי במחוז הדרום ו/ או הוא התגורר באחד מיישובי הבדואים בצפון הארץ: אבטין, בועיינה-נוג ידאת, ביר אל-מכסור, בסמת טבעון, דמיידה, זרזיר, ח ואלד, חוסנייה, חמאם, טובא-זנגרייה, כמאנה, כעביה-טבאש-חג אג רה, מנשית זבדה, סואעד )חמרייה(, סלמה, עראמשה, רומת הייב, שבלי-אום אל-גנם. 16 במתמטיקה ובאנגלית חישבנו את האחוזון לכל היקף לימודים )יחידות לימוד( בנפרד. 17 את אוניברסיטת אריאל שייכנו לקבוצת המכללות הציבוריות, שכן היא הוכרה כאוניברסיטה רק בשנת

11 )2016 םעו םיגוריד םיימואל-ןיב ומכ( גוריד יאחנש גורידו.)18Times^ תועוצקמ דומילה ונצביק 31-ל תועוצקמ םיירקיע חול( 1-נ.)חפסנב )ב( תייסולכוא רקחמה ךותמ ללכ ידילי ונטמשה םיטרפ ולחהש דומלל ראותל ןושאר ינפל ליג,17,םיאדותע הטיסרבינואה,החותפה םידימלת ודמלש ראותל רוטקוד האופרב )M.D.( יבו ראות ישילש ןכש( םיראתה םידמלנ קר תואטיסרבינואב ןכלו םירקמב הלא רשפא-יא תוושהל ןיב תואטיסרבינוא ל.)תוללכמ ונרתונ םע 158,373 םיטרפ ודלונש, ב וגישה ראות ימדקא דע 2014 ודבעו תוחפל דחא שדוח ירחא( )םהידומיל םינשב רבודמ( 67%-ב ךסמ םה םינשב.)הלא ךכיפל לכ רגוב יושע לבקל לכל 8 רתויה תויפצת תואוושמב.יתנשה רכשה ךותמ ללכ תויפצת רכשה תוירשפאה ונערג תויפצת םינשל ןהבש טרפה דמל ראותל ןושאר ףסונ וא ראותל םדקתמ ןכלו( ןכתיי חיוורהש ורכש הרשמב תיקלח תיעראו וא הרשמב הניאש תמאות.)ותלכשה ומכ ןכ ונטמשה לכב הנש 0.3% תויפצת רכשה תוכומנה רתויב ( ח ש )הנשל ו 0.3% תויפצת רכשה תוהובגה רתויב 800-כ( ףלא ח ש תנשב.)2015 ומוכיסב לש רבד ונרתונ םע 692,469 תויפצת.רכש תונש לש )ג( תירואית הקיטסיטטס חול 2-נ חפסנב גיצמ הקיטסיטטס תירואית לש תודסומה הלכשהל ההובג יפל גוס.דסומ יפכ ןתינש,תוארל םידוהיל ידילי ץראה שי גוציי הובג תיסחי םקלחל ידיליב, העשב םיברעלש םימלסומה דחוימב(,)םיאודבה םידרחל יאצוילו היפוי שי גוציי.ךומנ םיברעל גוציי הובג תוללכמב ךוניחל יפ( השולש םרועישמ ברקב )םה ךא גוציי ךומנ תוללכמב תוירוביצה.תויטרפהו רועיש הובג מ תויטרפה וררוגתה םתודליב זכרמב.ץראה רשאכ םידקמתמ עקרב ילכלכ-יתרבחה לש םה םהירושיכבו,19םיישיאה םילבקמ גרדמ תודסומה :אבה תואטיסרבינוא,תיליע תואטיסרבינוא תורחא תשולשו יגוס. ןיב תואטיסרבינואה תורחאה ל תוירוביצה תויטרפהו שי קר םירעפ םינטק דואמ עקרב,ילכלכ-יתרבחה ךא ךוניחל םיאצמנ.רוחאמ ברקב תויטרפה תסנכה םירוהה הדובעמ הבורק ןותנל ליבקמה ברקב תואטיסרבינוא.תיליעה רכשה יתנשה ישדוחהו ש תואטיסרבינוא תיליעה םילבקמ ליגב 30 הובג הברהב הזמ לש רתי,םה לש םרכשו ךוניחל ךומנ.תיסחי חול 3-נ חפסנב גיצמ ימדקמ םאתמה ןיב ינתשמ חתפמ.רקחמב םייק םאתמ יבויח הובג מ( )0.5 ןיב םינויצה יקרפב הניחבה,תירטמוכיספה ןיב תורגב הקיטמתמב המרב לש 5 תודיחי דומיל ןויצהו יתומכה הניחבב,תירטמוכיספה ןיבו ירפסמ תונש דומילה לש םאה לשו.באה םאתמ יבויח ינוניב 0.3( )0.5 םייק ןיב תסנכה,םירוהה גורידה ילכלכ-יתרבחה לש תונוכש םירוגמה תודליב תלכשהו,םירוהה ןכו ןיב לש ןוזוחאה ןויצ תורגבה עצוממה ןויצל.ירטמוכיספה :יאחנש גוריד 18 ; shanghairanking.com/arwu2018.html גוריד. :Times^ תורגבה תוניחבב םיגשיהה יפל 19.תירטמוכיספה הניחבבו 10

12 4. שיטות המחקר המחקר נועד כזכור לאמוד את התשואה במונחי שכר שמקנה ההשכלה הגבוהה הנרכשת בסוגי המוסדות השונים בישראל. התשואה מושפעת מתהליך הברירה בכניסה למוסד, שכן תלמידים מוכשרים בדרך כלל לומדים במוסדות טובים. לפיכך יש קושי להבחין בין התמורה לכישורי התלמידים לבין התמורה לאיכות ההון האנושי שמוסד הלימודים מעניק )בעיית הסלקטיביות(. הספרות מציגה שלוש שיטות מקובלות להתמודדות עם תהליך הברירה 20 : )א( אמידה מרובת משתנים בגישת הבחירה על הנצפים )1973 Rubin, :)selection on observables - בשיטה זו מניחים כי השפעותיהם של הגורמים הבלתי נצפים )כמו העדפות אישיות ומוטיבציה( מקזזות זו את זו בתוחלת, וכי את בחירת המוסד מסבירים הרבה גורמים נצפים )כמו משתני רקע וכישורים אישיים, במיוחד הציונים בבחינות הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית(. מאחר שאנו מפקחים בין השאר על הציונים, ואלה קובעים את סיכויי הקבלה למוסדות, בעיית הסלקטיביות עשויה להיפתר. זו השיטה העיקרית שבה משתמשים בעולם ובארץ כדי לבחון את התשואה לאיכות המוסדות להשכלה גבוהה 21. )ב( אמידה דו-שלבית :)2SLS( בשלב הראשון אומדים מהי ההסתברות ללמוד במוסד מסוג נתון בהינתן המאפיינים האישיים )לרבות הכישורים( ומשתנה העזר שנבחר. בשלב השני אומדים מודל מרובה משתנים שכולל גם את ההסתברות החזויה מהשלב הראשון. כמשתנה עזר שימשה אותנו הנגישות הגאוגרפית של מוסד הלימודים - היינו המרחק מיישוב המגורים בגיל 17 לסוג המוסד שהציע במועד ההרשמה את מקצוע הלימודים שהפרט בחר בסופו של דבר 22. נגישות ההשכלה עלתה בשני העשורים האחרונים בהדרגה ובאופן בלתי אחיד מבחינה גאוגרפית, כלומר נוצרה בה שונות בזמן ובמרחב, והדבר עשוי לאפשר כושר הסבר גבוה למשוואת השלב הראשון. אולם נראה כי לנגישות יש רק השפעה קטנה, אם בכלל, על משתני התוצאה שנבדקים במשוואת השלב השני )כמפורט בהמשך(, ולכן משתנה העזר מקיים את ה- exclusion.)borgen^ (2008) Long רק מעט מחקרים נעזרו בשיטת משתנה העזר; יוצאי דופן הם 2014(.restriction )ג( אי-רציפות בקבלה לחוג הלימודים Discontinuity( :)Fuzzy Regression בשיטה זו משווים בין משתני התוצאה של מועמדים משתי קבוצות - אלה שעברו במעט את סף הקבלה לחוג במוסד מסוג נתון ואלו שנמצאו במרחק קטן ממנו ונאלצו ללמוד את המקצוע במוסד מסוג אחר. במקרה זה אנו משווים את השכר, וההשוואה נערכת לאחר פיקוח על מאפיינים אחרים שעשויים להשפיע עליו. 2009(,)Hoekstra )2017 Saavedra )Bordon and Braga^ (2016) Anelli,(2009) השתמשו בשיטה זו. יש לציין שמתקבלים אומדים מקומיים Effect(,)LATE - Local Average Treatment כלומר רק על הפרטים הקרובים לסף הקבלה, ולכן לא ניתן להסיק מהם על כל בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה. 20 שיטות נוספות, פחות מקובלות, הן: אחים/ ומים - אלו דומים בכישורים המולדים ובסביבת הגידול )ראו למשל - self-revelation model 1996);,Behrman הסתמכות על מועמדים דומים במערך ההרשמות/ קבלות למוסדות להשכלה גבוהה )ראו למשל Krueger, 2002 Dale and ו וכן.)Borgen, 2014 סקירת השיטות להתגברות על הברירה מופיעה אצל.)Milla ) בעבר נעשה שימוש נרחב,)PSM) Propensity Score Matchings שיטה קרובה לאמידה מרובת משתנים בגישת הבחירה על הנצפים. בשלב ראשון אומדים לכל בוגר את ההסתברות ללמוד במוסד מסוג אחד )הטיפול(. לאחר מכן מוצאים בוגר/ בוגרים של מוסד מסוג אחר, ונוטלים את הקרובים לו ביותר מבחינת ההסתברות החזויה ללמוד במוסד מהסוג הראשון )הביקורת(. השפעת הטיפול שווה לממוצע של משתנה התוצאה בקרב כל הבוגרים מקבוצות הטיפול והביקורת. להרחבה ראו Dehejia and,)black and Smith,(2003) Chevalier and Conlon עם החוקרים שהשתמשו בשיטה זו נמנים למשל )2004.)Wahba )1983 )2017 Halaby.)Millar (2010) Brand and Xie,(2006) Brand and בישראל השתמשו בה זוסמן ועמיתים.)2007( 22 אנו מניחים שהמועמדים בוחרים תחילה את מקצוע הלימוד ורק לאחר מכןאת מוסד הלימודים. 11

13 אמידה מחקרים מלמדים כי כאשר מפקחים על משתנים רבים כולל הכישורים האישיים מרובת משתנים מניבה תכופות תוצאות דומות לאלו שמניבות השיטות - כפי שנעשה כאן - האחרות )למשל,,Long ;2008.)Borgen, 2014 להלן נפרט כל אחת משיטות האמידה. )א( אמידה מרובת משתנים בגישת הבחירה על הנצפים אמדנו את התשואה במונחי שכר בעזרת משוואה )1(: )logw it = a 0 + a 1Mi + a 2Xit + a 3Et + a 4Ct + a sft + a ey t + et )1 כאשר: -השכר השנתי/ החודשי/ השעתי של פרט i בשנה t. אחרת, אוניברסיטה עילית, אוניברסיטה גבוהה: להשכלה המוסד לסוג דמי משתני -מערך משתנה דמי לחינוך והוספנו פרטית; בחלק מהאמידות כללנו גם את בוגרי המכללות מכללה עבורם. קבוצת הבסיס היא מכללה ציבורית. -מערך מאפיינים דמוגרפיים-חברתיים של הפרט: משתנה דמי לגבר, הגיל, הגיל בריבוע, ומשתני דמי לקבוצות האוכלוסייה )ראו סעיף 3 א(. כמו כן נוספו חמישה משתני דמי למחוז המגורים בגיל 17, כשמחוז תל אביב משמש קבוצת בסיס. מחוז המגורים בגיל 17 משקף שתי השפעות: הסביבה שהפרט גדל בה והזדמנויות התעסוקה והשכר הפתוחות בפניו, שכן לפרטים יש נטייה להתגורר בבגרותם במחוז ילדותם. מערך משתני רקע משפחתי: מספר שנות הלימוד של האם והאב - להורים משכילים יש בממוצע - ההורים השכלת ועוד, זאת בתורשה; עוברים וכישורים יותר גבוהים קוגניטיביים כישורים המסבירים: המשתנים נכללו כן כמו לפרט בילדותו. שהעניקו טיב החינוך על להעיד עשויה ואחוזון ההכנסה של ההורים )ראו סעיף נשואה כשמלאו לפרט 17 מספר האחאים, דמי לאם 3 א(. דמי ל- 5 אויותריחידות של ממוצע הבגרות, האחוזון אישיים-קוגניטיביים: מערך כישורים - הציון של האחוזון הבגרות, בתעודת לימוד יחידות מ- 30 ליותר דמי במתמטיקה, לימוד הפסיכומטרי. מערך משתני דמי למקצועות הלימוד. נכלל גם משתנה דמי לתואר שני. - מערך משתני דמי לשנות השכר; אלה מפקחים על השפעות מקרו-כלכליות. - )ב( האמידה הדו-שלבית נגישות ההשכלה הגבוהה בישראל עלתה מאוד מאמצע שנות התשעים, בעיקר הודות למהפכת המכללות. איור נ- 2 בנספח מעלה כמה ממצאים מרכזיים: )1( מחלק א) 1 ( אנו למדים שהסיכוי ללמוד במוסד להשכלה גבוהה פוחת עם העלייה במרחק ממנו; כמו כן, אף שהיצע המוסדות התרחב במרוצת השנים, המרחקים אליהם לא פחתו בהכרח משום שרובם נפתחו במרכז הארץ בשעה שתושבי הפריפריה הגדילו את חלקם באוכלוסיית התלמידים )ראו חלק ב'(; )2( ומת זאת, חלק א) 2 ( מראה שהמרחקים למכללות, במיוחד לציבוריות, פחתו מאוד במרוצת השנים בקרב אוכלוסיית תלמידים קבועה 23 ; )3( מחלק ב' מתברר כי 23 נטלנו תלמידים שהחלו ללמוד לתואר ראשון בשנת 2000, חישבנו את המרחק שהם גמאו, והשווינו אותו למרחק שהם היו צריכים לגמוא אילו החלו ללמוד בשנת 2010 )בהנחה שיישוב המגורים ותחום הלימוד לא השתנו(. 12

14 הקמת מכללות ציבוריות בפריפריה הגדילה מאוד את חלקם של תושבי הפריפריה הלומדים במכללות ציבוריות; והצמיחה במספר המכללות הפרטיות, בעיקר במרכז הארץ, הגדילה את שיעור תושבי המרכז הלומדים במכללות פרטיות; )4( בסיכומו של דבר, לאחר שמפקחים על מאפייני המועמדים מוצאים כי ההסתברות להתחיל ללמוד במכללות זינקה במרוצת השנים, בשעה שההסתברות ללמוד באוניברסיטאות ירדה בחדות )חלק ג'( בשל העלייה החדה בנגישות למכללות, ועלייה מתונה בלבד בהיצע מקומות הלימוד באוניברסיטאות, שלא השיגה את הגידול המהיר במספר התלמידים במוסדות להשכלה גבוהה. רוך היות שזמינות המוסדות השונים השתנתה במהירות ובאופן דיפרנציאלי מבחינת המרחב והזמן, אפשר אמידה דו-שלבית של )2SLS( התשואה ללימודים במוסד מסוג מסוים ולהשתמש במשתנה עזר אקסוגני ללימודים בסוג זה - היינו המרחק הגאוגרפי המזערי )או מדדים דומים, כמפורט בהמשך( בין היישוב שבוגר i התגורר בו לפני תחילת הלימודים לבין המוסדות מסוג k שלימדו בשנת ההרשמה t את המקצוע שהוא החל ללמוד.)DlSikt( ממושך אינו של ידוע; ניתן להניח שמשתנה העזר אקסוגני מהטעמים הבאים: א( הקמת מוסדות ו/ או חוגים כרוכה בתהליך קבלת ג( היתרים והיערכות, ולכן עיתויה סביר זה אין ב( מקרי; שהורי הבוגרים העתיקו את מקום מגוריהם על מנת להימו להעדפות ילדיהם בנוגע למוסד הלימודים, בפרט כאשר עיתוי פתיחתו יחסית, חלש. )שנת ואילו גורמים המכללות המכללות אומנם אלו הפרטיות הציבוריות מתואמים קמו נפתחו עם בעיקר בעיקר שכר במרכז הארץ באזורים הבוגרים, ששם מפני שתושביהם אנו אולם מתגוררים מפיינים מפקחים עליהם תושבים ברקע מבוססים חברתי-כלכלי במשוואות הראשון והשלב השני )למשל הכנסת ההורים והשכלתם ומחוז המגורים לפני תחילת הלימודים(. משוואת השלב הראשון: כאשר 4 השלב )a k DlSikt + a 5Xit + a 6Ei + a 7Ci + a 8Fi + a!y t + ik k=l Pikt ההרשמה(; הוא משתנה דמי שמקבל את הערך 1 אם בוגר i החל את לימודיו במוסד מסוג k בשנה t יתר 0. הערך את מקבל הוא אחרת המשתנים לאלו זהים נאמדת בנפרד לאוניברסיטאות עילית, אוניברסיטאות אחרות ומכללות פרטיות. בשלב ציבורית(: כאשר משוואה השני אומדים את התשואה ללימודים במוסד מסוג מסוים שבמשוואה )בהשוואה ללימודים logw it = a 0 + ^ a kpikt + a 4 Xit + a set + a bct + a 7 Ft + a 8y t + % k=1 המשוואה במכללה (3) היא Pikt ההסתברות החזויה ילמד i שבוגר במוסד - מסוג k השלב של 2 הראשון ומערכי המשתנים - בוגר כל של והמשתנים הסתברות האחרים נגזרת זו זהים במשוואה 1. במוקד העניין מצויים האומדים 1,2,3( k a=#( של התשואה ללימודים במוסד מסוג k. מאומדי למשתנים את משוואה 3 אפשר להגביל למקצועות הלימוד המשותפים לכל סוגי המוסדות או לאמוד אותה בנפרד למקצועות לימוד נבחרים. 24 מבדיקה שערכנו עולה כי השמטת מחוז המגורים בגיל 17, משתנה מתואם עם המרחק המזערי לסוג המוסד להשכלה גבוהה, כמעט אינה משנה את אומדי המוסדות במשוואת השלב השני. 13

15 )ג( אי-רציפות בקבלה לחוג הלימודים השיטה מנצלת את העובדה שהקבלה לחוג לימודים במוסד נתון מותנית בחציית סף הכניסה המינימלי - הסכ ם או ציון הסכם; את הציון קובע החוג והוא מבוסס על נוסחה שמביאה בחשבון את ממוצע הבגרות ו/ או את הציון הפסיכומטרי )יתים את הציונים בפרקי הבחינה השונים(. ביסוד השיטה ניצב הרעיון שיש דמיון רב בין מועמדים שציוני הסכם שלהם נמצאים קצת מעל וקצת מתחת לסף הקבלה, ואם נשווה בין שתי הקבוצות מבחינת משתני תוצאה )לרבות השכר(, נוכל ללמוד על התשואה ללימודים בחוג. יישום השיטה מושתת על ההנחה שמועמדים אינם יכולים להתכוונן במדויק לציון הסכם שלהם בהינתן כישוריהם )בפרט כאשר ציוני הבגרות נקבעים לרוב שנים לפני ההרשמה ללימודים(. יתר על כן, ציון הסף עשוי להשתנות משנה לשנה ומחוג לחוג. לפיכך קיימת אקראיות בסיכוייו של מועמד להימצא קצת מעל סף הקבלה או קצת מתחתיו. בישראל מגישים מועמדות לכל מוסד בנפרד ולכן אין אפשרות לדעת אילו מוסדות המועמדים מעדיפים על פני אחרים. כמו כן איננו יודעים לרוב באילו ציוני סכם ונוסחאות לחישובם השתמשו החוגים בשנות המחקר 25. המידע העומד לרשותנו כולל את החוגים שאליהם נרשם מועמד לתואר ראשון לפי סדר העדיפויות שלהם בכל מוסד בנפרד, האם הוא התקבל לחוג שנמצא בעדיפות הראשונה, ומהו חוג הלימודים שבו הוא למד בפועל. בהתחשב במידע שעמד לרשותנו בחרנו להשתמש בשיטת Discontinuity^.Fuzzy Regression תחילה השתמשנו באמידה בינארית )Logit( כדי לאמוד לכל מועמד את ההסתברות שיתחיל ללמוד בחוג המצוי בעדיפות הראשונה במוסד מהסוג שהוא נרשם אליו ובשנת ההרשמה, וזאת על סמך ממוצע הבגרות ו/ או הציונים בפרקי הבחינה הפסיכומטרית )להלן הסכם התחשיבי(. לאחר מכן אמדנו את סף הקבלה לחוג זה בשנת ההרשמה על סמך הסכם התחשיבי והתשובה לשאלה אם המועמד התקבל, וזאת בעזרת שיטה מקובלת בספרות - Analysis.Sensitivity and Specificity בשיטה זו בוחרים קבוצה של סיפי קבלה אפשריים 26, ולכל אחד מהם מחשבים שני גדלים: המועמדים המצויים מעליו מתוך סך המועמדים שהתקבלו ^ )Sensitivity- והמועמדים המצויים מתחתיו מתוך סך המועמדים שנדחו ^.)Specificity- בוחרים בסף הקבלה שאצלו סכום הגדלים מרבי. בהקשר זה יש להעיר כי בספרות מקובל להשתמש גם.27Fixed Point Procedures בשיטה זו נאמדת המשוואה,Pi - P = f 'S ^ + et כאשר Pi מייצג משתנה דמי שמקבל את הערך 1 אם המועמד i התקבל לחוג ואת הערך 0 אם הוא נדחה )P מייצג את שיעור הקבלה הממוצע לחוג(, ו-) 0& מייצג פולינום מסדר רביעי של ציון הסכם התחשיבי; שורש הפולינום שווה לסף הקבלה הנאמד. אולם יש רק הבדלים זניחים בין התוצאות ששתי השיטות מניבות. איור נ- 3 בנספח מראה זאת בנוגע להנדסת חשמל באחת מאוניברסיטאות העילית, אך תוצאה דומה התקבלה גם לגבי חוגים אחרים. לאחר שבוחרים את סף הקבלה נוטלים את כל המועמדים לחוג )בעדיפות הראשונה( בסוג מוסד ובשנה נתונים, ומאתרים את אלה שגם נרשמו לאותו חוג )בעדיפות הראשונה( במכללה ציבורית. )נתבונן רק במועמדים שסיימו תואר בחוג, שכן אין מידע לגבי השאלה אם מועמדים התקבלו לחוגים שהם ציינו בעדיפויות נמוכות.( מחלקים את המועמדים לשניים: אלו שציון הסכם שלהם גבוה מסף הקבלה התחשיבי 25 נעשה ניסיון לקבל את המידע ממוסדות אחדים )מסוגים שונים(, אך הוא כמעט תמיד נכשל. 26 ההסתברות להתקבל לחוג נעה בין 0 ל- 1, ולכן בחרנו את כל הסיפים שבין 0.05 ל בדילוגים של ראו למשל.2008( al.)card et המחברים השתמשו בשיטה זו כדי לאמוד מתי שיעור המיעוטים בשכונה חוצה את הסף שמעליו האוכלוסייה ה לבנה מאיצה את יציאתה ממנה. 14

16 לסוג המוסד 28 ואלו שהציון מהסף נמוך שלהם ולמדו במכללה ציבורית. בהמשך את נאמוד המשוואה המצומצמת s( )reduced fo rm הבאה 29 : )+ 1og Wit = a 0 + a 1Atjkt + a 2f, S 1jkt- S jk t f f ) + a 3Atjk tx f, S 1jkt- S jk t f f ) + a 4Xit a 5Et + a 6 Ct + a 7 Fi + a 8y t + 1t )4 )Admission * כאשר i+kt )עבור היא משתנה דמי הסכם ציון אם הערך 1 את שמקבל התחשיבי של ;)Sj k t 0 ( )Sijkt) t בשנה k מועמד i לחוג jבמוסד מסוג מסף גבוה הקבלה התחשיבי מקבל הוא אחרת a 1 את הערך 0. ) (f מייצג פולינום מסדר שני. שאר המשתנים זהים לאלו שבמשוואה 1, אולם השמטנו את ממוצע הבגרות ואת הציון הפסיכומטרי מפני שהם מגולמים בציון הסכם התחשיבי. את המשוואה נאמוד שלוש פעמים, ובכל אחת מהן ללימודים במכללה ציבורית. מייצגת את התשואה ללימודים במוסד מסוג k בהשוואה לתשואה את האמידה רצוי להגביל למועמדים שציון הסכם התחשיבי שלהם קרוב לסף הקבלה לחוג, ואפשר לבצע אותה בנפרד לחוגים נבחרים. המשוואה המצומצמת מעידה על פערי שכר בין מועמדים שציוני הסכם התחשיבי שלהם אפשרו להתקבל למוסד מסוג נתון למועמדים שציוניהם לא אפשרו זאת. המשוואה המצומצמת אינה מתמודדת עם שתי בעיות: חוסר המה בין קבלה לפי הסף התחשיבי לבין הקבלה בפועל, והעובדה שחלק מהמתקבלים לחוג בוחרים שלא ללמוד בו. במטרה להתמודד עם בעיות אלו נבצע אמידה דו-שלבית. משוואת השלב הראשון היא: )+ Pi jkt = a 0 + a 1*ijkt + a 2f, S ijkt - S<j k t ff) + a 3*ijkt x f {Sijkt - S<jk.t^ f f ^) + a 4Xit a 5E1 + a 6 Ci + a7fi + a8yt+ ijkt )5 k במוסד j i כאשר Pijkt היא משתנה דמי אם הערך 1 את שמקבל המועמד בחוג ללמוד החל מסוג ומקבל את הערך 0 אם הוא למד באותו חוג במכללה ציבורית )ועל כן )שאינו מכללה ציבורית( בשנה t, לאלו זהים המשתנים יתר ציבורית(. מכללה שאינם המוסדות סוגי משלושת אחד לכל אמידות נערוך שהם ציינו תואר ראשון בחוג שסיימו רק בקרב מועמדים תיערך אמידה זה שבמשוואה 4. גם במקרה בעדיפות ראשונה. במכללה ללימודים )בהשוואה מסוים מסוג במוסד ללימודים התשואה את אומדים השני בשלב ציבורית(: )+ 1ogWit = a 0 + a l P ijkt + a 2f, S ijkt - S<jk t f f ) + a 3*ijkt x f, S ijkt - S<jk.t^ f f ^) + a 4Xit a 5Ei + a 6 Ci + a 7 Fi + a 8y t + u )6 כאשר Pij kt היא ההסתברות החזויה של בוגר i ללמוד בחוג j במוסד מסוג 1,2,3( k=#( בהשוואה לסיכוייו ללמוד במכללה ציבורית )היא מתקבלת ממשוואה 5(, ויתר המשתנים זהים למשתנים במשוואה 5. את משוואה 6 נאמוד שלוש פעמים, ובכל אחת מהן בהשוואה לתשואה ללימודים במכללה ציבורית. a 1 מייצגת את התשואה ללימודים במוסד מסוג k 28 בנוגע למועמדים שנרשמו ליותר ממוסד אחד מאותו סוג )שאינו מכללה ציבורית(, אם הם התקבלו לאחד המוסדות נתייחס לסף התחשיבי במוסד זה. אם הם לא התקבלו נבחר את הסף התחשיבי הקרוב ביותר לסכם התחשיבי שלהם. 29 לתיאור מפורט של המשוואות הבאות הנאמדות בשיטת האי-רציפות ראו 2016(.)Anelli 15

17 תוצאות 5. האמידות הפרק מר את תוצאות האמידות של התשואה להשכלה הגבוהה הנרכשת בסוגי המוסדות השונים. בסעיף )א( נדון בשכר השנתי ב , ובסעיף )ב( נעסוק בשכר השעתי. בסעיף )א( נציג הן את הממצאים מהאמידות מרובות המשתנים והן את הממצאים מהשיטות האחרות אותן ניתן ליישם רק על בוגרי תואר ראשון. )א( התשואה לסוג המוסד להשכלה גבוהה במונחי השכר השנתי אמידות מרובות משתנים השתמשנו בשיטת OLS כדי לאמוד את השכר השנתי ברוטו כפונקציה של סוג המוסד ומשתנים נוספים. בכל המודלים אנו מפקחים על משתנים בסיסיים: המגדר, הגיל, מחוז המגורים בילדות, חוג הלימודים, התואר האקדמי והשנה שבה התקבל השכר הנאמד. מודלים 4 1 נבדלים במשתנים המפקחים: מודל 1 מפקח על המשתנים הבסיסיים בלבד, במודל 2 נוספה קבוצת האוכלוסייה, במודל 3 נוספו מאפייני הרקע של משק הבית בעבר ובהווה, ובמודל - 4 הכישורים האישיים. לוח 1 מציג את התוצאות. מודלים 1 3 מעידים כי בוגרי אוניברסיטאות העילית משתכרים כ- 22% יותר מבוגרי המכללות הציבוריות, בוגרי האוניברסיטאות האחרות משתכרים כ- 17% יותר מהם, ובוגרי המכללות הפרטיות - כ- 8% יותר. הוספת קבוצות האוכלוסייה )מודל 2( ומאפייני הרקע של משק הבית )מודל 3( כמעט אינה משנה את אומדי סוג המוסד. אולם לאחר שמפקחים על הכישורים האישיים )מודל 4( קטן מאוד הפער לטובת אוניברסיטאות העילית: הוא עומד על כ- 11%, בדומה לפער לטובת האוניברסיטאות האחרות; ההפרש בין סוגי האוניברסיטאות אינו מובהק. ממצא זה מעיד כי לאוניברסיטאות העילית יש בוגרים שכישוריהם גבוהים )לוח נ- 2 בנספח( ומתואמים חיובית עם השכר. הפער בין האוניברסיטאות למכללות הפרטיות נותר מובהק 30, וההבדל בין המכללות הפרטיות לציבוריות נותר יציב, כ- 7%. כאשר מגבילים את משוואות השכר לשנים האחרונות ) ( מתקבלות תוצאות דומות )מודל 5(, והוא הדין באמידות המתמקדות בשכר השנתי הממוצע באותן שנים )מודל 6(32,31. לפני שנעבור לבדוק את הטרוגניות התשואה נתעכב על המשתנים המפקחים במודל 4. שכרם השנתי של בוגרי תואר שני גבוה בכ- 17% מזה של בוגרי תואר ראשון בלבד 33, כאשר יתר הדברים קבועים. שכר הגברים גבוה בכ- 26% משכר הנשים, והשכר עולה עם הגיל )הוותק בשוק העבודה( בקצב פוחת. יהודים שעלו מאירופה-אמריקה ולמדו בחינוך הממלכתי-עברי משתכרים מעט יותר מיהודים שנולדו בארץ ולמדו 30 את מודל 4 אמדנו גם לאחר שפיצלנו לשניים את משתנה הדמי למכללות הפרטיות: דמי לארבע הגדולות ביותר )כ- 83% מהבוגרים בתקופת המחקר( ודמי ליתר, מוסדות קטנים בהרבה. התברר כי בקרב בוגרי הגדולות השכר השנתי גבוה בכ- 8% מהשכר בקרב בוגרי המכללות הציבוריות, ואילו בקרב בוגרי הקטנות הוא נמוך ממנו בכ- 2%. 31 חלק מהמוסדות אינם דורשים מהמועמדים לתואר ראשון למסור את הציון הפסיכומטרי, ותופעה זו שכיחה במכללות. לפיכך אמדנו שוב את מודל 4 לגבי בוגרים שהיו להם לפחות ציונים בבחינות הבגרות, בלי לפקח על הציון הפסיכומטרי. כצפוי, לאוניברסיטאות אומדים גבוהים יותר )כ- 2 נקודות אחוז( שכן בוגריהן מוכשרים יותר בממוצע והדבר משתקף בשכרם; אומד המכללות הפרטיות נותר כמעט ללא שינוי. קיבלנו תוצאות דומות לתוצאות שבלוח כאשר הגבלנו את מודל 4 לאלו שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות )זכאות לתעודת בגרות + ציון עובר במתמטיקה ברמה של 3 יחידות לפחות + ציון עובר באנגלית ברמה של 4 יחידות לפחות+ ציון עובר במקצוע נוסף ]למתמטיקה ולאנגלית[ ברמה של 4 יחידות לפחות(. 32 ניתן לטעון שהאמידה מרובת המשתנים אינה מפקחת כיאות על הסלקטיביות בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה, בפרט לנוכח העובדה שבין המועמדים לסוגי המוסדות השונים יש הבדלים ניכרים בכישורים האישיים. לפיכך חזרנו על האמידה המופיעה בלוח 1 )טור 4( והגבלנו אותה לבוגרים שהסתברותם ללמוד בכל אחד מסוגי המוסדות נמצאה בתחום המשותף )ה- common support בשיטתPSM (. האומדים של סוגי המוסדות דומים לאומדים שהתקבלו יל. 33 כאשר משמיטים מהאמידות את משתנה הדמי לתואר שני, כפי שעשו קריל ועמיתים )2018(, מוצאים כי בקרב בוגרי אוניברסיטאות העילית השכר השנתי גבוה ב- 15.3% מהשכר בקרב בוגרי המכללות הציבוריות, בקרב בוגרי האוניברסיטאות האחרות הוא גבוה ממנו ב- 13.3%, ובקרב בוגרי המכללות הפרטיות - ב- 6.5%. העלייה החדה בתשואה ללימודים באוניברסיטאות העילית אינה צריכה להפתיע, כיוון ששיעור גבוה יחסית מבוגרי התואר הראשון בהן ממשיכים לתואר שני, ותואר זה מקנה לרוב תשואה במונחי שכר. 16

18 בחינוך הממלכתי-עברי )אוכלוסיית הבסיס(. עולים מאסיה-אפריקה )למעט יוצאי אתיופיה( משתכרים כמו אוכלוסיית הבסיס. בוגרי החינוך הממלכתי דתי שנולדו בארץ או עלו מאירופה-אמריקה, וכן חרדים, משתכרים פחות מאוכלוסיית הבסיס, ויוצאי אתיופיה משתכרים עוד הרבה פחות. ערבים מכל קבוצות האוכלוסייה משתכרים פחות מאוכלוסיית הבסיס. אולם הבדואים יוצאי דופן: שכרם עולה בהרבה על השכר באוכלוסיית הבסיס כיוון שרק מעטים מהם מסיימים תואר אקדמי ונראה שהם ניחנים בכישורים בלתי נצפים גבוהים. שכר הבוגרים שהתגוררו בנעוריהם במחוזות תל אביב והמרכז גבוה ב- 3% 7% משכר הבוגרים שהתגוררו בשאר הארץ )לא מוצג(, בין השאר משום שבמרכז הארץ הזדמנויות התעסוקה והשכר עדיפים ולפרטים יש נטייה להמשיך להתגורר באזור שגדלו בו בנעוריהם. השכלת ההורים כמעט אינה משפיעה על שכר ילדיהם, כנראה משום שמלכתחילה מדובר בבוגרי מוסדות להשכלה גבוהה. כאשר אחוזון ההכנסה של ההורים עולה ב- 10% שכר הבוגרים גדל בכ- 341%, וכאשר מתבגרים במשק בית שיש בו שני הורים השכר גדל בכ- 2%. באשר להשפעת הכישורים האישיים על השכר, כאשר ציון הבגרות או הציון הפסיכומטרי עולה ב- 10 אחוזונים השכר גדל בכ- 2%. יחידות לימוד רבות בתעודת הבגרות הולכות יד ביד עם שכר גבוה יותר, והיבחנות בחמש יחידות לימוד במתמטיקה מתואמת עם שכר גבוה בכ- 9% - מעט יותר מהערך שמצאו קמחי והורוביץ )2015(35. נעבור כעת לבדוק את התשואות לפי המגדר ולפי הלאום בנפרד; אמידות אלה מאפשרות רוך השוואות בתוך כל קבוצה אך לא ביניהן, ותוצאותיהן מוצגות בלוח 2. ומת זאת, כאשר האמידות מתייחסות לכלל הבוגרים וכוללות משתני אינטראקציה בין סוג המוסד למגדר/ הלאום, אפשר רוך השוואות הן בתוך כל מגדר/ לאום והן בין הקבוצות; תוצאות האמידות האלה מוצגות באיור 1. באופן כללי הלוח והאיור מראים כי מדרג התשואה לסוגי המוסדות דומה לזה שמציג לוח 1. למעט אוניברסיטאות העילית, בכל סוגי המוסדות התשואה גבוהה יותר לגברים וליהודים. ערבים שלמדו באוניברסיטאות העילית נהנים מתשואה גבוהה יותר הן מערבים שלמדו במוסדות אחרים והן מיהודים שלמדו באוניברסיטאות העילית; אולי הדבר נובע מכך שרק שיעור קטן מאוד מהערבים מסיימים אוניברסיטאות עילית, וייתכן כי יש להם תכונות בלתי נצפות ששוק העבודה מתגמל או שהמעבידים רואים בהצלחתם לסיים את לימודיהם במוסדות המובילים איתות מהימן לכישורים גבוהים. במכללות הפרטיות ערבים נהנים מתשואה נמוכה מאוד בהשוואה רבים במוסדות אחרים וליהודים במכללות פרטיות, כפי הנראה משום ששיעור גבוה יחסית מהערבים למדו במכללות פרטיות קטנות, ובהן כאמור התשואה נמוכה מאוד )ראו הערה 30 יל(. איור נ- 4 בנספח מציג את התשואה לפי סוג מוסד לכל קבוצת אוכלוסייה בנפרד, והוא מעיד שמדרג התשואות הטרוגני מאוד: בכל קבוצת אוכלוסייה מתקבל מדרג אחר. איור 2 מציג את ההבדלים בתשואה לסוג המוסד לפי הכנסת ההורים. באופן כללי מדרג המוסדות נותר בעינו, והתשואה עולה במעבר מרבעון ההכנסה התחתון לשני הרבעונים האמצעיים, ואחר כך מתייצבת. אולם המכללות הפרטיות יוצאות מכלל זה: התשואה גדלה גם במעבר לרבעון ההכנסה העליון, 2018( 34 )Heller בחן את ילידי 1975 ומצא כי כאשר הכנסת הוריהם מעבודה שכירה ועצמאית עולה ב- 10% )כשהם בני 11 20(, הכנסתם גדלה ב- 2.5% )כשהם בני 35 39(. אנו בוחנים את בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה, ולכן אין זה מפתיע לגלות שהגמישות נמוכה בהרבה. 35 כדי לשקף את האפשרות שהשכר מושפע מהעמיתים effects( )peer אמדנו את מודל 4 לאחר שהוספנו למשתנים המסבירים את ממוצע האחוזון של הציון הפסיכומטרי בקרב תלמידי שנה א' בחוג שהפרט לומד בו ובשנה שבה החל ללמוד. מתברר כי האומדים של סוגי המוסדות נותרו כמעט ללא שינוי וכך גם האומד של אחוזון הציון הפסיכומטרי שקיבל הפרט. מכאןשלא ניתן לשייך את התשואה להשפעת העמיתים. אומד הממוצע של אחוזון הציון הפסיכומטרי בחוג אינו מובהק; הדבר נובע כנראה מכך שדירוג ממוצע האחוזון לפי סוג מוסד נשמר ברוב מקצועות הלימוד: בראש נמצאות אוניברסיטאות העילית והרחק מאחוריהן האוניברסיטאות האחרות, המכללות הפרטיות והמכללות הציבוריות. ערכנו גם אמידה שהשמטנו ממנה את משתני הדמי לסוגי המוסדות והחלפנו אותם בלוג ממוצע האחוזון של הציון הפסיכומטרי בחוג. נמצא שגמישות השכר ביחס אליו עומדת על כ )גמישות השכר ביחס לממוצע הציון הפסיכומטרי בחוג עומדת על כ- 0.4, בדומה רך שקיבלו קריל ועמיתים ]2018[.( 17

19 ושם היא אף עולה על תשואת האוניברסיטאות. ייתכן כי לחלק מבוגרי המכללות הפרטיות יש הורים שיכולים לסייע להם להשתלב בהצלחה בשוק העבודה, למשל בזכות קשרים - דבר נחוץ יותר במקצועות השכיחים במכללות הפרטיות. איור 3 מר את התשואה לסוגי המוסדות לפי מקצוע, ועולה ממנו הטרוגניות רבה. אולם כאשר בוחנים את המקצועות שיש להם זיקה הדוקה לשוק העבודה, בכל זאת מוצאים כי בהנדסה ובמדעי המחשב בוגרי האוניברסיטאות נהנים משכר גבוה יחסית וכך גם במקצועות העזר הרפואיים ובמשפטים. בכלכלה יש יתרון בולט לבוגרי המכללות הפרטיות, ובמנהל עסקים - יתרון קל לבוגרי המכללות הציבוריות 36. אמידות מרובות משתנים בגישת הבחירה על הנצפים מתמודדות עם בעיית הסלקטיביות רק באופן חלקי, שכן מטבע הדברים הן אינן מפקחות על משתנים בלתי נצפים שיש להם מם הן עם הסיכוי להתקבל למוסד מסוג מסוים והן עם השכר. לפיכך ערכנו גם אמידות שמתמקדות באחאים, והוספנו להן כמשתנה מסביר )FE) Fixed Effect למשפחה כדי לפקח על התכונות הבלתי נצפות המשותפות לאחאים כמו סביבת הגידול, הכישורים הקוגניטיביים והאחרים, ועוד. לוח 3 מציג את האמידות המתמקדות באחאים )מודלים 4( 2 לצד האמידה הראשית )מודל 1(. התוצאות מלמדות שהוספת FE למשפחה כמעט מכפילה את כושר ההסבר של המודל, וממצא זה מעיד כי התכונות הבלתי נצפות אכן משפיעות מאוד על השכר. במודל 2 נכללו כל האחאים שהשתתפו באמידה הראשית. ניתן לראות כי ללא FE למשפחה מתקבלות תוצאות דומות לאלו שהתקבלו באמידה הראשית. הוספת FE למשפחה אינה משפיעה על אומדי התשואה להשכלה הנרכשת באוניברסיטאות, אך מפחיתה בחצי את אומד התשואה להשכלה הנרכשת במכללות הפרטיות. יצוין כי 2005( Regner )Lindahl and חקרו את שוודיה ומצאו שההבדלים באומדי התשואה לפי סוג מוסד מצטמצמים מאוד כאשר מוסיפים לאמידות פיקוח על אחאים. מודל 3 כולל רק אחאים שלמדו במוסדות מסוגים שונים, והתוצאות דומות לאלו שמניב מודל 2. את הירידה שנוצרת במכללות הפרטיות בעקבות הוספת FE למשפחה אפשר להסביר בין השאר בעזרת העובדה שלבוגריהן יש יתים הורים שיכולים לסייע להם להשתלב בהצלחה בשוק העבודה )ראו גם איור 2 יל בנוגע לבוגרים להורים מבוססים( 37. עד עתה ערכנו את האמידות מבלי להתחשב באופן ישיר בשני גורמים: )א( מספר השנים שחלפו מאז סיום התואר, ו-)ב( שנת סיום התואר 38. פיקוח על גורם )א( עשוי ללמד אותנו אם פערי השכר בין בוגרי המוסדות מהסוגים השונים נובעים מאיתות )signaling( שהמעסיקים מקבלים בנוגע לאיכות הממוצעת המאפיינת את הבוגרים מייד עם השתלבותם בשוק העבודה, ואם לאחר צבירת ותק תעסוקתי הפערים משתנים מפני שהמעסיקים מגלים את איכות ההשכלה הנרכשת במוסדות השונים. פיקוח על גורם )ב( יכול ללמד אותנו אם במרוצת השנים חלו שינויים במדרג השכר בין בוגרי המוסדות מהסוגים השונים - ייתכן למשל כי איכות המכללות הצעירות השתפרה בזכות הניסיון שצברו. מאיור נ- 5 בנספח עולה שפערי 36 תכופות קורה שעובדים בעלי ותק מסוים בשוק העבודה פונים ללימודים גבוהים )למשל במנהל עסקים( במקביל בודתם, על מנת לשפר את מצבם בשוק העבודה, ותופעה זו כנראה שכיחה במכללות יותר מאשר באוניברסיטאות. בוגרים אלה משתכרים יותר מאלו שהחלו את לימודיהם הגבוהים לאחר סיום התיכון/ השירות הצבאי או הלאומי. לפיכך ערכנו גם אמידות שהוגבלו לבוגרים שסיימו את התואר הראשון עד גיל 30 או סיימו את התואר השני עד גיל 32, כלומר אנשים שהתופעה כנראה זניחה בקרבם. האומדים של סוגי המוסדות נותרו כמעט ללא שינוי )לרבות באמידה לבוגרי מנהל עסקים בלבד(. 37 בחנו גם את האפשרות לאמוד את מודל 3 לגבי אחאים שלמדו במוסדות מסוגים שונים אך באותו חוג. אמידה זו בעייתית בשל הייחודיות הרבה של האוכלוסייה המשתתפת בה, כמו גם בשל הקושי להשיג לאומדים מובהקות סטטיסטית עקב הצמצום הניכר במספר דרגות החופש )עם הוספת.)FEs 38 אנו מפקחים על שני הגורמים, חלקית ובעקיפין, באמצעות הגיל ומשתנה הדמי לשנת השכר. 18

20 האושתה ןיב יגוס תודסומה םירתונ םיביצי תוחפ וא רתוי רושעב ןושארה רחאל םויס.ראותה הנומת המוד תלבקתמ םג רשאכ םינחוב ירעפ האושתה יפל תנש םויס ראותה רויא( 6-נ.)חפסנב ונחב םג תוחתפתה םירעפה ףולחב רפסמ םינש ןותנ םויסמ.ראותה רויאמ 7-נ חפסנב הלוע םנמואש םידמואה םניא דימת,םיביצי ךא ןפואב יללכ ירעפ האושתה ןיב יגוס תודסומה םירתונ םימוד ךשמב,םינשה טעמל היי ברקב תואטיסרבינואה תורחאה ןולחב ןמזה וכרואש דע 3 םינש םויס רחאל.ראותה דע הכ וניוושה םרכש יתנשה לש תודסומה םינושה םרכשל לש,תוירוביצה ןכלו אל ונלוכי דומלל האושתה םידומילל תוללכמב.הלא רויא ךכיפל 8-נ גיצמ חפסנב רכשה יתנשה ברקב םיטרפה ומילשהש ראות ןושאר לכב דחא תודסומהמ לידבהל(,)םהיגוסמ יפל עוצקמ,דומילה תמועל רכשה םילבקמש יב תדועת תורגב.דבלב רויאה המ ינש םיאצממ :םייזכרמ )1( ןיב תודסומ ותואמ גוס תמייק תונוש הבר האושתב תיתנשה םילבקמש גוח,ןותנ רבדהו ףקת דחוימב יבגל ;תוירוביצה )2( םא םידמול תוללכמב תוירוביצה תועוצקמ שיש םהל הקיז קושל,הדובעה םילבקמ הרומת האנ תיסחי רכשל יתנשה םיחיוורמש יב תדועת :תורגב 30%-כ יעדמב הרבחה הדובע( תילאיצוס )הלכלכו להנמבו,םיקסע 60%-כ,הסדנהב מו 80%-ל יעדמב.בשחמה רשאכ םיליבגמ תצובק סיסבה יבל תדועת תורגב ביתנב,ינויעה םיאצומ תואושתהש ל תוירוביצה תוהובג תצקמב ולאמ ליעלש אל(.)גצומ,ףוסבל רויא 9-נ חפסנב גיצמ םידמואה חולמ(,1 לדומ )4 לש ינתשמ ימדה תועוצקמל דומילה האוושהב,הלכלכל רשאכ רתי םינתשמה םיחקפמה םיעובק אללו רשק גוסל.דסומה רויאה הארמ יכ והז גרדמ :רכשה יעדמ בשחמה תסדנהו למשח 50% 40% םירכתשמ רתוי מ,הלכלכ םה לש רתי תועוצקמ הסדנהה 30% 15% םירכתשמ,רתוי יעדמ הרבחה םירכתשמ תוחפ מ,הלכלכ תיתחתבו םלוסה םיאצמנ םה לש יעדמ.חורה דוע הארמ רויאה יכ ותוא גרדמ םייקתמ םג רכשב יתנשה,ימלוגה רמולכ אלל חוקיפ םינייפאמ,םהשלכ יכו ירעפ רכשה הרקמב הז םיבחר.הברהב אצממ הז,יופצכש דיעמ הדובעה קוש למגתמ ןיב ראשה םיישיא םירושיכ.תויונמוימו 19

21 לוח 1. הגורמים המסבירים את התשואה השנתית להשכלה גבוהה ממוצע רב-שנתי נתונים שנתיים מודל 6 מודל 5 מודל 4 מודל 3 מודל 2 מודל (0.007) XXX (0.006) (0.007) (0.005) (0.005) (0.028) (0.000) (0.007) (0.007) (0.018) (0.027) (0.023) (0.036) (0.013) (0.031) (0.017) (0.026) )0.006( )0.005( )0.006( )0.005( )0.004( )0.014( (0.000) (0.006) )0.006( (0.017) (0.024) (0.022) (0.033) (0.012) (0.028) (0.015) (0.023) )0.006( )0.005( )0.006( )0.005( )0.004( )0.009( (0.000) (0.006) (0.006) (0.016) (0.023) (0.020) (0.031) (0.011) (0.025) (0.013) (0.022) )0.006( )0.005( )0.006( )0.005( )0.004( )0.009( (0.000) (0.006) (0.006) (0.016) (0.024) (0.020) (0.031) (0.010) (0.025) (0.013) (0.022) (0.006) (0.005) (0.006) (0.005) (0.004) (0.008) (0.000) * * )0.005( (0.005) (0.016) % (0.019) (0.031) (0.010) (0.023) X X % (0.013) (0.021) (0.006) (0.005) (0.006) (0.005) (0.004) (0.008) (0.000) אוניברסיטאות העילית 1 האוניברסיטאות האחרות 1 המכללות הפרטיות 1 תואר שני גבר גיל גיל בריבוע יהודי 2 : יליד הארץ שלמד בחינוך הממלכתי-דתי יליד אירופה-אמריקה שלמד בחינוך הממלכתי-עברי יליד אירופה-אמריקה שלמד בחינוך הממלכתי-דתי יליד אסיה אפריקה )למעט אתיופיה( יוצא אתיופיה 3 חרדי ערבי 2 : מוסלמי )שאינו בדואי( בדואי נוצרי 4 דרוזי 4 V V V V V V מחוז המגורים בגיל 17 * * שנות הלימוד של האם (0.001) (0.001) (0.001) (0.001)!ג!ג# שנות הלימוד של האב )0.001( (0.001) (0.001) (0.001) (0.002) (0.001) (0.001) (0.001) מספר האחאים 20

22 0.024 (0.007) (0.000) (0.000) (0.005) (0.006) (0.000) )0.007( )0.000( )0.000( )0.005( )0.005( )0.000( )0.006( )0.000( )0.000( )0.005( )0.005( (0.000) )0.006( )0.000( אם נשואה כאשר מלאו לפרט 17 אחוזון ההכנסה של ההורים 5 האחוזון של ציון הבגרות הממוצע 6 5 יחידות לימוד במתמטיקה יותר מ- 30 יחידות לימוד בתעודת הבגרות האחוזון של הציון הפסיכומטרי מקצוע הלימוד V V V V V V נשוי 7 (0.005) )0.005( )0.004( )0.004( מספר הילדים שגילם (0.009) (0.004) (0.003) (0.003) מספר הילדים שגילם (0.004) (0.003) (0.002) (0.003) מספר הילדים שגילם (0.004) )0.003( (0.002) (0.003) מספר הילדים שגילם (0.004) (0.004) (0.003) (0.003) מספר הילדים שגילם (0.017) (0.013) (0.012) (0.012) V V V V V V שנת השכר 107, , , , , ,870 מספר התצפיות Adjusted R2 המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. *, **, מובהק ברמה של 10%, 5% ו- 1%, בהמה. סטיות התקן )מתוקננות ברמת הפרט( מופיעות בסוגריים. )1( קבוצת הבסיס: המכללות הציבוריות. )2( קבוצת הבסיס: יהודים ואחרים ילידי הארץ שלמדו בחינוך הממלכתי-עברי. )3( הוא או לפחוחד מהוריו עלה ממדינות קרןאפריקה או מסודן. )4( וצ'רקסים. )5( ההכנסה השנתית ברוטו שקיבלו ההורים מעבודה שכירה ועצמאית כאשר מלאו לילדם )בוגר המוסד להשכלה גבוהה( 24. האחוזון חושב לפי קבוצת הגיל של האב, לכל שנה בנפרד, על מנת להביא בחשבוןאת התפתחות ההכנסה במשך מחזור החיים. )6( ממוצע אחוזוני הציונים במקצועות לכל שנת בחינה בנפרד )על מנת להתחשב בעובדה שאי-אפשר להשוות בין שנים(, משוקללים לפי מספר יחידות הלימוד בכל מקצוע. )7( בשנת השכר. 21

23 לוח 2. התשואה השנתית להשכלה גבוהה לפי המגדר והלאום, ערבים יהודים נשים גברים סה כ (0.024) (0.006) (0.008) (0.009) (0.006) * (0.022) (0.005) (0.006) (0.007) (0.005) * (0.029) אוניברסיטאות העילית 2 האוניברסיטאות האחרות המכללות הפרטיות 2 (0.006) (0.008) (0.009) (0.006) V V V V V המשתנים המפקחים 3 58, , , , ,870 מספר התצפיות Adjusted R2 המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. *, **, מובהק ברמה של 10%, 5% ו- 1%, בהמה. סטיות התקן )מתוקננות ברמת הפרט( מופיעות בסוגריים. כל בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה. זהה לתוצאות בלוח 1, מודל 4. )1( קבוצת הבסיס: המכללות הציבוריות. )2( המשתנים המפקחים הכלולים בלוח 1, מודל 4. )3( לוח 3. התשואה השנתית להשכלה גבוהה בקרב אחאים, סה כ אחאים בלבד למדו במוסדות מסוגים שונים סה כ 1 מודל 3 מודל 2 מודל 1 ללא FE עם FE ללא FE עם FE (0.014) (0.013) )0.013( )0.010( )0.006( (0.012) (0.011) )0.011( )0.008( )0.005( (0.015) (0.014) )0.014( )0.010( )0.006( אוניברסיטאות העילית 2 האוניברסיטאות האחרות 2 המכללות הפרטיות 2 V V V V V המשתנים המפקחים 3 130, , , , ,870 מספר התצפיות Adjusted R2 המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. *, **, מובהק ברמה של 10%, 5% ו- 1%, בהמה. סטיות התקן )מתוקננות ברמת הפרט( מופיעות בסוגריים. כולל בוגרים ללא אחאים שהשלימו את לימודיהם במוסדות הללו. זהה לתוצאות בלוח 1, מודל 4. )1( קבוצת הבסיס: המכללות הציבוריות. )2( המשתנים המפקחים הכלולים בלוח 1, מודל 4. )3( 22

24 א. איור 1. התשואה השנתית להשכלה גבוהה לפי המגדר והלאום, )אחוזים( לפי המגדר 1 המכללות הציבוריות המכללות הפרטיות האוניברסיטאות האחרות אוניברסיטאות העילית ב. לפי הלאום יהודים ערבים 10 _ 5 10 המכללות הציבוריות המכללות הפרטיות האוניברסיטאות האחרות אוניברסיטאות העילית 1 5 המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. ) 1 (מבוסס על אומדי המשתנים לאינטראקציה בין המגדר לדמי לסוג המוסד. משתנים אלה נוספו למשתנים המפקחים באמידה כמו זו שמוצגת בלוח 1, מודל 4. קבוצת הבסיס: בוגרות המכללות הציבוריות. ) 2 (מבוסס על אומדי המשתנים לאינטראקציה בין הלאום לדמי לסוג המוסד. משתנים אלה נוספו למשתנים המפקחים באמידה כמו זו שמוצגת בלוח 1, מודל 4. קבוצת הבסיס: יהודים בוגרי המכללות הציבוריות. 23

25 איור 2. התשואה השנתית להשכלה גבוהה לפי הכנסת ההורים 1, )אחוזים( המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. )1( מבוסס על אומדי המשתנים לאינטראקציה בין הדמי לסוג המוסד והדמי לרבעון ההכנסה השנתית ברוטו שההורים מקבלים מעבודה שכירה ועצמאית כאשר לילדיהם )בוגרי המוסד( מלאו 24. משתנים אלה נוספו למשתנים המפקחים באמידה כמו זו שמוצגת בלוח 1, מודל 4. קבוצת הבסיס: בוגרי מכללות ציבוריות שהכנסת הוריהם נמצאת ברבעון התחתון. 24

26 איור 3. התשואה השנתית להשכלה גבוהה לפי מקצוע הלימוד 1, )אחוזים( על סמך אמידות מרובות משתנים י אוניברסיטאות העילית האוניברסיטאות האחרות המכללות הפרטיות a המכללות לחינוך x M L כ] 4 / \ ( A1 4 ק [ כt L A כc < y 4 AL C כc כ > כC A j> כc כc 1i i 4 4 Sj? E 4 כ < > רr ם [ 9 נ [ <> ם f / ^ / / ^ * p p * p C C C P י/. ד )ג P ri C ^ P P 5 p p Cc ר נ O P P ^ c c c?/? P P P P י P * S / / t o n C & 5" 2 f & $ / * * v / P _ c C C C C C ^ ^ P P P P P P P P P o c P c p c p p c c * / A > ^ * o > >p n *c # * c x Pc P P המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. * קבוצת הבסיס: המכללות הפרטיות, ** קבוצת הבסיס: האוניברסיטאות האחרות. ריבוע חיוור ומעוין ומשולש ריקים מייצגים אומד בלתי מובהק ברמה של 10%. )1( מקצוע הלימוד הראשי. האיור מציג מקצועות שנלמדו בשני סוגי מוסדות לפחות, ובכל סוג השלימו את התואר הראשון או השני לפחות 30 תלמידים מדי שנה. )2( מבוסס על האומדים שמשתני הדמי לסוג המוסד קיבלו באמידות כמו זו שמוצגת בלוח 1, מודל 4. האמידות נערכו לכל מקצוע בנפרד. אמדנו גם את התשואה החודשית להשכלה הגבוהה הנרכשת בסוגי המוסדות השונים 39. קיבלנו מדרג זהה למדרג התשואה השנתית, וזאת גם כשהגבלנו את האמידות לאחאים. הפערים בין סוגי המוסדות פחות או יותר יציבים בעשור הראשון לאחר סיום התואר וגם לפי שנת סיום התואר, ודומים מאוד לפערי השכר השנתי שמציגים איורים נ- 7 ונ- 8 בנספח. ההבדלים שנוצרים בתשואה החודשית כעבור מספר שנים נתון מסיום התואר דומים להבדלים בתשואה השנתית שמציג איור נ- 7 בנספח. הדמיון בין התשואות החודשית והשנתית נובע מכך שלאחר פיקוח על המאפיינים האישיים, אין בממוצע הבדלים ממשיים במספר חודשי העבודה השנתיים בין הבוגרים של סוגי המוסדות השונים. 39 אפשר לקבל את התוצאות מהמחברים. 25

27 אמידות דו-שלביות עם משתנה עזר בשלב הראשון אנו אומדים את ההסתברות ללמוד במוסד מסוג מסוים כפונקציה של זמינות הסוג ושל משתנים דמי אחרים יל(. 2 )משוואה את הגדרנו הזמינות בכמה )1( אופנים: המרחק המזערי בין היישוב שהתלמיד התגורר בו בגיל 17 ליישובים שנמצאים בהם מוסדות מסוג נתון 40 ; )2( לוג המרחק; )3( משתנה אם 1 הערך את שמקבל המרחק למוסד בשאר 0 הערך ואת ק מ 50 על עולה אינו נתון מסוג המקרים 41 ; )4( מספר המוסדות שהמרחק אליהם אינו עולה על 50 ק מ; )5( מספר תלמידי שנה א בחוג שהתלמיד לומד בו במוסדות מסוג נתון, ובלבד שמרחק המוסדות ממקום מגוריו אינו עולה על 50 ק מ 42. האמידות נערכו רק בקרב תלמידי התואר הראשון שכן למעלה משתי חמישיות מבוגרי התואר השני סיימו את התואר הראשון במוסד מסוג אחר. אלה תוצאות השלב הראשון מוצגות בנספח. נ- 4 בלוח משתני כי ממנו עולה הזמינות מובהקים מאוד וכמעט תמיד מצויים בכיוון הנכון: ההסתברות ללמוד בסוג מוסד נתון פוחתת עם הירידה בזמינותו ועם העלייה בזמינות הסוגים האחרים. לוח נ- 5 בנספח מתייחס להרשמה לשני סוגי מוסדות, והוא מראה כי הצירופים אוניברסיטאות הנפוצים: אוניברסיטאות עילית ואוניברסיטאות אחרות, ומכללות ציבוריות עם אחרות. גודלם של אומדי הזמינות בלוח נ- 4 בדרך כלל עולה בקנה עם הממצאים בנוגע להרשמות: אם יש שכיחות גבוהה להרשמה למוסד מסוג אחד וגם למוסד מסוג אחר, זמינות השני תקבל אומד גדול יחסית )בערכו המוחלט( במשוואת השלב הראשון של ההסתברות ללמוד בראשון )למשל, כאשר אוניברסיטה עילית(. נ- 4 לוח אחרת מראה זמינה, כי גם הדבר כושר יוצר ההסבר השפעה של שלילית משוואות חזקה השלב יחסית הראשון על אינו הסיכוי משתנה ללמוד הרבה באוניברסיטת כשמשנים את הגדרת הזמינות )והוא נמוך יחסית כשמדובר באוניברסיטאות אחרות(. כשמגדירים את הזמינות במונחי לוג המרחק, מתקבל רק אומד אחד שכיוונו אינו נכון, תוצאה בלתי מפתיעה בהתחשב בכך שהסיכוי ללמוד יורד בקצב פוחת עם המרחק )איור נ- 2 בנספח(. לכן גם Deviance^ של משתני הזמינות )הוא מקביל רך F במבחן Wald באמידות OLS של השלב הראשון( מקבל את הערך הגבוה ביותר כשמשתמשים בלוג המרחק. לפיכך רוב האמידות של השלב השני יסתמכו על משוואות השלב הראשון שלוג המרחק משמש בהן משתנה עזר 43. לוח 4 מציג את תוצאות השלב השני לגבי משתני הזמינות שנכללו בשלב הראשון 44. עולה ממנו כי תלמידים המכללות המכללות המכללות שהשלימו הציבוריות, הפרטיות הפרטיות התואר את בוגרי הראשון האוניברסיטאות באוניברסיטת האחרות עילית משתכרים משתכרים בשנה כ- 24% 16% 4% עד - כ- 10% 14% מקבלים ערך יותר. Deviance לאומד שהן מקבלות במשוואת השלב השני. להדגיש יש נמוך יחסית שבמשוואת נ- 4 )לוח השלב בנספח(, הראשון יש ולכן יותר משתני יותר מהם, להתייחס הזמינות מבוגרי ובוגרי של בזהירות 40 אם מוסד לא הציע את המקצוע במועד התחלת הלימודים, זקפנו לתלמיד אלף ק מ בין מקום מגוריו בגיל 17 ליישוב שהמוסד נמצא בו. 41 בחרנו ב- 50 ק מ כי במרחק גדול יותר פוחתת מאוד ההסתברות ללמוד במוסד מסוג נתון )ראו איור נ- 2 ]חלק א [ בנספח(, ונראה כי הדבר נובע בין השאר משיקולי יוממות. צמצום המרחק ל- 40 או 30 ק מ מפחית מאוד את כושר ההסבר של משוואת השלב הראשון. 42 סביר להניח שהטכנולוגיות ללמידה מרחוק יצמצמו את חשיבות המרחק ממוסד הלימודים. 43 ערכנו גם אמידות פלצבו )placebo( ובהן הקדמנו בשלוש שנים את השנה שבה נפתח החוג )בהם לכך גם חישבנו מחדש את משתני הזמינות(. מתברר כי באמידות השלב הראשון רבים מהאומדים אינם נמצאים בכיוון הנכון או אינם מובהקים, וגם ערך Deviance^ צנח. ממצאים אלו מחזקים את מהימנות השימוש במרחק כמשתנה עזר. 44 כשמגדירים את הזמינות במונחי מספר התלמידים )ההגדרה החמישית(, שיעור גבוה יחסית של אומדי השלב הראשון אינם מקבלים כיוון נכון וערכי Deviance^ נמוכים. לפיכך החלטנו לוותר על משתנה עזר זה. 26

28 חול 5 הוושמ ןיב תואצותה ובינהש תודימאה תויבלש-ודה ןיבל תואצותה ובינהש תודימאה תובורמ,םינתשמה זו ברקב ראות ןושאר.דבלב וקלח ינמיה דמלמ םילדבההש םיעגונ רקיעב האושתל תיסחיה הלכשהל תשכרנה תואטיסרבינואב :תיליע יפל הדימאה תיבלש-ודה האושתה תיסחיה תדמוע,3%-כ יפלו הדימאה תבורמ םינתשמה -.12%-כ תואטיסרבינואה תורחאה םילבקמ הדימאב תיבלש-ודה האושת ההובג רתוי רשאמ הדימאב תבורמ םינתשמה 16%-כ( תמועל,11%-כ.)המאתהב תלבגה הדימאה תבורמ םינתשמה ראות ל ןושאר המ יכ יגוס לש םידמואה תודסומה םירתונ טעמכ אלל יוניש האוושהב םידמואל ולבקתהש יבגל ראות ןושאר ינשו דחאכ,1 חול( לדומ.)4 תועוצקמה םידמלנה קר תואטיסרבינואב לשמל( יעדמ חורה קלחו יעדממ )הרבחה םילבקמ האושת הכומנ,םתלכשהל םהו םיווהמ רועיש הובג תיסחי ברקב.תואטיסרבינואה ךכיפל חול 5 גיצמ םג תואצות תודימאה יתשב תוטישה תולבגומה ל ראות ןושאר תועוצקמב םיפתושמה לכל יגוס.תודסומה העשב תואצותש הדימאה תבורמ םינתשמה ורתונ טעמכ אלל,יוניש הדימאב תיבלש-ודה לח יוניש :טלוב האושתה ל תואטיסרבינואה הת.דואמ שי סחייתהל ןובריעב לבגומ וכרעל הובגה גירחהו לש דמוא האושתה ל תואטיסרבינואה,תורחאה ןכש וושמב בלשה ןושארה ינתשמ ןהלש תונימזה םילבקמ ךרע Deviance ךומנ תיסחי אל(.)גצומ,םוכיסל הדימאה תיבלש-ודה תועוצקמל םיפתושמה המ יכ ם ודמלש ראותל ןושארה תואטיסרבינואב תיליעה תוללכמבו תויטרפה םילבקמ רכש יתנש הובג 15%-כב רכשהמ םילבקמש ;תוירוביצה וליאו הדימאה תבורמ םינתשמה המ יכ תואטיסרבינואה ינשמ( )םיגוסה ו תויטרפה םילבקמ רכש הובג 11% 9%-ב מ.תוירוביצה עיתפמ תולגל האושתהש תואטיסרבינואל הטישב תיבלש-ודה ההובג האושתהמ הדימאב תבורמ,םינתשמה ןכש ריבס חינהל יכ הטישה תיבלש-ודה תחקפמ בוט רתוי תויביטקלסה הסינכב.תודסומל ןכתיי יכ האצות וז תעבונ ךכמ הייהש תרכינה תונימזב תוירוביצה הפריצ תכרעמל הלכשהה ההובגה רקיעב הייסולכוא תנייפאתמש עקרב ילכלכ-יתרבח שלח םירושיכבו,םיכומנ קלחו םינייפאממ ולא םניא םיפצנ םימאותמו תילילש םע.רכשה הדימאה הטישב תיבלש-ודה תססובמ תורומתה תונימזב ןכלו םידמואה םישיגר תללכהל הייסולכוא וז היטהלו תעבונה םינייפאמהמ יתלבה םיפצנ.םינודינה רויא 10-נ חפסנב גיצמ תואושתה גוסל דסומ ולבקתהש תודימאמ תויבלש-וד לכל עוצקמ,דרפנב דבלבו הנתשמש רזעה וושמב בלשה ןושארה רבע החלצהב ןחבמ.תוקהבומה תרייטצמ ונממ הנומתה תיללכה :האבה תועוצקמה בורב האושתה ההובג רתוי תואטיסרבינואב.תורחאה דועב הסדנהבש האושתה תיסחיה ל תואטיסרבינוא תיליע ההובג,תיסחי ירה יעדמבש חורה הרבחהו איה הכומנ.תיסחי 27

29 משתנה הזמינות במשוואת לוח 4. התשואה השנתית לתואר ראשון 1, על סמך האמידות הדו-שלביות המרחק )ק מ( לוג המרחק יש מוסד מהסוג מס' המוסדות השלב הראשון 2 : הנתון מהסוג במרחק במרחק שאינו שאינו עולה על 50 ק מ עולה על 50 ק מ ** * ** אוניברסיטאות העילית 3 (0.017) (0.017) (0.016) (0.018) האוניברסיטאות האחרות (0.031) (0.030) (0.024) (0.024) המכללות הפרטיות (0.023) (0.025) (0.022) (0.024) V V V V 4 המשתנים המפקחים 549, , , ,989 מספר התצפיות Adjusted R2 המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. *, **, מובהק ברמה של 10%, 5% ו- 1%, בהמה. סטיות התקן )מתוקננות ברמת הפרט( מופיעות בסוגריים. ^2010( MacKinnon.)Davidson and סטיות התקן תוקנו בהם נכללו גם פרטים שסיימו תואר שני בשנים מאוחרות משנת השכר )ולא למדו במהלכה(. )1( )2( המרחק המזערי בין היישוב שהתלמיד גר בו בגיל 17 ליישובים שיש בהם מוסדות מסוג נתון, ובלבד שהמוסדות הציעו בשנה א' ללימודי התלמיד את מקצוע לימודיו. קבוצת הבסיס: המכללות הציבוריות. )3( המשתנים המפקחים בלוח 1 )מודל 4(. )4( לוח 5. התשואה השנתית לתואר ראשון 1 : השוואה בין האמידות הדו-שלביות לאמידות מרובות המשתנים כל מקצועות הלימוד מקצועות הלימוד המשותפים לכל סוגי המוסדות 2 אמידה אמידה אמידה אמידה מרובת משתנים דו-שלבית 3 מרובת משתנים דו-שלבית 3 * אוניברסיטאות העילית (0.011) (0.024) (0.007) (0.016) האוניברסיטאות האחרות 4 (0.007) (0.045) (0.005) (0.024) המכללות הפרטיות (0.008) (0.031) (0.007) (0.022) V V V V המשתנים המפקחים 5 290, , , ,989 מספר התצפיות Adjusted R2 המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. *, **, מובהק ברמה של 10%, 5% ו- 1%, בהמה. סטיות התקן )מתוקננות ברמת הפרט( מופיעות בסוגריים. סטיות התקן תוקנו בהם ^2010( MacKinnon.)Davidson and )1( נכללו גם פרטים שלמדו לתואר שני בשנים מאוחרות משנת השכר )ולא למדו במהלכה(. )2( פסיכולוגיה, מדעי המדינה, כלכלה, מדעי החברה -אחר, מנהל עסקים, מדעי המחשב והנדסת תעשייה וניהול. )3( במשוואת השלב הראשון משתנה העזר הוא לוג המרחק המזערי בין היישוב שהתלמיד התגורר בו בגיל 17 ליישובים שיש בהם מוסדות מסוג נתון, ובלבד שהמוסדות הציעו בשנה א' ללימודי התלמיד את מקצוע לימודיו. )4( קבוצת הבסיס: המכללות הציבוריות. )5( המשתנים המפקחים בלוח 1 )מודל 4(. 28

30 תופיצר-יא הלבקב גוחל םידומילה המודב תודימאל,תויבלש-ודה םג תודימאה תטישב תופיצרה-יא ונלבגה יבל ראות ןושאר,דבלב םושמ ןהש תוססובמ םילדבה ףסב הלבקה ראותל ןושאר,גוחב םגו ינפמ הלבקהש ראותל ינש היולת הדימב הבר םימרוגב םניאש םיעודי ונל לשמל( םיגשיהה ידומילב ראותה.)ןושאר רתי,ןכ תודימאה וושה ןיב תואטיסרבינוא תיליעה תורחאל וטימשהו, זו ינשמ :םיקומינ )א יבגל תומשרהה ראותל ןושאר תואטיסרבינואב שי םינותנ םיאלמ רובע לכ תונש ;הריקחה יבגל תומשרהה תוללכמל ןיא םינותנ םינשהמ ומדקש 2009-ל שיו םינותנ םיאלמ םינשהמ קר.תואבה )ב םינשב שי טעמ דואמ םידמעומ ומשרנש ןה תואטיסרבינואל ןהו,תוללכמל אוהו ןידה םידמעומב ומשרנש ןה תוללכמל תויטרפ ןהו תוללכמל תוירוביצ ואר( םג חול 5-נ.חפסנב חול גיצמ הז ירועיש תומשרהה.)תודסומ יגוס ינשל ינפל רובענש רואיתל תואצותה הארנ יכ םינותנה םידמוע םיאנתב םייחרכהה שומישל תטישב -יא.תופיצרה רויא 11-נ חפסנב דקמתמ םידמעומב ומשרנש ןה תואטיסרבינואל תיליעה ןהו תואטיסרבינואל,תורחאה אוהו גיצמ תויוגלפתה םינויצה םיירטמוכיספה ולביקש םה לכב דחא יגוסמ.תודסומה הלוע ונממ יכ תויוגלפתהה תומוד יכו ברקב תיליעה תוגלפתהה תטסומ טעמ הנימי הנומת( המוד תלבקתמ םג סחיב ןוזוחאל לש ןויצ תורגבה עצוממה - אל.)גצומ רויא 12-נ חפסנב סחייתמ םינתשמל םיחקפמה םייזכרמה תואוושמב רכשה הארמו םהמ םהיכרע ביבס ףס הלבקה םיגוחל תואטיסרבינואב.תיליעה ונא םידמול ונממ ןיאש תופיצר-יא םהיכרעב ביבס,ףסה תוברל ינויצב תורגבה ןויצבו,ירטמוכיספה אצממו הז ששאמ הרעשהה םניא םידמעומהש םילוכי ןנווכתהל ןויצל.ףסה הלא םינייפאמ ינש - רמולכ הפיפחה הברה תוגלפתהב םירושיכה תופיצרו םינתשמה םיחקפמה ביבס ףס הלבקה גוחל - םיווהמ יאנת םדק שומישל תטישב -יא.תופיצרה חול 6 גיצמ האושתה תיתנשה ראותל ןושאר תואטיסרבינואמ תיליעה תמועל האושתה ראותל ןושאר תואטיסרבינואהמ.תורחאה אוה גיצמ תואצותה ובינהש האוושמה תמצמוצמה האוושמ( )4 בלשהו ינשה האוושמב תיבלש-ודה האוושמ( )6 יבגל תונולח םינוש ביבס ףס.הלבקה אצממה יזכרמה אוה ןיאש ילדבה האושת םיקהבומ ןיב ינש יגוס.תואטיסרבינואה לכב ז ןתינ ןייצל רשאכש םיניטקמ ןולחה ביבס ףס,הלבקה האושתה רעפ )קהבומ יתלבה( תבוטל תואטיסרבינוא תיליעה לדג וושמב.ינשה בלשה ונכרע םג תודימא יבגל םיגוח וקינעהש ראות ןושאר 100-ל ם תוחפל לכב גוס,הטיסרבינוא םו הלא םג ומשרנ ינשל יגוס תודסומה רבודמ(,םיטפשמב תועוצקמ רזע,םייאופר תסדנה היישעת לוהינו תסדנהו.)למשח אל ונאצמ ילדבה האושת םיקהבומ ןיב ינש םיגוסה אל(,)גצומ המודב תואצותל הבינהש הדימאה תבורמ םינתשמה 3 רויא(.)ליעל 29

31 לוח 6. התשואה השנתית לתואר ראשון 1 מאוניברסיטאות העילית בהשוואה לתשואה לתואר מהאוניברסיטאות האחרות, המרחק מסף הקבלה 1 : על סמך אי-הרציפות בקבלה לחוג הלימודים ללא מגבלה ±0.50 ±0.75 ±1 סטיית התקן סטיית התקן סטיית התקן המשוואה המצומצמת 2 (0.052) (0.046) (0.040) (0.026) משוואת השלב השני 3 (0.231) (0.224) (0.184) (0.177) V V V V 4 המשתנים המפקחים 16,252 21,771 26,174 36,316 מספר התצפיות Adjusted R2 המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. *, **, מובהק ברמה של 10%, 5% ו- 1%, בהמה. סטיות התקן )מתוקננות ברמת הפרט( מופיעות ^2010( MacKinnon.)Davidson and בסוגריים. סטיות התקן תוקנו בהם סטיית תקן אחת שקולה ל- 100 נקודות בבחינה הפסיכומטרית. )1( ובבחינה הבגרות בבחינות הממוצע הציון למעט 4(, )מודל 1 בלוח )2( משוואה.)4( )3( משוואה.)6( )4( המשתנים המפקחים הפסיכומטרית. )ב( התשואה לסוג המוסד במונחי השכר ל ש ע ת עו ה לפני שנפנה לתשואה לשעת עבודה נאמוד את ההבדלים במספר שעות העבודה השבועיות בין פרטים שהשלימו תואר ראשון בסוגי המוסדות השונים, כשיתר מאפייניהם קבועים; אמידה זו מסתמכת בין השאר על מפקד כפי שמראה לוח נ- 6 בנספח, גברים שלמדו באוניברסיטאות העילית ונשים שלמדו במכללות הפרטיות עובדים, בהמה, כ- 6% וכ- 4% יותר שעות ממקביליהם במכללות הציבוריות. כאשר בוחנים את מספר שעות העבודה השנתיות )לאחר שמביאים בחשבון גם את מספר חודשי העבודה בשנה(, מתקבלות תוצאות דומות )לוח נ- 11 בנספח(. השתמשנו בשיטת OLS כדי לאמוד את משוואת השכר השעתי ברוטו בשנת , על יסוד שילוב בין מפקד 2008 לקובץ המעקב אחר ילידי כפי שמראה לוח 7, בוגרי האוניברסיטאות והמכללות הפרטיות משתכרים 4% 6% יותר מבוגרי המכללות הציבוריות )בין שתי הקבוצות הראשונות אין הבדלים מובהקים(. תוצאה זו מנוגדת לממצאים בנוגע למדרג השכר השנתי בקרב בוגרי תואר ראשון ותואר שני ב את הסתירה ניתן ליישב באופן הבא )ראו לוח נ- 7 בנספח(: ב אין הבדלים מובהקים בולטים בשכר השנתי בין בוגרי תואר ראשון מסוגי המוסדות השונים )למעט שכרם של בוגרי מכללות ציבוריות הנמוך יותר( - הן בקרב כלל הבוגרים והן בקרב אלו שנכללו במפקד; מדרג השעות השנתיות לפי סוג מוסד הפוך למדרג השכר השנתי, ולכן מצטמצמים עוד יותר הפערים הקיימים בשכר 45 הגבלנו את האמידות לנסקרים שהשיגו רק תואר ראשון עד מועד המפקד, כיוון שבאותה תקופה רק שיעור זניח מבוגרי המכללות למדו לתואר שני. כמו כן, וכפי שעשינו עד כה, השמטנו מהאמידות את הפרטים שלמדו ב לרים מתקדמים, כיוון ששכרם אינו משקף בהכרח את כושר השתכרותם כאקדמאים. שתי המגבלות כנראה מטות כלפי מטה את אומדי התשואה לתואר ראשון מהאוניברסיטאות, משום שלרים המתקדמים ממשיכים בדרך כלל תלמידים מוכשרים יותר בממוצע. הדבר תקף ביתר שאת לגבי אוניברסיטאות העילית, שכן בוגריהן ממשיכים לרים מתקדמים בשיעורים הגבוהים ביותר. 46 לא ניתן לבצע אמידות דו-שלביות כיוון שעקב מיעוט התצפיות, משתני העזר במשוואות השלב הראשון אינם מובהקים. 30

32 השעתי בין בוגרי המוסדות מהסוגים השונים 47. מדרג השכר השעתי לפי מקצוע וסוג מוסד מציג הטרוגניות רבה )איור 4(. איור נ- 13 בנספח מציג את השכר השעתי לפי מקצוע בהשוואה לשכרם של בוגרי כלכלה, והוא מתייחס הן לנתון הגולמי והן לנתון לאחר פיקוח על מאפיינים אישיים. המדרגים דומים לאלו שהתקבלו לגבי השכר השנתי הן במחקר זה )איור נ- 6 בנספח( והן אצל קריל ועמיתים )2016(. גם הפעם הפערים בשכר הגולמי רחבים הרבה יותר מהפערים לאחר הפיקוח, ומכאן שהמעבידים מתגמלים כישורים. לוח 7. התשואה השעתית לבוגרי תואר ראשון לפי המגדר והלאום 1, 2008 יהודים נשים גברים סה כ * אוניברסיטאות העילית (0.029) (0.036) (0.048) (0.029) * * האוניברסיטאות האחרות (0.022) (0.027) (0.041) (0.022) ** ** המכללות הפרטיות (0.025) (0.030) (0.045) (0.025) V V V V 4 המשתנים המפקחים 4,495 3,408 1,639 5,047 מספר התצפיות Adjusted R2 המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. *, **, מובהק ברמה של 10%, 5% ו- 1%, בהמה. סטיות התקן מופיעות בסוגריים. )1( רק פרטים שהשלימו תואר ראשון עד 2008 )ולא למדו ב (. נכללו גם פרטים שלמדו לתואר שני בשנים מאוחרות יותר. כל בוגרי תואר ראשון. )2( קבוצת הבסיס: המכללות הציבוריות. )3( המשתנים המפקחים הכלולים בלוח 1, מודל 4. )4( 47 כזכור, את השכר השנתי אמדנו בהתייחס לבוגרי תואר ראשון שני ואילו את השכר השעתי - בהתייחס לבעלי תואר ראשון במועד מפקד כאשר מגבילים את אמידות השכר השנתי ב לבעלי תואר ראשון בשנת השכר - כפי שעשינו בלוח 1, מודל - 4 מוצאים כי שכרם של בוגרי המכללות הפרטיות גדל מאוד יחסית לשכרם של בוגרי המכללות הציבוריות )ראו לוח 5 יל(. ממצא זה עולה בקנה אחד עם שתי העובדות הבאות: א( שיעור בוגרי הפרטיות שהמשיכו לתואר שני בהן גבוה מהשיעור המקביל בציבוריות; ב( בוגרי הפרטיות שהמשיכו לתואר שני בהן עולים בכישוריהם )ציוני הבגרות והפסיכומטרי( רק במעט על בוגרים שלא המשיכו, בשעה שאצל בוגרי הציבוריות הפערים גדולים יותר. מכאן שאוכלוסיית הממשיכים לתואר שני במכללות הפרטיות סלקטיבית פחות מזו שבמכללות הציבוריות, וניתן לשער שתמונה דומה קיימת גם ביחס לכישורים הבלתי נצפים המתואמים עם השכר. 31

33 איור 4. התשואה השעתית לבוגרי תואר ראשון לפי מקצוע הלימוד 1 וסוג המוסד 2, 2008 )אחוזים( ה אוניבר סי ט אות האחרות המכללות הפרטיות a המכללות לחינוך x אוניבר סי ט אות העילית כ C 30 > < כC ןt [ < > AL <> [ L 1 < > t כ [ כ כ כ * <*S ^ <> C 1 S <? L י נc < > כC 4.0' כt המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. * קבוצת הבסיס: המכללות הפרטיות. ריבוע חיוור ומעוין ומשולש ריקים מציינים אומד בלתי מובהק ברמה של 10%. )1( מקצוע הלימוד הראשי. האיור כולל מקצועות שהציעו מוסדות משני סוגים לפחות, ובכל סוג השלימו את התואר לפחות 50 פרטים. )2( מבוסס על האומדים שקיבלו משתני הדמי לסוג המוסד באמידות כמו אלה שבלוח 1, מודל 4. האמידות נערכו לכל מקצוע בנפרד. קבוצת הבסיס: בוגרי המכללות הציבוריות. 32

34 .6 םוכיס ונרקחמ ןחב האושתה יחנומב רכש םידומילל תודסומב הלכשהל ההובג,לארשיב זו הפוקתב ש ובחרתה תוריהמב יבחרב.ץראה אוה םרות ךבדנ ידוחיי רקחמל,םוחתב רקיעב תודוה ךרדל הבש אוה דדומתמ םע תייעב תויביטקלסה - ונייה היעבה תעבונה ךכמ ידכש תוהזל האושתה יפל תוכיא דסומה שי דדובל האושתה הלכשהל תשכרנה וב האושתהמ םירושיכל,םיישיאה ןכש םידימלת םירשכומ ךרדב ללכ םידמול.םייתוכיא תודסומב,טוריפב רקחמה בקע רחא לכ ידילי ךמתסהו םהינייפאמ,םייתרבח-םייפרגומדה עקרה יתחפשמה םהש ואב,ונממ םהירושיכ,םייביטינגוקה םהיתומשרה תודסומל,דומילה תועוצקמ,דומילה,םיראתה ןבומכו רכשה םהש ולביק ךרואל םינש.תודחא דסמ םינותנה הסכמ אופא הברה תוטרוהוק ם תונשו,רכש הדבועו וז - דחי םע התובחרתה הריהמה לש תכרעמ הלכשהה ההובגה - ורשפא ונל ןוחבל דציכ החתפתה האושתה הלכשהל תצורמב.םינשה ףסונ ךכל רשפא ונל דסמ םינותנה רישעה ץמאל שולש תוטיש הדימא לכש תחא ןהמ תדדומתמ םע תייעב תויביטקלסה ךרדב :תרחא הליחת ונשמתשה הטישב תלבוקמה תורפסב - הדימא תבורמ םינתשמ תשיגב הריחבה.םיפצנה ךכל ונפסוה הדימא תיבלש-וד תשמתשמש הנתשמב רזעה הברק תיפרגואג דסומל םידומילה תופיצר-יאו הלבקב יגוחל.םידומילה עבטמ םירבדה הטישה הנושארה המיאתמ ללכל,םה תורחאה יתש וליאו תומיאתמ ל ראות ןושאר.דבלב בלשב ןושארה ונכרע תודימא ברקב םיטרפ ומילשהש ראות ןושאר ראותו.ינש הדימאה תבורמ םינתשמה תדמלמ יכ רתישכ םירבדה,םיעובק רכשה יתנשה וטורב ברקב תואטיסרבינואה ה -ב %-כב רכשה ליבקמה ברקב,תוירוביצה רכשהו ברקב תויטרפה ה וי.7% 6%-ב ירעפ רכשה ורתונ םיביצי םג רחאל ונחליפש םינותנה יפל תנש םויס ראותה רפסמו םינשה ופלחש.זאמ גרדמ רכשה יתנשה רמשנ תוקולחב יפל,רדגמה םואלה תסנכהו םירוהה יאצוי( ןפוד םה תוללכמ תויטרפ םהירוהש,םיססובמ ןכש םה ורכתשה רתוי מ.)תואטיסרבינואה רכשה יתעשה וטורב ברקב תואטיסרבינואה המד 2008-ב רכשל ליבקמה ברקב תויטרפה הו 6% 4%-כב םרכש לש.תוירוביצה רשאכ םיחלפמ םינותנה יפל תועוצקמ יגוס תודסומה םיגרודמ תרחא תניחבמ ;רכשה םלוא לכב ז ןתינ רמול םרכשש יתנשה יתעשהו לש הסדנה תועוצקמו רזע םייאופר הובג רתוי םא םה םידמול,תואטיסרבינואב וליאו לש םרכש להנמ םיקסע מ הובג.רתוי בלשב אבה ונכרע תודימא ברקב ראות ןושאר,דבלב שולשו תוטישה ובינה גרדמ רכש המוד יפל גוס.דסומ הדימאה תבורמ םינתשמה התה יכ םרכש יתנשה לש תואטיסרבינואה ו תויטרפה הובג 10%-כב םרכשמ לש ;תוירוביצה הטישה תיבלש-ודה הארמ יכ תואטיסרבינואה ו תויטרפה,םירכתשמ,המאתהב 20%-כ 14%-כו רתוי מ ;תוירוביצה תטישב תופיצרה-יא אל ואצמנ םילדבה ןיב תואטיסרבינוא תיליעה תואטיסרבינואהו.תורחאה האצותה הנורחאה הלוע הנקב דחא םע םיאצממה ונגצהש ליעל םעו םירקחמ וכרענש םלועב וארהו יכ רשאכ םיחקפמ םינתשמ םיבר - ללוכ םירושיכה םיישיאה - תודימא תובורמ םינתשמ תובינמ תואצות תומוד ולאל תולבקתמה תוטישב.תורחאה שי ךרבל תשגנה הלכשהה,ההובגה הייה רועישב םיאמדקאה האושתהו האנה,הלכשהל תוברל הלכשהל תוקינעמש.תוירוביצה םלוא ליבקמב שי תתל תעדה םיכרדה םוצמצל ירעפ תוכיאה ןיב,תודסומה ןיב ראשה תועצמאב רופיש תוחוכ הארוהה תוביבסו םידומילה תוללכמב הרימשו 33

35 המר תימדקא.התואנ רשאכ הייה הלכשהב הניא הוולמ תשיכרב תויונמוימה תוצוחנה קושב,הדובעה תרצונ הלכשה.תפדוע העפות וז החיכש לארשיב רתוי רשאמ בורב תורבחה,OECD-1 שיו הל תועפשה תוילילש,םידבועה םיקיסעמה קשמהו 2016(.)OECD ;2015,McGowan and Andrews, היגוס וז היואר רקחמל.דרפנ םוכיסל ריכזנ רקחמהש קדב תוכיא תודסומה הלכשהל ההובג יחנומב רכש.דבלב םנמוא והז דדמה חיכשה,רתויב ךא רשפא ןוחבל תוכיא תודסומה םג יחנומב תוקופת,תורחא ןהיניב םתמורת רקחמל תועיבשו ןוצרה לש םיטנדוטסה ךלהמב םהידומיל רחאלו םתובלתשה קושב.הדובעה קלח תוקופתהמ שי עדימ קר,לד שיו רוציל ירגאמ םינותנ ורשפאיש.ןתוא רוקחל 34

36 ביבליוגרפיה ארגוב א. )2017(. התפתחות ההשכלה בישראל ותרומתה לצמיחה ארוכת הטווח, סקר בנק ישראל 8, , ירושלים. בנק ישראל )2016 א(. דן וחשבון 2, חטיבת המחקר, ירושלים. בנק ישראל ) 2016 ב(. מיומנויות היסוד של העובדים בישראל והפריון בענפי המשק, הסקירה הפיסקלית התקופתית ולקט ניתוחים מחקריים, חטיבת המחקר, אוגוסט, ירושלים. ברזלי-שחם יעיש ומ. י..)2015( השפעת סוציולוגיהישראלית, טז )2(, המוסד האקדמי על ההזדמנויות התעסוקתיות של בוגריו, ברנד ג. וא. רגב )2015(. שוק עבודה דואלי: מגמות בפריון, בשכר ובהון האנושי בענפי המשק, בתוך: א. וייס וד. צ רניחובסקי )עורכים(, דו ח מ צ ב ה מ די ה - חברה כלכלה ומדיניות 2015, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, , ירושלים. וולנסקי, ע. )2005(. אקדמיה בסביבה משתנה: מדיניות ההשכלה הגבוהה של ישראל , הוצאת הקיבוץ המאוחד, רעננה. זוסמן נ., א. פורמן, ט. קפלן וד. רומנוב )2007(. הבדלים באיכותההשכלה בין אוניברסיטאותלמכללות: בחינה באמצעות התמורה בשוק העבודה, מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע ובטכנולוגיה, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, חיפה. זיו נ., ת. קריכלי-כץ וא. רוזן-צבי )2017(. החלום ושברו בישראל בפתח המאה העשרים ואחת, מעשי משפט, כרך ט) 1 (, דפוסי אי-שוויון וריבוד בקרב בוגרי משפטים חזן מ. וש. צור )טרם פורסם(. צמיחה כלכלית ופריון העבודה בישראל, , בתוך: א בן-בסט, ר משרד גרונאו וא זוסמן )עורכים(, אורותוצללים בכלכלתה שוק-המ שקהי שראלי , עם עובד, תל אביב. האוצר.)2017( בין הקשר לימודים אקדמיים שבועית, אגף הכלכלן הראשי, 16 ביולי, ירושלים. לטיפוס בסולם הכלכלי-חברתי, סקירה כלכלית נבון ג. ) 2004 (.השפעתהטרוגניותהה שכלהעלה שכר:עדומפיריתמענף התעשייה, בנק ישראל, מחלקת קמחי קריל רגב א. המחקר, סדרת מאמרים לדיון , ירושלים. קירש א. )2016(. מעמדה המחקרי של ישראל - מה באמת מרים המדדים? מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, חיפה. וא. הורוביץ.)2015( החשיבות היקף של לימודי המתמטיקה בתיכון ללימודים אקדמיים ולקריירה העתידית של התלמידים בישראל, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, נייר מדיניות , ירושלים. ז., גבוהה, ירושלים. וג. א. א. גבע וצ. אלוני )2016(. לא כל הרים נולדו שווים: בחינת הפרמיה בשכר מרכישת השכלה כפונקציה תחום של הלימוד, משרד האוצר, אגף הכלכלן הראשי, סדרת מאמרים לדיון, קריל ז., י. פישר וי. הקט )2018(. השפעת מידתהסלקטיביותשל מוסד הלימודים עלשכר ם של אקדמאים צעירים, משרד האוצר, אגף הכלכלן הראשי, סדרת מאמרים לדיון, ירושלים. ברנד.)2015( הגורמים להתרחבות פערי ישראל בין הפריון :OECD^ השוואה רב- ענפית שנתית, בתוך: א. וייס וד. צ רניחובסקי )עורכים(, דו ח מ צב המדי ה - חברה כלכלה ומדיניות 2, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, , ירושלים. 35

37 Andrews R.J., Li J. and Lovenheim M.F. (2016). "Quantile Treatment Effects of College Quality on Earnings ", The Journal o f Human Resources, 51(1), Anelli M. (2016). The Returns to Elite College Education: A Quasi-Experimental Analysis, Bocconi University and IZA Discussion Paper No. 1019, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn. Barrow L. and Malamud O. (2015). "Is Collage a Worthwhile Investment?" Annual Review of Economics, 7(1), Behrman J.R., Rosenzweig M.R. and Taubman P. (1996). "College Choice and Wages: Estimates Using Data on Female Twins", Review of Economics and Statistics, 78(4), Black D.A. and Smith J.A. (2004). "How Robust is the Evidence on the Effect of College Quality? Evidence from Matching", Journal of Econometrics, 121(1-2), Black D.A., Smith J.A. and Daniel J. (2005). "College Quality and Wages in the United States", German Economic Review, 6(3), Bordon P. and Braga, B. (2017). Employer Learning, Statistical Discrimination and University Prestige, unpublished manuscript. Borgen N.T. (2014). "College Quality and Hourly Wages: Evidence from the Self-Revelation Model, Sibling Models and Instrumental Variables", Social Science Research, 48, Brand J.E. and Halaby C.N. (2006). "Regression and Matching Estimates of the Effects of Elite College Attendance on Career Outcomes", Social Science Research, 35(3), pp Brand J.E. and Xie Y. (2010). "Who Benefits Most from college? Evidence for Negative Selection in Heterogonous Economic Returns to Higher Education", American Sociological Review, 25(2), Brewer D.J. and Ehrenberg R.G. (1996). "Does It Pay to Attend an Elite Private College? Evidence from the Senior High School Class of 1980", Research in Labor Economics, 15, Brewer D.J., Eide E.R. and Ehrenberg R.G. (1999). "Does It Pay to Attend an Elite Private College? Cross-Cohort Evidence on the Effects of College Type on Earnings", Journal of Human Resources, 34(1), Britton J., Dearden L., Sheppard N. and Vignoles A. (2016). How English domiciled Graduate Earnings Vary with Gender, Institution Attended, Subject and Socio-Economic Background, Institute for Fiscal Studies Working Paper 16/06, London. 36

38 Broecke S., Quintini G. and Vandeweyer M. (2017). Wage Inequality and Cognitive Skills: Re-Opening the Debate, NBER Working Paper No Brunello G. and Cappellari L. (2008). "The Labour Market Effects of Alma Mater: Evidence from Italy", Economics of Education Review, 27(5), Card D., Mas A. and Rothstein J. (2008). "Tipping and the Dynamics of Segregation", The Quarterly Journal of Economics, 123(1), Carroll D., Heaton C. and Tani M. (2018). Does It Pay to Graduate from an E lite University in A ustralia?, IZA Discussion Paper, No , Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn. Chen W., Grove W.A. and Hussey A. (2012). "The Payoff to School Selectivity: An Application of Dale and Krueger's Method to MBA Programs", Economics Letters, 116(2), Cheslock J.J. and Hilmer M.J. (2001). How College Enrollment Strategies Affect Student Labor M arket Success, Cornell Higher Education Research Institute (CHERI), WP 19. Chevalier A. and Conlon G. (2003). Does it P ay to Attend a Prestigious University?', IZA Discussion Paper, No. 848, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn. Dale S.B. and Krueger A.B. (2002). "Estimating the Payoff to Attending a More Selective College: An Application of Selection on Observables and Unobservables", Q uarterly Journal of Economics, 117(4), Dale S.B. and Krueger A.B. (2014). "Estimating the Effects of College Selectivity Over the Career Using Administrative Earnings Data", Journal of Human Resources, 49(2), Davidson R. and MacKinnon J.G. (2010). "Wild Bootstrap Tests for IV regression", Journal of Business & Economic Statistics, 28(1), Dehejia R.H. and Wahba S. (2002). "Propensity Score-Matching Methods for Nonexperimental Causal Studies", Review o f Economics and Statistics, 84(1), Hanushek A. and Woessmann L. (2012). "Do Better Schools Lead to More Growth? Cognitive Skills, Economic Outcomes, and Causation", Journal o f Economic Growth, 17(4), Hastings J., Neilson C. and Zimmerman S. (2013). Are Some Degrees Worth M ore Then O thers? Evidence from College Admission Cutoffs in Chile, NBER Working Paper No Heller, O. (2018). Intergenerational Earnings M obility in Israel, part of PhD dissertation, The Hebrew University of Jerusalem. 37

39 Hilmer M.J. (2001). "Does the Return to University Quality Differ for Transfer Students and Direct Attendees?", Economics o f Education Review, 19(1), Hoekstra, M. (2009). "The Effect of Attending the Flagship State University on Earnings: A Discontinuity-Based Approach", The Review of Economics and Statistics, 91(4), Hussain L., McNally S. and Telhaj S. (2009). University Quality and Graduate Wages in the UK, Center for the Economics of Education (CEE) DP 99. Lang K. and Siniver E. (2011). "Why is an Elite Undergraduate Education Valuable? Evidence from Israel", Labour Economics, 18(6), Lindahl L. and Regner H. (2005), "College Choice and Subsequent Earnings: Results Using Swedish Sibling Data", The Scandinavian Journal of Economics, 107(3), Long M. (2008). "College Quality and Early Adult Outcomes", Economics o f Education Review, 27(5), pp Loury L.D. and Garman D. (1995). "College Selectivity and Earnings", Journal o f Labor Economics, 13(2), MacLoed W.B., Riehl E., Saavedra J.E. and Urquiola M. (2017). "The Big Sort: Collage Reputation and Labor Market Outcomes." American Economic Journal: Applied Economics, 9(3), McGowan, M.A. and Andrews, D. (2015). Skill Mismatch and Public Policy in OECD Countries, Economics Department Working Papers No. 1210, OECD, Paris. McGuinness S. (2010). "University Quality and Labour Market Outcomes", Applied Economics, 35(18), Milla J. (2017). "The Context-Bound University Selectivity Premium", IZA Discussion Papers, No , Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn. OECD (2016). Skills M atter: Further Results from the Survey of Adult Skills, Paris. OECD (2018). Education a t a Glance 2018, Tables A1.1-A1.3, Paris. Ono H. (2004). "College Quality and Earnings in the Japanese Labor Market", Industrial Relations, 43(3), pp Oreopoulos P. and Petronijevic U. (2013). M aking College Worth It :A Review o f Research on the Returns to Higher Education,NBER Working Paper No Perry A., Wiederhold S. and Ackermann-Piek D. (2014). "How Can Skill Mismatch be Measured? New Approaches with PIAAC", methods,data,analyses, 8(2), Rubin D. (1973). "Matching to Remove Bias in Observational Studies", Biometrics, 29,

40 Saavedra J.E. (2009). The Learning and Early Labor M arket Effects o f College Quality: A Regression Discontinuity Analysis, unpublished manuscript. Shwed U. and Shavit Y. (2006). "Occupational and Economic Attainments of College and University Graduates in Israel", European Sociological Review, 22(4), Thomas S.L. (2000). "Deferred Costs and Economic Returns to College Major, Quality, and Performance", Research in Higher Education, 41(3), Thomas S.L. and Zhang L. (2005). Post B accalaureate Wage Growth within Four Years of Graduation: The Effects o f College Quality and College Major, Cornell Higher Education Research Institute (CHERI), WP 6. Walker I. and Zhu Y. (2018). "University Selectivity and the Relative Returns to Higher Education: Evidence from the UK", Labour Economics, 53, Winston G.C. and Zimmerman D.J. (2003). P eer Effects in H igher Education, NBER Working paper No Zhang L. (2005). "Do Measures of College Quality Matters? The Effect of College Quality on Graduate's Earnings," The Review of Higher Education, 28(4),

41 נספחים לוח נ- 1. מקצועות הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה מקצועות הלימוד לפי הגדרת הלמ ס חינוך חינוך עיוני ומחקרי דידקטיקה מנהל חינוכי ייעוץ חינוכי חינוך מיוחד פסיכולוגיה חינוכית הוראת המדעים תעודת הוראה תואר אקדמי בהוראת מתמטיקה/ מדעי הטבע תואר אקדמי בהוראת הטכנולוגיה חינוך גופני תנ ה תלמוד,מקרא תורה שבע פ יהדות רב תחומי יהדות פילוסופיה כללית פילוסופיה יהודית תולדות המחשבה היהודית ארכיאולוגיה מדעי הרוח האחרים יהדות בת זמננו רב תחומי מדעי הרוח לימודים קלאסיים תולדות האסלם ותרבותו לימודים ספרדיים ולטינו אמריקניים לימודים רוסיים וסלאביים לימודי מורח אסיה פולקלור יהודי מדעי הרוח בצ נ 1 מצטיינים כללי לימודים כלליים פילוסופיה והיסטוריה של המדעים היסטוריה והיסטוריה כללית היסטוריה ישראלית צירוף היסטוריה והיסטוריה של עם ישראל היסטוריה של ארצות האסלם לימודי ארץ ישראל היסטוריה של אפריקה לשון ע ברית ספרות עברית ספרות וספרות כללית שפה וספרות ערבית לימודים הודיים, אירניים וארמניים שפות שמיות עתיקות אשורולוגיה מצרית אידיש שפה וספרות אנגלית שפה וספרות צרפתית שפה וספרות איטלקית שפה וספרות גרמנית שפה וספרות בלשנות בלשנות שמית תולדות אומנויותהאומנות מוסיקה מוסיקולוגיה תולדות הטרון מקצועות הלימוד חמקובצים למחקר מדעי הרוח חינוך - תרבות ודתות מדעי הרוח - היסטוריה מדעי הרוח - ספרות ושפות אומנות 40

42 קולנוע וטלוויזיה.מחול... ספרנות עיצוב תעשייתי עיצוב עיצוב פנים אדריכלות פנים מכללות אדריכלות ארכיטקטורה ובינוי ערים אדריכלות נוף סוציולוגיה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מדע ה מדינה מדעי המדינה יחסים ביו לאומיים פסיכולוגיה פסיכולוגיה עבודה סוציאלית עבודה סוציאלית כלכלה כלכלה כלכלה חקלאית חשבונאות חשבונאות גאוגרפיה קרימינולוגיה קומוניקציה מדעי החברה - אחר מדעי ההתנהגות ב א רב תחומי במדעי החברה חוג מצורף במדעי החברה מדעי החברה בצ נ 1 מנהל עסקים.... מנהל כללי ומנהל ציבורי מנהל ציבורי מדעי הניהול - התנהגות ארגונית מנהל עסקים מנהל מערכות בריאות ניהול מ לונות בנקאות ביטוח מכללות לוגיסטיקה משפטים משפטים רוקחות אופטומטריה הפרעות בתקשורת סיעוד ריפוי בעיסוק פיזיותרפיה מקצועות עזר רפואיים דיאטטיקה. ניהול משאבי מזון... בריאות הציבור שירותי רווחה ובריאות שירותי אנוש רפואת חירום מדעי הרפואה המעבדתית מתמטיקה מתמטיקה - פיזיקה מתמטיקה -מדעי המחשב מתמטיקה מתמטיקה ומקצוע אחר במח ר רב תחומי מדעים מדויקים סטטיסטיקה פיזיקה גאופיזיקה פיזיקה גאולוגיה מדעי כדור הארץ מדעי האקלים מטאורולוגיה כימיה כימיה כימיה פיזיקלית כימיה ביוכימיתהעשייתית בוטניקה חישוב ועיבוד מידע - מדעי המוח מדעי הרפואה מדעי החיים )למעט כימיה( 41

43 ביוטכנולוגיה ביולוגיה המדעים הביולוגיים האחרים מדע כללי מדעים בצ נ 1 חקלאות בעלי חיים גידולי שדה וירקות מטעים וצמחי נוי מדעי הצמח מדעי הקרקע והמים הגנת הצומח מדעי המזון אקולוגיה הנדסת תעשייה וניהול הנדסת מערכות מידע הנדסה אזרחית הנדסת בניין הנדסה גאודטית הנדסה סביבתית הנדסת איכות מדעי ההנדסה הנדסה בצ נ 1 הנדסת מכונות הנדסת מחשבים -חשמל הנדסת אלקטרוניקה.הנדסת מערכות תקשורת... הנדסת אווירונאוטיקה וחלל הנדסת מחשבים - מדעי המחשב מדעי המחשב הנדסת מזון וביוטכנולוגיה הנדסת חומרים הנדסה גרעינית הנדסה חקלאית הנדסה ביו-רפואית הנדסה ביוטכנולוגית רפואה כללית רפואת שיניים המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )1( בצ נ - בלי ציון נוסף. חקלאות הנדסת תעשייה וניהול הנדסת בניין הנדסת מכונות הנדסת חשמל הנדסת מחשבים )מדעי המחשב( הנדסה כימית הנדסה ביו-רפואית רפואה 42

44 לוח נ- 2. סטטיסטיקה תיאורית של בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה לפי קובץ המעקב אחר ילידי אוניברסיטאות האוניברסיטאות סה כ האחרות העילית הממוצע סטיית הממוצע סטיית הממוצע התקן התקן סטיית הממוצע התקן המכללות הציבוריות סטיית הממוצע התקן המכללות הפרטיות סטיית הממוצע התקן המכללות לחינוך סטיית התקן , מספר הבוגרים התפלגות הבוגרים)שיעור לפי שורה, %( גברים )שיעור, )% גיל 1 )שנים( התפלגות קבוצת אוכלוסייה )התפלגות לפי עמודה, %(: ילידי יהודים ילידי הארץ שלמדו בחינוך הממלכתי-עברי יהודים ילידי הארץ שלמדו בחינוך הממלכתי-דתי יהודים ילידי אירופה-אמריקה שלמדו בחינוך הממלכתי-עברי יהודים ילידי אירופה-אמריקה שלמדו בחינוך הממלכתי-דתי יהודים ילידי אסיה אפריקה )למעט יוצאי אתיופיה( יוצאי אתיופיה חרדים מוסלמים)שאינם בדואים( בדואים X ערבים נוצרים דרוזים 3 יהודים )שיעור, )% מחוז המגורים בגיל 17 )התפלגות לפי עמודה, %(: ת א...המרכז...6.5" ירושלים חיפה הצפון הדרום אזור יהודה ושומרון

45 לוח נ- 2 - המשך אוניברסיטאות האוניברסיטאות המכללות המכללות המכללות סה כ לחינוך האחרות הציבוריות הפרטיות העילית הממוצע סטיית הממוצע סטיית הממוצע סטיית הממוצע סטיית הממוצע סטיית הממוצע סטיית התקן התקן התקן התקן התקן התקן אם נשואה 4 )שיעור, )% מספר האחאים אחוזון ההכנסה של ההורים שנות הלימוד של האם שנות הלימוד של האב זכאים לתעודת בגרות )שיעור, )% האחוזון של ציון הבגרות הממוצע בעלי 5 יחידות לימוד במתמטיקה)שיעור, )% בעלי למעלה מ- 30 יחידות לימוד בתעודת הבגרות )שיעור, %( הציון הפסיכומטרי האחוזון של הציון הפסיכומטרי נשואים בגיל 30 )שיעור, )% מספר הילדים )בגיל ) השכר השנתי בגיל 30 )אלפי ש ח, במחירי ) מספר חודשי העבודה בשנה בגיל השכר החודשי בגיל 30 )אלפי ש ח, במחירי )2015 המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. הגיל בעת סיום התואר הראשון. )2( הוא או לפחוחד מהוריו עלה ממדינות קרן אפריקהאו מסודן. )3( וצ רקסים. )1( )4( כאשר מלאו לפרט 17. מספר האחאים כולל את הפרט. )5( ההכנסה השנתית ברוטו שההורים קיבלו מעבודה שכירה ועצמאית כאשר מלאו לילדם )בוגר המוסד להשכלה גבוהה( 24. האחוזון חושב לפי קבוצת הגיל של האב ולכל שנה בנפרד )על מנת להביא בחשבון את התפתחות ההכנסה במשך מחזור החיים(. הממוצע של אחוזוני הציונים במקצועות לכל שנת בחינה בנפרד )על מנת להתחשב בעובדה שאי-אפשר להשוות בין שנים(, משוקלל לפי מספר יחידות הלימוד בכל מקצוע. )6( )7( בקרב בוגרי המכללות לחינוך האחוזון של ממוצע הבגרות דומה לאחוזון בקרב כלל הבוגרים ואילו האחוזון של הציון הפסיכומטרי נמוך יחסית. יש לכך שני הסברים אפשריים: א( בקרב בוגרי המכללות לחינוך שיעור הערבים גבוה יחסית, והערבים משיגים ציונים פסיכומטריים נמוכים בהרבה מאשר היהודים; ב( חלק מהמכללות לחינוך קיבלו מועמדים על סמך תעודת בגרות בלבד, ורק מועמדים שהישגיהם נמוכים נאלצו לגשת לבחינה הפסיכומטרית; מאחר שיש מם גבוה יחסית בין ציוני הבגרות לציון הפסיכומטרי, גם האחרון נמוך. 4 44

46 לוח נ- 3. מקדמי המם בין משתני מפתח במחקר גבר מספר האחאים אם נשואה שנות הלימוד של האם שנות הלימוד של האב אחוזון ההכנסה של ההורים הדירוג החברתי-כלכלי יותר מ- 30 יחידות לימוד בתעודת הבגרות יחידות לימוד במתמטיקה האחוזון של ממוצע הבגרות הציון הפסיכומטרי הציון הפסיכומטרי בפרק האנגלית הציון הפסיכומטרי בפרק המילולי הציון הפסיכומטרי בפרק הכמותי המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. )1( כאשר מלאו לפרט 17. מספר האחאים כולל את הפרט. )2( ההכנסה השנתית ברוטו שההורים קיבלו מעבודה שכירה ועצמאית כאשר מלאו לילדם )בוגר המוסד להשכלה גבוהה( 24. האחוזון חושב לפי קבוצת הגילשל האב ולכלשנה בנפרד )על מנת להביא בחשבון את התפתחות ההכנסה במשך מחזור החיים(. )3( הדירוג החברתי-כלכלי של תושבי האזור הסטטיסטי שהפרט התגורר בו במועד מפקד )4( הממוצע של אחוזוני הציונים במקצועות לכל שנת בחינה בנפרד )על מנת להתחשב בעובדה שאי-אפשר להשוות בין שנים(, משוקלל לפי מספר יחידות הלימוד בכל מקצוע. 45

47 מכללה פרטית (0.013) (0.012) (0.011) (0.011) לוח נ- 4. תוצאות השלב הראשון: ההסתברות ללמוד לתואר ראשון 1 במוסד מסוג נתון בהשוואה להסתברות ללמוד במכללה ציבורית 2 לוג המרחק המרחק )ק מ( משתנה הזמינות: אוניברסיטת אוניברסיטה מכללה פרטית אוניברסיטת אוניברסיטה עילית אחרת עילית אחרת!! * זמינות אוניברסיטה עילית -1.2E E E-03 (0.008) (0.011) (4.5E-04) (2.6E-04) (3.4E-04)!! * זמינות אוניברסיטה אחרת 9.6E E E-02 (0.013) (4.8E-04) (2.6E-04) (3.5E-04) (0.007) (0.009) (0.007) (0.015) (0.011) -1.8E-03 (2.3E-04) -4.4E-03 (4.4E-04) 7.6E-04 (1.4E-04) 3.0E-04 (2.1E-04) -1.0E-03 (2.6E-04) 3.8E-03 (3.0E-04) זמינות מכללה פרטית זמינות מכללה ציבורית המשתנים המפקחים 3 V V V V V V מספר התצפיות 120, , , , , , Pseudo R ,958 3, ,140 2,368 ערך ^ Deviance למשתני הזמינות 4 משתנה הזמינות: יש מוסד מהסוג הנתון במרחק שאינו עולה מספר המוסדות מהסוג הנתון במרחק שאינו עולה על 50 ק מ על 50 ק מ זמינות אוניברסיטה עילית (0.022) (0.014) (0.021) (0.042) (0.023) (0.034) זמינות אוניברסיטה אחרת (0.008) (0.006) (0.009) (0.044) (0.024) (0.038) (0.010) (0.039) (0.008) (0.021) (0.014) (0.035) (0.044) (0.042) 8.6E-05* (7.0E-06)!! * 3.2E-05 (4.7E-06) >!<>!< 2.2E-05 (9.8E-06) (0.025) (0.025) (0.035) (0.035) זמינות מכללה פרטית זמינות מכללה ציבורית המשתנים המפקחים 3 V V V V V V מספר התצפיות 120, , , , , , Pseudo R ,442 2, ,691 2,219 ערך ^ Deviance למשתני הזמינות 4 משתנה הזמינות: מספר התלמידים במקצוע במוסדות מהסוג הנתון, אם הם נמצאים במרחק שאינו עולה על 50 ק מ 5! ז!! * זמינות אוניברסיטה עילית E E E- (2.2E-05) (1.4E-05) (1.8E-05) זמינות אוניברסיטה אחרת E E- (5.3E-06) (1.4E-05) -4.0E-05 (4.4E-06) 6.1E-06 (8.4E-06) 3.8E-06 (8.8E-06) -2.0E-04 (1.9E-05) זמינות מכללה פרטית זמינות מכללה ציבורית המשתנים המפקחים 3 V V V מספר התצפיות 120, , , Pseudo R ,530 ערך ^ Deviance למשתני הזמינות 4 המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. *, **, מובהק ברמה של 10%, 5% ו- 1%, בהמה. סטיות התקן )מתוקננות ברמת הפרט( מופיעות בסוגריים. 46

48 נכללו גם פרטים שלמדו לתואר שני בשנים מאוחרות יותר. )1( התוצאות מאמידות לוגיסטיות של משוואה )2(. המרחק המזערי בין היישוב שהתלמיד התגורר בו בגיל 17 ליישובים שיש בהם מוסדות מסוג נתון, ובלבד שהמוסדות הציעו בשנה א' ללימודי התלמיד את המקצוע שהוא למד. )2( המשתנים המפקחים הכלולים בלוח 1, מודל 4. )3( )P-value^ לסטטיסטי F שערכו 10. מדד מקביל לסטטיסטי F באמידות Deviance.OLS שערכו 40 שקול )מבחינת )4( תלמידי שנהא' במקצוע שהתלמיד למד. )5( לוח נ- 5. צירופי ההרשמות ללימודי התואר הראשון: התפלגותן לפי סוגי המוסדות 1, 2010 )אחוזים לפי שורה( אוניברסיטאות העילית האוניברסיטאות האחרות המכללות הפרטיות המכללות הציבוריות סה כ אוניברסיטאות העילית האוניברסיטאות האחרות המכללות הפרטיות המכללות הציבוריות המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. )1( לא כולל הרשמות ל- 3 ול- 4 סוגי מוסדות, המהוות כ- 4.9% מסך ההרשמות. לאורך האלכסון מוצגות ההרשמות לסוג מוסד אחד בלבד. בכל סוג תיתכן הרשמה ליותר ממוסד אחד. 47

49 לוח נ- 6. )לוג( מספר שעות העבודה השבועיות בקרב בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה 1, 2008 אוניברסיטאות העילית 2 לפי השילוב בין מפקד 2008 לקובץ המעקב אחר ילידי האוניברסיטאות האחרות 2 המכללות הפרטיות 2 יהודים נשים גברים סה כ (0.016) (0.022) (0.021) (0.016) (0.012) (0.016) (0.019) (0.012) * ** ** (0.013) (0.017) (0.020) (0.013) V V V V המשתנים המפקחים 3 1,639 1,639 1,639 5,047 מספר התצפיות Adjusted R2 המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. *, **, מובהק ברמה של 10%, 5% ו- 1%, בהמה. סטיות התקן מופיעות בסוגריים. )1( רק פרטים שהשלימו תואר ראשון עד 2008 )ולא למדו ב (. נכללו גם פרטים שלמדו לתואר שני בשנים מאוחרות יותר. קבוצת הבסיס: המכללות הציבוריות. )2( המשתנים המפקחים הכלולים בלוח 1, מודל 4. )3( 48

50 לוח נ- 7. התשואות השנתית והשעתית ומספר שעות העבודה השנתיות 1 של בוגרי תואר ראשון לפי המגדר, 2008 השילוב בין מפקד 2008 וקובץ המעקב אחר ילידי קובץ המעקב אחר ילידי השכר שעות העבודה השכר השכר השעתי 2 השנתיות השנתי השנתי סה כ * ** אוניברסיטאות העילית (0.029) (0.027) (0.040) (0.015) * ** האוניברסיטאות האחרות (0.022) (0.021) (0.030) (0.011) המכללות הפרטיות (0.025) (0.023) (0.032) (0.013) 5,047 5,047 5,101 41,686 מספר התצפיות Adjusted R2 גברים ** אוניברסיטאות העילית (0.048) (0.036) (0.061) (0.025) האוניברסיטאות האחרות (0.041) (0.032) (0.045) (0.019) * * המכללות הפרטיות (0.045) (0.033) (0.049) (0.023) 1,639 1,639 1,666 13,866 מספר התצפיות Adjusted R2 נשים אוניברסיטאות העילית (0.036) (0.036) (0.052) (0.019) * * האוניברסיטאות האחרות (0.027) (0.027) (0.038) (0.014) ** המכללות הפרטיות (0.030) (0.030) (0.041) (0.016) 3,408 3,408 3,435 27,820 מספר התצפיות Adjusted R2 המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. *, **, מובהק ברמה של 10%, 5% ו- 1%, בהמה. סטיות התקן מופיעות בסוגריים. )1( רק פרטים שהשלימו תואר ראשון עד 2008 )ולא למדו בשנת 2008(. נכללו גם פרטים שלמדו לתואר שני בשנים מאוחרות יותר. כל האמידות כללו את המשתנים המפקחים הכלולים בלוח 1, מודל 4. בכל האמידות )לרבות של שעות העבודה השנתיות( המשתנה המוסבר נתון בלוג. זהה לתוצאות בלוח 7. )2( קבוצת הבסיס: המכללות הציבוריות. )3( 49

51 איור נ- 1. התוצר לשעת עבודה בשנת 2015 ושינויו השנתי הממוצע ב , ישראל ושאר מדינות OECD^ )העמודות מייצגות את התוצר בדולרים במונחי,PPP והערכים מעליהן - את שיעור השינוי באחוזים( * 1 1 \.0 V.O \.0 Aח i !V v<v ^ Z3 7 c I I I I *.9 o.ft 10 0 r1 ב 2: x\ R- f- r מ 9 r- o ית- Q O x \ ^-5 1 t «?; l 8 p fc * ^? g D E s>j \ D?? c r O» D <'_ /->i r P P r f : o ^ n p o ^ c ^ t - p g n x N p: q ;2: ין n ra R ת & ' p o p & e c ש המקור: OECD Compendium of Productivity Indicators 2017 ועיבודי בנק ישראל. )1( נתוני התוצר ושיעורי השינוי של דרום אפריקה מתייחסים, בהמה, ל ול אסטוניה מתייחסים ל שיעורי של השינוי 50

52 א. איור נ- 2. זמינות המוסדות להשכלה גבוהה לאוכלוסיית המחקר )תלמידי שנה א בתואר הראשון( ההתפלגות המצטברת של המרחק המזערי בין יישוב המגורים בילדות לבין היישוב שבו נמצא מוסד מסוג נתון 1 )אחוזים( )2( כל סוגי המוסדות 2 )1( סוג המוסד שבו החלו הלימודים ס ה כ 2000 אוני ב ר סי ט או ת ה עי לי ת 2000 ה אוני ב ר סי ט או ת ה א ח רו ת ה אוני ב ר סי ט או ת ה א ח רו ת 2000 ה מ כ ל לו ת ה פ ר טיו ת ה מ כ ל לו ת ה צי בו ריו ת ה מ כ ל לו ת ה צי בו ריו ת סה כ 2010 ה אוניבר סי ט אות ה אחרו ת 2000 המכללות הפר טיות 2010 המכללות הציבוריו ת סה כ אוניבר סי ט או ת העילית המכללות הפר טיות המכללו ת הציבוריו ת ה מ ר ח ק מיי שוב ה מגו רי ם בי ל דו ת ל מו ס ד ל ה ש כ ל ה ג בו ה ה )ק מ( ה מ ר ח ק מ י י שו ב ה מ גו ר י ם ב י ל דו ת ל מו ס ד ל ה ש כ ל ת ג בו ת ת ( ק מ( ב. התפלגות מחוזות המגורים 3 לפי סוג מוסד ושנה )אחוזים( אוניברסיטאות העילית האוניברסיטאות האחרות המכללות הפרטיות המכללות הציבוריות ג. הסיכוי ללמוד במוסד מסוג נתון, )אחוזים מסך תלמידי שנה א>( אוניברסיטאות העילית^ האוניברסיטאות האחרות- המכללות הפרטיות המכללות הציבוריות- 100 סה כ אזור יו ש מרכז ירושלים תל אביב דרום מחוז המגורים בילדות חיפה צפון... r r ז j U 1 J 1-4 מרכז ירושלים תל אביב דרום אזור יו ש סה כ מחוז המגורים בילדות המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. )1( המרחק המזערי )בקו אווירי( בין יישוב המגורים בגיל 17 ליישוב שבו נמצא מוסד מסוג נתון, בתנאי שהמוסד הציע בשנת ההרשמה את המקצוע שהבוגר החל ללמוד. כאשר המוסד נמצא ביישוב המגורים המרחק שווה ל- 0, וכאשר המוסד לא לימד את המקצוע נזקפו אלף ק מ אליו. )2( נטלנו תלמידים שהחלו ללמוד לתואר ראשון בשנת 2000, חישבנו את המרחק שהם גמאו, והשווינו אותו למרחק שהם היו צריכים לגמוא אילו החלו ללמוד בשנת 2010 )בהנחה שיישוב המגורים ותחום הלימוד לא השתנו(. )3( מחוז המגורים בגיל 17. )4( מבוסס על אמידת משוואה 2 )עם לוג המרחק( ומיצוע הערכים של כלסוג מוסד מדי שנה. 51

53 איור נ- 3. שיעור המתקבלים להנדסת חשמל באחת מאוניברסיטאות העילית בשנה מסוימת לפי העשירון של ציון הסכם התחשיבי וסיפי הקבלה התחשיביים שהניבו Fixed Point Procedure-) Sensitivity and Specificity Analysis 100 Fixed Point Procedure Sensitivity and Specificity Analysis 80 r n G 60 ז 1 O JN ;?C העשירון של ציון הסכם התחשיבי המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים

54 איור נ- 4. התשואה השנתית להשכלה גבוהה לפי קבוצות אוכלוסייה, )אחוזים( C ה מכללות הפרטיות a האוניברסי ט או ת ה א חרו ת אוניברסי ט אות העילית כL p A ^ AL «> L\ A 4 L f k 1! h C 4 1 r Ai נ > כ [ כ I I ^L 4 צ * צL LA > ;< כZ < AL LJ S. * י 0 נ S' O S' ק r0 * * yc1 נא 0 ר* 4? * י* / N / 'o S' J > o v? 5 s / 6s X & / o' a; המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. ריבוע חיוור ומעוין ומשולש ריקים מציינים אומד בלתי מובהק ברמה של 10%. )1( מבוסס על האומדים שקיבלו משתני הדמי לסוג המוסד באמידות כמו אלה שבלוח 1, מודל 4. האמידות נערכו לכל קבוצת אוכלוסייה בנפרד. קבוצת הבסיס: בוגרי המכללות הציבוריות. )2( שאינם יוצאי אתיופיה. )3( מוסלמים שאינם בדואים. )4( כולל צ רקסים. )5( כולל דרוזים וצ רקסים. 53

55 \ רc לO איור נ- 5. התשואה השנתית להשכלה גבוהה לפי מספר השנים שחלפו מסיום התואר הראשון, 2008 )אחוזים( אוניברסיטאות העילית ->r» / \ האוניברסיטאות האחרות / / A. \ המכללות הפרטיות * / / 2 2 N }> / \ \ / / / / V / י 1 0 W - C ^ * ^ י ד " Nv/ 4 N '/ \ ^ Z ' ' (D תשנים שחלפו מסיום תתואר תראשון המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. הקווים המרוסקים מייצגים רווחי סמך של 95%. )1( מבוסס על האומדים שקיבלו משתני הדמי לסוג המוסד באמידות כמו אלה שבלוח 1, מודל 4. האמידות נערכו בנפרד לכל שנה שחלפה מסיום התואר הראשון. הוספנו לאמידות משתנה מסביר שמייצג כמה שנות השכלה גבוהה הפרט צבר מאז סיום התואר הראשון )למשל בלימודים לתואר שני(. קבוצת הבסיס: בוגרי המכללות הציבוריות. איור נ- 6. התשואה השנתית להשכלה גבוהה לפי שנת סיום התואר הראשון, )אחוזים( אוניברסיטאות העילית L. U האוניברסיטאות האחרות המכללות הפרטיות a 1 פ 1 C c \ _ ' ' / 10 כC האקדמי תתואר שנת סיום המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. הקווים המרוסקים מייצגים רווחי סמך של 95%. )1( מבוסס על האומדים שקיבלו משתני הדמי לסוג המוסד באמידות כמו אלה שבלוח 1, מודל 4. האמידות נערכו בנפרד לכל שנת סיום. קבוצת הבסיס: בוגרי המכללות הציבוריות. 54

56 איור נ- 7. התשואה השנתית להשכלה גבוהה לפי מספר השנים שחלפו מסיום התואר הראשון ושנת השכר 1 )אחוזים( א. שנה מסיום התואר הראשון ב. 3 שנים מסיום התואר הראשון המכללות הפרטיות * האוניברסיטאות האחרות - אוניברסיטאות העילית^ שנת השכר ג. שנת השכר ד. 8 שנים מסיום התואר הראשון שנים מסיום התואר הראשון המכללות הפרטיות האוניברסיטאות האחרות- - אוניברסיטאות העילית- המכללות הפרטיות האוניברסיטאות האחרות אוניברסיטאות העילית שנת השכר שנת השכר המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. )1( מבוסס על האומדים שקיבל משתנה הדמי לסוג מוסד באמידות כמו אלה שבלוח 1, מודל 4. האמידות נערכו בנפרד לכל שנת שכר ומספר השנים שחלפו מאז. האיור מציג רק שנות שכר שמספר התצפיות בהן הספיק לאמידה. סמנים ריקים מציינים הבדל בלתי מובהק )בהשוואה למכללות הציבוריות( ברמה של 10%. קבוצת הבסיס: בוגרי המכללות הציבוריות. 55

57 רויא.8-נ האושתה תיתנשה ל ראות ןושאר האוושהב האושתל יבל תדועת,2,1תורגב יפל עוצקמ,דומילה )םיזוחא( יעדמ חורה תותד - יעדמ חורה הירוטסיה - יעדמ חורה תורפס - תואטיסרבינואתואטיסרבינואה תיליעהתורחאהתויטרפה תוירוביצה ת תואטיסרבינואתואטיסרבינואה תויטרפה תיליעהתורחאה תוירוביצה תואטיסרבינואתואטיסרבינואה תויטרפה תיליעהתורחאה תונמוא תולכירדא היגולויצוס תוירוביצה תואטיסרבינואתואטיסרבינואה תיליעהתורחאה תוירוביצה ת תואטיסרבינואתואטיסרבינואה תויטרפה תיליעהתורחאה תוירוביצה תויטרפה תואטיסרבינואה תואטיסרבינוא תורחאה תיליעה יעדמ הנידמה היגולוכיספ הדובע תילאיצוס תואטיסרבינואתואטיסרבינואה תיליעהתורחאהתויטרפה תוירוביצה ת תואטיסרבינואתואטיסרבינואה תויטרפה תיליעהתורחאה תוירוביצה תויטרפה תואטיסרבינואה תואטיסרבינוא תורחאה תיליעה 56

58 הלכלכ יעדמ הרבחה יללכ - להנמ םיקסע תוירוביצה תואטיסרבינואתואטיסרבינואה תיליעהתורחאה תואטיסרבינואתואטיסרבינואה תיליעהתורחאהתויטרפה תוירוביצה תואטיסרבינואתואטיסרבינואה תויטרפה תיליעהתורחאה םיטפשמ תועוצקמ רזע םייאופר הימיכ תוירוביצה תואטיסרבינואתואטיסרבינואה תיליעהתורחאה תואטיסרבינואתואטיסרבינואה תיליעהתורחאהתויטרפה תוירוביצה תואטיסרבינואתואטיסרבינואה תויטרפה תיליעהתורחאה הקיזיפ יעדמ רודכ ץראה יעדמ םייחה תוירוביצה תואטיסרבינואתואטיסרבינואה תיליעהתורחאה תואטיסרבינואתואטיסרבינואה תיליעהתורחאהתויטרפה תוירוביצה תואטיסרבינואתואטיסרבינואה תויטרפה תיליעהתורחאה 57

59 המכללות הציבוריות המכללות הפרטיות מתמטיקה הנדסת מדעי המחשב B ם a ; " 60 : 40 ^ 2jך 1 המכללות המכללות האוניברסיטאות אוניברסיטאות האוניברסיטאות אוניברסיטאות הציבוריות הפרטיות האחרות העילית האחרות העילית הנדסת חשמל מכונות * ן ם Vn 1 I : I ר : 2j המכללות הציבוריות המכללות הפרטיות האוניברסיטאות אוניברסיטאות האחרות העילית המכללות הציבוריות המכללות הפרטיות האוניברסיטאות אוניברסיטאות האחרות העילית המכללות הציבוריות הנדסת תעשייה וניהול המכללות הפרטיות האוניברסיטאות אוניברסיטאות האחרות העילית המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. ריבוע חיוור ומעריך, משולש ועיגול ריקים מציינים אומד בלתי מובהק ברמה של 10%. הסימונים השחורים מייצגים את הממוצע לסוג המוסד. לא הצגנו ערכים אם רק מוסד אחד מסוג נתון מלמד את המקצוע, ולא הצגנו את הערך הממוצע אם רק שני מוסדות מסוג נתון מלמדים את המקצוע. )1( מבוסס על אמידה כמו זו שבלוח 1 )מודל 4(, לאחר שמשתני הדמי לסוג המוסד הוחלפו במשתני דמי לאינטראקציה ביך מוסד למקצוע לימוד. קבוצת הבסיס: בעלי תעודת בגרות. האמידות נערכו רק אם לפחות 30 פרטים השלימו מדי שנה תואר ראשון במקצוע הלימוד במוסד )לכך רק ארבע המכללות הפרטיות הגדולות ביותר קיבלו ערכים(. הממוצע לסוג מוסד מבוסס על אמידה כמו זו שבלוח 1 )מודל 4(, לכל מקצוע לימוד בנפרד, כאשר בעלי תעודת בגרות משמשים קבוצת בסיס. )2( כולל שתי קבוצות: )א( בעלי תעודת בגרות שלא המשיכו לתואר אקדמי בתקופת החקירה ו-)ב( פרטים שהמשיכו ללימודים לא-אקדמיים )איך לנו מידע לגביהם(. כדי להעריך את גודל ההטיה הנובעת מהכללת קבוצה )ב( ערכנו עיבודים על סמך מפקד 2008 )קובץ p( u f בנוגע לפרטים שמלאו להם במועד המפקד והם לא למדו אז. מצאנו כי קבוצה )ב( מהווה כשליש מתוך שתי הקבוצות. משוואת שכר מלמדת כי החברים בקבוצה )ב( השתכרו בשנה כעשירית יותר מהחברים בקבוצה )א(. על יסוד זאת ניתך להעריך שהפערים באיורים גבוהים בעד 3% מאלו שהיו מתקבלים לו כללנו בקבוצת הבסיס רק בעלי תעודת בגרות. 58

60 איור נ- 9. התשואה השנתית להשכלה גבוהה לפי מקצוע הלימוד 1 בהשוואה לכלכלה 2, )אחוזים( מ ד עי ה מ ח ש ב הנ ד ס ת הנ ד ס ת הנ ד ס ת הנ ד ס ה הנ ד ס ה הנ ד ס ה ח ש מ ל ת ע שיי ה מ פונו ת אז ר ח י ת פי מי ת ביו לוגי ת וני הו ל מ ת מ טי ק ה מנ ה ל ע ס קי ם פיזי ק ה ח ש בונ או ת מ ק צו עו ת עז ר ר פו איי ם לפני פי קו ח על מ א פייני ם אי שיי ם א ח רי פי קו ח על מ א פייני ם אי שיי ם כי מי ה מ ש פ טי ם מ ד ע ה מ דינ ה מ ד עי ה ח ב ר ה - מ ד עי ה חיי ם א ח ר מ ד עי כ דו ר ה א ר ץ סו ציו לוגי ה ע בו ד ה סו צי א לי ת א ד ר י כ לו ת מ ד עי ה רו ח - ד תו ת ח ק ל או ת מ ד עי מ ד עי עי צו ב ה רו ח - ה רו ח - ס פ רו ת הי ס טו רי ה פ סי כו לוגי ה או מ נו ת I המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. כל הפרשי השכר לאחר הפיקוח מובהקים ברמה של 1%, למעט במתמטיקה: במקרה זה הם מובהקים ברמה של 10%. )1( מקצוע הלימוד הראשי. האיור מציג מקצועות אם לפחות 30 פרטים השלימו בהם תואר ראשון או שני מדי שנה. )2( לפני הפיקוח - האומדים שמשתני הדמי למקצועות הלימוד קיבלו באמידה של השכר השנתי כפונקציה של משתני דמי אלה ושל משתני דמי לשנות השכר; אחרי הפיקוח -האומדים שמשתני הדמי למקצועות הלימוד קיבלו בלוח 1, מודל 4. 59

61 איור נ- 10. התשואה השנתית לבוגרי התואר הראשון 1 לפי מקצוע הלימוד 2, )אחוזים( על סמך האמידות הדו-שלביות 3 המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. * קבוצת הבסיס: המכללות הפרטיות, ** קבוצת הבסיס: האוניברסיטאות האחרות. ריבוע חיוור ומעוין ומשולש ריקים מציינים אומד בלתי מובהק ברמה של 10%. )1( כולל פרטים שלמדו לתואר שני בשנים מאוחרות משנת השכר )וגם לא למדו במהלכה(. קבוצת הבסיס: בוגרי המכללות הציבוריות. )2( מקצוע הלימוד הראשי. האיור מציג מקצועות בסוג מוסד מסוים אם התקיימו שני התנאים הבאים: א( המקצוע נלמד במוסדות משני סוגים לפחות, ובכל אחד מהם השלימו את התואר הראשון לפחות 30 פרטים מדי שנה; ב( למשתני הזמינות במשוואת השלב הראשון )משוואה 2( יש יחד ערך Deviance גדול מ- 40. )3( מבוסס על האומדים שמשתני העזר לסוגי המוסדות קיבלו במשוואות השלב השני )משוואה 3 (. לכל מקצוע משוואה נפרדת. 60

62 איור נ- 11. התפלגות האחוזון של הציון הפסיכומטרי בקרב פרטים שהשלימו תואר ראשון באוניברסיטה ונרשמו לאוניברסיטאות משני הסוגים )אחוזים( 30 האוניברסיטאות האחרות אוניברסיטאות העילית י ^' / _? / _ ^ / y?ר *./ 'י / y y?י ^ < y _./ ( ^ V/ y י / - W / W y /. ' / y & v? ^ y _ / < y / * W <ox S v 1 ^ לו? ר S ' ל 0 לי?4 לד לו לי S S 4 ל» ל 1 האחוזון של הציון בבחינה הפסיכומטרית המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. ^ 61

63 י איור נ- 12. מבחר ממאפייניהם הדמוגרפיים-חברתיים-כלכליים של הפרטים שהשלימו תואר ראשון באוניברסיטה ונרשמו לאוניברסיטאות משני הסוגים, יחסית לסף הקבלה לחוגים באוניברסיטאות העילית 1 הגיל 2 )שנים( גברים )שיעור, אחוזים( יהודים )שיעור, אחוזים( סף הקבלה לחוג סף הקבלה לחוג סף הקב. ל לה לחוג - 1 ' /> 0 / המרחק מסף הקבלה לחוג )במונחי סטיות תקן( המרחק מסף הקבלה לחוג )במונחי סטיות תקן( המרחק מסף הקבלה לחוג )במונחי סטיות תקן( שנות הלימוד של האם סף הקבלה לחוג " - שנות הלימוד של האב סף הקבלה לחוג אחוזון ההכנסה של ההורים 3 סף הקבלה לחוג , "!,, 2 פ _.! המרחק מסף הקבלה לחוג )במונחי סטיות תקן( המרחק מסף הקבלה לחוג )במונחי סטיות תקן( המרחק מסף הקבלה לחוג )במונחי סטיות תקן( 1 האחוזון של ממוצע הבגרות 4 האחוזון של הציון הפסיכומטרי לוג השכר השנתי סף הקב לה לחוג......סף הקב לה לחוג סף הקבלה לחוג * «o. J < יי * המרחק מסף הקבלה לחוג )במונחי סטיות תקן( המרחק מסף הקבלה לחוג )במונחי סטיות תקן( המרחק מסף הקבלה לחוג )במונחי סטיות תקן( + a3aijkt vijkt x = f:smt a0 + - a1aijkt S-t ff) + a2f(sijkt + sit - 1 המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. )1( הקווים הרציפים נגזרים מהאומדים של המשוואה הבאה: +, a3aijkt x f(sijkt - + s כאשר Y מייצג את המאפיין הדמוגרפי-חברתי-כלכלי ויתר המשתנים זהים לאלה שבמשוואה 4. הקווים המרוסקים מייצגים רווחי סמך של 95%. )2( הגיל בעת ההרשמה לתואר ראשון. )3( ההכנסה השנתית ברוטו שההורים קיבלו מעבודה שכירה ועצמאית כאשר מלאו לילדם )בוגר המוסד להשכלה גבוהה( 24. האחוזון חושב לפי קבוצת הגיל של האב ולכל שנה בנפרד )על מנת להביא בחשבון את התפתחות ההכנסה במשך מחזור החיים(. )4( הממוצע של אחוזוני הציונים במקצועות לכל שנת בחינה בנפרד )על מנת להתחשב בעובדה שאי-אפשר להשוות בין שנים(, משוקלל לפי מספר יחידות הלימוד בכל מקצוע. 62

64 איור נ- 13. התשואה השעתית להשכלה גבוהה לפי מקצוע הלימוד 1 2 בהשוואה לכלכלה, 2008 )אחוזים( I לפני פיקוח על מאפיינים אי שיים אחרי פיקוח על מאפיינים אי שיים הנדסת חשמל מדעי המחשב הנדסת תעשייה וני הול הנדסת פיזיקה מכונו ת הנדסה כימית* הנדסה אזרחיות הנדסה ביו-רפואי ת* מתמטיקה* מ קצועו ת עזר רפואייכל' מנהל עסקים'' כימיה'' חקלאות'' ח שבונאות מדעי החברה - אחר מדעי החיים מדעי עיצוב מדעי הרוח - ספרות הרוח סוציולוגיה משפטים ד תו ת עבודה סוציאלית מדע המדינה או מנו ת מדעי הרוח - היסטוריה מדעי כדור הארץ אדריכלו ת פסיכולוגיה I-- 20 המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. A הפרש השכר לאחר פיקוח אינו מובהק ברמה של 10%. )1( מקצוע הלימוד הראשי. האיור מציג מקצועות רק אם 50 פרטים לפחות השלימו בהם תואר ראשון או שני. )2( לפני הפיקוח - האומדים שמשתני הדמי למקצועות קיבלו באמידת השכר השעתי כפונקציה של משתני הדמי; אחרי הפיקוח -האומדים שמשתני הדמי למקצועות הלימוד קיבלו בלוח 7 )טור הסה כ(. 63

65 רשימת המאמרים בסדרה ט. סוחוי, נ. פרסמן - מידע מקדים בציפיות המעסיקים נ. זוסמן, ר. פריש - ההשפעה הסיבתית של סביבת גידול ההורים והשכלתם על השכלת ילדיהם R. Frish and N. Zussman - The Causal Effect of Parents' Childhood Environment and Education on Their Children's Education. ו. נגר - האיתנות הפיננסית של המגזר העסקי הריאלי וסיכוני האשראי במערכת.הבנקאית בישראל E. Argov - The Choice of a Foreign Price Measure in a Bayesian Estimated New-Keynesian Model for Israel. א. ארגוב - בחירת מצרף מחירי חו ל במסגרת אמידה בייסיאנית של מודל ניאו -.קיינסיאני למשק הישראלי.ג. נבון - גלישת הון אנושי במקום העבודה: גיוון כוח העבודה ופריון G. Navon - Human Capital Spillovers in the Workplace: Labor Diversity and Productivity. T. Suhoy - Query Indices and a 2008 Downturn: Israeli Data. J. Djivre and Y. Menashe - Testing for Constant Returns to Scale and Perfect Competition in the Israeli Economy, מדדים לאינפלצית הליבה בישראל. S. Ribon - Core Inflation Indices for Israel ס. ריבון י. מזר - בחינת מבנה השכר במגזר הציבורי והפרטי והמיון העצמי של עובדים שעברו ביניהם, בשנים 1995 עד השפעת הסדרי החיסכון לגיל פרישה בישראל על התחלקות ההכנסות. A. Brender - Distributive Effects of Israel's Pension System ע. ברנדר דפוסי ההשתתפות של ערביי ישראל בשוק העבודה. ע. ישיב, נ. )קלינר( קסיר ג. נבון, ר. פריש - השפעת החוק ידוד השקעות הון בתעשייה על התוצר, התעסוקה וההשקעה: ניתוח אמפירי בנתוני מיקרו. R. Frish and G. Navon - The Effect of Israel s Encouragement of Capital Investments in Industry Law on Product, Employment, and Investment: an Empirical Analysis of Micro Data

66 א. טולידנו, נ. זוסמן, ר. פריש, ד. גוטליב - השפעת גובה קצבאות הילדים על פריון הילודה E. Toledano, R. Frish, N. Zussman, and D. Gottlieb - The Effect of Child Allowances on Fertility ד. נתן - שדרוג המודלים הגוזרים תחזית התפלגות בשער החליפין. D. Nathan - An Upgrade of the Models Used To Forecast the Distribution of the Exchange Rate. A. Sorezcky - Real Effects of Financial Signals and Surprises א. שורצקי - השפעות ריאליות של איתותים פיננסיים והפתעות פיננסיות שרייבר ב. - שער החליפין שקל\דולר: פירוק לרכיב גלובלי ולרכיב מקומי. B. Z. Schreiber - Decomposition of the ILS/USD Exchange Rate into.global and Local Components E. Azoulay and S. Ribon - A Basic Structural VAR of Monetary Policy in Israel Using Monthly Frequency Data א. אזולאי, ס. ריבון - מודל VAR מבני בסיסי בתדירות חודשית למדיניות המוניטרית בישראל נ. זוסמן, ש. צור - תרומתו של חינוך תיכוני מקצועי ומת עיוני להשכלה ולהצלחה בשוק העבודה. S. Tsur and N. Zussman - The Contribution of Vocational High School Studies to Educational Achievement and Success in the Labor Market. י. לביא, י. מנשה - הקשרים ארוכי וקצרי הטווח של ההשקעה בסקטור העסקי בישראל Y. Menashe and Y. Lavi - The Long- and Short-Term Factors Affecting Investment in Israel's Business-Sector, השפעת המדיניות הפיסקלית ורכיביה על התוצר בישראל. Y. Mazar - The Effect of Fiscal Policy and its Components on GDP in Israel י. מזר פ. דובמן - מחזורי המיתון בישראל וזעזועים פיננסיים ומקרו-כלכליים - עיתוים.ועצמתם P. Dovman - Business Cycles in Israel and Macroeconomic Crises Their Duration and Severity

67 T. Suhoy - Monthly Assessments of Private Consumption. א. שורצקי - האם בנק ישראל השפיע על שער החליפין? A. Sorezcky - Did the Bank of Israel Influence the Exchange Rate? Y. Djivre and Y. Yakhin - A Constrained Dynamic Model for Macroeconomic Projection in Israel י. ג יברה, י. יכין - מגבלות מבניות במודל דינמי לחיזוי מקרו-כלכלי בישראל. י. מזר, נ. מיכלסון - פערי השכר בין גברים לנשים במינהל הציבורי בישראל - ניתוח בעזרת נתוני חתך ופאנל. Y. Mazar and N. Michelson - The Wage Differentials between Men and Women in Public Administration in Israel - An Analysis Based on Cross Sectional and Panel Data. A. Friedman and Z. Hercowitz - A Real Model of the Israeli Economy מ. גראם - תגמול המנכ לים בחברות ציבוריות. M. Graham - CEO Compensation at Publicly Traded Companies א. אזולאי, ר. שהרבני - רמת המינוף בחברות בורסאיות והקשר בינה לבין גורמים כלכליים שונים E. Azoulay and R. Shahrabani - The Level of Leverage in Quoted Companies and Its Relation to Various Economic Factors. G. Dafnai and J. Sidi - Nowcasting Israel GDP Using High Frequency Macroeconomic Disaggregates. ג. דפנאי, יהונתן סידי - אומדן מוקדם לתמ ג הרבעוני של ישראל באמצעות נתונים כלכליים בתדירות גבוהה א. טולידנו, נ. זוסמן, ר. פריש, ד. גוטליב - הכנסה משפחתית ומשקל יילודים. E. Toledano, N. Zussman, R. Frish and D. Gottleib - Family Income and Birth Weight נ. בלס, נ. זוסמן, ש. צור - תקצוב החינוך היסודי N. Blass, S. Tsur and N. Zussman - The Allocation of Teachers' Working Hours in Primary Education,

68 - מודל לחיזוי התוצר ורכיביו בטווח הקצר. T. Krief - A Nowcasting Model for GDP and its Components ת. קריאף W. Nagar - Persistent Undershooting of the Inflation Target During Disinflation in Israel: Inflation Avoidance Preferences or a Hidden Target? ו. נגר - החטאת יעד האינפלציה מלמטה בתהליך הדיסאינפלציה בישראל: אסימטריה או יעד סמוי? R. Stein - Estimating the Expected Natural Interest Rate Using Affine Term-Structure Models: The Case of Israel. ר. שטיין - אמידת הריבית הריאלית הטבעית בעזרת מודל אפייני קום תשואות: המקרה של ישראל ר. שהרבני, י. מנשה - שוק בתי המלון בישראל. R. Sharabani and Y. Menashe - The Hotel Market in Israel ע. ברנדר - השנה הראשונה להפעלת הסדר פנסיית החובה:.פוטנציאליות על היצע העבודה הציות להסדר והשלכות A. Brender - First Year of the Mandatory Pension Arrangement: Compliance with the Arrangement as an Indication of its Potential Implications for Labor Supply פ. דובמן, י. יכין, ס. ריבון - שוק הדיור בישראל : האם התפתחה בועה במחירי הדירות? P. Dovman, S. Ribon and Y. Yakhin - The Housing Market in Israel : Are Housing Prices a Bubble? N. Steinberg and Y. Porath - Chasing Their Tails: Inflow Momentum and Yield Chasing among Provident Fund Investors in Israel. נ. שטינברג, י. פורת - רודפים אחר זנבם: רדיפת תשואות ומומנטום בצבירות בקרב המשקיעים בקופות הגמל בישראל. L. Gallo - Export and Productivity - Evidence From Israel ל. גאלו - על הקשר שבין פריון ליצואנות - ממצאים מישראל. י. גמרסני - השפעת רפורמת עושי השוק על רמת הנזילות בשוק איגרות החוב הממשלתיות השקליות. I. Gamrasni - The Effect of the 2006 Market Makers Reform on the Liquidity of Local-Currency Unindexed Israeli Government Bonds in the Secondary Market

69 ד. אלקיים, א. בנימיני - ניכוי עונתיות של האינפלציה במדד המחירים לצרכן בישראל H. Etkes - The Impact of Employment in Israel on the Palestinian Labor Force. ח. אטקס - ההשפעה של התעסוקה בישראל על כוח העבודה הפלסטיני. S. Ribon - The Effect of Monetary Policy on Inflation: A Factor Augmented VAR Approach using disaggregated data ס. ריבון - השפעת המדיניות המוניטרית על האינפלציה:.FAVAR ניתוח נתונים באמצעות א. ססי-ברודסקי.מבני - הערכת סיכון חדלות הפירעון של חברות בישראל באמצעות מודל A. Sasi-Brodesky - Assessing Default Risk of Israeli Companies Using a Structural Model י. מזר, א. פלד שכר המינימום, התפלגות השכר ופער השכר המגדרי בישראל Y. Mazar and O. Peled - The Minimum Wage, Wage Distribution and the Gender Wage Gap in Israel נ. מיכלסון - השפעת החוזים האישיים במינהל הציבורי בישראל על משך השירות. N. Michelson - The Effect of Personal Contracts in Public Administration in Israel on Length of Service. נ. בלס, נ. זוסמן, ש. צור - מה למדת בבית הספר, ילד מתוק שלי? על השימושים בשעות עבודתם של כוחות ההוראה בבתי הספר היסודיים א. זוסמן, נ. זוסמן, ס. מיעארי - הגבלת תעסוקה ואלימות פוליטית בסכסוך הישראלי-פלסטיני S. Miaari, A. Zussman and N. Zussman - Employment Restrictions and Political Violence in the Israeli-Palestinian Conflict ע. ישיב, נ. )קלינר( קסיר - נשים ערביות בשוק העבודה בישראל: מדיניות. מאפיינים וצעדי E. Yashiv and N. K. (Kaliner) - Arab Women in the Israeli Labor Market: Characteristics and Policy Proposals. E. Argov, E. Barnea, A. Binyamini, E. Borenstein, D. Elkayam and I. Rozenshtrom - MOISE: A DSGE Model for the Israeli Economy

70 E. Argov, A. Binyamini, E. Borenstein and I. Rozenshtrom - Ex-Post Evaluation of Monetary Policy ישורון ג. - יום לימודים ארוך והיצע עבודה של אמהות. G. Yeshurun - A Long School Day and Mothers' Labor Supply י. מזר, ה. מאיה - המדיניות הפיסקאלית והחשבון השוטף. Y. Mazar and M. Haran - Fiscal Policy and the Current Account טרור ומשקל ילודים. E. Toledano and N. Zussman - Terror and Birth Weight נ. זוסמן, א. טולידנו A. Binyamini and T. Larom - Encouraging Participation in a Labor Market with Search and Matching Frictions א. שחר - עלות הטיפול בילדים בגיל הרך והשפעתה על היצע העבודה של נשים. E. Shachar -The Effect of Childcare Cost on the Labor Supply of Mothers with Young Children ג. נבון, ד. צ רניחובסקי - ההוצאה הפרטית לשירותי רפואה, התפלגות ההכנסות ועוני.בישראל G. Navon and D. Chernichovsky - Private Expenditure on Healthcare, Income Distribution, and Poverty in Israel. Z. Naor - Heterogeneous Discount Factor, Education Subsidy, and Inequality נאור ז. - הטרוגניות בשיעור העדפת הזמן, סובסידיה להשכלה ואי שוויון. H. Zalkinder - Measuring Stress and Risks to the Financial System in Israel on a Radar Chart י. סעדון, מ גראם - מדד משולב למעקב אחר השווקים הפיננסיים בישראל. Y. Saadon and M. Graham - A Composite Index for Tracking Financial Markets in Israel. A. Binyamini - Labor Market Frictions and Optimal Monetary Policy. E. Borenstein and D. Elkayam - The equity premium in a small open economy, and an application to Israel

71 D. Elkayam and A. Ilek - Estimating the NAIRU for Israel, Y. Yakhin and N. Presman - A Flow-Accounting Model of the Labor Market: An Application to Israel י. יכין, נ. פרסמן - מודל של חשבונאות זרמים לשוק העבודה: יישום עבור ישראל מ. קהן, ס. ריבון - השפעת מחירי הדירות והשכירות על הצריכה הפרטית בישראל - בחינה באמצעות נתונים מיקרו-כלכליים M. Kahn and S. Ribon - The Effect of Home and Rent Prices on Private Consumption in Israel A Micro Data Analysis. S. Ribon and D. Sayag - Price Setting Behavior in Israel - An Empirical Analysis Using Microdata ס. ריבון, ד. סייג - קביעת מחירים בישראל.מיקרו - בחינה אמפירית באמצעות נתוני ד. פליקר - שקלול תחזית בנק ישראל למדד המחירים לצרכן - מודל מאחד D. Orpaig (Flikier) - The Weighting of the Bank of Israel CPI Forecast a Unified Model. O. Sade, R. Stein and Z. Wiener - Israeli Treasury Auction Reform א. שדה, ר. שטיין, צ וינר - רפורמת מכרזי האג ח הממשלתיות. D. Elkayam and A. Ilek- Estimating the NAIRU using both the Phillips and the Beveridge curves A. Ilek and G. Segal - Optimal monetary policy under heterogeneous beliefs of the central bank and the public מדיניות הממשלה ביחס להורים צעירים. ע. ברנדר, מ. סטרבצ ינסקי A. Brender and M. Strawczynski - Government Support for Young Families in Israel. - התפתחות השכר במגזר הציבורי והקשרים בינו לבין השכר במגזר הפרטי. Y. Mazar - The Development of Wages in the Public Sector and their Correlation with Wages in the Private Sector. י. מזר הגורמים לונות דרכים בכבישים בין-עירוניים ל. בראון, בישראל. נ. זוסמן. ר. שהרבני

72 ר. שהרבני - השפעת הטרור, התדמית ומשתנים כלכליים על ביקורי תיירים מסוגים שונים בישראל. H. Etkes - Do Monthly Labor Force Surveys Affect Interviewees Labor Market Behavior? Evidence from Israel s Transition from Quarterly to Monthly Surveys. ח. אטקס - האם תדירות הראיונות לסקר כוח האדם משפיעה על התנהגות המרואיינים בכוח העבודה? עדויות מהמעבר של הלמ ס מסקר רבעוני לסקר חודש נ. בלס, נ. זוסמן, ש. צור הביניים. - סגרגציה של תלמידים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות N. Blass, S. Tsur and N. Zussman - Segregation of students in primary and middle schools ע. ברנדר, ע. פוליצר - ההשפעה של שינויים בשיעורי המס על גביית המסים בישראל A. Brender and E. Politzer - The Effect of Legislated Tax Changes on Tax Revenues in Israel נ. זוסמן, ד. סייג - התחלקות הסיוע בשכר דירה בין שוכרים למשכירים: המקרה של סטודנטים במרכז ירושלים. D. Sayag and N. Zussman - The Distribution of Rental Assistance Between Tenants and Landlords: The Case of Students in Central Jerusalem. ע. ברנדר, ס. ריבון - השפעתן של המדיניות הפיסקלית והמוניטרית בישראל, ושל הכלכלה הגלובלית, על התשואות הריאליות של האג ח הממשלתיות בישראל: בחינה מחודשת לאחר עשור. A. Brender and S. Ribon -The Effect of Fiscal and Monetary Policies and the Global Economy on Real Yields of Israel Government Bonds כיצד משפיע איזור המגורים? ס. ריבון - אינפלציה אישית למשק הבית ד. אורפייג - ערוצי התמסורת משער החליפין למדד המחירים לצרכן: מבט ענפי על הרכיב הסחיר במדד. : I. Caspi - Testing for a Housing Bubble at the National and Regional Level The Case of Israel ר. שטיין - ההשפעות של מיסוי רווחי ההון על תמחור הנכסים הפיננסיים R. Stein - The Effects of Taxation of Capital Gains on the Pricing of Financial Assets

73 E. Barnea and Y. Menashe - Banks Strategies and Credit Spreads as Leading Indicators for the Real Business Cycles Fluctuations ב. ליאור - מדיניות פעילה בשוק העבודה: השפעת התכנית מעגלי תעסוקה על קבלת גמלאות ר. פריש - משברי מטבע ושער החליפין הריאלי. R. Frish - Currency Crises and Real Exchange Rate Depreciation א. פראנד זנד, ו. לביא - על מקורות הפערים המגדריים בהון אנושי: ההשלכות של הטיות סטריאוטיפיות של מורים בטווח הקצר ובטווח הארוך. V. Lavy and E. Sand - On the Origins of Gender Gaps in Human Capital: Short and Long Term Consequences of Teachers Biases. ר. פריש - שער החליפין הריאלי בטווח הארוך והבינוני. R. Frish - The Real Exchange Rate in the Long Term. A. Mantzura and B. Schrieber - Carry trade attractiveness: A time-varying currency risk premium approach. נ. בלס, נ. זוסמן, ש. צור - מעורבותן של הרשויות המקומיות במימון שעות העבודה של כוחות ההוראה בחינוך היסודי והשפעתה על ההעדפה המתקנת בחינוך הממלכתי- עברי. א. כספי, מ. גראם - מבחן לבועה במחירי המניות כאשר חלוקת הדיווידנד אינה רציפה: יישום על שוק המניות הישראלי. I. Caspi and M Graham - Testing for Bubbles in Stock Markets. ט. באסקרן, ס. בלס, ע. ברנדר, י. ריינגוורץ - ביזור הכנסות, פיקוח ממשלתי וכלכלת בחירות: לקחים מהשלטון המקומי בישראל נ. בן טובים - אמידת גמישות הביקוש לדירות ביחס למחיר בישראל. E. Borenstein, and D. Elkayam - Financial Distress and Unconventional Monetary Policy in Financially Open Economies. ש. אפק, נ שטינברג - החשיפה לחו ל של החברות הציבוריות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. S. Afek and N. Steinberg - The Foreign Exposure of Public Companies Traded on the Tel Aviv Stock Exchange

74 א. דניאלי - מחזורים פיננסיים וריאליים בישראל על פי גישתם Borio^.et al. ר. שטיין - בחינת שוק ריביות הסמן בישראל שוק התלבור ומת שוק המק ם. R. Stein - Review of the Reference Rate in Israel: Telbor and Makam Markets. N. Sussmana and O. Zoharb - Has Inflation Targeting Become Less Credible? Oil Prices, Global Aggregate Demand and Inflation Expectations during the Global Financial Crisis השפעת ד. ג נסוב, א. דה-מלאך, מחירי הדירות בישראל. זוסמן נ. זוסמן, א. קרבה לאתרים סלולריים על E. Demalach, D. Genesove A. Zussman and N Zussman - The Effect of Proximity to Cellular Sites on Housing Prices in Israel התפתחות ההשכלה בישראל ותרומתה לצמיחה ארוכת הטווח. E. Argov - The Development of Education in Israel and its Contribution to Long-Term Growth Discussion Paper א. ארגוב S. Tsur - Liquidity Constraints and Human Capital: The Impact of Welfare Policy on Arab Families in Israel. G. Segal - Interest Rate in the Objective Function of the Central Bank and Monetary Policy Design. N. Tzur-Ilan - The Effect of Credit Constraints on Housing Choices: The Case of LTV limit. A. Barak - The private consumption function in Israel. א. ברק - פונקציית הצריכה הפרטית בישראל. S. Ribon - Why the Bank of Israel Intervenes in the Foreign Exchange Market, and What Happens to the Exchange Rate א. גביוס, אסתר חן, נ. - דיווידנדים מרווחים בלתי ממומשים והסיכון לחדלות פירעון. שטינברג E. Chen, I. Gavious and N. Steinberg - Dividends from Unrealized Earnings and Default Risk

75 A. Ilek and I. Rozenshtrom - The Term Premium in a Small Open Economy: A Micro-Founded Approach A Sasi-Brodesky - Recovery Rates in the Israeli Corporate Bond Market ג. כהן, קובץ - אמידת ההשפעה של המדיניות המוניטרית על היצע האשראי.באמצעות גישה חדשה לזיהוי ערוץ מאזן החברות D. Orfaig - A Structural VAR Model for Estimating the Link between Monetary Policy and Home Prices in Israel. M. Haran Rosen and O. Sade - Does Financial Regulation Unintentionally Ignore Less Privileged Populations? The Investigation of a Regulatory Fintech Advancement, Objective and Subjective Financial Literacy. מ. הרן רוזן, א שדה - האם הרגולציה הפיננסית מתעלמת בלא כוונה מאוכלוסיות מוחלשות? בחינה של הקשר בין הטמעת רגולציה בעזרת כלים דיגיטליים לבין אוריינות פיננסית אובייקטיבית וסובייקטיבית א. דה מלאך, נ. זוסמן - בטווח הקצר והארוך. השפעת החינוך המקצועי במגזר הערבי על משתני תוצאה E. Demalach and N. Zussman - The Effect of Vocational Education on Short- and Long-Term Outcomes of Students: Evidence from the Arab Education System in Israel סוחוי ט. - תחזית ארוכת טווח לגבי התפלגותם של ביקושי השיא השעתיים לחשמל ל. גאלו - תחזית ארוכת טווח לביקוש לחשמל במשק הישראלי. ס. איגדלוב, נ. זוסמן, ר. פריש - תגובת השכר רפורמת המס שנערכה בישראל ב להפחתה בשיעורי מס ההכנסה: S. Igdalov, R. Frish and N. Zussman - The Wage Response to a Reduction in Income Tax Rates: The Tax Reform in Israel י. מזר - ובתשואה. PIAAC ההבדלים בין שהמיומנויות המגזרים הציבורי והפרטי במיומנויות העובדים המשכילים משיאות לשכר, והקשר בין שני המשתנים: עדויות מסקרי Y. Mazar - Differences in Skill Levels of Educated Workers between the Public and Private Sectors, the Return to Skills and the Connection between them: Evidence from the PIAAC Surveys רקטות: השפעותיו של איום טרור על שוק הדיור י. אלסטר, א. זוסמן, נ. זוסמן

76 - להיענות או לא להיענות? מ. גראם-רוזן, נ. מיכלסון שיקולים במתן ביטוח אשראי I. Caspi, A. Friedman and S. Ribon - The Immediate Impact and Persistent Effect of FX Purchases on the Exchange Rate. D. Elkayam and G Segal - Estimated Natural Rate of Interest in an Open Economy: The Case of Israel. א. קז, ר. שטיין - האסטרטגיות שנוקטים מחוללי הציטוטים בבורסה לניירות ערך בתל אביב והקשר בינן לבין מדדים לאיכות המסחר י. מזר, י. ריינגוורץ - השפעת גובה קצבאות הילדים על היצע העבודה: עדויות מתחילת שנות ה Y. Mazar and Y. Reingewertz - The Effect of Child Allowances on Labor Supply Evidence from Israel N. B. Itzhak The Effect of Terrorism on Housing Rental Prices: Evidence from Jerusalem ר. פריש, י. פולק - השפעת זעזועים בתנאי הסחר על התוצר ועל שער החליפין הריאלי י. סעדון, מ. רוזנבוים, ב, שרייבר, בשיתוף יפעת מחקרי מדיה - רוב מהומה על לא מאומה? השפעת התקשורת המודפסת על שוק המניות בישראל M. Rosenboim, Y. Saadon, B. Z. Schreiberc - Much Ado about Nothing? The Effect of Print Media Tone on Stock Indices K. Kosenko and N. Michelson - It Takes More than Two to Tango: Understanding the Dynamics behind Multiple Bank Lending and its Implications. N. Tzur-Ilan - LTV Limits and Borrower Risk ל. אחדות, א. גוטמן, נ זוסמן, ע. ליפינר, - הנרכשת באוניברסיטאות ובמכללות. מעין ע. התשואה במונחי שכר להשכלה

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

57 פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס* תקציר פער השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה הו

57 פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס* תקציר פער השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה הו 57 פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס* תקציר פער השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה הוא נושא נחקר ומדובר מאוד. יש הטוענים כי הפערים בשכר

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ממצאי הערכה עיקריים אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ל- 2020 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 מיצוי משאבי הסביבה והידע חיזוק החוסן הקהילתי "עיר חכמה" חיזוק הקהילתיות קידום

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E720ECF7F8EF20E2F0E3E9F85FF1E5F4E95F >

<4D F736F F D20E3E5E720ECF7F8EF20E2F0E3E9F85FF1E5F4E95F > דו"ח מחקר נגישות להשכלה גבוהה בקרב צעירים מהפריפריה החברתית בישראל מאת יריב פניגר, חנה איילון, עודד מקדוסי הדו"ח מוגש לקרן גנדיר מארס 2013 * * ד"ר יריב פניגר, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב;

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

מגמות בשיעורי תעסוקה

מגמות בשיעורי תעסוקה מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מדיניות ניירות סדרת מגמות בשוק העבודה: פערים בשיעורי התעסוקה ובשכר איל קמחי נייר מדיניות מס' 1021.07 LABOR MARKET TRENDS: EMPLOYMENT RATE AND WAGE DISPARITIES Ayal

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1>

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1> 66-89 ד"ר דרורה קרוטקין אקונומטריקה למתקדמים א' תרגיל מס' 2 תרגיל חזרה על הפלטים.SPSS ו- GRETL, EVIEWS, STATA ) פלט (STATA שאלה נסמן: - q תפוקה k הון - l עבודה generate float lq= log(q) generate float

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

PO צבי שיר-עברית

PO צבי שיר-עברית בנק ישראל חטיבת המחקר הפרדה מגדרית בבתיספר יסודיים ממלכתייםדתיים צבי שיר* ניירות תקופתיים 4.6 דצמבר 4 בנק ישראל, http://www.boi.org.il *עבודה זו נעשתה בהנחיתו הצמודה של נעם זוסמן. תודתי נתונה לחגי אטקס,

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

שילוב בדואים בהשכלה גבוהה הערכת הפיילוט "שער לאקדמיה" במכללה האקדמית ספיר דגנית לוי פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי דוח זה נכתב במסגרת הערכת התוכנית להרחבת נגי

שילוב בדואים בהשכלה גבוהה הערכת הפיילוט שער לאקדמיה במכללה האקדמית ספיר דגנית לוי פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי דוח זה נכתב במסגרת הערכת התוכנית להרחבת נגי שילוב בדואים בהשכלה גבוהה הערכת הפיילוט "שער לאקדמיה" במכללה האקדמית ספיר דגנית לוי פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי דוח זה נכתב במסגרת הערכת התוכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לערבים, דרוזים וצ'רקסים המחקר הוזמן

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

Microsoft Word - pw59.doc

Microsoft Word - pw59.doc סדרת ניירות עבודה WORKING PAPER SERIES מס' No. 59 זמן הדיווח על נישואין של ישראלים שנערכו בחו"ל Time Required for Notification of Marriages of Israelis Performed Abroad שלמה נהיר* Shlomo Nahir* אדר א תשע"א,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים נחום בלס נייר מדיניות מס' ירושלים, אלול תשע"ז, ספטמבר 2017

ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים נחום בלס נייר מדיניות מס' ירושלים, אלול תשעז, ספטמבר 2017 ההישגים הלימודיים של תלמידים ערבים נחום בלס נייר מדיניות מס' 04.2017 ירושלים, אלול תשע"ז, ספטמבר 2017 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מרכז טאוב נוסד ב- 1982 ביוזמתם של הרברט מ' סינגר, הנרי טאוב

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 מבוא למדעי המחשב 2019 תרגול 5 מחרוזות, חתימות ורקורסיה מחרוזות רצף של תווים רקורסיה קריאה של מתודה לעצמה באופן ישיר או עקיף ראינו בהרצאה מחרוזות: תווים, חתימות: העמסה- String,הצהרה, overloading אתחול רקורסיה:

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

בשיתוף משרד החינוך אגף שח"ר, משה"ח במחוזות דרום, י-ם, ת"א, והמנהל לחינוך הדרוזי והצ'רקסי תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט מסלול עיוני מואץ ושינו

בשיתוף משרד החינוך אגף שחר, משהח במחוזות דרום, י-ם, תא, והמנהל לחינוך הדרוזי והצ'רקסי תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט מסלול עיוני מואץ ושינו תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט מסלול עיוני מואץ ושינוי מבני צומח להגברת הצלחה לימודית ולמניעת נשירה בבתי ספר תיכוניים נוער בסיכון- תלמידים שבכיתה ט' טרם התכנית, היו בעלי ההישגים הנמוכים בשכבה,

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד