מצגת לשוק ההון - רבעון שלישי 2018

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מצגת לשוק ההון - רבעון שלישי 2018"

תמליל

1 מצגת לשוק ההון - רבעון שלישי 2018

2 אודות גב- םי חברת גב-ים לקרקעות בע מ היא חברה בת של נכסים ובניין מקבוצת IDB )המחזיקה כ- 51.7% מהון המניות( חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בת א. נכללת במדד ת א 90. דירוג אג ח AA )מעלות( Aa2 )מדרוג( שווי נדל"ן להשקעה מיליארד )90% לא משועבד( שווי החברה כ- 3.5 מיליארד ש ח )נכון 14/11/2018( הון עצמי המיוחס לבעלי המניות: כ- 2.4 מיליארד מכפיל הון: 1.5 2

3 נכסים מניבים - פריסה, מגוון והמשך הצמיחה 899,000 מ"ר להשכרה )כולל כ- 232,000 מ"ר חניונים( בשיעור תפוסה של 98% 194,000 מ"ר בשלבי רישוי, תכנון והקמה, חלק החברה במאוחד מתוך סה"כ כ- 270,000 מ"ר 453,000 עפולה עפולה טירת כרמל פארק מתם קיסריה חיפה ראש העין הרצליה תל אביב חולון מודיעין מ"ר זכויות בנייה זמינות )שטחים עיקריים( 160,000 מ"ר תב"עות בתהליך, חלק החברה במאוחד מתוך סה"כ 250,000 מ"ר רחובות באר יעקב יבנה לוד ירושלים באר שבע פארקי היי-טק ומרכזי תעשייה ולוגיסטיקה ערים נס ציונה

4 שווי נכסים מניבים שווי נכסים מניבים: 5,628 מיליוני ש"ח היי-טק ומשרדים 4,123 "ח מסחר לוגיסטיקה ותעשייה מיליוני ש 1,083 מיליוני ש "ח 422 מיליוני ש "ח 19% 8% 73% 51,000 מ"ר 226,000 מ"ר )*( שטח- 603,000 מ"ר )*( שטח- שטח- )*( כולל כ- 232,000 מ"ר חניונים ולא כולל 19,000 מ"ר )חלק החברה( המוחזקים ע"י חברת גב-ים ממן, בבעלות משותפת, מתוכם: כ- 8,300 מ"ר היי טק ומשרדים וכ- 10,700 מ"ר לוגיסטיקה ותעשייה. 4

5 עתודות קרקע פארק מתם 267,000 מ"ר 18,000 מ"ר קיסריה חולון 17,000 מ"ר רחובות באר שבע 47,000 מ"ר 5 עתודות קרקע זמינות להקמה של 453,000 מ"ר )שטחים עיקריים( בשווי של כ- 274 מיליון ש"ח תב"עות בתהליך לתוספת של כ- 104,000 מ"ר 160,000 מ"ר ברוטו, חלק החברה במאוחד מתוך כ- 250,000 מ"ר

6 445 הלקוחות שלנו: מגוון רחב ואיכותי לקוחות 6 כ- 4.3 כ- 1.9 מח"מ הסכמי שכירות צבר הזמנות שנים מיליארד ש"ח ) ( ) (

7 תמצית נתונים כספיים נכון ל כ- 330 NOI שווי נדל"ן מתוכו כ- 90% בלתי משועבד כ- 6.7 מיליארד ש"ח מיליון ש"ח כ- 306 מיליון ש"ח EBITDA אמצעים נזילים כ- 1.5 מיליארד ש"ח הון עצמי המיוחס לבעלי מניות הון למאזן כולל זכויות שאינן מקנות שליטה חוב פיננסי נטו יחס חוב פיננסי נטו ל CAP כולל זכויות שאינן מקנות שליטה כ- 2.4 מיליארד ש"ח כ- 2.9 מיליארד ש"ח תזרים מזומנים מפעילות שוטפת FFO מיוחס לבעלי מניות כ- 252 מיליון ש"ח רווח נקי לבעלי המניות כ- 219 מיליון ש"ח כ- 147 מיליון ש"ח כ- 37.0% כ- 47.9% עתודה למס כ- 846 מיליון ש"ח 7

8 תמצית נתונים כספיים במיליוני ש"ח / /2018 )%( 1-9/ /2018 שינוי )%( שינוי הכנסות משכירות NOI Same properties NOI EBITDA הכנסות מעליית שווי הוגן של נדל"ן להשקעה הוצאות מימון נטו רווח נקי המיוחס לבעלי המניות תזרים מזומנים מפעילות שוטפת FFO המיוחס לבעלי המניות 5.8

9 תמצית נתונים כספיים סולו מורחב* במיליוני ש"ח / /2018 )%( 1-9/ /2018 שינוי )%( שינוי הכנסות משכירות NOI Same properties NOI EBITDA הכנסות מעליית שווי הוגן של נדל"ן להשקעה הוצאות מימון נטו רווח נקי המיוחס לבעלי המניות FFO המיוחס לבעלי המניות * חלק המיוחס לבעלי המניות.

10 תמצית נתונים כספיים במיליוני ש"ח , ,497 אמצעים נזילים 3,911 4,407 חוב פיננסי, ברוטו 2,565 2,910 חוב פיננסי, נטו 6,379 6,741 שווי הוגן נדל"ן להשקעה )כולל נכסים המוחזקים למכירה( עתודה למס זכויות שאינן מקנות שליטה 2,347 2,386 הון עצמי 8,015 8,553 סך הנכסים % 47.9% יחס חוב פיננסי נטו ל- CAP לפי חברת הדירוג "מעלות" )כולל זכויות שאינן מקנות שליטה(

11 תמצית נתונים כספיים סולו מורחב* במיליוני ש"ח ,202 3,568 2,366 5, ,347 6, ,368 4,041 2,673 5, ,386 7,227 אמצעים נזילים חוב פיננסי, ברוטו חוב פיננסי, נטו שווי הוגן נדל"ן להשקעה )כולל נכסים המוחזקים למכירה( עתודה למס הון עצמי סך הנכסים 11 * חלק המיוחס לבעלי המניות.

12 נכסים מניבים ושיעורי תפוסה שטחים )מ"ר( שיעורי תפוסה 749,000 95% 743,000 96% 758, ,000 95% 96% 859, ,000 97% 97% 899, , ,000 98% 99% 98% 20%

13 הכנסות משכירות במיליוני ש"ח % / /

14 E B I T D A במיליוני ש "ח % / /

15 שווי נדל "ן להשקעה במיליוני ש "ח לא משועבד 4,057 4,423 4,457 4,930 66% 5,156 5,497 5,858 6,379 6,741 86% 84% 84% 83% 82% 83% 86% 85% 90%

16 חוב פיננסי נטו, הכנסות ורמת מינוף 445 הכנסה משכירות מיליוני ש"ח % מינוף חוב פיננסי נטו מיליוני ש"ח 45.3% 1, % 1, % 1, % 51.2% 2,344 2, % 49.9% 2,346 2, % 2, % 2,

17 FFO לבעלי המניות )מיליוני ( % / /

18 חוב פיננסי ברוטו חוב פיננסי ברוטו 4,407 מיליוני ש"ח פריסת החזר החוב )מיליוני (: ריבית אפקטיבית: 3.3% )ממוצעת( הלוואות 7% מח"מ חוב -4.9 שנים 10-12/ שנה 143 אג"ח 93%

19 גיוסים 19 ברבעון השלישי 2018 גייסה גב-ים וגב-ים נגב סכום כולל של כ- 920 מיליון : בחודש יולי 2018 השלימה החברה הבת גב-ים נגב )חלק החברה %( הנפקה פרטית לגופים מוסדיים של אגרות חוב )סדרה א'(: 320 מיליון התמורה: שנים 5.2 מח"מ: 3.55%, שקלית, לא צמודה ריבית שנתית: A+ דרוג: בחודש ספטמבר 2018 השלימה חברת גב-ים הרחבת סדרת אגרות חוב )סדרה ח'(: מיליון 600 התמורה: שנים 6 מח"מ: 3.15%, שקלית, לא צמודה ריבית שנתית: AA דרוג: מידרוג העלתה את דירוג אגרות החוב של החברה מ Aa3 ל- Aa2

20 שטח בנוי: בניינים 1-3 כ- 48,000 מ ר בניין 4 בהקמה: 13,000 מ"ר 61,000 מ"ר סה"כ: עתודות בנייה : כ- 135,000 מ ר נוספים )ברוטו( תפוסה בבניינים 1,2: 97% תפוסה בבניין 3: 63% פארק גב-ים נגב קמפוס חיל התקשוב )הושלם בינואר 2018( חלק החברה: 73.25% )בשיתוף אונ' בן-גוריון ועיריית ב"ש(

21 פארק מתם IBM מתם מזרח - שלב א' )הדמייה( 41,500 מ"ר מרכז הקונגרסים 30 דונם, 90,000 מ"ר זכויות בנייה מתם- םי 12,000 מ"ר שטח בנוי: 256 אלף מ"ר כ- 161 אלף מ"ר עילי כ- 95 אלף מ"ר חניונים הכנסה שנתית מייצגת: כ- 133 מיליון ש"ח תפוסה: כ- 100% בבנייה: מתם- םי - כ- 12 אלף מ"ר מתם-מזרח - אלף מ"ר כ חלק החברה: 50.1% )בשיתוף החברה הכלכלית לחיפה( סה"כ )לאחר השלמת הפרויקטים בבנייה(: כ אלף מ"ר עתודות בנייה: כ- 170 נוספים אלף מ"ר 21

22 הרצליה שטח בנוי: כ- 254,000 מ ר כ- 137,000 מ ר עילי כ- 117,000 מ ר חניונים הכנסה שנתית מייצגת כ- 161 מיליון ש"ח תפוסה: כ- 100% פארק גב- םי הרצליה צפון גב- םי O 2 קמפוס APPLE מרכז גב-ים הרצליה 22

23 נכסים בתכנון, רישוי, הקמה ושיווק פרויקטים בהיקף של 194,000 מ"ר ToHa1 גב-ים רחובות - בניין 4 חלק החברה במאוחד, מתוך סה"כ מתם- םי כ- 270,000 מ"ר. גב-ים נגב - בניין 4 8 צילום: תומר אפלבאום, הארץ פארק גב-ים חולון - בניין 2 מתם מזרח - בניין 1 מרכז לוגיסטי מפרץ חיפה - בניין 1 רעננה - שלב 1 23 הדמיה הדמיה הדמיה הדמיה

24 נכסים בתכנון, רישוי, הקמה ושיווק הכנסות )1( הפרויקט שטחים עיליים שהושכרו עילי חניה סה"כ חלק החברה )בדו"ח כספי מאוחד( מועד משוער לסיום עלויות משוערת יתרת עלויות ליום מ"ר שטח )מ"ר( מיליוני, חלק החברה Q4/ ,500 89,000 32,000 57,000 50,000 )2( ToHa Q4/ ,600 30,000 13,000 17,000 12,000 )3( גב-ים רחובות - בניין Q1/ ,000 12,000-12,000 12,000 מתם- םי Q4/ ,500 41,500 16,500 25,000 - מתם מזרח - שלב א Q2/ ,000 13,000-13,000 - גב-ים נגב - בניין Q2/ ,200 22,000 9,000 13,000 )5( 12,000 פארק )4( גב-ים חולון - בניין Q3/2019 7,200 7,200-7,200 7,200 מרכז לוגיסטי מפרץ חיפה - בניין Q4/ ,900 56,000 33,000 23,000 פארק גב-ים רעננה - שלב א סה"כ בתכנון, רישוי והקמה , , , , ,200 93,200 לאחר השלמה ואכלוס הפרויקטים שבתכנון והקמה, סך השטחים להשכרה בחברה יסתכמו בכ מיליון ש ח בשנה )החל מ- Q1-2022(. יהיה 1,093,000 מ"ר, וההכנסות משכירות )1( לאחר אכלוס מלא )2( חלק החברה - 50% )3( חלק החברה - 72% )4( החברה השכירה שטח של כ- 5,300 מ"ר ומכרה שטח של כ- 6,700 מ"ר מהמבנה. העלויות כוללות עלות כוללת של כ- 120 מיליון בהפחתת התמורה מהמכירה. )5( כולל 6,700 מ"ר שנמכרו.

25 נכסים בהקמה: ToHa1 שטח בנוי: כ- 89,000 מ ר כ- 57,000 מ ר עילי כ- 32,000 מ ר חניון מועד סיום: רבעון 2018,4 הסכמים חתומים עבור כ- 50,000 מ"ר )88%( * חלק החברה - 50% 25

26 צילום, נובמבר 2018 נכסים בהקמה: ToHa1 26

27 נכסים בהקמה: ToHa1 27 צילום: תומר אפלבאום, הארץ

28 ToHa2 ToHa2 הועדה המקומית אישרה להפקדה )בתנאים( תב"ע עבור הקמת ToHa 2 שעיקרה: תוספת זכויות בנייה של עד 140 אלף מ"ר עילי )ברוטו( תוספת של עד כ- 1,500 מקומות חניה. * חלק החברה - 50% ToHa1 28

29 נכסים בהקמה: פארק גב-ים רחובות - בניין 4 שטח בנוי: כ- 30,000 מ ר כ- 17,000 מ ר עילי כ- 13,000 מ ר חניונים תת קרקעיים מועד סיום : רבעון 2018,4 29 הסכם שכירות: נובה 12,000 מ ר מהמבנה.)70%( * חלק החברה - 72%

30 - בניין 4 צילום, נובמבר 2018 נכסים בהקמה: פארק גב-ים רחובות 30

31 - בניין 4 צילום, נובמבר 2018 נכסים בהקמה: פארק גב-ים רחובות 31

32 פארק גב-ים רחובות 11 פארק גב-ים רחובות 28,000 מ"ר קיים בניין - 4 בבניה 30,000 מ"ר בניינים ,000 מ"ר עיקרי כ- 90,000 מ"ר ברוטו )שטחים עיליים(

33 נכסים בהקמה: פארק מתם - מתם- םי שטח בנוי: כ- 12,000 מ ר עילי מועד סיום: רבעון 2019,1 הסכם שכירות: אמזון 33

34 צילום, נובמבר 2018 נכסים בהקמה: פארק מתם - מתם- םי 34

35 נכסים בהקמה: פארק מתם - מתם-מזרח - שלב א שלב ב שלב א 35 שטח בנוי: כ- 41,500 מ ר, מתוכו: כ- 25,000 מ"ר עילי מועד סיום: רבעון 2021,4

36 נכסים בהקמה: פארק גב-ים נגב - בניין 4 שטח בנוי: כ- 13,000 מ ר עילי מועד סיום: רבעון 2020,2 36

37 נכסים בהקמה: פארק גב-ים נגב - בניין

38 נכסים בהקמה: פארק גב-ים נגב - בניין

39 פארק גב-ים חולון - בניין 2 שטח בנוי: כ- 22,000 מ"ר, מתוכו: כ- 13,000 מ ר עילי הושכרו: כ- 5,300 מ"ר נמכרו: כ- 6,700 מ"ר מועד סיום: רבעון 2020,2 39

40 פארק גב-ים מפרץ חיפה נמל חיפה החדש )בבנייה( 1 בביצוע 40

41 נכסים בתכנון ורישוי: מבנה לוגיסטי מפרץ חיפה - בניין 1 שטח בנוי: כ- 7,200 מ ר מועד סיום: רבעון 2019,3 הסכם שכירות: אלמוג 41

42 גב-ים רעננה - שלב א שטח כולל: כ- 74,000 מ"ר, מתוכו: כ- 41,000 מ ר עילי כ- 33,000 מ"ר תת"ק שלב א: כ- 56,000 מ"ר, מתוכו: כ- 23,000 מ ר עילי כ- 33,000 מ"ר תת"ק עסקת קומבינציה, חלק החברה 69.5% שלב א 42

43 פארק גב-ים רעננה - שלב א 43

44 מידע צופה פני עתיד מצגת זו כוללת תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ועניינים התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבד )מידע צופה פני עתיד(. עתידיים, שמידת העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה נוגעים למצב הנוכחי של החברה ועסקיה, למצב הנוכחי של תחומי הפעילות בהם פועלת החברה, באזורי פעילותה, ולעובדות ולנתונים מאקרו כלכליים, הכל כפי שידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו. התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ובאופיים אינם בשליטת החברה. 44 צילום: תומר אפלבאום, הארץ

45