משלי כח

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "משלי כח"

תמליל

1 משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ ר י תו ר ה, י ת גּ רוּ ב ם. ד ע ז ב י תו ר ה, י ה ל לוּ ר שׁ ע; וּמ ב ק שׁ י ה', י ב ינוּ כ ל. ה אַנ שׁ י-ר ע, א-י ב ינוּ מ שׁ פּ ט; ו טו ב-ר שׁ, הו ל בּ ת מּו - מ ע קּ שׁ דּ ר כ י ם, ו הוּא ע שׁ יר. ז נו צ ר תּו ר ה, בּ ן מ ב ין; ו ר ע ה זו ל ל ים, י כ ל ים אָב יו. ל חו נ ן דּ לּ ים י ק בּ צ נּוּ. מ ר בּ ה הו נו, בּ נ שׁ ובתרבית (ו ת ר בּ ית)-- ח ט מ ס יר אָז נו, מ שּׁ מ ע תּו ר ה- גּ ם תּ פ לּ תו, תּו ע ב ה. וּת מ ימ ים, י נ ח לוּ-טו ב. י מ שׁ גּ ה י שׁ ר ים, בּ ד ר ר ע--בּ שׁ חוּתו הוּא-י פּו ל; ו ד ל מ ב ין י ח ק ר נּוּ. יא ח כ ם בּ ע ינ יו, א ישׁ ע שׁ יר; יב בּ ע ץ צ דּ יק ים, ר בּ ה ת פ אָר ת; וּב קוּם ר שׁ ע ים, י ח פּ שׂ אָד ם. יג מ כסּ ה פ שׁ ע יו, א י צ ל יח ; וּמו ד ה ו ע ז ב י ר ח ם. יד א שׁ ר י אָד ם, מ פ ח ד תּ מ יד; וּמ ק שׁ ה ל בּו, י פּו ל בּ ר ע ה. טו א ר י-נ ה ם, ו ד ב שׁו ק ק- מו שׁ ל ר שׁ ע, ע ל ע ם-דּ ל. שנאי (שׂ נ א) ב צ ע, י א ר י י מ ים. נ ג יד--ח ס ר תּ בוּנו ת, ו ר ב מ ע שׁ קּו ת; טז ע ד-בּו ר י נוּס, אַל-י ת מ כוּ-בו. אָד ם, ע שׁ ק בּ ד ם-נ פ שׁ-- יז ו נ ע ק שׁ דּ ר כ י ם, י פּו ל בּ א ח ת. יח הו ל תּ מ ים, י וּ שׁ ע ; וּמ ר דּ ף ר יק ים, י שׂ בּ ע-ר ישׁ. יט ע ב ד אַד מ תו, י שׂ בּ ע-ל ח ם; ו אָץ ל ה ע שׁ יר, א י נּ ק ה. א ישׁ א מוּנו ת, ר ב-בּ ר כו ת; כ ו ע ל-פּ ת-ל ח ם, י פ שׁ ע-גּ ב ר. ה כּ ר-פּ נ ים א-טו ב; כא ו א-י ד ע, כּ י-ח ס ר י ב א נּוּ. כב נ ב ה ל ל הו ן--א ישׁ, ר ע ע י ן; מ מּ ח ל יק ל שׁו ן. כג מו כ יח אָד ם אַח ר י, ח ן י מ צ א-- ח ב ר הוּא, ל א ישׁ מ שׁ ח ית. כד גּו ז ל, אָב יו ו א מּו --ו א מ ר א ין-פּ שׁ ע: וּב ט ח ע ל-ה' י ד שּׁ ן. כה ר ח ב-נ פ שׁ, י ג ר ה מ דו ן; ו הו ל בּ ח כ מ ה, הוּא י מּ ל ט. כו בּו ט ח בּ ל בּו, הוּא כ ס יל; וּמ ע ל ים ע ינ יו, ר ב-מ א רו ת. כז נו ת ן ל ר שׁ, א ין מ ח סו ר; וּב אָב ד ם, י ר בּוּ צ דּ יק ים. בּ קוּם ר שׁ ע ים, י סּ ת ר אָד ם; כח פס' א': "נסו ואין רודף רשע וצדיקים ככפיר יבטח" - הרשע נמצא במנוסה תמידית משום שאין לו הגנות של מלאכי קדושה, ולכן הוא חי בפחד תמידי, אך לצדיק, לעומתו, הגנות חזקות של מלאכי קדושה השומרים עליו, ולכן הוא ככפיר יבטח, וכמו הפרט כך גם הכלל שאינו שומר את מצוות התורה, ולכן אין לו הגנות של מלאכי קדושה, כנאמר בספר דברים פרק כח פס' סה- סז: כאשר יגלה ה' את בני ישראל : "וּב גּו י ם ה ה ם א ת ר גּ יע, ו א-י ה י ה מ נו ח ל כ ף-ר ג ל ; ו נ ת ן ה' ל שׁ ם ל ב ר גּ ז, ו כ ל יו ן ע ינ י ם ו ד א בו ן נ פ שׁ. סו ו ה יוּ ח יּ י, תּ ל א ים ל מ נּ ג ד; וּפ ח ד תּ ל י ל ה ו יו מ ם, ו א ת א מ ין בּ ח יּ י... מ פּ ח ד ל ב ב א שׁ ר תּ פ ח ד, וּמ מּ ר א ה ע ינ י א שׁ ר תּ ר א ה. " 199

2 פס' ב': "בפשע ארץ, רבים שריה ובאדם מבין יודע כן יאריך" - כאשר במלכות של ארץ אין עבודת ה' רבים הם מלאכי הטומאה, שנאמר: "בפשע ארץ", "רבים שריה", הם שרים רבים הרוצים את השלטון ויש מחלוקות ומריבות במלכות, כמו מלכות שומרון, כולם מחפשים את השלטון. אך כאשר בראש המדינה יושב אדם ירא ה', שהצליח לחבור לעולמות עליונים, בעולמות הפה, תורה שבעל פה, ששם נמסרים לו רזי התורה ורזי השלטון, כיצד למשול, שנאמר: "אדם יבין", הוא יצליח לשלוט בארץ לאורך ימים שנאמר: "כן יאריך", משום שהוא מחבר שמים וארץ. פס' ג': "גבר רש ועושק דלים מטר סוחף ואין לחם" - גבר יהודי רש במצוות ובשמירת תורה הוא גבר שירד מעולם תפארת לעולמות מלכות, ובמקום לפתוח שערי שמים הוא חוסם שערי שמים כתוצאה מעושק דלים, וגורם להשחתת המלכות. כלומר מסיבת היותו יהודי בעולם תפארת שבעולם עשייה הוא צריך לפתוח שערי שמים, ע"י תפילתו, לקבלת השפע מעולמות החסד, הנקראים מים, ולהורידו לעולמות המלכות. אך משום שהוא עושק דלים ואינו שומר את התורה הוא מוריד מים עכורים ולא ברכה אלא קללה, שנאמר מטר סוחף ואין לחם, מטר של שיטפון הסוחף את הזרעים והורסם, ולכן אין לחם. המים המשקפים חסד יורדים ומשחיתים, ובמקרים אחרים הוא עושה גם בצורת. פס' ד': "עוזבי תורה יהללו רשע- ושומרי תורה יתגרו בם" כפשוטו, עוזבי תורה משמשים ככלי למלאכי טומאה המתעברים בהם, ולכן הם "יהללו רשע", ואילו שומרי התורה משמשים ככלי למלאכי הקדושה, ולכן הם יתגרו ברשע שעזב את דרכי ה' כדי להחזירו למוטב. והיה אם לא ישמע להם יעזבוהו כדי שלא יפגעו ע"י מלאכי טומאה המעוברים בו כי יכול להיות שהכלי של הרשע הוא מלאך טומאה גבוה מאוד. ונשאלת השאלה מדוע בצדיק באותו זמן לא יתעבר מלאך קדושה גבוה מאוד כדי שיוכל להילחם בכל מלאך טומאה? התשובה היא שבכל אדם, לפי שורש נשמתו, יתעבר מלאך קדושה גבוה עליון, כל אחד בהתאם לגובהו הרוחני. אם יתעבר בו מלאך הגבוה מכפי גובה נשמתו הוא לא יוכל לעמוד באנרגיות גבוהות אלה והוא יכול להיהרג, כמו שקרה לכהנים שקנו את הכהונה הגדולה בתקופת בית שני, ולא היה להם כלי קיבול לקבל אנרגיות גבוהות, ולכן הם לא סיימו את שנתם בכהונה והלכו לעולמם, כי בהקרבה של כל בוקר, בהדלקת הנרות או בהקטרת הקטורת, התעבר בהם מלאך גבוה ביותר, כמו המלאך גבריאל או המלאך מיכאל, והכהן הפשוט אינו יכול לעמוד באנרגיות אלה, למרות שגם הוא כלי למלאך עליון, אבל לא בסדר גודל כזה, ובמשך הזמן האנרגיות האלו שרפו את הכלי, ובעיקר אם נכנס לקודש הקודשים והתעברו בו שני מלאכי עליון, המלאכים מיכאל וגבריאל במלוא הדרם, ללא צמצום, כדי לקבל פני מלך מלכי המלכים. גופם של כהנים אלה לא החזיק מעמד, והם מתו תוך מס' חודשים. לכן מתעבר בצדיק מלאך גבוה לפי קיבולת הכלי וטהרתו, ואותו צדיק אינו יכול להילחם במלאך טומאה בדרגה גבוהה מזה, אבל הוא יכול לקרוא לעזרה מלאך גבוה יותר כדי לעזור לצדיק, ויש מספר מלאכי עליון ממונים שאינם צריכים כלים לבצע את משימתם. פס' ה': "אנשי רע לא יבינו משפט ומבקשי ה' יבינו כל" - אדם שמשמש כלי למלאך טומאה ואינו הולך בדרך הקדושה לא יבין את משפטי ה'. לעומתו המבקש את ה' ולומד את תורתו הקדושה משמש ככלי למלאך קדושה ויכול להבין את התורה לפי קיבולו ולפי טהרתו (קיבולו = כמות הנשמות שהוא אחראי להן, כגון שר חמישים או שר מאות וכו). אם הוא טהור יורד מלאך ומתעבר בו. 200

3 לדוגמה, תפקיד נשמתו של אמוראי בשם רבינו אביי, שחי בבבל, והוא נשמה כוללת (נשמה = מלאך), להדריך את חלקי נשמתה ואת הנשמות הכפופות לו, 201 שירדו לעולם הזה כדי להיתקן. אותה נשמה בעולם הזה, שהיא חלק מנשמתו של אביי או נשמה כפופה לו, שהיא אדם, מקבלת הדרכה מנשמתו הגבוהה של אביי, שתקנה חלק מעצמה בגלגולים קודמים, ועכשיו היא מתעברת באותו כלי של עצמו, שירד להמשך התיקון. לדוגמא, אביי תיקן חלק מנשמתו ועכשיו הוא צריך להשלים את החלקים הנוספים בנשמתו, התעברותו באותם כלים ובהדרכתם, חלקים אלה ירדו לתיקון, או שהוא מדריך חלקים מנשמתו, והוא עוזר להם על ידי כי הוא מלאך (נשמה כוללת) ממונה על אלפי נשמות. לכן, הוא מדריך חלק מנשמתו, שהיא אדם הנמצא בעולם הזה, ואותו אדם הצליח להזדכך, ועלה בעולמות כלפי עולמות עליונים. במקביל, אותה נשמה של אמוראי אביי, שהוא המלאך המדריך, עולה גם היא במקביל בעולמות, ועל ידי כך העברת הידע בעולמות אלה עולה ככל שאנו מזדככים והמלאך המדריך עולה בהתאם. כתוצאה מההזדככות והעלייה בעולמות יש למלאך המדריך רשות למסור מידע נוסף מסודות התורה כדי שאותה נשמה, הנמצאת למטה, תוכל להזדככך ולתקן את עצמה טוב יותר עד להגעתה לשורש נשמתה, שהוא גם נשמת המלאך המדריך. פס' ו': "טוב רש הולך בתומו מעיקש דרכים והוא עשיר" (ראה גם פרק י"ט פס' א') - אדם עני חומרית שהולך בתמימות עם ה', שנאמר: "היה תמים עם ה' אלוקיך", טוב מאדם בעל עורלות, המכונה "עיקש דרכים", בעל נכסים חומריים שצברם שלא ביושר, המוסיפים לעורלותיו. כלומר, אדם בעל רכוש וכסף שהשיג את הונו ביושר ואינו נותן לצדקה מוסיף חטא כי הכסף ניתן לו על מנת שיתן צדקה לשאר בניו של הקב"ה ולא רק לעצמו, כי לא יחדל אביון מן הארץ ו"ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה", משום שהצדקה נותנת כפרת עוונות ונפש תחת נפש, אריכות ימים ועלייה בזיכוך וטהרה כדי להגיע לעולמות עליונים. פס' ז': "נוצר תורה בן מבין ורועה זוללים יכלים אביו" לעולמות עליונים בעולמות הבינה שבעולמות התולדות, - שנאמר: אדם ששומר את התורה חובר "בן מבין", לעומתו המתחבר לבעלי התאווה, שנאמר: "רועה זוללים", מכלים את אביו שבשמים. לא רק תאוות האוכל אלא כל תאוות אדם שלא בקדושה. פס' ח': "מרבה הונו בנשך ובתרבית ) = ריבית ( לחונן דלים יקבצנו" - אדם שעובר על מצוות התורה ומרבה את הונו בדרכים בלתי כשרות, שהן נשך וריבית, סופו שכסף זה יעבור לאדם שעוזר לעניים, וזאת משום שהקב"ה ימסור את הכספים לאדם אשר יודע מה לעשות עם הכספים בדרך של קדושה. פס' הקדושה, ט': "מסיר אוזנו משמוע תורה את מצוותיה, גם תפילתו תועבה" אדם שאינו לומד את התורה חוקיה ומשפטיה אינו יכול להתפלל בצורה נכונה כי יש עליו קטרוג ומשום שאין הוא מכיר את הדרכים לעליית התפילה לעולמות עליונים, כי אינו שומר על קדושה וטהרה. כאשר אדם טמא תפילתו נשמעת ממרחקי עולם הטומאה בשאול, עם הרבה מסכים, כפי שאמר דוד המלך בזמן שחטא, בפרק ק"ל בתהילים: "ממעמקים קראתיך ה'". כאשר אדם טמא קשה מאוד לתפילתו לעלות מעלה, במיוחד אם חטאיו נעשו במזיד. דוד המלך לא התכוון לחטוא ותפילתו באה ממעמקים, לעומתו אדם העושה זאת במזיד "מסיר אוזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה", כנאמר בספר ישעיהו פרק נ"ט פס' א, ג': " ה ן א-ק צ ר ה י ד-ה', מ הו שׁ יע ; ו א- כ ב ד ה אָז נו, מ שּׁ מו ע. ב כּ י א ם-ע ו נ ת יכ ם, ה יוּ מ ב דּ ל ים, בּ ינ כ ם, ל ב ין א קיכ ם; ו ח טּ אות יכ ם, ה ס תּ ירוּ

4 פ נ ים מ כּ ם--מ שּׁ מו ע...", כלומר לאדם שחוטא יש כתם בנשמה ועל כן יש רשות למלאכי הטומאה לפגוע בו. אותו מלאך טומאה חוסם גם את תפילותיו, כנאמר בתהילים פרק ק"ל: "ממעמקים קראתיך י-ה". כאשר אדם זה אינו מתקן את חטאיו הוא יענש, ואם חזר בתשובה בודקים אותו בשמים אם לא חזר לכסלו. פס' י': "משגה ישרים בדרך רע בשחותו הוא יפול ותמימים ינחלו טוב" - הרוצה להפיל אחרים לעולמות הטומאה, שנאמר: "משגה ישרים בדרך רע", יפול בעצמו, כפי שנאמר: "בור כרה לחברו יפול בתוכו". ובפסוק זה נאמר גם: "בשחותו הוא יפול", מפני שהקב"ה מנהיג עולמו מידה כנגד מידה, וכפי שרצה להכשיל את האחר כך הקב"ה יכשיל את משגה הישרים, אפשר לראות זאת בעדות שקר בספר דברים פרק י"ט פס' ט"ו כ"א: " יח ו ד ר שׁוּ ה שּׁ פ ט ים, ה יט ב; ו ה נּ ה ע ד- שׁ ק ר ה ע ד, שׁ ק ר ע נ ה ב אָח יו. יט ו ע שׂ ית ם ל ו, כּ א שׁ ר ז מ ם ל ע שׂו ת ל אָח יו...", שנאמר בתורה את אשר רצה לעשות לחברו יעשו לו מידה כנגד מידה, ואילו הישרים והתמימים בעבודת ה' "ינחלו כל טוב". פס' י"א: "חכם בעיניו איש עשיר ודל מבין יחקרנו" - איש עשיר בחומריות אך רחוק ממצוות התורה או ששומר מצוות אך פיו ולבו אינם שווים או אינו עושה צדקות וכו' חושב את עצמו לעשיר רוחנית, כנאמר: "חכם בעיניו", חושב הוא שהוא חכם. לעומתו, אדם עני, שהוא דל חומרית אך עשיר במצוות התורה וירא ה', יבין כי העשיר שלפניו דל ברוחניות ואינו חכם כלל שנאמר: "ודל מבין יחקרנו". פס' י"ב: "בעלוץ צדיקים רבה תפארת ובקום רשעים יחופש אדם" - כאשר צדיקים מקיימים את תפקידיהם ויעודם, הם מחוברים לעולמות עליונים, מעולם תפארת ומעלה, ויש שמחה בעולמות תחתונים כי הם מורידים את השפע ואת הטוב לעולמות תחתונים. אבל כאשר רשעים, המשמשים ככלים למלאכי טומאה, קמים ומתרבים וממלאים את העולמות התחתונים קשה למצוא אנשי אמת כנאמר: "ובקום רשעים יחופש אדם". פס' י"ג: "מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועוזב ירוחם" - אדם אשר רוצה להסתיר את פשעיו מתעלם מכך שכל מעשיו בספר נכתבים, אך המתוודה על חטאיו לפני אבינו שבשמים ועוזב את החטא מעורר את רחמי אביו שבשמים המתנהג עמו ברחמים ומקבל את תשובתו, שנאמר: "ומודה ועוזב ירוחם". פס' י"ד: "אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה" - שלמה המלך משבח את יראת ה' המונעת מהאדם לחטוא לעומת אדם בעל עורלות בלבו והמקשיח את לבו, ולכן לבסוף הוא יכול ליפול לעולמות הטומאה ולשמש ככלי למלאך טומאה שנאמר: ויפול לרעה. פס' ט"ו: "ארי נוהם ודב שוקק מושל רשע על עם דל" - בספר בראשית פרק א' פס' כ"ח נאמר: "ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים: פרו ורבו ומלאו את הארץ וכיבשוה ורדו בדגת הים ובעוף השמים וכל החיה הרומשת על הארץ". אך כאשר העם דל במצוות ואינו שומר את התורה הוא מפחד מנהימות החיות, שנאמר: "ארי נוהם ודב שוקק", כי הוא מחוסר הגנות, והוא אינו מפיל את חיתתו על החיות והחיות אינן יראות מפניו. עם זה יקבל שליט אכזר ואין לו תבונה להדיחו, כי הוא נענש ע"י שמים, כי הוא דל ממצוות ה', והוא ירא, כעלה נידף, מכל אדם או חיה טורפת. 202

5 פס' ט"ז: "נגיד חסר תבונות ורב מעשקות שונא בצע יאריך ימים" - המרבה לעשוק את העם הוא אדם אשר אינו חבור לתורה בעולמות עליונים, כנאמר: "חסר תבונות", תבונה נקראת מעולמות בינה ומעלה. לעומתו, שונא בצע יאריך ימים משום שהוא חבור לתורתו של הקב"ה שהיא בגדר "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר". פס' י"ז: "אדם עשוק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו" הלכה: אסור לתמוך באדם שעושק אחרים גם לאחר נפילתו אין לעזור לו עד אשר ישיב הגזלה ויבקש מחילה וכפרת עוונות. כי מלאך טומאה מעובר בו עד אשר יחזיר את הגזילה כנאמר בספר ויקרא פרק ה פס' כ-כו "והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזילה אשר גזל או את העושק אשר עשה או הפיקדון אשר הופקד או את האבידה אשר מצא". פס' י"ח: "הולך תמים יושע ונעקש דרכים יפול באחת" - פסוק זה דומה לפסוק ו', שנאמר: "טוב רש הולך בתומו- מעיקש דרכים והוא עשיר", ולפסוק י': "משגה ישרים הולך בדרך רע בשחותו הוא יפול ותמימים ינחלו טוב". כל ההולכים בתורת ה', יראים והולכים בתמימות עם ה' ינחלו כל טוב. לעומתם, אדם שעיקש בדעתו לעזוב את דרך החיים ולא לדבוק בתורה יפול לעולם הטומאה שמשם מגיעות הצרות בעולם הזה וגם בעולם הבא. פס' י"ט: "עובד אדמתו ישבע לחם ומרדף ריקים ישבע ריש" פס' כ': "איש אמונות רב ברכות ואץ להעשיר לא ינקה" - אדם שעובד את עבודת ה' ובמעשיו מחבר שמים וארץ יקבל את הברכות ואת השפע מעולמות עליונים על חלקו בחיבור שמים וארץ. אדם זה ישבע לחם ומזונו יהיה בשפע. ואילו הרודף אחר החומר בלבד ואינו מחובר לעולמות עליונים, הנקרא "מרדף ריקים", אינו מחבר שמים וארץ, הוא לא ישבע לחם משום שאין הוא מצליח למשוך את השפע מעולמות עליונים. רעיון דומה מופיע בפסוק כ', שנאמר: "איש אמונות רב ברכות", כלומר מושך ברכה רבה לעולמות תחתונים, לעומתו המחפש את החומריות, שנאמר: "אץ להעשיר", לא יקבל דבר ולא יצליח בדרך זו, שנאמר: "לא ינקה". פס' כ"א: "הכר פנים לא טוב ועל פת לחם יפשע גבר" - (ראה גם פרק כ"ד פס' כ"ג) - גם אם אדם גונב לחם בשל רעבונו, כנאמר: "על פת לחם יפשע איש", לא טוב לעזור לו במשפט, שנאמר: "הכר פנים לא טוב". העולם עומד על צדק ומשפט ולכן ניתן לעזור לרעב ולחלש לפני הגיעו למשפט, אך לא במשפט כי דרך זו היא של עיוות דין, וכפי שאומר המדרש על משפט דוד המלך ששפט את העני הוא חייבו בדין, ואחר עזר לו לשלם את הקנס שחויב, וזאת כדי שהעבירה לא תחייב את הנשמה בשמים. פס' כ"ב: "נבהל להון איש רע עין לא ידע כי חסר יבואנו" - איש רע, המשמש ככלי למלאך טומאה, הוא איש המחפש בבהילות כיצד להתעשר וחומד כל דבר חומרי, העיקר כדי להתעשר, שנאמר: "נבהל להון איש רע עין". הוא אינו יודע כי בחמדנותו לחומר הוא חוסם את השפע והברכה מעולמות עליונים, כי אינו מחובר לקדושה כי כל מעשיו מועדים כדי להשיג הון כספי, ובחסימת עולמות עליונים אלה "לא ידע כי חסר יבואנו", בגלגול זה ובגלגולים אחרים הוא צריך לחזור ולתקן את חמדנותו. פס' כ"ג: "מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון" - אדם המוכיח את חברו ימצא חן יותר מאדם אשר מחליק לשונו, כי בהוכיחו הוא עוזר לתקן את האדם מחטאיו. 203

6 פס' כ"ד: "גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית" ברמה הרוחנית, אדם אשר אינו הולך בדרך התורה גוזל מאביו הקב"ה ואמו השכינה. ברמה הגשמית, אדם הגוזל מהוריו ואומר אין פשע הוא בן סורר ומורה, כי הוריו החזיקו חלק מכספם לעת זקנתם וכשהוא גוזל אותם הוא גורם שבבוא הזמן הם ירעבו ללחם. במעשיו אלה הוא הולך בניגוד לתורה שאמרה "לא תגנוב" ויצאה כנגד "בן סורר ומורה", כנאמר בספר דברים פרק כא פס' כ-כא. באותו אדם מתעבר מלאך טומאה, כנאמר: "חבר הוא לאיש משחית". פס' כ"ה: "רחב נפש יגרה מדון ובוטח על ה' ידושן" - אדם בעל תאוות למלא את נפשו נקרא "רחב נפש", כי בנפש יש את כל העורלות והתאוות והקנאה והחמדנות, וכדי למלא תאוות אלה הוא הופך עצמו לכלי טמא שמלאך טומאה מתעבר בו, והוא יחפש תמיד מדון להשגת מבוקשו. לעומתו, הבוטח בקב"ה מחבר שמים וארץ ומוריד את השפע לעולם, כנאמר: "ובוטח על ה' ידושן". פס' כ"ו: "בוטח בלבו הוא כסיל והולך בחכמה הוא ימלט". - על האדם לחבור לחכמת התורה ולהכירה היטב משום שהתחברות לתחושות הלב עלולה להטעות את האדם מדרך הישר. פס' כ"ז: "נותן לרש, אין מחסור ומעלים עיניו רב מארות" - הקב"ה מנהיג עולמו במידה כנגד מידה, הנותן לעני מקבל מהקב"ה תשלום נוסף, כנאמר: "אין מחסור". גם אם הנותן עדיין עני במצוות הוא מקבל מהקב"ה את מחסורו, עקב נתינתו לעני, כי גם הוא נחשב עני אצל הקב"ה. אדם המתעלם מאנשים נזקקים, שנאמר: "מעלים עיניו" יקולל משום שהקב"ה מעלים ממנו את עיניו. פס' כ"ח: "בקום רשעים יסתר אדם ובאבדם ירבו צדיקים" - ראה גם פסוק י"ב: "בעלוץ צדיקים רבה תפארת ובקום רשעים יחפש איש". כאשר יש מלאכי טומאה רבים בעולם הם חוסמים את החיבור בין שמים וארץ, ועלול לקרות שקולו של הצדיק לא ישמע (כמו שקרה במלחמת העולם השנייה שנהרגו מיליונים מהעם והצדיקים לא יכלו להושיע). כאשר אין מלאכי טומאה בעולם, קל יותר לצדיקים להתרבות משום שאין מלאכי הטומאה מטרידים אותם, והם מתרבים ושמחים, כנאמר בפסוק י"ב: "ובעלוץ צדיקים רבה תפארת". וזה יקרה בעלייה לעולם מלכות תפארת, שהוא גאולת בן דוד. 204

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63> גליון א', תשע"א - 2011 1 "מי יספר לנו סיפור טוב?" מאת עגנון העולם אומרים: שמסיפורי מעשיות לא באים להריון. ואני אמרתי: שמסיפורי מעשיות נפקדות עקרות, ובאות להריון. (חיי מוהר"ן, כה) 1 וזהו בקצרה סיפור המעשה:

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

היבטים לשוניים לך-לך סט

היבטים לשוניים לך-לך סט ' סט לשוניים בפרשת לך לך היבטים דקדוקי מילים בפרשת לך-לך ובהפטרה ובראשון של וירא. מילים שו"ו ההיפוך הפכה אותן לעתיד ונקראות מלרע: ו שׂ מ תּ י מילים שנשארו מלעיל למרות ו"ו ההיפוך: ו ה י ית י ו ק ר א ת. ו

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

החורבן מפוצל

החורבן מפוצל úáèá 'é ויהי בשנת התשיעית למלכו, בח דש העשירי בעשור לח דש בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושל ם ויחן עליה ויבנו עליה דּ י יק סביב. ותב וא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו. 'ä 'ã,á"ð åäéîøé,'á

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63> עמוד 1 ב"ה כ"ד בתשרי ה'תשע"ז 17/10/2017 דפים אלו מכילים אוצרות בלומים של חוכמה יהודית, בגישה נשית-עדכנית. הם פרי עמל מאומץ, ונשלחים באופן קבוע למנויים דרך המייל. המנוי אישי-משפחתי בלבד. לתיאום מנוי וקבלת

קרא עוד

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס 1 מבחן חשבי שכר בכירים 12.2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, א לּ א א ם כּ ן צוּי ן א ח ר ת בשאלה. במקרים

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

Microsoft Word - GuttmannHebrew

Microsoft Word - GuttmannHebrew הקדמת רבי יעקב אנטולי לספר מלמד התלמידים לה ההדיר עם הערות וציונים: יעקב דוד גוטמן 1 בפתיחה תמצא פירוש הפסוק דברי חכמים כדרבונות וכוונתו בזה על שם הספר שנקרא "מלמד" וע"י פסוק זה נתגלגל לפרש מאמר חז"ל:

קרא עוד

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: ל"ט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - "חמדת

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: לט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - חמדת 1 הקדמה ל"ט אבות מלאכה המושג " מ ל א כ ה " ב ש ב ת המקור הראשון בתורה לאיסור מלאכה בשבת הוא פסוק בעשרת הדברות - ו יו ם ה ש ב יע י ש ב ת ל ה' א ל ה יך ל א ת ע ש ה כ ל מ ל אכ ה יך. א ת ה ו ב נ ך ו ב ת ך

קרא עוד

Introduction to Masechet Niddah הקדמה למסכת נדה

Introduction to Masechet Niddah הקדמה למסכת נדה ויקרא פרק יב - יולדת (א) ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: (ב) דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר א שּׁ ה כּ י ת ז ר יע ו י ל ד ה ז כ ר ו ט מ אָה שׁ ב ע ת י מ ים כּ ימ י נ דּ ת דּ וֹת הּ תּט מ א: (ג) וּב יּוֹם ה שּׁ מ

קרא עוד

משלב מא - סופי1

משלב מא - סופי1 התלויים בשערה הררים מסכת שבת: מבנה רזיאל קרצ'מררר----ר יואל משל לאדם שהלך בבקעה וראה הררים לפניו. פנה ועלה לו אל ראש ההר הראשון. כיוון שעלה ראה הררים הררים מרצדים לפניו ולא ידע באיזו דרך ילך לו אל ההר

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

pessah zmanim

pessah zmanim פסח כי ג רים היינו בארץ מצרים רציונל ומטרות היחידה אחד הלקחים העיקריים מסיפור יציאת מצרים הוא שעלינו להקפיד לכבד את הזרים המצטרפים לחברה שלנו ולשמור על זכויותיהם. בתורה עצמה מופיעה המצווה המפורשת לא להציק

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

SI D

SI D Draft SI 1080 part 17 April 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1080 חלק 17 ניסן התשע"ג אפריל 2013 ICS CODE: 35.020 טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: מסדי נתונים Information technology - Vocabulary: Databases לעיון

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

מדריך למורה צהר לבראשית לכיתה ב פרקים יח-נ * המדריך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. 1

מדריך למורה צהר לבראשית לכיתה ב פרקים יח-נ * המדריך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. 1 מדריך למורה צהר לבראשית לכיתה ב פרקים יח-נ * המדריך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. 1 תוכנית לימודים לחומש בראשית פרקים יח-נ, כיתה ב ים הפרקים מס' השיעורים 5 הכנסת האורחים של אברהם;

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. ולא היה בה עוד רוח ( פסוק 5( דפי עבודה - תנך מחצית שלישית קיץ 2016 ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי מלכים א י: 1-13 1.קרא מלכים א י, 1-13. א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עיני" ( פסוק 7( ציין שלושה דברים המוזכרים בקטע, שגרמו

קרא עוד

קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמ

קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמ קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמת העולם השנייה. זיכרון זה עומד ביסוד הזהות הלאומית

קרא עוד

1

1 www.ybm.org.il ויצא 'ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש' ר' אלי וינברגר מקורות בראשית פרק כח )כ( ו י ד ר י ע ק ב נ ד ר ל אמ ר א ם י ה י ה א לה ים ע מ ד י וש מ ר נ י ב ד ר ך ה ז ה א ש ר אנ כ י ה ול ך ו נ ת ן

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א פרשת נשא תשע"ח הלקח הנשגב לכל האחים בישראל אהרן ששמח בגדולת משה אחיו הצעיר זכה לברכת הכהנים המסתיימת בשלום בפרשתנו פרשת נ

הרהג ר' פנחס פרידמאן שליטא פרשת נשא תשעח הלקח הנשגב לכל האחים בישראל אהרן ששמח בגדולת משה אחיו הצעיר זכה לברכת הכהנים המסתיימת בשלום בפרשתנו פרשת נ הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א פרשת נשא תשע"ח הלקח הנשגב לכל האחים בישראל אהרן ששמח בגדולת משה אחיו הצעיר זכה לברכת הכהנים המסתיימת בשלום בפרשתנו פרשת נשא דבר בעתו מה טוב, להתבונן במצוה הקדושה של ברכת הכהנים

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו זכריה פרק ז (א) ו י ה י בּ שׁ נ ת אַר בּ ע ל ד ר י ו שׁ ה מּ ל ך ה י ה ד ב ר י ק ו ק א ל ז כ ר י ה בּ אַר בּ ע ה ל ח ד שׁ ה תּ שׁ ע י בּ כ ס ל ו: (ב) ו יּ שׁ ל ח בּ ית א ל שׂ ר א צ ר ו ר ג ם מ ל ך ו א נ שׁ יו ל ח לּוֹת א

קרא עוד

- - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב

- - קיץ תשסט מחשבת ישראל )לביס דתי( מחשבת ישראל, 1 יחל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב - - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי דתי, מהדורה

קרא עוד

קיצור שולחן ערוך סימן קכח

קיצור שולחן ערוך סימן קכח הלכה יומית הלכות שבת ומועד הלכות ברכות ונטילת ידיים עיון ת פילה - ביאור תפילת שמונה עשר ה מושגים ביהד ות - בנושא תפילה ובית כנסת "נמשלה התורה למים מה מים יורדים טיפין טיפין עד שנעשים נחלים כך האדם לומד

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

WikiVort

WikiVort 1/31 מה בפרשה: סיכום מתומצת של פרשת השבוע קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמס..." - מכריז האלוקים ומחליט להביא על העולם - מבול! מכל בני אנוש בחר ה' בנח ומשפחתו מהם תוותר שארית פליטה לאנושות כולה.. פרשת

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד