1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: ל"ט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - "חמדת

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: ל"ט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - "חמדת"

תמליל

1 1 הקדמה ל"ט אבות מלאכה המושג " מ ל א כ ה " ב ש ב ת המקור הראשון בתורה לאיסור מלאכה בשבת הוא פסוק בעשרת הדברות - ו יו ם ה ש ב יע י ש ב ת ל ה' א ל ה יך ל א ת ע ש ה כ ל מ ל אכ ה יך. א ת ה ו ב נ ך ו ב ת ך ע ב ד ך ו א מ ת ך ו ב ה מ ת ך ו ג ר ך א ש ר ב ש ע ר (שמות כ, י) 1. האם על סמך פסוק זה ניתן לדעת מה כולל איסור מלאכה בשבת? נמק. בספר במדבר מופיעה פרשת המקושש: ו י ה יו ב נ י י ש ר א ל ב מ ד ב ר ו י מ צ או א יש מ קש ש ע צ ים ב יו ם ה ש ב ת. ו י ק ר יבו אתו ה מ צ א ים א תו ו י נ יחו א תו ב מ ש מ ר כ י ל א פ ר ש מ ה י ע ש ה לו. ו י אמ ר ה' א ל מש ה מו ת יו מ ת ה א יש ר גו ם א תו ב א ב נ ים כ ל ה ע ד ה מ חו ץ ל מ ח נ ה. מ ק ש ש ע צ ים א ל מש ה ו א ל א ה ר ן ו א ל כ ל ה ע ד ה. (במדבר פרק טו פסוקים לב - לה) מניין ידעו בני ישראל שהמקושש עשה מלאכה אסורה, הרי לא כתוב בתורה שאסור ללקט עצים בשבת?

2 2 בני ישראל ידעו שהמקושש עבר על מלאכה האסורה בשבת, אף על פי שמלאכה זו לא נזכרה בתורה שבכתב, כי משה לימד אותם בעל פה את כל המלאכות האסורות בשבת. בתורה שבכתב מופיע הכלל: "לא תעשה כל מלאכה". את פירוט המלאכות הסביר ה' למשה בעל פה, ומשה לימד זאת את בני ישראל. בחר את האפשרויות הנכונות: בתורה שבכתב נכתבו הכללים א. / הפרטים, ובתורה שבעל פה נאמרו הכללים / הפרטים. בטבלה שלפניך שני מקומות בתורה שבהם נזכרת השבת בסמוך לנושא אחר. השלם את הטבלה - כתוב מילה אחת בכל משבצת..2.3 שמות פרק לא שמות פרק לה המקור פסוקים: א - יא פסוקים: יב - יז המקור פסוקים: א - ג פסוקים: ד ואילך הנושא הנושא ב. עיין ברש"י שמות פרק לא פסוק יג, דיבור המתחיל "ואתה דבר אל בני והשלם: למרות חשיבותה של מלאכת אין מפניה את השבת. ישראל", אומרת הגמרא: אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכן, הם זרעו - ואתם לא תזרעו, הם קצרו - ואתם לא תקצרו. (מסכת שבת דף מט עמוד ב) 4. א. אילו מלאכות אסור לעשות בשבת לפי גמרא זו? ב. "הם זרעו" - מי? ג. "ואתם לא תזרעו" - מתי? אם כן, סמיכות הפרשיות של המשכן ושבת מלמדת אותנו, שהמלאכות האסורות בשבת הן אותן מלאכות שנעשו לצורך עבודת המשכן. ראוי להדגיש שאיסור מלאכה בשבת אינו קשור דווקא למאמץ פיזי, וכפי שכתוב בספר "זכרו תורת משה": לא נקראת מלאכה כפי קוצר דעתנו, שהרי המפנה כלים כל היום בביתו - פטור, והמוציא מחט מרשות היחיד לרשות הרבים - חייב, אלא, כל הדברים מסו רים למשה מסיני, שכל מלאכה שהיו צריכים למלאכת המשכן - נקראת מלאכה, ומה שדומה לה, אף על פי שלא היתה במשכן - נקראת תולדה. (זכרו תורת משה סימן יג)

3 3 עוד כותב על כך הרב הירש: המילה "מלאכה" מוזכרת במקרא בקרוב למאתים מקומות, רמז אין מקום ובשום לעבודה מאומצת... תכונתה העיקרית של מלאכה אינה עמל גופני... קטן או גדול, כי אם מלאכת מחשבת - ביצוע מחושב ונבון של כוונה מסוימת. (פירוש רבי שמשון רפאל הירש לשמות פרק כ פסוק י) 5. מדוע אסור להדליק אור בשבת, אף שאין בכך טירחה? בשישה ימים איפשרה התורה לאדם לבנות וליצור ככל העולה על רוחו, וביצירתו הוא נעשה, כביכול, שותף לקדוש ברוך הוא בתיקון העולם. אם האדם יפעל וייצור בלי הפסק, קיים חשש שיחשוב "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה", על כן, בבוא שבת קודש, על האדם לשבות ממלאכת יצירה. על ידי ציווי זה מקבל האדם את התחושה הנכונה, שלא על ידי פעולותיו מתקיים העולם, אלא על ידי הקב"ה בורא שמים וארץ. (על פי פירוש הרב הירש שם, פסוקים י-יא) הערה: כאשר לומדים על טעמיה של מצות השבת, וכן הדבר בטעמי המצוות בכלל, ראוי להדגיש שאיננו מקיימים את המצוות בגלל הסבר זה או אחר, אלא משום שכך ציוה אותנו בורא העולם. 6. א. מהי הטעות שעלולה להיווצר אצל האדם כתוצאה מפעילותו ויצירתו בששת ימי השבוע? ב. כיצד השבת עוזרת לאדם להימנע מטעות זו? ע ו נ ש ה ע ו ב ר ע ל מלא כ ה ב ש ב ת ו ש מ ר ת ם א ת ה ש ב ת כ י ק ד ש הוא (ה יא) ל כ ם, מ ח ל ל יה מו ת יו מ ת כ י כ ל ה ע ש ה ב ה מ ל אכ ה ו נ כ ר ת ה ה נ פ ש ה ה וא מ ק ר ב ע מ יה. בתחילת הפסוק נאמר שהמחלל שבת חייב מיתה, ובסוף הפסוק נאמר שהמחלל שבת חייב כרת. (שמות לא, יד) מסביר רש"י: מות יומת - אם יש עדים והתראה, ונכרתה - בלא התראה. (רש"י שמות פרק לא פסוק יד)

4 4 כללים אלו מובאים ברמב"ם, הלכות שבת פרק א: הלכה א שביתה בשביעי ממלאכה - מצוות עשה, שנאמר (שמות כג, יב): "וביום השביעי תשבות", וכל העושה בו מלאכה ביטל מצוות עשה, ועבר על לא תעשה, שנאמר (שמות כ, ט): "לא תעשה כל מלאכה". הלכה ב כל מקום שנאמר בהלכות שבת שהעושה דבר זה חייב - הרי זה חייב כרת, ואם היו שם עדים והתראה - חייב סקילה, ואם היה שוגג - חייב חטאת. הלכה ג וכל מקום שנאמר שהעושה דבר זה פטור - הרי זה פטור מן הכרת ומן הסקילה ומן הקרבן, אבל אסור לעשות אותו דבר בשבת. ואיסורו מדברי סופרים, והוא - הרחקה מן המלאכה. והעושה אותו בזדון - מכין אותו מכת מרדות. וכן כל מקום שנאמר: אין עושין כך וכך, או: אסור לעשות כך וכך בשבת, העושה אותו דבר בזדון - מכין אותו מכת מרדות. הלכה ד וכל מקום שנאמר מותר לעשות כך וכך - הרי זה מותר לכתחילה. (רמב"ם הלכות שבת פרק א הלכות א- ד) מהי "מכת מרדות"? עונש מלקות שאינו מן התורה, אלא תיקנוהו חכמים כדי להעניש אדם שביטל מצוות עשה, או עבר על דברי חכמים. ולמה קוראים אותן מכות מרדות? שמכים את העבריין, מפני שמרד בדברי תורה.

5 5 וביטל מצוות. הלכה א השלם: אדם העובר עבירה בשבת עבר על מצוות 8. השלם את הטבלה שלפניך: 9. המצוה מצוות לא תעשה הפסוק "וביום השביעי תשבות" (שמות כג, יב) הלכות ב - ד איזו הלכה ברמב"ם עוסקת באיסור דרבנן? 10. הרמב"ם מגדיר שלושה מונחים חשובים. השלם את הטבלה שלפניך: 11. המונחים חייב פטור פירוט הדינים אם עשה בשוגג: אם עשה במזיד, כשאין עדים והתראה: אם עשה במזיד, כשיש עדים והתראה: פטור מ אבל לעשותו. ואם עשה במזיד מותר לכתחילה. 12. לפניך טבלה. כתוב בכל אחד מהמקרים האם חייב, פטור או מותר. המקרה חייב / פטור / מותר א. שתה במזיד מים בשבת ב. רכב במזיד על חמור בשבת (מלאכה האסורה מדרבנן). ג. הבעיר אש ביום השבת במזיד, והיו עדים והתראה. 13. ראובן טוען שלא כל כך נורא לעשות בשבת מלאכה האסורה רק מדרבנן, שהרי העושה זאת - פטור. ענה לראובן. היעזר בדברי הרמב"ם בהלכה ג לעיל.

6 6 גזרות דרבנן גזרות דרבנן הן הדינים שתיקנו הנביאים והחכמים בכל דור ודור, כדי לעשות סייג וגדר לתורה. לדוגמה: חכמים גזרו שלא לטלטל חפצים המיועדים לביצוע מלאכות האסורות בשבת, כדי שלא יבואו להיכשל במלאכות אלו. בתורה עצמה ישנו ציווי לחכמים לגזור גזרות, כפי שנאמר: וּשׁ מ ר תּ ם א ת מ שׁ מ ר תּ י (ויקרא יח, ל). חכמים הטילו עונשים קשים על המזלזל בגזרותיהם: חייבוהו מלקות ונידוי, ואף התירו לקרותו עבריין. פעמים רבות החמירו בגזרות אלו אף יותר מדברי תורה. לעיתים נדחות מצוות מן התורה מפני גזרות חכמים, כגון בראש השנה שחל בשבת, גזרו חכמים שלא לתקוע בשופר, כדי שלא יבואו להיכשל בהעברת השופר ארבע אמות ברשות הרבים. (ביום טוב אין איסור לטלטל ברשות הרבים.) הצדיק רבי ברוך ממז'יבוז' נהג לומר: מפחד אני מחייל רוסי, במיוחד כאשר חרבו בידו. פחדי גובר מגדוד שלם של חיילים שחרבות שלופות בידיהם. אך כל הפחדים הללו אינם מתקרבים לפחד הגדול שהנני פוחד לעבור על ספק ספיקא של איסור דרבנן.

7 7 ל"ט אבות מלאכה לפניך הרשימה של ל"ט אבות המלאכה האסורות בשבת. כולן היו נצרכות למלאכת המשכן. הרשימה מחולקת לקבוצות. כתוב בסוף כל קבוצה את הגדרתה - היעזר בתרמילון..14 קבוצה א: ה זּוֹר ע, ו ה חוֹר שׁ, ו ה קּוֹצ ר, ו ה מ ע מּ ר, ה דּ שׁ, ו ה זּוֹר ה, ה בּוֹר ר, ה טּוֹח ן, ו ה מ ר קּ ד, ו ה לּשׁ, ו ה אוֹפ ה. הגדרת הקבוצה: קבוצה ב: ה גּוֹז ז א ת ה צּ מ ר, ה מ ל בּ נוֹ, ו ה מ נ פּ צוֹ, ו ה צּוֹב עוֹ, ו ה טּוֹו ה, ו ה מּ ס ך, ו ה עוֹש ה שׁנ י בּ תּ י נ יר ין, ו ה אוֹר ג שׁ נ י חוּט ין, ו ה פּוֹצ ע שׁ נ י חוּט ין; ה קּוֹשׁ ר, ו ה מּ תּ יר, ו ה תּוֹפ ר שׁ תּ י ת פ ירוֹת, ה קּוֹר ע ע ל מ נ ת ל ת פּוֹר שׁ תּ י ת פ ירוֹת. הגדרת הקבוצה: קבוצה ג: ה בּוֹנ ה, ו ה סּוֹת ר. הגדרת הקבוצה: קבוצה ד: ה מ כ בּ ה, ו ה מּ ב ע יר. הגדרת הקבוצה: קבוצה ה: ה צּ ד צ ב י, ה שּוֹח טוֹ, ו ה מּ פ שׁ יטוֹ, ו ה מ ע בּ ד א ת עוֹרוֹ, ו ה מּוֹח קוֹ, ה מ ש ר ט טוֹ ו ה מח תּ כוֹ. הגדרת הקבוצה: קבוצה ו: ה כּוֹת ב שׁ תּ י אוֹת יּוֹת, ו ה מּוֹח ק ע ל מ נ ת ל כ תּוֹב שׁ תּ י אוֹת יּוֹת. הגדרת הקבוצה: קבוצה ז: ה מּ כּ ה בּ פּ טּ ישׁ. הגדרת הקבוצה: קבוצה ח: ה מּוֹצ יא מ ר שׁוּת ל ר שׁוּת. הגדרת הקבוצה: תרמילון: מלאכות בהרכבת המשכן ובפירוקו. מלאכות בעבודות המתכת - צריפה ויציקה. מלאכה בהשלמת ציפוי הזהב של קרשי המשכן. מלאכה בהבאת התרומות מבני ישראל לעושים במלאכת המשכן. מלאכות בהכנת חומרי הצביעה הצמחיים - לצביעת האריגים השונים. מלאכות בהכנת האריגים במשכן. מלאכות בהכנת העורות לכיסוי המשכן. מלאכות לסימון קרשי המשכן להורות על סדרם הקבוע.

8 8 א ב ו ת ו ת ו ל ד ו ת שלושים ותשע המלאכות שהיו במשכן הן "אבות מלאכה". ישנן פעולות נוספות, הדומות להן, שנקראות "תולדות", ואף הן אסורות בשבת. הדמיון בין אב לתולדה יכול להיות באחת משתי הצורות: 1. בתכלית הפעולה. 2. באופן עשייתה. האם יש הבדל בין אב לתולדה מבחינת חומרת האיסור? מבחינת האיסור אין כל הבדל - שניהם אסורים מן התורה, וגם על תולדה יש חיוב מיתה אם עבר בזדון ויש עדים והתראה. אם כן, מהי המשמעות של הגדרת הפעולה כאב או כתולדה? הדבר בא לידי ביטוי במקרה שאדם עבר בשבת כמה עבירות בשוגג, וחייב להביא קרבנות. אם העבירות הן תולדות השייכות לאב אחד, או שהן אב ותולדה שלו, החוטא חייב להביא רק קרבן חטאת אחד. לעומת זאת, אם מדובר בעבירות המשתייכות לאבות מלאכה שונים, הוא מביא קרבנות כמספר אבות המלאכה שאליהם משתייכות העבירות שעבר. א. אדם שמשקה בשבת עובר על תולדת זריעה. התולדה דומה לאב המלאכה באופן הפעולה / בתכלית הפעולה (שהיא: גידול הצמח)..15 ב. אדם הלוקח מתכת וחותך אותה לחלקים קטנים עובר על תולדת טחינה. התולדה דומה לאב המלאכה באופן הפעולה / בתכלית הפעולה. ג. אדם המערבב עפר עם מים עובר על תולדת לישה. התולדה דומה לאב המלאכה באופן הפעולה / בתכלית הפעולה. ד. אדם המדביק ניירות בדבק עובר על תולדת תופר. התולדה דומה לאב באופן הפעולה / בתכלית הפעולה. פעולה אחת השייכת לאבות מלאכה שונים לעיתים עושה האדם פעולה ומתחייב עליה משום אב מלאכה מסוים, ולפעמים יעשה אותה פעולה אך יתחייב על כך משום אב מלאכה אחר - הכל לפי הנסיבות. לדוגמה, המיישר קרקע למטרת בנייה, עובר משום מלאכת בונה, ואילו כאשר הוא מיישר קרקע בשדה, עובר משום מלאכת חורש. במקרים מסוימים יכול אדם לעשות פעולה אחת ולהתחייב עליה משום שתי מלאכות, בו זמנית. 16. השלם. אדם שזומר עצים גם לצורך גידול העץ וגם משום שהוא מעוניין בענפים - המעשה שלו הוא תולדה של שתי מלאכות, ולכן אם עשה זאת בשוגג חייב שתי חטאות: חטאת אחת, משום שזה דומה לאב המלאכה בתכלית הפעולה - לגדל את הצמח. (רמז: תולדות נוספות השייכות לאב מלאכה זה - משקה, מזבל וכו'.) חטאת שנייה, משום שזה דומה לאב המלאכה, כיוון שהוא עוקר דבר מגידולו על מנת להשתמש בו (שהרי הוא צריך את הענפים).

9 מלאכת מחשבת 9 במלאכת המשכן נכתבו המלים "מלאכת מחשבת". בכך מתייחסת התורה לאופן עשייתה של המלאכה, ורק מלאכת מחשבת אסרה התורה. מהי מלאכת מחשבת? שישה תנאים קובעים האם המלאכה מוגדרת כ"מלאכת מחשבת". א. כדרכה אם אדם עשה מלאכה בשינוי, שלא כדרכה, הוא פטור, אך בכל זאת אסור לעשות זאת מדרבנן. דוגמאות למלאכות שנעשות בשינוי: הדלקת חשמל במרפק, כתיבה באמצעות הפה. 17. הבא דוגמה נוספת: ב. כוונה כותב הרמב"ם בהלכות שבת פרק א: הלכה ה דברים המותרים לעשותן בשבת, ובשעת עשייתן אפשר שת עשה בגללן מלאכה ואפשר שלא תעשה - אם לא נתכוון לאותה מלאכה, הרי זה מותר. כיצד? גורר אדם מיטה וכסא... וכיוצא בהן בשבת, ובלבד שלא יתכוון לחפור חריץ בקרקע בשעת גרירתן. ולפיכך, אם חפרו הקרקע אינו חושש בכך, לפי שלא נתכוון. וכן מהלך אדם על גבי עשבים בשבת, ובלבד שלא יתכוון לעקור אותן. לפיכך, אם נעקרו, אינו חושש. (רמב"ם הלכות שבת פרק א הלכה ה) הרמב"ם מסביר כאן עיקרון הלכתי ואחר כך נותן דוגמה. הדוגמה פותחת במילה: נבדוק אם הבנו את דברי הרמב"ם, וננסה להשוות את הדוגמה לכלל ההלכתי. אנחנו עשינו עבורך את עיקר העבודה, לך נותר רק להשלים את החסר העיקרון ההלכתי הדוגמה דברים המותרים לעשותן בשבת אפשר שתיעשה בגללן מלאכה אפשר שלא תיעשה מלאכה גרירת חפץ יתכן שגרירת החפץ תגרום ל יתכן שהגרירה הדין: בתנאי ש

10 10 בחר את האפשרות הנכונה, ונמק. ההולך בשבת על גבי דשא עלול לתלוש עשבים ברגליו תוך כדי הליכתו. הדין הוא: פטור / חייב / מותר. נמוק:.20 " פּ ס י ק ר י ש י הּ " בנושא של מלאכה הנעשית ללא כוונה למדנו עד עתה על מעשים אשר יש ספק אם תיגרם בגללם מלאכה האסורה בשבת או לא. מלאכה בוודאות מה הדין במקרה שאדם עשה פעולה, אשר כתוצאה ממנה תיגרם האסורה בשבת? מקרה כזה נקרא: "פסיק רישיה", ועל כך כותב הרמב"ם: הלכה ו עשה מעשה, ונעשית בגללו מלאכה שודאי ת ע שה בשביל אותו מעשה, אף על פי שלא נתכווין לה - חייב, שהדבר ידוע שאי אפשר שלא ת עשה אותה מלאכה. (רמב"ם, הלכות שבת, פרק א) גלעד שואל: "אם מישהו נטל ידים בשבת מעל הצמחים בגינה, האומנם הוא חייב?! הרי הוא 21. כלל לא התכוון להשקות אותם". ענה לגלעד על פי דברי הרמב"ם. אם כן, ישנו איסור לבצע פעולה מותרת, כאשר בעקבותיה תיגרם באופן וודא י פעולה אסורה. פעולה זו נקראת בפי חז"ל, בלשון תמיהה, "פסיק רישיה ולא ימות?!", כלומר - חתוך ראשו ולא ימות?! כשם שברור שאם תחתוך את ראשו של בעל חיים, הוא בודאי ימות, ולא יתכן אחרת, כך ברור שהמלאכה שעליה מדובר תגרום בוודאות לתוצאה האסורה. יש להבדיל בין שני סוגים של "פסיק רישיה": א. "פסיק רישיה דניחא ליה" - האדם מרוצה מן הפעולה האסורה שנגרמה מהמעשה שלו. הדבר נוח ורצוי לו. במקרה זה האיסור הוא מן התורה. ב. "פסיק רישיה דלא ניחא ליה" - האדם אינו מרוצה מן הפעולה האסורה שנגרמה מהמעשה שלו. אין היא רצויה לו, או שלא איכפת לו כלל מהתוצאה. במקרה זה האיסור הוא מדרבנן. בחר את האפשרויות הנכונות. הנוטל ידים על צמחים בגינתו שלו, אף שאין מתכוון להשקות אלא ליטול ידיו - השקאתו היא: פסיק רישיה דניחא ליה / דלא ניחא ליה. הדין הוא: פטור / חייב..22

11 11 בחר את האפשרויות הנכונות. הנוטל ידים על צמחי אדם אחר, אף שאין מתכוון להשקות אלא ליטול ידיו - השקאתו היא: פסיק רישיה - דניחא ליה / דלא ניחא ליה. הדין הוא: פטור / חייב השלם את התרשים שלפניך, כתוב את הדין (מותר / אסור / חייב). דבר שאינו מתכוון אינו פסיק רישיה פסיק רישיה הדין דלא ניחא ליה דניחא ליה הדין הדין ג. "מתעסק" עשיית דבר מתוך "התעסקות" פירושה - עשייה מבלי משים, ללא כוונה ורצון למעשה כמות שהוא, אלא מתוך טעות או חוסר תשומת לב. לדוגמה: אדם שרוצה להרים ירק תלוש, שזו מלאכה המותרת, ובטעות תלש ירק מחובר - אינו חייב מהתורה, משום שאין זו מלאכת מחשבת. ההבדל בין "מתעסק" ל"אינו מתכוון" הוא: המתעסק התכוון לעשות מעשה מסוים, אך מתוך טעותו או חוסר תשומת לבו לא נעשה המעשה כפי כוונתו. לעומתו, זה ש"אינו מתכוון" לא טעה כלל, אלא ידע מראש, שייתכן שהמעשה שלו יגרום לתוצאה נוספת האסורה בשבת, אלא שהוא לא התכוון לתוצאה זו. ד. מלאכה הצריכה לגופה מלאכה שנעשית לצורך אותה מטרה שהיתה לה במשכן, הרי היא מלאכה "הצריכה לגופה" כלומר - לגופה של המטרה שהיתה לה במשכן, ולא לתועלת אחרת, וחייבים עליה מהתורה. לעומת זאת, אם המלאכה נעשית לתכלית אחרת, הרי היא מלאכה שאינה צריכה לגופה, ואין חייבים עליה מן התורה. דוגמה: החופר בור ואינו צריך לבור עצמו, אלא לעפרו. החפירה נעשתה לתכלית אחרת מאשר במשכן, כי במשכן חפרו לצורך הבורות עצמם ולא לצורך העפר.

12 12 בנושא זה נחלקו שני תנאים - רבי יהודה ורבי שמעון. רבי יהודה סובר, שמלאכה זו אסורה מהתורה, כי אין צורך שיתכוון בעשייתה לאותה תכלית לה התכוונו במלאכת המשכן. ואילו רבי שמעון סובר שאיסורה הוא רק מדרבנן, כי לדעתו, מלאכה כזו אינה בגדר מלאכת מחשבת. רוב הפוסקים פסקו כרבי שמעון. בחר את האפשרויות הנכונות: א. לדעת רבי יהודה, מלאכה שאינה צריכה לגופה - נחשבת / אינה נחשבת למלאכת מחשבת. ב. לדעת רבי שמעון, מלאכה שאינה צריכה לגופה - נחשבת / אינה נחשבת למלאכת מחשבת. במשכן, מלאכת הכיבוי היתה לשם עשיית פחמי עץ. לפי רוב הפוסקים, המכבה בשבת את הנר הדולק מפני שחבל לו על השמן - פטור / מותר / חייב. נמק. במלאכת המשכן, ההוצאה מרשות לרשות היתה במטרה שחפץ מסוים יהיה באותו מקום שהוציאוהו לשם. אדם הדואג לנקיון ביתו ומשליך בשבת פסולת מרשות היחיד לרשות הרבים - פטור / מותר / חייב. נמק תיקון ה. מלאכה שנעשית בדרך של תיקון, כלומר לצורך תועלת כלשהי, היא מלאכת מחשבת וחייבים עליה מהתורה. לעומת זאת העושה מלאכה בדרך קלקול, הרי הוא פטור מהתורה, ואסור מדרבנן. א. ב. המבעיר אש על מנת לשרוף ולהזיק - פטור / מותר / חייב. נמק. המחתך עורות כדי לקלקל - פטור / מותר / חייב. נמק..28 קיום ו. בחלק מהמלאכות יש תנאי שהתוצאה של המלאכה תתקיים, כפי שהיה במשכן, ולא יהיה הדבר כמעשה ארעי בלבד. במלאכות אלו, אם התוצאה היא ארעית ואינה מתקיימת - האיסור הוא רק מדרבנן, ואם אין לתוצאת המלאכה כל קיום - אין זו נקראת מלאכה ומותר לעשותה אף לכתחילה. בחר את האפשרויות הנכונות: יהודה כתב את שמו בעט על פיסת נייר - פטור / מותר / חייב. א. יששכר כתב בכתב שאינו מתקיים, כגון באבק שעל המדף - פטור / מותר / חייב. ב. ג. גד רשם צורת אותיות באוויר - פטור / מותר / חייב. ד. זבולון קשר את נעליו בשבת בקשר לא מהודק - פטור / מותר / חייב. ה. נפתלי קשר "קשר עניבה" בלא כל קשר מתחתיו - פטור / מותר / חייב..29

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

1

1 גמ'[ אבות ותולדות www.ybm.org.il הרב אליהו ליפשיץ רקע סוגייתנו עוסקת בהגדרת אבות ותולדות, ובמשמעות הגדרות אלו. מקורות א. שבת צו: "מיהו הוצאה אב הכנסה תולדה... דלא כתיבא קרי תולדה" תוס' ד"ה ולרבי ב. שבת

קרא עוד

מגישות: שבי דיויד יהודית וינגולד אסתר סקולט ברכה שטייף ל ט מלאכות שבת

מגישות: שבי דיויד יהודית וינגולד אסתר סקולט ברכה שטייף ל ט מלאכות שבת מגישות: שבי דיויד יהודית וינגולד אסתר סקולט ברכה שטייף ל ט מלאכות שבת מטרות. מטרות לימודיות: 1.1 תדע התלמידה את שמות אבות מלאכה והגדרתן. 2.2 תדע התלמידה איסורים נוספים ודוגמאות מעשיות היוצאים מהמלאכות.

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

ותולדות אבות גלעד אנגלהרד תוכן: א. מבוא ב. מנין אבות המלאכות ולימודם מהמשכן. ג. מהיכן התרבו התולדות והאם יש תולדות בשאר התורה. 1. שיטת התוס' - התולדות

ותולדות אבות גלעד אנגלהרד תוכן: א. מבוא ב. מנין אבות המלאכות ולימודם מהמשכן. ג. מהיכן התרבו התולדות והאם יש תולדות בשאר התורה. 1. שיטת התוס' - התולדות ותולדות אבות גלעד אנגלהרד תוכן: א. מבוא ב. מנין אבות המלאכות ולימודם מהמשכן. ג. מהיכן התרבו התולדות והאם יש תולדות בשאר התורה. 1. שיטת התוס' - התולדות התרבו מפס'. 2. שיטת המהר"י כ"ץ - התולדות התרבו מסברא.

קרא עוד

מנשה צימרמן / הוצאה גרועה מלאכה ב. תוכן: א. המושג 'מלאכה גרועה' שתי הבנות במושג מלאכה שתי הבנות במושג מלאכה גרועה הבנה נוספת במושג מלאכה גרועה ב. שיטת

מנשה צימרמן / הוצאה גרועה מלאכה ב. תוכן: א. המושג 'מלאכה גרועה' שתי הבנות במושג מלאכה שתי הבנות במושג מלאכה גרועה הבנה נוספת במושג מלאכה גרועה ב. שיטת מנשה צימרמן / הוצאה גרועה מלאכה ב. תוכן: א. המושג 'מלאכה גרועה' שתי הבנות במושג מלאכה שתי הבנות במושג מלאכה גרועה הבנה נוספת במושג מלאכה גרועה ב. שיטת תוס' מלאכת הוצאה לתוס' תוס' הולך לשטתו - ראיות מהסוגיות

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כפייה על מצוות כיבוד אב ואם. תלמוד-תורה מול כיבוד אב

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני

חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימני חוקי הדרך בים מבוא על מנת שנדע את חוקי הדרך בים עלינו להיות בקיאים בתקנות הבינלאומיות המגדירות את חוקי התעבורה בים. כלי שייט בים מסמנים את עצמם בסימנים מוסכמים. על פי סימנים אלה נזהה את סוג כלי השייט ואת

קרא עוד

מדריך שמיטה לחקלאים המשרד לשירותי דת ועדת השמיטה משרד החקלאות ופיתוח הכפר שנת שמיטה תשע ה

מדריך שמיטה לחקלאים המשרד לשירותי דת ועדת השמיטה משרד החקלאות ופיתוח הכפר שנת שמיטה תשע ה מדריך שמיטה לחקלאים המשרד לשירותי דת ועדת השמיטה משרד החקלאות ופיתוח הכפר שנת שמיטה תשע ה פסיקה הלכתית עפ י פסקי הרבנות הראשית לדורותיה: הרב הגאון יעקב אריאל שליט א מכון התורה והארץ: הרב יהודה הלוי עמיחי

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

- - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב

- - קיץ תשסט מחשבת ישראל )לביס דתי( מחשבת ישראל, 1 יחל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב - - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי דתי, מהדורה

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

Microsoft Word - Document36

Microsoft Word - Document36 הרב מאיר טברסקי ראש ישיבה בעניני פסח שני ודרך רחוקה א. פסח שני (הל' א') מי שהיה טמא בשעת שחיטת הפסח שאין שוחטין עליו או שהיה בדרך רחוקה או נאנס באונס אחר או ששגג ולא הקריב בראשון הרי זה מביא פסח בארבעה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

Microsoft Word - GuttmannHebrew

Microsoft Word - GuttmannHebrew הקדמת רבי יעקב אנטולי לספר מלמד התלמידים לה ההדיר עם הערות וציונים: יעקב דוד גוטמן 1 בפתיחה תמצא פירוש הפסוק דברי חכמים כדרבונות וכוונתו בזה על שם הספר שנקרא "מלמד" וע"י פסוק זה נתגלגל לפרש מאמר חז"ל:

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

משלב מא - סופי1

משלב מא - סופי1 התלויים בשערה הררים מסכת שבת: מבנה רזיאל קרצ'מררר----ר יואל משל לאדם שהלך בבקעה וראה הררים לפניו. פנה ועלה לו אל ראש ההר הראשון. כיוון שעלה ראה הררים הררים מרצדים לפניו ולא ידע באיזו דרך ילך לו אל ההר

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. ולא היה בה עוד רוח ( פסוק 5( דפי עבודה - תנך מחצית שלישית קיץ 2016 ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי מלכים א י: 1-13 1.קרא מלכים א י, 1-13. א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עיני" ( פסוק 7( ציין שלושה דברים המוזכרים בקטע, שגרמו

קרא עוד