אשכול: מדעים וחברה לכיתה י'

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אשכול: מדעים וחברה לכיתה י'"

תמליל

1 אשכול מדעים וחברה כיתה י' אשכול זה מהווה אשכול כניסה לתכנית של החטיבה העליונה. בהתאם לכך, הדגש המושם בו הוא שימור של הידע הרלוונטי מחטיבת הביניים. באשכול זה נלמדים התכנים המתמטיים בהקשרים של תופעות מתחומי החברה והמדעים. תכנים מתמטיים באשכול )כולל מושגים מתמטיים(: קריאת מידע המיוצג בייצוג ויזואלי )גרף, דיאגרמת עמודות, עיגול( או באמצעות טבלת שכיחויות או באופן מילולי. סטטיסטיקה. הסתברות. תכנים אוריינים באשכול: קריאה, עיבוד ופירוש מידע שמתאר מצב מציאותי בתחומים שונים של מדעי הטבע והחברה )כמו גיאוגרפיה, רפואה, בחירות, תזונה, הערכת הישגים וכו'( בעזרת כלים מתמטיים. קבלת החלטות מושכלת. אשכול מדעים וחברה כתה י' חלוקת היחידות )40 שעות( יחידה ראשונה: הסקת מסקנות ממידע )המיוצג בייצוגים שונים( הקשור לנושאים ממדעים וחברה )12 שעות( יחידה שנייה: ייצוגים סטטיסטיים שונים לתופעות מדעיות וחברתיות ומעבר ביניהם )5 שעות( יחידה שלישית: שימוש בכלים סטטיסטיים )מדדי מרכז( לעיבוד מידע בהקשר לתופעות מדעיות וחברתיות המוצגות באופן מספרי או באופן ויזואלי )12 שעות( יחידה רביעית: חישוב סיכויים / הסתברויות להתרחשות של תופעות חברתיות לא וודאיות )7 שעות( יחידה חמישית: אינטגרציה של עיבוד סטטיסטי וחישוב סיכויים בהקשר לתופעות חברתיות ומדעיות )4 שעות( 1

2 יחידה ראשונה: הסקת מסקנות ממידע )המיוצג בייצוגים שונים( הקשור לנושאים ממדעים וחברה )12 שעות( תכנים / נושאים מתמטיים )בהקשר אורייני(: קריאת מידע מייצוגים ויזואליים שונים )דיאגרמת עמודות, דיאגרמת עוגה, גרף( פונקציה בייצוגים שונים: אלגברי, מילולי, גרפי. תכנים נלווים: שינוי נושא נוסחה. פתרון משוואות ממעלה ראשונה או ממעלה שנייה )כולל שברים ונעלם במכנה( מטרות כלליות קריאה ועיבוד מידע המוצג בייצוגים שונים של מידע: מילולי, אלגברי, ויזואלי. חשיפה לייצוגים הוויזואליים השונים של מידע: דיאגרמת עמודות )כולל דיאגרמת עמודות כפולה(, דיאגרמת עיגול, גרף. היכרות עם סוגי המשתנים )בדיד ורציף( הבנת ההבדל בין הייצוגים הוויזואליים השונים מטרות אופרטיביות בהקשר מדעי וחברתי, בהינתן מידע בייצוג הוויזואלי גרף: התלמיד יקבע מה המשמעות של כל אחד מן הצירים בגרף. כאשר נתון בגרף ערך של משתנה אחד, התלמיד ימצא את הערך של המשתנה השני. התלמיד יזהה נקודות מיוחדות בגרף ויצביע על המשמעות שלהן בהקשר האורייני )נקודות מינימום / מקסימום, נקודות חיתוך עם הצירים, נקודות חיתוך בין גרפים(. ד. התלמיד יזהה תכונות עיקריות של הגרף, ויצביע על המשמעות שלהן בהקשר האורייני )עלייה / ירידה / קבועה, חיוביות / שליליות, קצב שינוי וכדומה(..1 בהקשר מדעי וחברתי, בהינתן שני גרפים )או יותר( באותה מערכת צירים: התלמיד ישווה את המידע המתקבל מהגרפים על פי קריטריונים שיקבל או, לחילופין, על פי קריטריונים שיקבע בעצמו. )למשל: המשמעות שגרף אחד נמצא מעל לגרף השני, המשמעות שהגרפים השונים מתחילים מנקודות שונות על ציר ה y, המשמעות של השוואת תחומי העלייה ותחומי הירידה שלהם, השוואה קצב השינוי של שני גרפים וכו'(, וידע להסיק מסקנות מההשוואה, בין היתר לצורך קבלת החלטות ובדיקת כדאיות. התלמיד יסביר את המשמעות של נקודת החיתוך של שני גרפים. התלמיד ימצא את נקודת החיתוך של שני הגרפים באמצעות קריאת שיעורי הנקודה מהגרף..2 2

3 בהקשר מדעי וחברתי, בהינתן גרפים לא שגרתיים )כגון: גרף מדרגות פשוט, גרף נקודות ועוד(: התלמיד יקבע מה מייצג כל אחד מהצירים וכל אחד מהמשתנים. התלמיד יאחזר את המידע המוצג בגרף ולהסיק מסקנות. התלמיד ישווה בין חלקים של הגרף, וידע להסיק מסקנות מההשוואה, בין היתר לצורך קבלת החלטות ובדיקת כדאיות..3 בהקשר מדעי וחברתי, בהינתן מידע בייצוג ויזואלי של דיאגרמת עמודות רגילה או כפולה, התלמיד יזהה את המידע המתקבל מדיאגרמה זו: התלמיד יקבע מה מייצג כל אחד מהצירים. התלמיד יאחזר את המידע המוצג בדיאגרמה ויסיק מסקנות..4 בהקשר מדעי וחברתי, התלמיד ישווה מידע שמתקבל משתי דיאגרמות עמודות רגילות או בדיאגרמת עמודות כפולה, בין השאר לצורך קבלת החלטות ובדיקת כדאיות..5 בהקשר מדעי וחברתי, בהינתן מידע בייצוג הוויזואלי דיאגרמת עיגול )עוגה(, התלמיד יאחזר את המידע המוצג בדיאגרמה ויסיק מסקנות..6 בהקשר מדעי וחברתי, התלמיד יעשה השוואות בין שתי דיאגרמות עיגול ויסיק מסקנות, בין היתר לצורך קבלת החלטות ובדיקת כדאיות בהקשר מדעי וחברתי, התלמיד ימיר מידע הנתון באופן ויזואלי למילולי, ולהיפך. בהקשר מדעי וחברתי, התלמיד יצביע על הייצוג הוויזואלי המתאים ביותר למצב נתון )בחירה בין ייצוג המידע בדיאגרמת עמודות, בדיאגרמת עיגול, גרף, תיאור מילולי(..9 בהקשר מדעי וחברתי, בהינתן ייצוג אלגברי של מידע, התלמיד ידע: להסביר מה מייצג כל משתנה. בהינתן ערך של משתנה/ מסוים/ים, למצוא את הערך של המשתנה החסר. םי להביע משתנה אחד באמצעות המשתנים האחרים שינוי נושא נוסחה..11 דגשים והבהרות הדגש ביחידה זו הוא על קריאת המידע המתקבל מן הנתונים, והבנת הצורך בייצוגים השונים. בפרקים הבאים יודגש עיבוד המידע באמצעות כלים סטטיסטיים. מומלץ לשלב בהוראה דוגמאות אותנטיות, אקטואליות הקשורות לחיי היום יום, להיבטים חברתיים או להיבטים מדעיים כדי למצוא דוגמאות מתאימות ניתן להיעזר באמצעי התקשורת )עיתונות, אינטרנט וכו'(. 3

4 דוגמאות קבוצת דוגמאות 1.1 אפיון: קבוצת דוגמאות זו עוסקת בהצגת תופעות או מצבים מחיי יום יום בעזרת גרף )מטרה.)6 )4 אופרטיבית 1(, דיאגרמת עמודות )מטרה אופרטיבית ודיאגרמת העיגול )מטרה אופרטיבית השאלות בקבוצת דוגמאות זו יתמקדו בקריאה ואחזור של מידע. בשאלות יידרש זיהוי מידע על פי תכונות עיקריות של הצגות ויזואליות ויושם דגש על הסבר המשמעות המעשית של תכונות הייצוג הגרפי. בשאלות בקבוצה הזו ייתכן גרף רציף או גרפים לא שגרתיים )כגון, גרף נקודות( )מטרה אופרטיבית 3(..)9 יושם דגש על בחירת הייצוג המתאים ביותר להצגת הנתונים )מטרה אופרטיבית השאלות המרכזיות )בהקשר מדעי וחברתי( שניתן לשאול בקבוצה זו: 1. מהו הייצוג המתאים ביותר לייצג את הנתונים: דיאגרמת עמודות, דיאגרמת עוגה או גרף? 2. הנתונים מיוצגים באמצעות דיאגרמת עמודות. האם ניתן היה לייצגם גם באמצעות דיאגרמת עוגה? השאלות המרכזיות )בהקשר מדעי וחברתי( שניתן לשאול בקבוצה זו עבור הצגה באמצעות גרף: מהם שני המשתנים שהקשר ביניהם מתואר בייצוג? 1. מצאו את הערך של משתנה אחד )x או y( על פי הערך של המשתנה השני ( y או x(. 2. זהו תחומי עלייה/ירידה/ תחום שבו ערכים קבועים, והסיקו מהם מסקנות. 3. זהו תחומי חיוביות/שליליות והסיקו מהם מסקנות. 4. זהו נקודות קיצון )מקומי ומוחלט( והסיקו מהם מסקנות. 5. זהו נקודות חיתוך עם הצירים והסיקו מהם מסקנות. 6. מצאו תחומים של ערכי x בהינתן טווח ערכי y. 7. כמו כן, ניתן לשאול שאלות נוספות כגון: חשבו קצב שינוי ממוצע והשוו את קצב השינוי הממוצע בחלקים שונים בגרף. 8. חשבו את אחוז ההגדלה או ההקטנה של משתנה y ביחס לערך מסוים שלו. 9. השאלות המרכזיות )בהקשר מדעי וחברתי( שניתן לשאול בקבוצה זו עבור הצגה באמצעות דיאגרמת עמודות: 1. מהם המשתנים המתוארים בייצוג? 2. מצאו את השכיחות של ערכי המשתנה. 3. בהינתן נתונים כמותיים או איכותיים, המיוצגים באופן מילולי כולל השכיחות שלהם, סרטטו דיאגרמת עמודות מתאימה. 4

5 השאלות המרכזיות )בהקשר מדעי וחברתי( שניתן לשאול בקבוצה זו עבור הצגה באמצעות דיאגרמת עיגול: מהם המשתנים המתוארים בייצוג? מצאו את השכיחות היחסית של ערכי המשתנה. מהי המשמעות של כל גזרה בדיאגרמת העיגול? חשבו את האחוז המתאים לכל גזרה בדיאגרמת העיגול. חשבו כמות מסוימת לפי האחוז שלה מתוך הכמות הכללית ולהיפך. בהינתן מצב מחיי היום יום שבו נתונים כמותיים או איכותיים, המופיעים עם השכיחות שלהם, סרטטו את דיאגרמת העיגול המתאימה הגרף שלפניכם מתאר את הטמפרטורות שנמדדו בארץ אירופית מסוימת באחד מימי החורף. המדידות נערכו במשך 24 שעות החל מ בבוקר ועד בבוקר שלמחרת. עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים: ד. ה. ו. ז. ח. איזו טמפרטורה נמדדה בשעה 00 00?16 בשעה? 23 באילו שעות נמדדה טמפרטורה של 5 מעלות צלזיוס? טמפרטורה של 3 מעלות צלזיוס? בין אילו שעות הייתה הטמפרטורה במגמת ירידה? באילו שעות הטמפרטורה הייתה שווה ל 0 מעלות צלזיוס? בין אילו שעות הטמפרטורה הייתה מתחת ל 0 מעלות צלזיוס? באיזו שעה נמדדה הטמפרטורה הגבוהה ביותר, ובאיזו שעה נמדדה הטמפרטורה הנמוכה ביותר? מהו הפער במעלות )ההפרש( בין הטמפרטורה הגבוהה ביותר לטמפרטורה הנמוכה ביותר? מהו קצב השינוי הממוצע של הטמפרטורה מהשעה ועד השעה 19? 00 5

6 ט. בין אילו שעות היה קצב השינוי הממוצע של הטמפרטורה הגדול ביותר: בין השעה ל או בין השעה 6 00 ל בבוקר שלמחרת? נמקו את תשובתכם. בבחירות לעירייה התמודדו שש מפלגות. תוצאות הבחירות מתוארות בעזרת דיאגרמת העיגול שלפניכם. המפלגות מסומנות באותיות א, ב, ג, ד, ה, ו. איזה אחוז מן הקולות קיבלה רשימה ה? קואליציה היא קבוצת מפלגות שיש להן יותר מ 50% מהקולות. האם המפלגות ג, ד, ו ה יכולות להקים קואליציה, אם שאר המפלגות מתנגדות? הסבירו. מפלגות ב ו ד הקימו גוש. מצאו מפלגה מבין המפלגות האחרות, שאם היא תצטרף לגוש זה, היא תיתן לו רוב בעירייה )רשמו את כל האפשרויות(. ד. העיר שבה נערכו הבחירות מונה כ 200,000 תושבים. בבחירות השתתפו 64% מהתושבים. 1. כמה תושבים השתתפו בבחירות? 2. רשמו, בדיאגרמת העיגול ליד כל מפלגה, את מספר התושבים שהצביעו עבורה. 3. מפלגות ב, ד ואחת המפלגות האחרות שמצאת בסעיף ג' )לפי בחירתך( הקימו קואליציה. כמה תושבים הצביעו לקואליציה זו? 6

7 מ) קבוצת דוגמאות 1.2 אפיון: קבוצת דוגמאות זו עוסקת בתיאור תופעות או מצבים מחיי יום יום בהקשר מדעי וחברתי באמצעות שני גרפים )או יותר( )מטרה אופרטיבית 2( באותה מערכת צירים, או באמצעות שתי )5 דיאגרמות עמודות / דיאגרמות עמודות כפולה )או יותר( טרה אופרטיבית או באמצעות שתי.)7 דיאגרמות עיגול )מטרה אופרטיבית השאלות המרכזיות )בהקשר מדעי וחברתי( שניתן לשאול בקבוצה זו: מצאו נקודות חיתוך של הגרפים והסבירו את המשמעות של נקודת החיתוך. 1. מצאו תחומים בהם ערכי גרף אחד גדולים/קטנים מערכי גרף שני והסבירו את המשמעות. 2. השוו את תחומי העלייה, תחומי הירידה וקצב שינוי של הגרפים והסבירו את המשמעות. 3. עבור y מסוים, מצאו בכל אחד מהגרפים את ערכי x המתאימים לו, והסבירו את המשמעות. 4. מצאו ערכי x לפי הפרש ערכי y או לפי טווח הפרשים של ערכי y והסבירו את המשמעות. 5. השוו בין הנתונים בדיאגרמת עמודות כפולה או בין שתי דיאגרמות עמודות. 6. השוו בין הנתונים בשתי דיאגרמות עיגול. 7. אבי ובני שוחים בבריכה שאורכה 31 מ'. הם שוחים מתחילת הבריכה אל קצה הבריכה שמולם. בהגיעם לקצה הבריכה הם נחים מעט, ואז הם משנים את כיוון שחייתם וחוזרים לנקודת ההתחלה. אבי שוחה מהר יותר מבני. אבי ובני התחילו לשחות באותו זמן ושניהם שחו מתחילת הברכה אל סופה ובחזרה, פעם אחת. לפניכם הגרף המתאים לזמן השחייה של כל שחיין את מרחקו מתחילת הבריכה, במהלך שחייה של פעם אחת מתחילת הבריכה אל סופה וחזרה. 40 המרחק מתחילת הבריכה 20 7 הזמן בשניות התאימו את הגרף המתאים לכל שחיין. הסבירו. רשמו כמה זמן נח כל שחיין בקצה הבריכה. כעבור כמה זמן, בערך, מתחילת השחייה נפגשו השחיינים? בנקודת הפגישה האם השחיינים שחו באותו כיוון או בכיוונים מנוגדים? הסבירו. ד. בכמה שניות סיים אבי את שחייתו לפני בני? ה.

8 הגרפים הבאים מתארים את זמני הזריחה והשקיעה של השמש בתל אביב ב 1 בכל חודש, במשך שנתיים, החל מה 1 בינואר. שעה החודש מספר ד. בתחילת איזה חודש השמש זורחת הכי מאוחר? תנו לשני חודשים בהם יש יותר מ 12 שעות אור? ציינו תקופה כלשהי בה הימים מתארכים. הסבירו כיצד מצאתם. מצאו בגרף את הזמן שעובר בין שני ערכי המינימום של גרף הזריחה. הסבירו ממצא זה. 8

9 הגרף הבא מתאר את אחוז המרוצים מהחיים, מתוך בני 20 ומעלה, לפי מעמד חברתי כלכלי )נמוך, ביניים, גבוה( בין השנים : ד. ה. ו. ז. באיזו שנה אחוז המרוצים מהחיים היה הגדול ביותר בקרב המעמד הנמוך? באיזו שנה אחוז המרוצים מהחיים היה הקטן ביותר בקרב המעמד הנמוך? באלו שנים אחוז המרוצים מהחיים במעמד הביניים היה נמוך מ 85%? באלו שנים אחוז המרוצים מהחיים במעמד הגבוה היה לפחות 85%? באלו שנים אחוז המרוצים מהחיים בקרב המעמד הנמוך היה גבוה יותר מאשר בקרב מעמד הביניים? באיזו שנה הפער בין מעמד הביניים לבין המעמד הנמוך היה הגדול ביותר מבחינת שביעות רצונם מהחיים? באלו שנים ניכרת עלייה בשביעות הרצון מהחיים בכל שלושת המעמדות? 9

10 הגרפים הבאים מתארים ממוצעים של טמפרטורות וכמויות של משקעים בארבע מדינות במשך 1 שנה שלמה. ד. ה. ו. באיזו מדינה ההפרש בין הטמפרטורה הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר, הוא הגדול ביותר? באיזו מדינה רוב המשקעים יורדים בחורף? איזה גרף הוא המתאים ביותר לנתונים של מדינת ישראל? הסבירו. במונגוליה החורף קר מאוד וארוך, ורוב המשקעים יורדים בקיץ שהוא יחסית קצר. איזה גרף מתאר את הנתונים של מדינה זו? אורוגוואי היא מדינה הנמצאת בחצי הדרומי של כדור הארץ, בו החורף הוא בחודשים יוני יוליאוגוסט. איזה גרף מתאים למדינה זו? מיאנמר היא המדינה הגשומה ביותר מבין הארבע. ציינו איזה גרף מתאים לה, ומה הם שלושת החודשים הכי גשומים בה? גרפים אלה לקוחים מהאטלס האנציקלופדי של העולם מאת אורן נהרי, אשר יצא לאור בשנת, 2001 בהוצאת מפה 1 מיפוי והוצאה לאור, והשימוש בהם לצורך שאלה זו אושר עלידם. 10

11 קבוצת דוגמאות 1.3 אפיון: בקבוצת דוגמאות זו, יוצגו מצבים בחיי היום יום, בהקשר מדעי וחברתי, בהם הנתונים.)10 מוצגים באופן אלגברי )מטרה אופרטיבית בדוגמאות אלו יהיה צורך בזיהוי המשתנים בנוסחאות אלגבריות ושימוש ביחידות מדידה שונות. בנוסף, יעשה שימוש בהמרת יחידות. בדוגמאות יעשה שימוש בטכניקה של שינוי נושא נוסחה, על מנת לבטא משתנה אחד באמצעות משתנה/משתנים אחר/אחרים. השאלות המרכזיות )בהקשר מדעי וחברתי( שניתן לשאול בקבוצה זו: זהו את המשתנים בנוסחה. מצאו ערך משתנה חסר על ידי הצבה בנוסחה. מצאו את ערך המשתנה על ידי שימוש בפתרון משוואות ממעלה ראשונה או ממעלה שנייה )המשוואות יכולות לכלול שברים ונעלם במכנה(. בטאו משתנה אחד באמצעות משתנה / ים אחר / ים בנוסחה מחקרים ביולוגיים גילו כי צרצרים רגישים מאוד לשינויים בטמפרטורת הסביבה. מספר הצרצורים של צרצר בדקה מנבא באופן מדויק את הטמפרטורה שנמדדת במעלות פרנהייט. H 92, F 50 כאשר 4.7 הנוסחה המתמטית שבאמצעותה אפשר לחשב את הטמפרטורה היא: F הטמפרטורה )בפרנהייט( ו H מספר הצרצורים של צרצר בדקה. חשבו את הטמפרטורה במעלות פרנהייט, אם מספר צרצורי הצרצר היה 186. חשבו את מספר הצרצורים של צרצר בסביבה שבה הטמפרטורה 95 מעלות פרנהייט. בטאו את H באמצעות F., X 5 t 2 מרחק X (במטרים( שעובר גוף הנופל מגובה, ניתן לחישוב עלידי הנוסחה הבאה: כאשר t הוא הזמן שעבר מרגע הנפילה )בשניות(. ד. מצאו את המרחק שעבר הגוף במשך 4 השניות הראשונות. בטאו את t באמצעות X. כעבור כמה שניות מרגע הנפילה יעבור הגוף מרחק של 125 מטרים? האם המרחק שעובר הגוף בשנייה הראשונה שווה למרחק שעובר הגוף בשנייה השלישית? 11

12 יחידה שנייה: ייצוגים סטטיסטיים שונים לתופעות מדעיות וחברתיות ומעבר ביניהם )5 שעות( )הנתונים יוצגו ברשימה או בטבלת שכיחויות או בטבלת שכיחויות יחסיות(: נושאים מתמטיים קריאת מידע מתוך טבלת שכיחויות )כולל שכיחויות יחסיות(. בניית טבלת שכיחויות: מעבר מייצוג ברשימה לייצוג בטבלת שכיחויות. מעבר מייצוג מספרי )מרשימה / טבלה( לייצוג ויזואלי ולהיפך. מטרות כלליות ד. חשיפה למידע המתקבל מנתונים המוצגים באופן מספרי )רשימה, טבלת שכיחויות(. הבנת המשמעות של שכיחות ושל שכיחות יחסית, וההבדל ביניהן. הבנת הייחוד של כל אחד מן הייצוגים ויתרונותיו. הבנת הצורך במעבר בין הייצוגים השונים. מטרות אופרטיביות בהקשר מדעי וחברתי, בהינתן טבלת שכיחויות התלמיד יקרא את המידע הנתון בה )עבור משתנה כמותי ועבור משתנה איכותי(..1 בהקשר מדעי וחברתי, בהינתן נתונים בצורה של רשימה, התלמיד יבנה מהם טבלת שכיחויות )עבור משתנה כמותי או עבור משתנה איכותי(..2 בהקשר מדעי וחברתי, בהינתן נתונים בצורה של רשימה, התלמיד יבנה מהם טבלה המייצגת את השכיחות היחסית של כל ערך )שכיחות יחסית תירשם באחוזים או בשברים(. המשתנה יכול להיות כמותי או איכותי..3 בהקשר מדעי וחברתי, בהינתן דיאגרמת עמודות התלמיד יציג את המידע הנתון בה באמצעות טבלת השכיחויות או באמצעות טבלת השכיחות היחסית..4 בהקשר מדעי וחברתי, בהינתן דיאגרמת העיגול התלמיד יציג את המידע הנתון בה באמצעות טבלת השכיחות היחסית..5 בהקשר מדעי וחברתי, בהינתן נתונים בצורה של טבלת שכיחויות או שכיחויות יחסיות )עבור משתנה כמותי או משתנה איכותי(, התלמיד יתאר אותם בעזרת ייצוג ויזואלי: דיאגרמת עמודות או דיאגרמת עיגול מתאימה, ולהיפך..6 12

13 בהקשר מדעי וחברתי, בהינתן נתונים בצורה של טבלת שכיחויות או שכיחויות יחסיות )עבור יותר ממשתנה כמותי או משתנה איכותי אחד(, התלמיד יתאר אותם בעזרת דיאגרמת עמודות כפולה, ולהיפך..7 בהקשר מדעי וחברתי, בהינתן נתונים המוצגים בעזרת טבלאות בשילוב עם ייצוגים ויזואליים, התלמיד ישלב את המידע בכל הייצוגים..8 בהקשר מדעי וחברתי, בהינתן נתונים כמותיים או איכותיים, התלמיד יתאים להם את הייצוג הוויזואלי או את הייצוג הכמותי המתאים ביותר..9 דגשים והבהרות נושא זה, שבו נחשפים התלמידים לראשונה לייצוגים מספריים, הוא המשך ישיר של הנושא הקודם שעסק בקריאת מידע מייצוג ויזואלי. נושא זה מהווה חזרה על הייצוג הוויזואלי שמשתמשים בו בסטטיסטיקה, היות והתלמידים נדרשים למעבר מייצוג מספרי לייצוג ויזואלי. ביחידה זו הדגש על שיטות שונות לארגון נתונים )טבלת שכיחות וייצוג ויזואלי( שמהוות בסיס לעיבודים הסטטיסטיים שיבואו בהמשך. יש להדגיש את ההבדל בין משתנה איכותי למשתנה כמותי. 13

14 דוגמאות קבוצת דוגמאות 2.1 אפיון: בקבוצת דוגמאות זו, יוצגו מצבים בחיי היום יום בהקשר מדעי וחברתי בהם מידע מוצג בעזרת רשימה או בטבלת שכיחויות )מטרות אופרטיבית 12( או בטבלת שכיחויות יחסיות )מטרה אופרטיבית 3(. השאלות יעסקו באחזור המידע. כמו כן, יושם דגש על היתרונות של הצגת הנתונים באמצעות טבלאות, כך שהלומד יבין את הצורך בהצגת המידע באופן זה. השאלות המרכזיות )בהקשר מדעי וחברתי( שניתן לשאול בקבוצה זו: זהו את הנתונים תוך התייחסות למשמעות ערך המשתנה והשכיחות שלו. 1. זהו את הנתונים תוך התייחסות למשמעות ערך המשתנה והשכיחות היחסית שלו. 2. השלימו את הטבלה בהינתן מידע דרוש, כגון סכום של כל השכיחויות. 3. בהינתן טבלת השכיחויות, הוסיפו לכל נתון את השכיחויות היחסיות. 4. בהינתן טבלת השכיחות היחסית והכמות הכללית, הוסיפו את השכיחויות של המשתנה. 5. בהינתן מידע כמותי או איכותי, ארגנו את המידע בעזרת טבלת שכיחויות. 6. בהינתן מידע כמותי או איכותי, ארגנו את המידע בעזרת טבלת שכיחויות יחסיות. 7. בטבלה שלפניכם מתוארת ההתפלגות של מספר הילדים במשפחה ביישוב מסוים מספר הילדים במשפחה מספר המשפחות ד. ה. ו. כמה משפחות ביישוב? לכמה משפחות יש פחות מ 3 ילדים? לכמה משפחות יש יותר מ 2 ילדים? לכמה משפחות יש 3 או 4 ילדים? בנו את טבלת השכיחויות היחסיות. מהי השכיחות היחסית של המשפחות שבהן יש יותר מ 3 ילדים? 14

15 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס( מפרסמת מדי שנתיים את המבנה של מדד המחירים לצרכן. לפניכם טבלה המתארת את האחוז של כל אחד ממרכיבי המדד )נקרא "משקולות"( בינואר 2009 לעומת ינואר המשקולות מתבססים על סקר הוצאות משקי הבית שעורכת הלמ"ס. ד. רשמו באיזה מרכיב של המדד חל השינוי הגדול ביותר בשנתיים האלו? רשמו באיזה מרכיב של המדד חל השינוי הקטן ביותר בשנתיים האלו? מהו המשקל היחסי של הוצאה על אוכל במדד במידה והוצאת המשפחה בחודש ינואר 2011 הייתה 13,000 ובהנחה שמשקל כל אחד מסעיפי המדד במשפחה זו היה זהה לטבלה המוצגת, רשמו מהו סכום הכסף שהוציאה המשפחה על כל אחד מסעיפי המדד. 15

16 ביישוב "מרום" יש 120 תלמידים המתנדבים במקומות שונים בקהילה. בטבלה הבאה מוצגת התפלגות התלמידים המתנדבים במקומות השונים: אחוז מבין המתנדבים מספר המתנדבים מקום ההתנדבות 30 חברה להגנת הטבע 15% צער בעלי חיים 10% עזרה לקשישים 48 מד"א מוסדות ציבוריים מלאו את המשבצות הריקות בטבלה. פרטו את חישוביכם. 16

17 קבוצת דוגמאות 2.2 אפיון: קבוצת דוגמאות זו מתמקדת במעבר בין ייצוג הנתונים בטבלה לייצוגים האחרים ולהיפך. בשאלות יוצגו מצבים בחיי היום יום בהקשר מדעי וחברתי, בהם מידע מוצג בעזרת רשימה )מטרה אופרטיבית 3(, או באמצעות ייצוגים ויזואליים שונים )גרף, דיאגרמת עמודות, דיאגרמת העיגול( )מטרות אופרטיביות 4,5( או באמצעות ייצוג מילולי, ויש לבנות טבלת שכיחויות או טבלת שכיחות יחסית. ולהיפך: במצבים בהקשר מדעי / חברתי בהם מידע מוצג בעזרת טבלת שכיחויות או טבלת שכיחות יחסית, יידרש להציג את הנתונים בייצוגים ויזואליים שונים )גרף, דיאגרמת עמודות, דיאגרמת עיגול(. )מטרות אופרטיביות 6,7,8(.)9 יודגשו יתרונותיו של כל אחד מהייצוגים לעיל )מטרה אופרטיבית השאלות המרכזיות )בהקשר מדעי וחברתי( שניתן לשאול בקבוצה זו: בנו טבלת שכיחויות בהינתן רשימה של נתונים. 1. בנו טבלת שכיחויות בהינתן נתונים בייצוג ויזואלי )דיאגרמת מקלות, גרף( ולהיפך. 2. בנו טבלת שכיחויות יחסיות בהינתן דיאגרמת עיגול ולהיפך. 3. בהינתן נתונים כמותיים או איכותיים, בחרו בייצוג ויזואלי או בייצוג בטבלה המתאים ביותר 4. לתיאור הנתונים. בעונת המשחקים נערכו מספר משחקי כדורגל. לפניכם דיאגרמת עמודות המתארת את תוצאות המשחקים: תארו את הנתונים בדיאגרמת העמודות באמצעות טבלת שכיחויות. תארו את הנתונים באמצעות טבלה של שכיחויות יחסיות. 17

18 בני משפחת כהן החליטו לספור במשך חודש כל חיוג לחברת טלפונים "חברת קשר" ולרשום את התגובה. מתברר שב 250 חיוגים נוצר קשר תקין והתקיימה שיחה, ב 100 חיוגים לא הייתה תשובה, ב 125 חיוגים הקו היה מקולקל, וב 25 חיוגים הקו היה תפוס. סדרו את הנתונים בטבלה שמייצגת שכיחות יחסית של כל תגובה. לפניכם דיאגרמת עיגול, המחולקת ל 10 חלקים שווים. היעזרו בחלוקה הזו וייצגו את התגובות בדיאגרמת עיגול זו. 18

19 יחידה שלישית: שימוש בכלים סטטיסטיים )מדדי מרכז( לעיבוד מידע בהקשר לתופעות מדעיות וחברתיות המוצגות באופן מספרי או באופן ויזואלי )12 שעות( נושאים מתמטיים )בהקשר אורייני(: מדדי מרכז: שכיח, ממוצע וחציון. ממוצע משוקלל. מטרות כלליות עיבוד נתונים מתוך הייצוגים השונים: רשימה, טבלת שכיחויות, דיאגראמת עמודות, דיאגראמת עיגול. הבנה המשמעות של כל אחד ממדדי המרכז. קביעה של המדד המתאים להסקת מסקנות במצב נתון. קבלת החלטות מושכלות על סמך עיבוד מידע סטטיסטי מטרות אופרטיביות 1. עבור משתנה כמותי: בהינתן ייצוג מספרי )רשימה או טבלת שכיחויות( או ייצוג ויזואלי )דיאגרמת עמודות או דיאגרמת עיגול(, התלמיד יחשב את מדדי המרכז )ממוצע, שכיח, חציון(. 2. עבור משתנה כמותי: בהינתן נתונים שונים שביניהם נתון גם הממוצע )או ממוצע משוקלל(, התלמיד יחשב את הנתון החסר באמצעות טכניקה של שינוי נושא הנוסחה. 3. עבור משתנה איכותי: בהינתן ייצוג מספרי )רשימה או טבלת שכיחויות( או ייצוג ויזואלי )דיאגרמת עמודות רגילה או כפולה או דיאגרמת עיגול(, התלמיד יחשב את השכיח. 4. התלמיד יחשב ממוצע משוקלל. 5. התלמיד יחשב מחדש כל אחד ממדדי המרכז, בעקבות שינוי באחד מן הנתונים המקוריים או בעקבות תוספת / הורדה של נתון אחד או יותר. 6. התלמיד ישווה את המידע המתקבל מכל אחד ממדדי המרכז ויזהה מהו המדד המתאים ביותר לתיאור הנתונים הסטטיסטיים. 7. התלמיד ישתמש בתכונות הממוצע. 8. עבור שתי קבוצות נתונים, בהן המידע מיוצג באמצעות רשימה, טבלת שכיחויות, דיאגרמת עמודות או דיאגרמת עיגול, התלמיד ישווה את ממדי המרכז של שתי הקבוצות. דגשים והבהרות נושא זה, שעוסק בעיבוד המידע המתקבל מן הנתונים, הוא המשך ישיר של הנושא הקודם שעסק בקריאת מידע מהייצוגים השונים. יש להדגיש את הצורך בכל אחד מן המדדים, ובמה מדד אחד מוסיף על פני המדד האחר )או: במה מדד אחד שונה מן המדד האחר(. יש להדגיש את ההבדל בין משתנה איכותי למשתנה כמותי, ואת העובדה שעבור משתנה איכותי אין משמעות למדדי המרכז: ממוצע וחציון. 19

20 דוגמאות קבוצת דוגמאות 3.1 אפיון: קבוצת דוגמאות זו מתמקדת בחישוב מדדי מרכז )ממוצע, חציון ושכיח( )מטרות אופרטיביות 1,2,3(. המידע בקבוצה הזו מתאר מצבים בחיי יום יום בהקשר מדעי וחברתי והוא מוצג בעזרת רשימת נתונים, טבלת שכיחויות, דיאגרמת עמודות או דיאגרמת עיגול..)6 יושם דגש על הבנת היתרונות וחסרונות של כל אחד ממדדי המרכז )מטרה אופרטיבית השאלות המרכזיות )בהקשר מדעי וחברתי( שניתן לשאול בקבוצה זו: 1. למשתנה כמותי או משתנה איכותי המוצג בטבלת שכיחויות, דיאגרמת עמודות או ייצוגים כמותיים וויזואליים אחרים, מצאו את השכיח. 2. למשתנה כמותי המוצג בטבלת שכיחויות, דיאגרמת עמודות או ייצוגים כמותיים וויזואליים אחרים, חשבו את הממוצע. 3. למשתנה כמותי המוצג בטבלת שכיחויות, דיאגרמת עמודות או ייצוגים כמותיים וויזואליים אחרים, חשבו את החציון. 4. במצב שבו חלק מהמידע לא נתון, חשבו את הגודל החסר על פי ממוצע או חציון נתון. 5. למשתנה כמותי עבורו נתון או חושב הממוצע, החציון והשכיח, קבעו מהו המדד המייצג טוב ביותר את הנתונים. במבחן מיון במתמטיקה בתחילת כיתה י' התקבלו הציונים הבאים:.100,95,95,95,90,90,90,85,85,85,85,80,75,75,75,65,55,50,45,45 ד. ה. סדרו את הציונים בטבלת השכיחויות. סדרו את הציונים בטבלה המייצגת את השכיחות היחסית של כל ציון. חשבו את הממוצע, את החציון ואת השכיח. הציון של דני גבוה מהממוצע ונמוך מהחציון, מה יכול להיות הציון של דני? ציון 85 ומעלה מאפשר לקבל המלצה ללמוד ברמה מוגברת במתמטיקה. האם רוב התלמידים קיבלו את ההמלצה? איזה מדד מראה זאת? 20

21 בטבלה שלפניכם מוצגת התפלגות הציונים בבחינת הסיום במתמטיקה בכיתה י" הציון 1 11? מספר התלמידים 7 ממוצע הציונים בכיתה זו היה כמה תלמידים קיבלו ציון 70? מהו חציון הציונים? מהו הציון השכיח? קבוצה של תלמידים, חברי תנועת הנוער, מתכננת טיול בחופשת ח בתנועה ערכו סקר בקרב תלמידים אלה, כדי להחליט לגבי מיקום הטיול. דיאגרמת העיגול שלפניכם מציגה את תוצאות הסקר: מהו מקום הטיול השכיח בקרב תלמידים אלה? פי כמה גדול מספר התלמידים שהעדיפו לנסוע לאזור אילת, ממספר התלמידים שהעדיפו לנסוע לנגב? ידוע כי מספר התלמידים שהעדיפו לטייל בנגב הוא 28. מה מספר התלמידים המתכננים לצאת לטיול? 21

22 קבוצת דוגמאות 3.2 אפיון: קבוצת דוגמאות זו מתמקדת בחישוב מדדי מרכז )ממוצע, חציון ושכיח( במידה ויש שינוי.)5 בערכי המשתנה )אחד או יותר( )מטרה אופרטיבית יודגש השימוש בתכונות הבסיסיות של ממוצע )מטרה אופרטיבית 7(. המידע בקבוצה זו מתאר מצבים בחיי יום יום בהקשר מדעי וחברתי והוא מוצג בעזרת רשימת נתונים, טבלת שכיחויות, דיאגרמת עמודות או דיאגרמת עיגול. השאלות המרכזיות )בהקשר מדעי וחברתי( שניתן לשאול בקבוצה זו: בהינתן מצב שבו יש שינוי בערכי המשתנה )אחד או יותר(, אמדו איך משפיע שינוי זה על 1. הממוצע )עלייה או ירידה(. בהינתן מצב שבו יש שינוי במשתנה אחד או יותר, חשבו את הממוצע החדש לאחר שינוי זה. 2. בהינתן מצב שבו יש שינוי בערכי המשתנה )אחד או יותר(, חשבו את החציון החדש לאחר 3. שינוי זה. בהינתן מצב שבו יש שינוי במשתנה אחד או יותר, חשבו את השכיח החדש לאחר שינוי זה. 4. חשבו את הממוצע על ידי שימוש בתכונות בסיסיות של ממוצע. 5. כמו כן, בשאלות תידרש פעולה הפוכה: 6. מצאו מהו השינוי הנדרש בשכיחויות של ערכי המשתנים, על מנת לקבל ערכים של מדדי מרכז חדשים. 22

23 : להלן התפלגות מספר שעות הגלישה של דני בארבעה חודשים מינואר עד אפריל בשנת ד. מה ממוצע שעות הגלישה של דני בארבעת החודשים? מהו חציון שעות הגלישה של דני בארבעת החודשים? בשנת 2012 שעות הגלישה של דני בחודש פברואר גדלו ב 20. בשאר החודשים שעות הגלישה לא השתנו. מהם הממוצע והחציון החדשים? בשנת 2013 שעות הגלישה של דני בחודשים ינואר, פברואר, מרץ ואפריל גדלו ב 20 בכל אחד מהחודשים בהשוואה לשנת מהם הממוצע והחציון החדשים? בסקר נשאלו התלמידים לגבי מספר ימי הטיול המועדף עליהם. להלן התוצאות: מס' ימים 32 מס' התלמידים 32 ידוע כי החציון של מספר ימי הטיול המועדף הוא 3.5 ימים. כמה תלמידים העדיפו 3 ימים וכמה העדיפו 4 ימים? )השלימו את הטבלה. שימו לב שקיימת יותר מאפשרות אחת(. תלמיד אחד, שבהתחלה העדיף טיול של 3 ימים, שינה את דעתו ל 4 ימים. האם החציון של מספר ימי הטיול השתנה? אם כן, מהו החציון החדש. אם לא, הסבירו. 23

24 ה 6 קבוצת דוגמאות 3.3 אפיון: קבוצת דוגמאות זו מתמקדת בחישוב מדדי מרכז )ממוצע, חציון ושכיח( אחרי תוספת של אחד או יותר נתונים לקבוצת הנתונים או אחרי איחוד שתיים או יותר קבוצות נתונים. )מטרות אופרטיביות 4,5(. המידע בקבוצה הזו מתאר מצבים בחיי יום יום בהקשר מדעי וחברתי והוא מוצג בעזרת רשימת נתונים, טבלת שכיחויות, דיאגרמת עמודות או דיאגרמת עיגול. יושם דגש מיוחד על מציאת הממוצע המשוקלל )מטרה אופרטיבית 4(. השאלות המרכזיות )בהקשר מדעי וחברתי( שניתן לשאול בקבוצה זו: בהינתן מצב שבו יש תוספת של נתון אחד או יותר, אמדו איך משפיע שינוי זה על הממוצע 1. )עלייה או ירידה(. בהינתן מצב שבו יש תוספת של נתון אחד או יותר, חשבו את הממוצע לאחר שינוי זה. 2. בהינתן מצב שבו יש תוספת של נתון אחד או יותר, חשבו את החציון החדש לאחר שינוי זה. 3. בהינתן מצב שבו יש תוספת של נתון אחד או יותר, חשבו את השכיח החדש לאחר שינוי זה. 4. בהינתן איחוד של שתי קבוצות או יותר, חשבו את הממוצע המשוקלל לאחר שינוי זה על סמך 5. ממוצעים של שתי הקבוצות. כמו כן, בשאלות תידרש פעולה הפוכה: בהינתן איחוד של שתי קבוצות או יותר, מצאו ממוצע של אחת הקבוצות, כאשר נתונים ממוצעים של שאר הקבוצות ושל הקבוצה המאוחדת..6 הציון הממוצע של תלמיד ב 5 מבחנים הוא 72. התלמיד נבחן במבחן נוסף. התלמיד רוצה שממוצע ציוניו בששת מבחנים יהיה 75. האם ציונו במבחן השישי צריך להיות גדול / קטן / שווה לממוצע של 5 המבחנים? נמקו. התלמיד נבחן במבחן השישי וקיבל ציון 96. מה ממוצע ציוניו ב מבחנים? התלמיד הגיש ערעור על ציון המבחן שבו קיבל את הציון הנמוך ביותר. המורה קיבל את הערעור והעלה את הציון ב 6 נקודות. )1( מהו ממוצע של 6 המבחנים לאחר הערעור? )2( האם החציון של ציוני המבחן, אחרי הערעור, השתנה בהשוואה לחציון ציוני המבחן לפני הערעור? 24

25 בכיתה מסוימת לומדים 15 בנים ו 13 בנות. ממוצע הגבהים של הבנים הוא 162 ס"מ וממוצע הגבהים של הבנות הוא 158 ס"מ. מהו הגובה הממוצע של כלל תלמידי הכיתה? לכיתה הצטרף תלמיד אחד ותלמידה אחת. כאשר מדדו את הגבהים של שני התלמידים שהצטרפו, התברר שהגובה הממוצע של הבנים לא השתנה וגם הגובה הממוצע של הבנות לא השתנה. )1( מה הגובה של התלמיד שהצטרף? מה הגובה של התלמידה שהצטרפה? )2( דפנה אמרה, שגם הגובה הממוצע של כלל תלמידי הכיתה בוודאי לא השתנה לעומת הממוצע שחושב יום קודם. האם דפנה צודקת? נמקו. ביישוב תמר גרות 250 משפחות. מספר המכוניות למשפחה מתואר בדיאגרמה הבאה: ביישוב תפוז גרות 300 משפחות. לאחר איחוד של שני היישובים התברר שהממוצע של מספר המכוניות למשפחה ביישוב המאוחד היה חשבו את מספר המכוניות הממוצע למשפחה ביישוב תמר. חשבו את מספר המכוניות הממוצע למשפחה ביישוב תפוז לפני האיחוד. 25

26 קבוצת דוגמאות 3.4 אפיון: קבוצת דוגמאות זו מתמקדת בשימוש במדדי מרכז )ממוצע, חציון ושכיח( לצורך השוואת קבוצות נתונים. המידע בקבוצות האלו מתאר מצבים בחיי יום יום בהקשר מדעי וחברתי והוא מוצג בעזרת רשימת נתונים, טבלת שכיחויות, דיאגרמת עמודות או דיאגרמת עיגול )מטרה אופרטיבית 8( השאלות המרכזיות )בהקשר מדעי וחברתי( שניתן לשאול בקבוצה זו: 1. בהינתן נתונים ויזואליים או כמותיים של שתי קבוצות, חשבו את מדדי המרכז הדרושים להשוואה בין הקבוצות. 2. בהינתן נתונים ויזואליים של שתי הקבוצות ומדד מרכז אחד או יותר, התאימו את הקבוצות לייצוגן הוויזואלי. בשני בתי ספר נערך מבחן משווה בכיתות ח. בבית הספר "נרקיסים" הציון הממוצע היה 67 והשכיח 87. בבית הספר "כלניות" הציון הממוצע היה גם כן 67 והשכיח 51. הגרפים שלפניכם I ו II מתארים את התפלגות הציונים בכל אחד מבתי הספר. שכיחות שכיחות II I ~ ~ 40 ציון 100 ציון סמנו בכל גרף על ציר הציון את השכיח. איזה גרף הוא של בית הספר "נרקיסים" ואיזה גרף הוא של בית הספר "כלניות". נמקו. 26

27 בגרף הבא מתוארת השוואת הציונים של תלמיד א' לציונים של תלמיד ב'. מי מהתלמידים הצליח יותר? )אפשר לאמוד את התוצאה באמצעות הגרף, או להשוות ממוצעים על ידי חישוב מדויק(. 27

28 יחידה רביעית: חישוב סיכויים / הסתברויות להתרחשות של תופעות חברתיות לא וודאיות )7 שעות( נושאים מתמטיים: הגדרת הסתברות לפי לפלאס )שכיחות יחסית(. טיפול אינטואיטיבי במושגים: מרחב מדגם, מאורע, מאורע וודאי, מאורע בלתי אפשרי, מאורע משלים, מאורעות זרים, מאורע דושלבי. איחוד מאורעות, כאשר מדובר במאורעות זרים. מטרות כלליות התלמיד יבין שמשמעות ההסתברות היא הערכה של סיכוי להתרחשות של מאורע. התלמיד ידע לחשב הסתברויות בסיטואציות הקשורות לתופעות חברתיות. התלמיד ישתמש בטבלה דו ממדית לתיאור תוצאות אפשריות במאורע דו שלבי לצורך חישוב הסתברויות. התלמיד יוכל לקבל החלטה לגבי האפשרות המועדפת באמצעות חישוב הסתברויות מטרות אופרטיביות בהקשר מדעי וחברתי, בהינתן תיאור מילולי או ויזואלי של מצב, התלמיד יתרגם את הנתונים שבמצב זה למודל הסתברותי. בהקשר מדעי וחברתי, בהינתן תיאור מילולי או ויזואלי של מצב, התלמיד יחשב את ההסתברות של מאורע על פי הגדרת ההסתברות לפי לפלאס. בהקשר מדעי וחברתי, בהינתן תיאור מילולי או ויזואלי של מצב, התלמיד יחשב את ההסתברות של מאורע המתקבל מאיחוד מאורעות. בהקשר מדעי וחברתי, בהינתן תיאור מילולי או ויזואלי של מצב, התלמיד יחשב את ההסתברות של מאורע משלים. בהקשר מדעי וחברתי, בהינתן תיאור מילולי או ויזואלי של מצב, התלמיד יחשב את ההסתברות של מאורעות דושלביים )באמצעות טבלה(. בהקשר מדעי וחברתי, שבה קיימות מספר אפשרויות, התלמיד ידע למצוא איזו אפשרות סבירה יותר או פחות במצב הנתון, באמצעות שימוש בחישובי הסתברויות

29 דוגמאות קבוצת דוגמאות 4.1 אפיון: קבוצת דוגמאות עוסקת במצבים מחיי יום יום בהקשר מדעי וחברתי, שבהם קיימות תוצאות אפשריות שונות ויש חוסר וודאות לגבי התרחשותן של התוצאות האלו )מטרה.)2,3,4 אופרטיבית 1(. בדוגמאות יתבצע חישוב של ההסתברות של המאורע )מטרות אופרטיביות בקבוצה הזו יובהר הצורך בחישוב ההסתברות ככלי להערכת סיכויים להתרחשות תוצאה/מאורע )מטרה אופרטיבית 6(. השאלות המרכזיות )בהקשר מדעי וחברתי( שניתן לשאול בקבוצה זו: במצב נתון, זהו את כל התוצאות האפשריות במרחב המדגם. 1. במצב נתון, זהו את כל התוצאות האפשריות של מאורע מסוים. 2. במצב נתון, חשבו את ההסתברות של מאורע מסוים לפי הגדרת ההסתברות של לפלאס. 3. במצב נתון, זהו את כל התוצאות האפשריות של מאורע משלים למאורע נתון. 4. במצב נתון, חשבו את ההסתברות של מאורע משלים למאורע נתון לפי הגדרת ההסתברות של 5. לפלאס. במצב נתון, שבה נתונה ההסתברות של מאורע מסוים, חשבו את ההסתברות של המאורע 6. המשלים על ידי השלמה ל 1. במצב נתון, זהו את כל התוצאות האפשריות של איחוד של שני מאורעות או יותר. 7. במצב נתון, חשבו את ההסתברות של איחוד של שני מאורעות או יותר לפי הגדרת ההסתברות 8. של לפלאס. בעקבות התפרצות מחלת השפעת באזור בית ספר "כלניות" הוחלט להציע חיסון לתלמידי כיתות ב'. בכיתה ב 1 חוסנו 20 תלמידים וסירבו להתחסן 10 תלמידים, בכיתה ב 2 חוסנו 28 תלמידים וסירבו להתחסן 7 תלמידים, בכיתה ב 3 חוסנו 25 תלמידים וסירבו להתחסן 8 תלמידים. בוחרים באקראי תלמיד/ה של שכבה ב'. מה ההסתברות שהתלמיד/ה חוסן/ה? אם בוחרים תלמיד/ה מכיתה ב 2, מה ההסתברות שהוא/היא חוסן/ה? אם בוחרים תלמיד/ה מכיתה ב 3, מה ההסתברות שהוא/היא סירב/ה להתחסן? ד. שני תלמידים מתוך התלמידים שחוסנו חלו במחלה, וגם שני תלמידים מתוך אלה שלא חוסנו חלו במחלה. איזה הסיכוי גבוה יותר: לחלות במחלה אחרי קבלת חיסון או לחלות במחלה ללא קבלת חיסון? 29

30 מועצת תלמידים החליטה לערוך הגרלת פרסים, במסיבת פורים, באמצעות כרטיסי הגרלה זהים. בכל כרטיס הגרלה יש 10 חלונות גירוד, שבחלקם מוסתרים ציורי הפרס. מותר לגרד רק עיגול אחד של הכרטיס. אם רוצים שהסיכוי לזכות יהיה 1 5 אם רוצים שההסתברות לזכות בפרס תהיה גדולה מ לצייר את הפרס? על כמה חלונות יש לצייר את הפרס? 1 4 על כמה חלונות, לכל הפחות, יש על כמה חלונות, לכל היותר, יש לצייר את הפרס כדי שההסתברות לזכות תהיה קטנה מ 0.7? ד. מועצת התלמידים החליטה לשנות את מספר החלונות בכרטיס כדי שההסתברות לזכות בפרס תהיה 1. בכרטיס החדש מוסתרים 3 ציורי פרס. 4 כמה חלונות גירוד יופיעו בכרטיס לאחר השינוי? לפניכם דיאגרמת מקלות המתארת את התפלגות הציונים בתנ"ך בכיתה מסוימת. כמה תלמידים בכיתה? מהו ממוצע הציונים בתנ"ך בכיתה? בוחרים באקראי תלמיד אחד מהכיתה. מהי ההסתברות שציונו נמוך מהממוצע? ד. האם ההסתברות שציונו גבוה מ 9 שווה להסתברות שציונו נמוך מ 6? נמקו. 6 ל 9 )כולל(? ה. מהי ההסתברות שציונו בין 30

31 קבוצת דוגמאות 4.2 אפיון: קבוצת דוגמאות עוסקת במצבים מחיי יום יום בהקשר מדעי וחברתי שבהם קיימת התרחשות דו שלבית )מטרה אופרטיבית 5(. התוצאות האפשריות במרחב המדגם )זוגות סדורים(. פתרון שאלות בקבוצה זו יהיה על ידי רישום של כל השאלות המרכזיות )בהקשר מדעי וחברתי( שניתן לשאול בקבוצה זו: 1. במצב נתון, האם קיים מצב דו שלבי? 2. במצב דו שלבי נתון, תארו את התוצאות האפשריות של מרחב המדגם בעזרת זוגות סדורים. 3. במצב דו שלבי נתון, תארו את התוצאות האפשריות של מאורע מסוים בעזרת זוגות סדורים. 4. במצב דו שלבי נתון, חשבו את ההסתברות של מאורעות שונים לפי הגדרת ההסתברות של לפלאס. 5. במצב דו שלבי נתון, תארו את התוצאות האפשריות של מאורע משלים למאורע נתון בעזרת זוגות סדורים. 6. במצב דו שלבי נתון, חשבו את ההסתברות של מאורע משלים למאורע נתון לפי הגדרת ההסתברות של לפלאס. 7. במצב דו שלבי נתון, תארו את התוצאות האפשריות של איחוד שני מאורעות או יותר בעזרת זוגות סדורים. 8. במצב דו שלבי נתון, חשבו את ההסתברות של איחוד שני מאורעות או יותר לפי הגדרת ההסתברות של לפלאס. 31

32 נועה ומיכל משחקות עם שעוני המספרים המצוירים למטה. חוקי המשחק הם: כל אחת בתורה מסובבת במהירות את המחוג של השעון שלה, כך שמקום עצירתו אקראי. )אם המחוג נעצר על הקו, מסובבים את המחוג מחדש(. אם מכפלת המספרים, שמראים המחוגים של שני השעונים, היא חיובית, נועה מנצחת. אם מכפלת המספרים, שמראים המחוגים של שני השעונים, היא שלילית, מיכל מנצחת השעון של נועה השעון של מיכל האם לשתיהן אותו סיכוי לנצח במשחק? נמקו. זורקים שתי קוביות משחק הוגנות. חשבו את ההסתברות שסכום המספרים שיראו שתי הקוביות יהיה 7? חשבו את ההסתברות שסכום המספרים שיראו שתי הקוביות שונה מ 7? חשבו את ההסתברות ששתי הקוביות יראו מספרים שווים וזוגיים? 32

33 יחידה חמישית: אינטגרציה של עיבוד סטטיסטי וחישוב סיכויים בהקשר לתופעות חברתיות ומדעיות )4 שעות( נושאים מתמטיים )בהקשר אורייני(: שילוב בין הנושאים שנלמדו ביחידות הקודמות. מטרות כלליות התלמיד יהיה מסוגל לעבד את המידע שמתאר מצב בהקשר מדעי וחברתית הן מהיבט סטטיסטי והן מהיבט הסתברותי..1 התלמיד יהיה מסוגל להסיק מסקנות מהמידע הסטטיסטי והסתברותי על ידי שימוש בכל הכלים הסטטיסטיים וכלים הסתברותיים שנלמדו ביחידות קודמות..2 מטרות אופרטיביות בהקשר מדע וחברתי, התלמיד יחשב את מדדי המרכז ואת הסיכוי להתרחשות של מאורע מסוים..1 בהקשר מדע וחברתי, התלמיד ישלב את המידע ההסתברותי עם המידע הסטטיסטי לצורך קבלת החלטות..2 33

34 דוגמאות קבוצת דוגמאות 5.1 אפיון: הדוגמאות ביחידה הזו הן סיכום של כל החומר הנלמד ביחידות הקודמות באשכול זה. ניתן להציג מידע המתאר מצב מחיי יום יום בהקשר מדעי וחברתי, באופן מילולי, באמצעות טבלת שכיחויות ובאופן ויזואלי, ונדרש לבצע משימות שמשלבות את כל האפיונים של הדוגמאות מהיחידות הקודמות )מטרות אופרטיביות 1,2(. בטבלה שלפניכם מתוארת ההתפלגות של מספר הילדים במשפחה ביישוב מסוים מספר הילדים במשפחה מספר המשפחות 4 סרטטו דיאגרמת מקלות של התפלגות מספר הילדים במשפחה ביישו חשבו את מספר הילדים הממוצע למשפחה ביישו מהו חציון מספר הילדים במשפחה? נמקו. מהו המספר השכיח של ילדים במשפחה? נמקו. בוחרים באקראי משפחה אחת מהיישוב. )1( מהי ההסתברות שבמשפחה שנבחרה יש 2 ילדים או 3 ילדים? )2( חשבו את ההסתברות שבמשפחה שנבחרה מספר הילדים קטן מהשכיח. )3( איזו הסתברות גדולה יותר: * ההסתברות שבמשפחה שנבחרה יש יותר ילדים ממספר הילדים הממוצע או ד. ה. ו. * ההסתברות שבמשפחה שנבחרה יש פחות ילדים ממספר הילדים הממוצע? מהי השכיחות היחסית של המשפחות שבהן יש יותר מ 3 ילדים? 34

35 לפניכם טבלה המתארת את מספרי התלמידים בכל שכבה בבית הספר "איילים". כיתות יב כיתות יא כיתות י כיתות ט כיתות ח כיתות ז הכיתה מספר תלמידים בשכבה אחוז מתלמידי ביה"ס ד. מה ממוצע התלמידים בשכבה? השלימו את השורה "אחוז מתלמידי ביה"ס" )עגלו עד ספרה אחת אחרי הנקודה(. בוחרים באקראי תלמיד מבית הספר. מה ההסתברות שהוא לומד בכיתה יא או בכיתה יב? בוחרים באקראי תלמיד מבית הספר. מה ההסתברות שהוא לא לומד בכיתה יב? 35

סטטיסטיקה

סטטיסטיקה 0 פתרונות ספר המאגר לשאלון: 08. פרק משוואות, גרפים של ישרים ופרבולות. פרק. שינוי נושא בנוסחה פרק. בעיות מילוליות פרק. קריאת גרפים ובניית גרפים פרק.0 גאומטריה אנליטית פרק. סדרות פרק סטטיסטיקה והסתברות כולל

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

801-2

801-2 . סטטיסטיקה והסתברות לפניכם רשימה של ציונים שהתקבלו בכיתה מסוימת:,,,,,,,,,,,,,,, 0 סדרו את הציונים בטבלת שכיחויות. מהו חציון הציונים? נמקו. חשבו את ממוצע הציונים בכיתה. סרטטו דיאגרמת מקלות של התפלגות הציונים.

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית צוות המתמטיקה במטח: ראש תחום מתמטיקה: ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל יסודי: ד"ר בבה שטרנברג צוות הפיתוח: רגינה אובודנקו, ד"ר אלכס אוליצין, אסנת

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

א. מערכות צירים א. 1. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים 10. פונקציות מגלים ולומדים במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של

א. מערכות צירים א. 1. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים 10. פונקציות מגלים ולומדים במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של א. מערכות צירים א.. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים. פונקציות במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של רחובות: שדרות בכיוון מאונך ויותר מ- רחובות בכיוון מאוזן. ראו דוגמה. לרחובות

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

במתמטיקה בגרויות + פתרונות וידאו מלאים (3 יח ל שאלון 182/183) וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL פתרונות הבחינות הראשונות במתנה! שתי אפליק

במתמטיקה בגרויות + פתרונות וידאו מלאים (3 יח ל שאלון 182/183) וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL פתרונות הבחינות הראשונות במתנה! שתי אפליק במתמטיקה בגרויות + פתרונות וידאו מלאים ( יח ל שאלון 8/8) וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MYGEVACOIL פתרונות הבחינות הראשונות במתנה! שתי אפליקציית MYGEVA חדש! אותי מאחור חפשו לשנת 08-09 עדכני הקדמה מורים

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד

מתמטיקה לכיתה ח פונקציה קווית חלק ב מערכות משוואות הרחבה

מתמטיקה לכיתה ח פונקציה קווית חלק ב מערכות משוואות הרחבה מתמטיקה לכיתה ח פונקציה קווית חלק ב מערכות משוואות הרחבה צוות המתמטיקה במטח: ראש תחום מתמטיקה: ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל יסודי: ד"ר בבה שטרנברג צוות הפיתוח: רגינה אובודנקו,

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

Microsoft Word - teachmodel1.doc

Microsoft Word - teachmodel1.doc דגמי הוראה תכנון שיעור נושא השיעור: אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה כיתה: ד נושא בתכנית הלימודים: נפח תיבה (עמוד 92) מיומנויות מתכנית הלימודים: פיתוח ראייה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה

תאריך פרסום: תאריך הגשה: מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש לה תאריך פרסום: 01.01.15 תאריך הגשה: 15.01.15 מבנה נתונים תרגיל 5 )תיאורטי( מרצה ומתרגל אחראים: צחי רוזן, דינה סבטליצקי נהלי הגשת עבודה: -את העבודה יש להגיש בזוגות. -העבודה חייבת להיות מוקלדת. -הקובץ חייב

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: 26.01.2018 שם המרצים: דר' אלה שגב, דר' יובל ביתן שם הקורס: מבוא

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

mivhanim 002 horef 2012

mivhanim 002 horef 2012 מבחן מספר 1 (שאלון 00 חורף תשע"ב) בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה לשאלה מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות, באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על. 100 אלגברה (x+ 5)

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

Algorithms Tirgul 1

Algorithms Tirgul 1 - מעגלי אוילר ומסלולי אוילר תרגול 1 חידה: האם אפשר לצייר את הציורים הבאים בלי להרים את העיפרון מהנייר? 1 קצת אדמיניסטרציה אופיר פרידלר ophir.friedler@gmail.com אילן כהן - ilanrcohen@gmail.com שעות קבלה

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למחשב בשפת C : מערכים חד ודו-ממדיים מבוסס על השקפים שחוברו ע"י שי ארצי, גיתית רוקשטיין, איתן אביאור וסאהר אסמיר עבור הקורס "מבוא למדעי המחשב". עודכן ע"י דן רביב נכתב על-ידי טל כהן, נערך ע"י איתן אביאור.

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

אופק מתא ם ה ר ב ה מ ע ל ה מ מ ו צ ע ספר תירגול לבית כרך ראשון סטטיסטיקה א': סטטיסטיקה תיאורית קשר סטטיסטי צירופים והסתברות טקסטים א': טקסטים במתכונת

אופק מתא ם ה ר ב ה מ ע ל ה מ מ ו צ ע ספר תירגול לבית כרך ראשון סטטיסטיקה א': סטטיסטיקה תיאורית קשר סטטיסטי צירופים והסתברות טקסטים א': טקסטים במתכונת אופק מתא ם ה ר ב ה מ ע ל ה מ מ ו צ ע ספר תירגול לבית כרך ראשון סטטיסטיקה א': סטטיסטיקה תיאורית קשר סטטיסטי צירופים והסתברות טקסטים א': טקסטים במתכונת מתא ם טקסטים לקריאה מחקרית עיצוב ועריכה גרפית: סטודיו

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) 5 עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי 5

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\362\370 \354\356\345\370\344.doc)

(Microsoft Word - \371\362\370 \354\356\345\370\344.doc) .Á... מתמטיקה לבית-הספר היסודי שברים פשוטים משמעויות השבר הפשוט הצגות שונות לשבר השוואה, חיבור וחיסור של שברים ושל מספרים מעורבים מדריך למורה פיתוח שיטת ה.ש.ב.ח.ה: ראש צוות הפיתוח והכתיבה: ייעוץ מדעי:

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

נושא: צפיפות חומרים

נושא: צפיפות חומרים נושא: צפיפות חומרים רצף מערכי שעורים כיתה ז: נפח מסה משקל וצפיפות מילכה ברקו גרש 3.11.2011 מושגים בסיסיים: נפח ומסה מסה=כמות החומר. מכשיר מדידה: מאזניים. יחידות: ק"ג, גרם, טון. נפח= המקום שהגוף עשוי החומר/ים

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד