טקסטים בקשות

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "טקסטים בקשות"

תמליל

1 "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה תקליטור 2 רצועה תקליטור 3 רצועה שם השיר אל מסתתר למענך פתיחה: שיר המעלות יאמר נא פתיחה: מה אהבתי ימותי קלו פתיחה: כימי צאתך אנא הושע אשיר עז פתיחה: ואני אשיר אודה לאל אני אשוע פתיחה: ברון יחד אודה אל כמה אלוהי שחר אבקשך אערוך צפצופי שם השיר (אערוך) פתיחה: הללויה יסד בסודו פתיחה: שיר המעלות ארץ ורום ישראל נושע מה נכבד מי לה' אור עליון יה קדוש עורו שירו יום זה שירו פתיחה: יום קדוש כי אשמרה שבת אשתבח שיר חדש שם השיר אליו מי הקשה יערה עלינו יום זה יודוך רעיוני יה מסיי כבין יודוך מלך אנוכי שמי עורי נצורה רם אור עמוד עמוד עמוד

2 פתיחה: מזמור שיר שלום וצדק תקליטור 4 רצועה תקליטור 5 רצועה תקליטור 6 רצועה שם השיר יראנו כקדם חי ונעלם מלא פי שירה אשא לבי יה אלה מלכות יה רבון עלם 1 יה רבון עלם 2 אני אספר מהללך משמים שלום רנו ושבחו שם השיר שבחו אל יה אלי יודו שמך יודוך כל אביע שירה ישמרך כאישון פתיחה: אתיא יום ליום פתיחה: קרוב ה' בר יוחאי- פתיחה: אודה ה' מרומים ישכון אור צח ופשוט שם השיר דרשתי אדון יחיד יושב תהילות ידיד נפש אגדלך אברך רבי חנניה קדיש עמוד עמוד / עמוד

3 3 תקליטור 1 1. אל מסתתר בשפריר חביון/ הרב אברהם מימון (סימן)- צפת, מאה 16 א ל מ ס תּ תּ ר בּ שׁ פ ר יר ח ב יו ן ה שּׂ כ ל ה נּ ע ל ם מ כּ ל ר ע יו ן ע לּ ת ה ע לּו ת מ כ תּ ר בּ כ ת ר ע ל יו ן כּ ת ר י תּ נוּ ל י י בּ ר אשׁ ית תּו ר ת ה קּ דוּמ ה ר שׁוּמ ה ח כ מ ת ה סּ תוּמ ה מ אַי ן תּ מּ צ א ו ה יא נ ע ל מ ה ר אשׁ ית ח כ מ ה י ר אַת י י ר חו בו ת ה נּ ה ר נ ח ל י א מוּנ ה מ י ם ע מ קּ ים י ד ל ם א ישׁ תּ בוּנ ה תּו צ או ת יה ח מ שּׁ ים שׁ ע ר י ב ינ ה א מוּנ ים נו צ ר י י ה א ל ה גּ דו ל ע ינ י כ ל נ ג דּ ר ב ח ס ד גּ דו ל מ ע ל שּׁ מ י ם ח ס דּ א ה י אַב ר ה ם ז כ ר ד ב ר ל ע ב דּ ח ס ד י י י אַז כּ יר תּ ה לּו ת י י מ רו ם נ א דּ ר בּ כ ח וּג בוּר ה מו צ יא או ר ה מ א ין תּ מוּר ה פּ ח ד י צ ח ק מ שׁ פּ ט נוּ ה א יר ה א תּ ה גּ בּו ר ל עו ל ם י י מ י א ל כּ מו עו שׂ ה ג דו לו ת א ב יר י ע ק ב נו ר א ת ה לּו ת תּ פ א ר ת י שׂ ר א ל שׁ מ ע תּ פ לּו ת כּ י שׁ מ ע א ל א ב יו נ ים י י י הּ ז כוּת אָבו ת י ג ן ע ל ינוּ נ צ ח י שׁ ר א ל מ צּ רו ת ינוּ ג אָל נוּ וּמ בּו ר גּ לוּת דּ ל נוּ ו ה ע ל נוּ ל נ צּ ח ע ל מ ל אכ ת בּ ית י י

4 4 מ יּ מ ין וּמ שּׂ מ אל י נ יק ת ה נ ב יא ים נ צ ח ו הו ד בּ ה ם נ מ צ א ים י כ ין וּב ע ז בּ שׁ ם נ ק ר א ים ו כ ל בּ נ י ל מּוּד י י י ו יסו ד צ דּ יק בּ שׁ ב ע ה נ ע ל ם או ת בּ ר ית ה יא ל עו ל ם מ ע י ן ה בּ ר כו ת צ דּ יק י סו ד עו ל ם צ דּ יק א תּ ה י י נ א ה ק ם מ ל כוּת דּ ו ד וּשׁ מ ה בּ ע ט ר ה שׁ ע טּ ר ה לו א מּו כּ נ ס ת י שׂ ר א ל כּ לּ ה ק רוּאָה בּ נ ע ימו ע ט ר ת תּ פ א ר ת בּ י ד י י ח ז ק מ י ח ד כּ א ח ד ע שׂ ר ס פ ירו ת מ פ ר יד א לּוּף א י ר א ה מ או רו ת ס פּ יר גּ ז ר ת ם י ח ד מ א ירו ת תּ ק ר ב ר נּ ת י ל פ נ י י י 2. למענך ולא לנו (ביאת)/ לא ידוע ל מ ע נ ו א ל נוּ וּל שׁו כ ב י מ ע ר ה בּ נ ה נ א צ ב י תּ פ אָר ה בּ ז כוּת תּו ר ה ה יּ שׁ ר ה ו ל ירוּשׁ ל י ם ה יּ ק ר ה דּ בּ רו ת ע שׂ ר ה סו ד גּ לּ ה ל ג ל מוּד ה בּ ז כוּת תּו ר ה ה ח מוּד ה תּ ג ל נ ה בּ נו ת י הוּד ה ע ינ י ם מ א יר ה שׁ ל ח ל י גו א ל מ נ ח ם א תּ ה תּ קוּם וּת ר ח ם א ב ל י צ יּו ן תּ נ ח ם וּת כו נ ן ע פ ר הּ ע ד מ ת י תּ שׁ כּ ח בּ נ י שׁ תוּ כּו ס מ יּ ד י ו ע ד ת ס ג לּ ת ו ג ם מ צוּ שׁ מ ר הּ בּ או י ב י ע שׂ ה נ ק מ ה כּ י ק מוּ ע ל י בּ י ד ר מ ה

5 5 כּ י א י יר שׁ בּ ן ה אָמ ה ע ם בּ ן ה גּ ב יר ה ה שׁ יב נוּ ו נ שׁוּב ה ו נ ה י ה שׁ ם בּ ע ל י תּ שׁוּב ה א ל תּ ו צ יּו ן ה ע לוּב ה ל ב ט הו ר ל נוּ בּ ר א שׁ ל ח ל נוּ א ת מ שׁ יח נוּ כּ י הוּא י א יר ע ינ ינוּ ע ם א ל יּ הוּ נ ב יא נוּ ו יב שּׂ ר בּ שׂו ר ה א ז י י ר אוּ ע ינ ינוּ בּ בו א נוּ בּ ית מ ק דּ שׁ נוּ ו ג ם י שׂ מ ח ל בּ נוּ ו שׁ ם נ ד ל יק ה מּ נו ר ה ג 1 A Song of Ascents. {N} When the LORD brought back those that returned to Zion, we were like unto them that dream..3 פתיחה (תהלים קכו) Psalms 126 JPS 1917 א שׁ יר, ה מּ ע לו ת: בּ שׁוּב י הו ה, א ת-שׁ יב ת צ יּו ן-- ה י ינוּ, כּ ח ל מ ים. ב אָז י מּ ל א שׂ חו ק, פּ ינוּ-- וּל שׁו נ נוּ ר נּ ה: אָז, י אמ רוּ ב גּו י ם-- ה ג דּ יל י הו ה, ל ע שׂו ת ע ם- א לּ ה. ה ג דּ יל י הו ה, ל ע שׂו ת ע מּ נוּ-- ד שׁוּב ה י הו ה, א ת-שבותנו (שׁ ב ית נוּ)-- כּ א פ יק ים בּ נּ ג ב. ה י ינוּ שׂ מ ח ים. 2 Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing; {N} then said they among the nations: 'The LORD hath done great things with these.' 3 The LORD hath done great things with us; we are rejoiced. 4 Turn our captivity, O LORD, as the streams in the dry land. ה ה זּ ר ע ים בּ ד מ ע ה-- בּ ר נּ ה י ק צ רוּ. joy. 5 They that sow in tears shall reap in ו ה לו י ל, וּב כ ה-- נ שׂ א מ שׁ -ה זּ ר ע: בּ א-י ב א ב ר נּ ה-- נ שׂ א, א ל מּ ת יו. 6 Though he goeth on his way weeping that beareth the measure of seed, {N} he shall come home with joy, bearing his sheaves. {P} 4. יאמר נא ישראל (נהוונד) / ישראל נג'ארה- צפת, מאה 16 י אמ ר נ א י שׂ ר א ל רו ח שׁ ים ז מ ר ה א ל שׁ יר ה ל א ל אָי ם א ל י ד ר שׁוּן יו ם יו ם אַז כּ יר מ ע ב ד יו א שׁ ר צ ד קוּ י ח דּ ו

6 6 א ת ר בּ י ח ס ד יו א נ י מ ז כּ יר ה יּו ם בּו א ב ט ח א ת גּ בּ ר בּ שׁ ב ח יו א ד בּ ר בּ נ יב שׁיר א ח בּ ר בּ אָז נ יכ ם ה יּו ם גּ א ה דּ ר ע ר בו ת גּ מ ל ע ל י טו בו ת גּ בּו ר בּ קּ ר בו ת גּ ם תּ מו ל גּ ם ה יּו ם דּו ר שׁ טו ב ל ע מּו דּ ל פ ה נ פ שׁ ם כּ מו דּו ב ר ע מּ ים ז ע מ ו ד ל ף טו רד בּ יו ם ה ל לוּ כ מ ה ים הו דוּ כּ י ב א ה ים ה מּ שׁ פּ יל גּ בו ה ים ה לּ ל נוּ כ ל ה יּו ם ו הוּא י שׂ ישׂ נוּג ים ו ר ע ע ל י הו ג ים ו י כ ר ית ע ם שׁו ג ים וּמ ר מו ת כּ ל ה יּו ם ז י שׁ ר פּ ע לו ז ע ם א ת או י ב יו א ז ן עו ל ם בּ ג ד ל ו ז כ רוּ א ת י דו יו ם ח י חו נ ן ע נ ו ים חו מ ל כּ ל מ ק וּ ים ח לו ף שׁ ם ע ל ק ו ים ח ס ד א ל כּ ל ה יּו ם טו ר ד צ ר בּ ח ר פּ ה טו ב ו ר ע ל מ שׁ פּ ט מ ן פּ ח ו ח פּ ה ט י ע מ דוּ ה יּ ום יו דוּ ת ע צוּמ י שׁ ירוּן וּב שׁ מ י שׁ רוּן ע מּ י ג ילוּן כּ ל ה יּו ם כּ בו ד תּ ן א ל תּ מּ ה כּ לּ ם בּ ר ב ח מ ה כּ ב שׁ שׁו פ כ ים ד מ הּ כּ י ג ר שׁוּנ י ה יּו ם ל ב שׁ ע ז ה ת א זּ ר ל ח ם עו ב ד א ל ז ר ל מּ ה ל י תּ ת אַ כז ר ל פ נ י ה יּו ם

7 7 מ לּ א שׁ א ל ת י מ ל רו ע ה או ת י מ ה ר ל ע ז ר ת י מ עו ד י ע ד ה יּו ם נ או ר דּו רו ת קו ר א נ א מ טו ב ה ק ר ה נ יב שׂ פ ת י בּו ר א נ א ל פ נ י ה יּו ם ס ל ע י שׁוּר כּ בו ד י סו ד או י ב י בּ י ד י סו ר ר נ ם בּ ע ד י ס גּ ר א ה ים ה יּו ם ע ד אָן י ק ד י קו ד עו שׁ ק י י ב א ל שׁ ק ד ע צ מ י ו א ת פ ק ד ע ל דּ ל תו ת י יו ם יו ם פּ לּ ט כּ ר ם ח מ ד פּ צ נ י צוּר עו מ ד פּ ג ע צ ר ו ה שׁ מ ד פּ ה ע מּ נוּ ה יּו ם צוּר שׁוּב י מ ים ח ל פוּ צ ב י ע יר י שׁ א פוּ צ מּ ת ע ם ל י ר ד פוּ צו ר ר י כּ ל ה יּו ם קוּמ ה תּ נ ה הו ד ק דו שׁ י כּ י או ת ק נּ א ע ל נ או ת ק וּ ית י כ ל ה יּו ם ר נּ ה יו ם יו ם א ה גּ ה ר ב ל י נו ד ד ה ן גּ ר ם י נ שּׂ א כ ל גּ יא ר שׁ תּ או ת י ה יּו ם שׁוּב ע יר כּ יו ם ק ד מו ן שׂ גּ ב דּ ת ל אָמו ן שׁ ל ו בּ הּ קו ל ה מו ן שׁ ע שׁוּע ים יו ם יו ם תּ מו נ פ יל ת י תּ ר א ה מ ה אָה ב תּ י תּ ח ישׁ גּ א לּ ת י תּו ר ת כּ ל ה יּו ם 5. פתיחה (תהלים קיט, צז-צח) 97 MEM. O how love I Thy law! It is my meditation all the day. צז מ ה-אָה ב תּ י תו ר ת : שׂ יח ת י. כּ ל-ה יּו ם, ה יא

8 8 98 Thy commandments make me wiser than mine enemies: for they are ever with me. צח מ א י ב י, תּ ח כּ מ נ י מ צ ו ת : ה יא-ל י. כּ י ל עו ל ם 6. ימותי קלו כצבאות (חוסיני)/ ישראל נג'ארה- צפת, מאה 16 י מו ת י ע תּו ת י ע ד מ ת י ק ץ ה פּ ל או ת ק לּוּ כ צ באו ת ח ל פוּ וּצ ב או ת חוּשׁ א ל צ ב או ת 1 אותותי י ח ל תּ י ר א ית י שׂ בּ ר תּ י י ח ישׁ ל ה ל או ת ל ד ב ר נ חוּמ י ר בּ ים לו ח מ י ל ד ר בּ מ רו מ י ל ב ק מ י שׂ מ תּ נ י ו א נ י ח נּ נ י ה ם בּ כ ל פּ או ת בּ ין שׁ נּ י גוּר ים או ח יל דּ רו ר ים ק בּ ץ ע ד ר ים פּ זוּר ים שׁ מו ת ם בּ ה יו ת ם ח ישׁ או ת ם שׂ א ת תּ ל או ת א שׁ נּוּ מ ה ם בּ א ר ץ או י ב יה ם ה שׁ ב ל נ ו יה ם ר ב ל ה ם ר ד ה ב ם וּב ל בּ ם ר יב ר יב ם ע ב ד ע ב ד ים ה כ נ יס פּ ח ד ים מו שׁ יב י ח יד ים מ זּ ד ים המילה חסרה באתר הפיוט- האםזוהמילההנכונה, וכיצדמנקדיםאותה? 1

9 9 אַנ שׁ י ק נ או ת ר ם נ שּׂ א שׁוּר כּ ב שׂ ה ה ח ישׁ ה שׁ ל ח ר פוּאו ת יו שׁ ב כּ רוּב ים ה יא בּ ין ז א ב ים מ פ ל ט ו ל יּו שׁ ב ים כּו א ב ים א ל כּ נּ ה חוּס ה נ א שׂ ים כּ נּ ה נ פ שׁו ת צ מ או ת י מ ינ נ ט ע ה צוּר ל ה ר גּ יע הּ כּ נּ ס ע ל גּ ב ע ה ה שׂ בּ יע ה אָרוּה שׂ מוּה ר דוּה א מ הו ת כּ לוּאו ת כּ ל עו ב ר י ד ר מ ר מ ס כּ ל דּו ר ז ר ים בּ פ ר כּ ע ר ל יל ו יו ם ע ד פּ ד יו ם א ל אָי ם ל נ שׂוּאו ת תּ ז כּו ר צ יר י ה תּ שׁ ל ח א ל י ה ק בּ ץ בּ נ י ה ע ינ יה ל דּו ד י בּ עו ד י כּ בו ד י א ל ה הו ד או ת א שׁ פּ כ ה נ פ שׁ י או ד ק דו שׁ י וּמ ר ים ר אשׁ י שׁוּר ר ח שׁ י ח זּ ק י ד וּשׁ ל ח י ד וּר א ה י ד י מ ינ י כּ צּ ר ל ה כּו ת א ת צ ר ה י ה ע יר מ ב צ ר

10 10 ל כו ס ו ק או ת הוּא או צ ר ו א מּ ץ מ חו מ ץ עו ד שׁ מ ץ שׁ ם ו ל ר או ת בּ ר כּ י ם כּו שׁ לו ת ה ת ע יב ע ל ילו ת וּב נ ה ה יכ לו ת ל ע לו ת Micah 7, 15; 15 'As in the days of thy coming forth out of the land of Egypt will I show unto him marvellous things.' 7. פתיחה (מיכה ז, טו; תהלים נב, יא) טו כּ ימ י צ את, מ א ר ץ מ צ ר י ם, אַר א נּוּ, נ פ ל או ת. Psalm 52,11 11 I will give Thee thanks for ever, because Thou hast done it; and I will wait for Thy name, for it is good, in the presence of Thy saints. {P} יא או ד ל עו ל ם, כּ י ע שׂ ית ; ו א ק וּ ה שׁ מ כ י-טו ב, נ ג ד ח ס יד י. 8. אנא הושע מאור עיני (שיגא/חוזאם)/ ישראל נג'ארה- צפת מאה 16 א נּ א הו שׁ ע מ או ר ע ינ י א ל י אַל תּ אַח ר ע ב דּ וּר א ה בּ ע נ י י בּ א ר ח מ ישׁו ר נ ח נ י כּ י ע ל ה ה שּׁ ח ר וּב ב ר כ ת שׁ לּ ח נ י י ה יוּ ל ר צו ן א מ ר י פ י וּב ז מ ר ת י תּ ב ח ר ו י ע ר ב ל קו ל צ פ צוּפ י ק מ תּ י ל ר נּ ן בּ ל שׁו נ י גּ ם ה יל ל בּ ן שׁ ח ר בּ ר ן כּ ל כּו כ ב י מ עו נ י שׂ בּ ר ת י י מ י צ ב א י ו א ם ע ד כּ ה א ח ר כּ י ת שׁ ל ח ל י שׂ ר צ ב א י

11 11 בּ ק ר א י נ ח ר גּ רו נ י גּ ם אָע יר ה שּׁ ח ר אָע יר ה ל שׁ יר ה ג יו נ י ר ח שׁ י ק דו שׁ י בּ ין תּ ב ין כּ מו צ מ ר צ ח ר וּב נ ה מ ז בּ ח י ח ט א מ ל בּ ין אָז א א ד אַג מ ע ו נ י י בּ ק ע כּ שּׁ ח ר ו א ם ח ט א י הוּא כּ שּׁ נ י אַצ ת י ל קוּם בּ עו ד ל י ל ה וּל ב ב י ס ח ר ח ר ל הו דו ת ל א ל נ ע ל ה ע ל כּ י ת פוּצ ינ ה צ אנ י א שּׂ א כ נ פ י שׁ ח ר א שׁ אַף צ יץ ל עוּף ל מ כו נ י ל מ ע ן צ יו ן א א ח שׁ ה וּב צּ ר א פּ י ח ר ע ד בּ תו כ הּ א ל תּ ת נ שּׁ א פּת א ם תּ בו א א ל מ לו נ י כּ ע פ ע פּ י שׁ ח ר ו תו פ יע או ר פּ ד יו נ י 9. אשיר ע ז אל לב חוקר (עג'ם)/ ישראל נג'ארה- צפת, מאה 16 א שׁ יר ע ז א ל ל ב חו ק ר ו א ר נּ ן ל בּ ק ר יו ם יו ם א ד פּ ק דּ ל ת יו ו אַח בּ יר מ נּ פ ל או ת יו ו אָבו א ל מ שׁ כּ נו ת יו ל ה גּ יד בּ בּ ק ר שׁ ח ק כּ א ה ל מ ת ח ו שׁ ע ר י מ ז ר ח י פ תּ ח ו א ד מ ה תּ ח תּ יה שׁ ט ח בּ בּ ק ר בּ בּ ק ר ר ץ שׁ מ ש א ל מ צ ו תו א ין נ ס תּ ר מ ח מּ ת ו כּ א ישׁ יו צ א מ ח פּ ת ו מ ע ר ב ע ד בּ ק ר

12 12 או ר שׁ מ שׁ בּ ה לּו ל ע בו ד תו ו ע מ לו י צ א א ישׁ ל פ ע ל ו ו ה שׁ כּ ים בּ בּ ק ר ל כ ן קוּם א נו שׁ דּ ו ה קוּמ ה בּ עו ד ל י ל ה ו מ ע ר שׂ ר ו נ או ה ה י ה נ כו ן ל בּ ק ר קוּם ק ר א שׁ יר בּ ג רו ן ל פ נ י יו צ ר בּ ר ן י ע ל ה ל ל ז כּ רו ן י ח ד כּו כ ב י ב ק ר א ם ל י ל ה תּ שׁ יר הו דו י ח ק ל מ כּ בו דו יו מ ם י צ ו ל ח ס דּ ו תּ עוּפ ה כּ בּ ק ר פ. 10 תיחה (תהלים נט, טז-יח; ספר הזהר, פרשת בראשית, רל"א ב) טז ה מּ ה, ינועון (י נ יעוּן) ל א כ ל-- י שׂ בּ עוּ, ו יּ ל ינוּ. א ם- א יז ו א נ י, א שׁ יר ע זּ -- ו א ר נּ ן ל בּ ק ר, ח ס דּ : כּ י-ה י ית מ שׂ גּ ב ל י; וּמ נו ס, בּ יו ם צ ר-ל י. יח ע זּ י, א ל י א ז מּ ר ה: א ה י ח ס דּ י. כּ י-א ה ים מ שׂ גּ בּ י, חסר ספר הזהר פרשת בראשית רל"א ב Psalm 59, 16-18; 16 They wander up and down to devour, and tarry all night if they have not their fill. 17 But as for me, I will sing of Thy strength; yea, I will sing aloud of Thy mercy in the morning; {N} for Thou hast been my high tower, and a refuge in the day of my distress. 18 O my strength, unto Thee will I sing praises; for God is my high tower, the God of my mercy. {P} 11. אודה לאל לבב חוקר ) צבא)/ שמעיהו (סימן)- צפון אפריקה, מאה 16 או ד ה ל א ל ל ב ב חו ק ר בּ ר ן י ח ד כּו כ ב י ב ק ר שׂ ימוּ ל ב ע ל ה נּ שׁ מ ה ו או ר הּ כּ או ר ה ח מּ ה ל שׁ ם שׁ בו ו אַח ל מ ה שׁ ב ע ת י ם כּ או ר בּ ק ר מ כּ סּ א כ בו ד ח צּ ב ה ל ה צ יל הּ מ לּ ה ב ה ל גוּר בּ א ר ץ ע ר ב ה וּל ה א יר הּ ל פ נו ת בּ ק ר עוּרוּ נ א כּ י ב כ ל ל י ל ה נ שׁ מ ת כ ם עו ל ה ל מ ע ל ה

13 13 ל ת ת דּ ין ח שׁ בּו ן מ פ ע ל הּ ל יו צ ר ע ר ב ו ב ק ר י מ צ אוּה מ ט נ פ ת כּ מו שׁ פ ח ה נ ח ר פ ת בּ ע ו נו ת וּב תו ס פ ת תּ מ יד בּ בּ ק ר בּ בּ ק ר י מ צ אוּה מ ח דּ שׁ ת בּ ז כ יו ת וּב תו ס פ ת [בּ מ צ ו ת כּ מו כּ לּ ה מ ק שׁ ט ת [מ ק ד שׁ ת] [י מ צ א הּ מ ק שׁ ט ת [ וּב תו ס פ ת/בּ ט ל ית ו טו ט פ ת [ תּ מ יד בּ בּ ק ר בּ בּ ק ר ה נּ א מ ן בּ פ ק דו נו א ישׁ א ג ו ע בּ ע ו נו י ח ז יר נּ ה לו כּ ר צו נ ו ו י ה י ע ר ב ו י ה י ב ק ר קוּמוּ כּ י [ א] ז את ה מּ נוּח ה שׁוּבוּ כּ י י דו פ תוּח ה מ דּ ת ר ח מ ים מ תוּח ה ל כ ל מ שׁ כּ ימ י ב בּ ק ר ו שׁ נ ה אַל תּ א ה בוּ ה בוּ ל ה' ה בוּ ל ה ק ד ישׁ ל א ל א ה בוּ כּ בו ד ו ה י ה ה בּ ק ר ס לּוּה כּ מו ע ר מ ים [ע רוּמ ים] י ע ן ל מ שׁ ט ח ח ר מ ים נ פ שׁ בּ ה מו ת נ ר דּ מ ים ל ס ד ר עו ל ת ה בּ ק ר ו ה ח יוּ ה ע נ יּ ה ו א ש ר נ פ שׁו א ח יּ ה י ח יד ה ת מּ ה וּנ ק יּ ה א י י ז כּ ה ל או ר ה בּ ק ר נ ע ם ד' ל ח זו ת בּ שׂ מ חו ת תּ ח ת ר ג זו ת נ ז כּ ה וּב שּׁ נ ה ה זּ את בּ ק ר תּ שׁ מ ע קו ל י בּ ק ר 12. אני אשוע בבקר (ביאת)/ יוסף סתהון א נ י א שׁ וּ ע בּ בּ ק ר א ק דּ ם בּ ת פ לּ ת בּ ק ר וּב ה יכ ל ה א ל א ב קּ ר א שׂ בּ ע א ת ח ס דּו בּ בּ ק ר י ב קּ שׁוּ מ א ה ינוּ נ ר ים כּ שּׁו פ ר קו ל נוּ בּ ל יל ז ה שׁ בּ ת ק ד שׁ נוּ וּב יו ם נ ק ר א י ע נ נוּ

14 14 וּשׁ מ ר שׁ בּ ת כּ ה ל כ תו כּ י ק ד שׁ הוּא ו כ בּ ד תּו ו ת ע נוּג ק ר א או ת ו מ דּ בּ ר דּ ב ר זוּל ת ו ס ע דוּ בו א ת ל ב ב כ ם וּב נ יכ ם ג ם בּ נו ת יכ ם א ת ע שׂוּ מ ל אכ תּ כ ם כּי בו שׁ ב ת א ה יכ ם פּ יכ ם י ה גּ ה בּ תו ר ת ע ז וּב י הּ ז מ ר ת כ ם ו ע ז כּ י ח כ מ ה ל אָד ם תּ ע ז כּ י הוּא ל א ב יו נ ים מ עו ז ס גּ לוּ מ צ ו ת מ ל כּ נוּ וּמ כּ ל ע ם בּ ח ר בּ נוּ כּ י ר צ ה ל ז כּו ת נוּ ו ר ב מ אד שׂ כ ר נוּ תּ בּ ע נ ה שׂ פ ת י ק ה לּ ה ל מוּל א ל נו ר א ע ל יל ה דּ ב ר י ת ה לּ ה וּת פ לּ ה תּ ה י ז את שׁ נ ת גּ א לּ ה הו ן י ק ר י מּ צ א ל נוּ וּנ ק ם א ת נ ק מ ת נוּ נ אכ ל א ת שׁ ל ל או י ב ינוּ מ ן ה ע מּ ים ה ם ק מ ינוּ ח זּ ק אַנ שׁ י ק ה ל (צו ב ה) ע ד ה ו עו ד י נוּבוּן בּ שׂ ב ה י ת ע נּ גוּ בּ ר בו ת טו ב ה ע ל א ר ץ טו ב ה וּר ח ב ה 13. פתיחה (ספר הזהר, פרשת בראשית, רל"א ב') ברן יחד ככבי בקר ויריעו כל בני אלהים. 14. אודה אל חי שמך (חוסיני)/ הרב יהודה קצין או ד ה א ל ח י ו ז כ ר ר ב טוּב שׁ מ ו א רו מ מ א נ י מ ז כּ יר ה יּו ם בּו ח ר בּ שּׁ פ ל ים יו שׁ יע ו י שׁ ל ים וּנ פ שׁו ת א מ ל ל ים ו ינ שּׂ א ם יו ם יו ם גּו מ ל ל ח יּ ב ים ר ח מ י ר בּ ים טו בו ת מ שׁ לּ ב ים מ ח דּ שׁ בּ כ ל יו ם דּ פ ק נוּ ד ל ת י ח נּוּן א ין זוּל ת

15 15 שׁוּר צוּר כּ י ע ל י ה ר ג נוּ כּ ל ה יּו ם ה בּ ט בּ ע נ י נוּ א תּ ה גו א ל נוּ שׁ פ לוּת דּ לּוּת נוּ מ עו ל ם עד ה יּו ם וּב שּׂ ר בּ שׂו ר ה ע ל י ד א ישׁ תּ פ אָר ה טו ב ה ק ל בּ מ ה ר ה ל אמ ר ה נּ ה ב א יו ם ז מ ר ה ו קו ל שׂ מ ח ה נ ס י גו ן ו א נ ח ה ה לּ ל שׁ יר וּשׁ ב ח ה י ג ילוּן כּ ל ה יּו ם ח נּ נוּ ח נּ נוּ א תּ ה תו שׁ יע נוּ כּ י א תּ ה אָב ינוּ ק וּ ינוּ כּ ל ה יּו ם ט ה ר א ת ל בּ נוּ י ד ע תּ י צ ר נוּ ל ע ב ד יו צ ר נוּ ר ק ר ע כּ ל ה יּו ם י שׁ ר א ין ע ו ל בּו אַל י ר ל ב בו א שׁ ר י כּ ל חו ס י ב ו בּ טוּח כּ ל ה יּו ם כּ בו ד מ ל כוּת י ד עוּ א ין בּ ל תּ גּ לּ ה ע ל ע מּ א ה ים כּ ל ה יּו ם לו נ או ה ת ה לּ ה שׂ פ ת י א א כ ל א ל א ין ק ץ ו ת כ ל ה ז מ ירו ת כּ ל ה יּו ם מו שׁ ל בּ ג בוּר תו כּו נ ן בּ ת בוּנ ת ו עו ל ם בּ ח כ מ ת ו מ ע שׂ ים בּ כ ל יו ם נו ר א ה תּ ה לּו ת שׁ מ ע תּ פ לּו ת צ דּ יק בּ מ פ ע לו ת תּ מ יד ין בּ כ ל יו ם סו ל ח ל שּׁ ב ים ח ל ק ם בּ א ה ב ים בּ כ ל ל ב נ ק ר ב ים ח יּ ים כּ לּ ם ה יּו ם

16 16 עו שׂ ה ל ע שׁוּק ים ו או ה ב צ דּ יק ים מ שׁ פּ ט ים ח ז ק ים ל י ד ר שׁוּן יו ם יו ם פּו ק ח ה ע ו ר ים וּמ תּ יר א ס יר ים ו שׁו מ ר א ת גּ ר ים י שׁ וּ עוּ יו ם יו ם צו נ ה ו א ל פ ים מ נ ח ה ל א לּוּפ ים מ או ת ו א ל פ ים י שׁ יבוּן כּ ל ה יּו ם ק רו ב ל כ ל קו ר אָיו ר חוּם ע ל בּ רוּאָיו רו צ ה א ת י ר אָיו ח ס ד א ל כּ ל ה יּו ם ר ם י ר אוּ ע ינ ינוּ מ קּ ד שׁ כּו נ נוּ בּ נ י ן אוּל מּ נוּ י ד י בּו ב יּו ם שׂ חו ק מ ל א פ ינוּ נ פ ל או ת ה ר א נוּ ר נּ ה וּל שׁו נ נוּ בּ ע צ ם ה יּו ם תּ בו א ת ח נּ ת י ל נ ג דּ י שׁ וּ ית י ו ת ק ר ב ר נּ ת י ה' כּ ל ה יּו ם ח זּ ק ק ה ל ע ד ה י פ צ חוּ ל תּו ד ה י שׂ ר א ל ו יהוּד ה י שׁ ירוּ כּ ל ה יּו ם 15. כמה אלהי טובות גמלתני (ביאת-מוחאיר)/ שבתי חביב בן אבישי (סימן)- הבלקן, מאה 14 כּ מּ ה א ה י טו בו ת גּ מ ל תּ נ י שׁ אַל ל ב ב י א ת גּ ד לּ ת י ב ע ר בּ ל בּ י ל ה ב תּ שׁוּק ת גּ ם מ ח שׁ ב י דּ ב ר י נ בוּאָת כּ י כ ל י מו ת י ח ס ד מ ש כ תּ נ י בּ ין ה נּ ה ר ים צ מ אָה ל נ פ שׁ י אַה ב ת נ עוּר ים נ ז ר ע ל י ר א שׁ י וּב כ ל ע ב ר ים תּ ז כּ ר ו א תּ שׁ י שׂ ימ ה ו ע ל כּ ן תּ מ יד ח מ ל תּ נ י תּ מ כּ ר ל ב נ מ א ין מ ח יר ע ב ד בּ קּ שׁ ל צ אנ ה נּו כּ שׂ ה או ב ד עו שׂ ה ר צו נ מ תּו ע נ י כּ ב ד צו ע ק ל נ ג דּ ע ל מ ה נ ט שׁ תּ נ י

17 17 י מ י ו שׁ נ י א גּ יד גּ ד לּ ת נ ג לוּ ל ע ינ י ח ס ד י פ ע לּ ת וּב סו ד ה מו נ י אַז כּ יר גּ בוּר ת א מ ת בּ אַה ב ת עו ל ם א ה ב תּ נ י 16. שחר אבקשך (נאוה)/ הרב שלמה אבן גבירול- ספרד, מאה 11 שׁ ח ר א ב קּ שׁ צוּר י וּמ שׂ גּ בּ י א ע ר ל פ נ י שׁ ח ר י ו ג ם ע ר בּ י ל פ נ י ג ד לּ ת א ע מ ד ו א בּ ה ל כּ י ע ינ תּ ר א ה כ ל מ ח שׁ בו ת ל בּ י מ ה זּ ה א שׁ ר יוּכ ל ה לּ ב ו ה לּ שׁו ן ל ע שׂו ת וּמ ה כּ ח רוּח י בּ תו ק ר בּ י ה נּ ה ל תּ יט ב ז מ ר ת א נו שׁ ע ל כּ ן או ד בּ עו ד תּ ה י ה נ שׁ מ ת א הּ בּ י 17. אערוך צפצופי (נאוה)/ אברהם (סימן) א ע ר צ פ צוּפ י ל ר צו ן א מ ר י פ י א נ י דּ ל בּ אַל פ י א גּ יד מ ע שׂ י י הּ בּ ל יל שׁ בּ ת ק ד שׁ ל נ א דּ ר בּ קּ ד שׁ שׁ יר מ ז מו ר אַח דּ שׁ ר ב ע ל יל יּ ה ר ב ז מ ר וּשׁ ב ח ה נ ג יל ו נ שׂ מ ח ה בּ שׁ בּ ת מ נוּח ה ע זּ י ו ז מ ר ת י הּ הוּא נו ר א ע ל יל ה י שׂ ר א ל ס ג לּ ה ע לּ ת כּ ל ה ע לּ ה ע ם בּ ח ר לו י הּ מ יכ א ל שׂ ר נוּ מ יּ ד צ ר י פ דּ נוּ בּ שּׂ ר נ א או ת נוּ מ א ר ץ נ כ ר יּ ה ח זּ ק ע ם ה קּ מ ים ו ה יוּ תּו א מ ים בּ שׁ ע ת ר ח מ ים תּ או מ י צ ב יּ ה

18 18 תקליטור 2 1. פתיחה (תהלים קיא) 1 Hallelujah. {N} I will give thanks unto the LORD with my whole heart, in the council of the upright, and in the congregation. 2 The works of the LORD are great, sought out of all them that have delight therein. 3 His work is glory and majesty; and His righteousness endureth for ever. 4 He hath made a memorial for His wonderful works; the LORD is gracious and full of compassion. 5 He hath given food unto them that fear Him; He will ever be mindful of His covenant. 6 He hath declared to His people the power of His works, in giving them the heritage of the nations. 7 The works of His hands are truth and justice; all His precepts are sure. 8 They are established for ever and ever, they are done in truth and uprightness. 9 He hath sent redemption unto His people; He hath commanded His covenant for ever; {N} Holy and awful is His name. 10 The fear of the LORD is the beginning of wisdom; a good understanding have all they that do thereafter; {N} His praise endureth for ever. {P} ג א ה ל לוּ-י הּ: או ד ה י הו ה, בּ כ ל-ל ב ב; ב גּ ד ל ים, מ ע שׂ י י הו ה; ח פ צ יה ם. ד ה הו ד-ו ה ד ר פּ ע לו ; ז כ ר ע שׂ ה, ל נ פ ל או ת יו; ט ר ף, נ ת ן ל יר אָיו; ו כּ ח מ ע שׂ יו, ה גּ יד ל ע מּו -- גּו י ם. ז מ ע שׂ י י ד יו, א מ ת וּמ שׁ פּ ט; פּ קּוּד יו. ח ס מוּכ ים ל ע ד ל עו ל ם; ו י שׁ ר. ט פּ דוּת, שׁ ל ח ל ע מּו -- ק דו שׁ ו נו ר א שׁ מ ו. י ר אשׁ ית ח כ מ ה, י ר אַת י הו ה-- ל כ ל-ע שׂ יה ם; תּ ה לּ תו, ע מ ד ת ל ע ד. בּ סו ד י שׁ ר ים ו ע ד ה. דּ רוּשׁ ים, ל כ ל- ו צ ד ק תו, ע מ ד ת ל ע ד. ח נּוּן ו ר חוּם י הו ה. י ז כּ ר ל עו ל ם בּ ר יתו. ל ת ת ל ה ם, נ ח ל ת נ א מ נ ים, כּ ל- ע שׂוּי ם, בּ א מ ת צ וּ ה-ל עו ל ם בּ ר יתו ; שׂ כ ל טו ב, 2. יסד בסודו בורא לבנין (ביאת/חוסיני)/ יוסף קארו י ס ד בּ סו דו בּו ר א ל ב נ י ן כּ י הוּא ל ב דּו ע צ ם ה ע נ י ן ה ת ח יל ו ג מ ר ק ר א ל כ לּם צ וּ ה ל ע מ דו ע ל מ י וּמ ע י ן ה מ צ יא בּ ח ס דּו מ ק נ ה ו ק נ י ן בּ רוּ שׁ אָמ ר ו ה י ה ה עו ל ם

19 19 ו ו י ע מּוּד ים עו מ ד ים ע ב ד יו כּ לּ ם צ מוּד ים סו ג ד ים ל נ ג דּ יו ל בּ י ח מ ר מ ר ל יד ע גּ בוּל ם ק לּ ים כּ ב ד ים תּ לוּי ים בּ י ד יו נ פ שׁו ת י ח יד ים בּ אוּ בּ סו ד יו בּ רוּ שׁ אָ מר ו ה י ה ה עו ל ם סו מ ו סו ע ד ל נּ ח ל שׁ ים יו ד ע ו ע ד דּ ע ת ק דו שׁ ים ס נ ס נּ י ת מ ר צ מ חוּ מ שׁ לּ ם דּ יּ ן ו הוּא ע ד ע ל כּ ל א נ שׁ ים שׁ בּ ת וּמו ע ד נ ת ן ל א ישׁ ים בּ רוּ שׁ אָמ ר ו ה י ה ה עו ל ם פּ ל א י פ ל או ת כּ ל נו ר או ת יו דּ ר כ י נ ע ימו ת כּ ל אָר חו ת יו א ין ק ץ מ א מ ר ע ל או ר ה נּ ע ל ם ר בּ י ר ב בו ת ה ם צ ב או ת יו או ר ה מּ או רו ת ע ם א מ רו ת יו בּ רוּ שׁ אָמ ר ו ה י ה ה עו ל ם בּ ר א בּ ח כ מ ה א שׁ וּמ י ם א ו יר ו ח מּ ה בּ ין מ ח נ י ם שׁ כּ ן ו שׁ מ ר מ לּ כ ד ר ג ל ם תּו לה א ד מ ה תּו שׁ מ י ם נו ת ן נ שׁ מ ה ע ל אָב נ י ם בּ רוּ שׁ אָמ ר ו ה י ה ה עו ל ם נו ר א ע ל יל ה בּ רוּ כּ בו ד ו חו ז ר ים ח ל יל ה גּ ל גּ לּ י סו ד ו מ פּ ח דּו ס מ ר גּוּפ י כ ל ל ם ע לּ ת ה ע לּ ה ע ל יו ן ל ב דּ ו בּ קּ שׁ מ ח יל ה ע ב דּו מ ח ס דּ ו בּ רוּ שׁ אָמ ר ו ה י ה ה עו ל ם ה שׁ ב שׁ בוּת י תּ ן ל י בּ עוּת י כּו ס י מ נ ת י דּ ינ י ו ד ת י אַל י שׁוּב ה דּ נ ח פּ ר ו נ כ ל ם ק בּ ל צ לו ת י א שּׁ י ע ד ת י ז את נ ח ל ת י ע ל אַד מ ת י בּ רוּ שׁ אָמ ר ו ה י ה ה עו ל ם ר ם הוּא ו נ ע ל ה ע ל כּ ל תּ ה לּ ה נ פ שׁ א צוּל ה תּו גּ ן שׁ תוּל ה י מּ ת ק ה מּ ר מ מּ ה ל ל ם ס בּ ה ו ע לּ ה ע ל כּ ל ה ע לּ ה שׂ כ ל מ ע לּ ה א צ יל י ס ג לּה בּ רוּ שׁ אָמ ר ו ה י ה ה עו ל ם בּ נ ה בּ שׁ ם טו ב י ת ע לּ ה ה א ל ה ק ר יב א ח יטו ב ק ר בּ ן ל ב ית א ל ר יחו א נ מ ר ע מ ד ל עו ל ם כּ ג ן ר טו ב בּ נ י ן א ר יא ל וּב ח ר בּ טּו ב ע מּ נוּ א ל בּ רוּ שׁ אָמ ר ו ה י ה ה עו ל ם נוסח השיר על פי "שירה חדשה "

20 20 3. פתיחה (תהלים קלג) 1 A Song of Ascents; of David. {N} Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity! 2 It is like the precious oil upon the head, {N} coming down upon the beard; even Aaron's beard, {N} that cometh down upon the collar of his garments; 3 Like the dew of Hermon, that cometh down upon the mountains of Zion; {N} for there the LORD commanded the blessing, {N} even life for ever. {P} שׁ ב ת אַח ים גּ ם- א שׁ יר ה מּ ע לו ת, ל ד ו ד: ה נּ ה מ ה-טּו ב, וּמ ה-נּ ע ים-- י ח ד. ע ל-ה ר אשׁ-- כּ שּׁ מן ה טּו ב, ב ע ל-ה זּ ק ן ז ק ן-אַה ר ן: י ר ד, ע ל-פּ י מ דּו ת יו. שׁ יּ ר ד, שׁ יּ ר ד, ע ל-ה ר ר י צ יּו ן: כּט ל-ח ר מו ן-- ג א ת-ה בּ ר כ ה-- כּ י שׁ ם צ וּ ה י הו ה, ע ד-ה עו ל ם. ח יּ ים, 4. ארץ ורום בהבראם (ביאת-רהאו)/ אברהם אבן עזרא א ר ץ ו רוּם [ו רוּם] בּ ה בּ ר אָם בּ ל י ע מ ל א ל ה מ צ יאָם שׁ ב ת בּ יו ם ה שּׁ בּ ת ח י ח י ח י בּ ה"א בּ ר אָם א דו ן עו ל ם צוּר נ שׂ יאָם נ ק י כ פּ י ם ו ט הו ר בּ ל תּ י ח מ ר י צ ר ה או ר [ק ד ם שׂ או ר] בּ יו ם א ח ד בּ שּׁ בּ ת ב[ שּׁ בּ ת [ ח י ח י ח י מ או ר ה נּ או ר בּ ר אשׁ ית ה כּ ל בּ ר א או ר י ח יד י ב ל י שׁ נ י ם בּ ל תּ י ע ז ר ו י ד י ם בּ יו ם שׁ נ י בּ שּׁ בּ ת ח י ח י ח י [בּ שּׁ בּ ת [ בּ ר א [ע שׂ ה] שׁ מ י ם ה ב ד יל [ה מּ ב דּ יל] בּ ין מ י ם ל מ י ם [ל מ י ם [ א ל יו צ ר עו ל מ ים בּ י"הּ שׁ תּו צ יא ה אָר ץ פּ ר י הּ בּ שׁ ל ישׁ י בּ שּׁ בּ ת ח י ח י ח י [בּ שּׁ בּ ת [ ה מ צ יא ו ה י ה [ה ו י ה [ גּ ז ר א מ ר ו כ ן ה י ה

21 21 בּ ל י או ן בּ ל י ג בוּרו ת ל או ר וּל ה צ מ יח בּ ר ב יע י בּ שּׁ בּ ת ח י ח י ח י פּ רו ת [בּ שּׁ בּ ת [ י צ ר מ או רו ת [ה או רו ת [ ג ז ר ו נ ת לוּ מ א ורו ת ר ב כּ ח א ל י אַנ ו הוּ כּ ל נ פ שׁ ח יּ ה ה מ צ יא הוּא בּ ח מ ישׁ י בּ שּׁ בּ ת ח י ח י ח י [בּ שּׁ בּ ת [ ו א רו מ מ נ הוּ [א רו מ מ נ הוּ [ כּ ל עו ף כּ נ ף ל מ ינ הוּ ה א ל ר ם [ח י] נ מ ל בּ ת מּ ו וּב ר א אָד ם בּ צ ל מו בּ יו ם שׁ שׁ י בּ שּׁ בּ ת ח י ח י ח י [בּ שּׁ בּ ת [ ע ל נ פ שׁו ת [בּ נ פ שׁו ת] ע מּו ה שׁ ל יטו בּ כ ל [ע ל כּ ל] עו ל מו מ ל כּ י ה שׁ ל ים כּ ל מ ל אכ תּ ו ו י ק דּ שׁ ו י ב ר או ת ו י שׂ ר א ל א ת ה שּׁ בּ ת ח י ח י ח י בּ יו ם שׁ בּ תּ ו ע ל כּ ן י שׁ מ רוּ ע ד ת ו ח ז ק הוּא ו נו ר א ע ל יו ן י מ ה ר [מ ה ר] י ב נ ה [א ת] ה ר צ יּו ן עו ל ם שׁ כּ לּו שׁ בּ ת ח י ח י ח י נ ע ל ם מ ר ע יו ן ו י נ ח יל ע ם דּ ל ו א ב יו ן 5. ישראל נושע בה' (ביאת)/ הרב יעקב עבאדי- חלב, מאה 19 י שׂ ר א ל נו ש ע בּ ה' א ם תּ שׁ יב ר ג ל מ שּׁ בּ ת תּ ז כּ ה ל ר או ת בּ טו ב ת תּ שׁוּע ת עו ל ם י שׁ מ ר כּ א ישׁו ן בּ ת וּת מ ימ ים י נ ח לוּ טו ב ע נ ג ק ר א ע ל ה' מ נּ ח ל ע ד נ יו תּ שׁ תּ ה ל הו שׁ יע מ שּׁו פ ט י א ה י עו ל ם י ר כּ יב ע ל בּ מ ת י נ פ שׁ תּ ל ין בּ טו ב

22 22 ק ד שׁ ה יא ל שׁ ם ה' כּ י שׁ שׁ ת י מ ים ע שׂ הוּ ו י כ ל בּו מ ע שׂ הוּ או ת ה יא ל עו ל ם כּ ל פּ ע ל ל מ ע נ הוּ ו יּ ר א א ה ים כּ י טו ב בּו ה מ צ יא ה א ל ה' ע ל כּ ן בּ ר ך ו י ק דּ שׁ ו כּ ת ר מ ל כוּת בּ ר אשׁו מ נוּח ת עו ל ם ל שׁ מו גּ ם ל ז כ ר ק ד שׁ ו מ כ תּ ר בּ כ ת ר שׁ ם טו ב ע ם בּ נ י א ל דּ עו ת ה' א הוּב ים ח ב יב ים א ל יו פּ ע ל א ישׁ י שׁ ל ים א ל יו אַה ב ת עו ל ם בּ ט חוּ בו ג ם ל ווּ ע ל יו ע ל יו תּ ב א בּ ר כּ ת טו ב ח ז ק ו ק וּ ה א ל ה' י שׁ יב בּ נ ים ל ג בוּל יה ם ל מ ע ן י יט ב ל ה ם ח ס דּו ל עו ל ם י טּ ה שׁ פ ר ירו ע ל יה ם בּ עו ל ם שׁ כּ לּו טו ב א מ צוּ פ דוּי י ה' תּ שׁוּבוּן צ יּו ן בּ ר נּ ה ע ינ יכ ם א ל א ל תּ שׁ ע ינ ה בּ שׂ מ ח ת עו ל ם מ ל בּ י פ יו תּ ח ז ינ ה גּ ם ה' י תּ ן ה טּו ב 6. מה נכבד היום מימים (צבא)/ הרב מרדכי לבטון מ ה נ כ בּ ד ה יּו ם מ יּ מ ים ל ע ם בּ ח ר מ ן ה ע מּ ים ה נ ח ילו י הּ צוּר עו ל מ ים ק ד שׁ י שׂ ר א ל ל ה ' ר צ ית בּו ו ק דּ שׁ תּ ו מ כּ ל ז מ נּ ים בּ ר כ תּ ו ח מ דּ ת ה יּ מ ים ק ר את ו כּ י ע ל כּ ן בּ ר ה ' דּ ר כ י כּ בּ ד הוּ בּ מ נוּח ת ע נּ ג הוּ מ ח פ צ תּ שׁ מ ר הוּ כּ י ק דו שׁ ה יּו ם ל ה ' כּ בו ד ה יּו ם ו ת ע צוּמ ו שׁ שׁ ת י מ ים ע שׂ ה עו ל מ ו ק דו שׁ הוּא ו נו רא שׁ מ ו בּו שׁ ב ת ו נ ח ה '

23 23 י ר נּוּ בו ו י שׂ מ חוּ ו יפ א רוּ ו ישׁ בּ חוּ מ מּ ל אכ תּ ם אָז י נוּחוּ ה ל לוּ ע ב ד י ה ' ח ז קוּ ו י א מ ץ ל ב ב כ ם כּ י תּ ח ז ק נ ה י ד יכ ם ח ד ו ת א ל ח י מ ע זּ כ ם ה עו מ ד ים בּ ב ית 7. מי לה' א תּ י עור ך (ביאת)/ מחבר לא ידוע מ י ל ה' א תּ י עו ר י פ ט יר שׂ פ ה י ק ר א אַב ר ל פ נ יו תּ כ ר ע כּ ל בּ ר נ או ה תּ ה לּ ה ל יּ שׁ ר ים מ לּ ין י ח בּ יר שׁ יר ה שּׁ יר ים י פ א ר ל עו שׂ ה או ר ים י שׁ ירוּ ע ר בים וּשׁ ח ר ים יו ם שׁ בּ ת ק ד שׁ ל ה ' א ישׁ ים דּו ד ים ה א הוּב ים ל ק לּ ס א ל ע ל ע ר ב ים בּ שׁ בּ ת ו י מ ים טו ב ים אָז תּ ח ז ק נ ה י ד יכ ם ה קּ ב צוּ ל ע ב דו שׁ כ ם בּ ק ד שׁ בּ ית א ה יכ ם פּ ר י כ ם תּ נוּ ע נ פ יכ ם ל ח זו ת בּ נ ע ם ה ' י בו א ל צ יּו ן בּ ר נּ ה י שׂ בּ יע נ פ שׁ נ ע נ ה בּ נו ת י הוּד ה תּ ג ל נ ה מ שׁו ר ר ים מ ה לּ ל ים מ ב שּׂ ר ל ק בּ ץ גּ אוּל ים י רו מ ם נ פ שׁו ת א מ ל ל ים בּ כ נּו רו ת וּב נ ב ל ים ה ל לוּ ע ב ד י ה ' רו מ מוּהוּ בּ מ ק ה לו ת ה שׁ מ יעוּ בּ קו ל י קו לו ת ע ל אַח ת כּ מּ ה מ ע לו ת בּ מ קו ם ז ב ח ים ו עו לו ת ע ד ה ה עו מ ד ים בּ לּ ילו ת נ פ ל או ת עו שׂ ה ג דו לו ת פּ ינוּ י מּ ל א ת ה לּו ת ר י ח נ יחו ח ל ה ' ח ז קוּ. י ד אַנ שׁ י ס ג לּ ה נ כו ן ל כ ם בּ שׁ מ י מ ע ל ה ז את ה תּו ר ה ה יא ל עו ל ה ו כ מּ ה טו ב ה כּ פוּל ה ה קּ מ ים בּ ח צו ת בּ עו ד ל י ל ה טוּב צ פוּן ל נ צ ח ס ל ה ל מ נ ח ה ס ל ת בּ לוּל ה ל כ ם מ א ת א ל ה '

24 24 8. אור עליון מאיר כספירים (ביאת)/ אליהו חמווי או ר ע ל יו ן מ א יר כּ סּ פּ יר ים נ שׁ יר לו בּ שׁ יר ה שּׁ יר ים ח י ח י ח י ח י כּ ז ה ר מ או רו ת בּ ר ים י ח ד כּ ל ז ר ע שׁ ב ט י י הּ ל פ נ י רו כ ב בּ ע ר בו ת י ק ר בוּ ר אשׁ י ה אָבו ת הוּא בו ח ן כּ ל ה לּ ב בו ת ו ע ם נ ב ר א י ה לּ ל י הּ יו ם שׁ בּ ת א נ י קו ב ע ת בּ ח כ מ ה ב ינ ה ו ד ע ת ל שׁו ר ר כּ קו ל תּ רוּע ת ו א ס פּ ר מ ע שׂ ה י הּ הוּא יו ם מ נוּח ה ק ר את ו ו ג ם בּ ג בוּר ה א זּ ר תּ ו וּב ג ד לּ ה ק דּ שׁ תּ ו ע ז ה ד ר הוּא ה ל לוּ י הּ ו י צ יץ תּ פ א ר ת גּו א ל הו ד ו נ צ ח ל י שׂ ר א ל ו י ב נ ה בּ נ י ן א ר יא ל כּ י ה נּ ה שׁ ם בּ ח ר לו י הּ ח זּ ק נ א י סו ד וּמ ג דּ ל ו שׁ ם י הּ י ת ק דּ שׁ י ת גּ דּ ל ו שׂ גּב ע יר ק ד שׁ ו ד ל ו אָז נ אמ ר ה ל לוּי הּ 9. יה קדוש יושב תהילות (עיראק)/ יעקב בן דיין 10. עורו שירו שיר (צבא)/ עזרא עטייא- ארם צובא, מאה 19 עוּרוּ שׁ ירוּ שׁ יר א יּ ל ת א ה ב ים בּ ל יל י שׁ בּ תו ת וּב י מ ים טו ב ים ל מ ל מו נ ה מ ס פּ ר ל כּו כ ב ים בּ ע ד ת ר ע ים ח ב ר ים מ ק שׁ יב ים ז מּ רוּ ל א ל א ה י ה רוּחו ת בּ ר נּ ה וּב ג יל ה וּב ר ב שׂ מ ח ות הו דוּ לו בּ נ יב שׂ פ ה וּב טוּב שׂ יחו ת כּ י י ע ר ב לו כּ ז ב ח ים וּמ נ חו ת ר ם גּ דו ל וּמ ה לּ ל מ א ד לו נ או ה הו דו ה ד רו ע ל ינוּ י שׁ וּ ה גּ אוּת ע ל י כ ל שׂ ר נ ג יד וּמ צ וּ ה י ס יר מ מּ נּוּ כּ ל ח ל י וּמ ד ו ה א ל ה ר ה טּו ב ה זּ ה ו ה לּ ב נו ן בּ ב יאַת מ שׁ יח שׁ שּׁ מו י נּו ן י ח ישׁ י ק בּ ץ ע מּו כּ י הוּא ד ל ו ר ז ה ע מּו א ל יּ הוּ נ ב יא ו חו ז ה

25 25 ח ז ק ק יּ ם נ א נ ח מו ת י שׁ ע י ה ו ע שׂ ה ל ה ם נ פ ל או ת ו נ סּ ים ל ע מּ א שׁ ר ה ם בּ שׁ מ חו ס ים ח י גּ ם אָת יּ א ו ג ם תּ מ ה יּ א 11. יום זה שירו לאל (רהאו)/ מרדכי עבאדי- חלב יו ם ז ה שׁ ירוּ ל א ל שׁ יר וּמ ז מו ר ע ל כּ ן הוּא צ ו ה ז כו ר ו שׁ מו ר ע ת כּ י בו שׁ ב ת מ ל אכ תו גּ מו ר יו ם ה שׁ ב יע י שׁ בּת ל ה ' שׁ בּ ת מ נוּח ה מ כּ ל מ ל אכ ה בּו י ב ר כ ו י שׁ מ ר שׂ שו ן ו שׂ מ ח ה כּ י הוּא ח ל ק תּ שׂ א ב ר כ ה מ א ת ה ' שׂ פ ת י ר נ נו ת כּ ל ל שׁו ן תּו ד ה א ל כּ י ה נ ח יל ז את נ ח ל ת ע ב ד י תּ פ ט יר בּ שׂ פ ה ל ה ז כּ יר ח ס ד י א ל ו צ ד ק ת ם נ א ם ה ' בּ ן א ישׁ ח י ל ח י ח י הוּא יו ד גּ ם ל ה גּ יד בּ בּ ק ר ח ס דּ כּ י טו ב ל הו דו ת ל ז מּ ר שׁ מ מ ה גּ ד לוּ מ ע שׂ י ה ' י מ ין ה' כּ ח נ א דּ ר י א רו מ מ נ הוּ או ד ה מ שּׁ יר י ע ז י מ ע ז י מ ג נּ י ס ת רי כּ י מ י ב שּׁ ח ק י ע ר ל ה ' ח ז קוּ ו א מ צוּ בּ ר אשׁ א שׁ מוּרו ת כּ י הוּא ח יּ יכ ם ל בו א בּ ג בוּרו ת קוּמוּ ה ע ר יצוּ ל א ל בּ ז מ ירו ת תּ שׁ בוּ ב ח צ רו ת בּ ית ה' 12. פתיחה 13. כי אשמרה שבת (ביאת רהאו)/ אברהם אבן עזרא, ספרד, מאה 12 כּ י א שׁ מ ר ה שׁ בּ ת א ל י שׁ מ ר נ י או ת ה יא ל עו ל מ י ע ד בּ ינ ו וּב ינ י אָסוּר מ צ א ח פ ץ ל ע שׂו ת דּ ר כ ים דּ ב ר י ס חו ר ה או ד ב ר י מ ל כ ים גּ ם מ לּ ד בּ ר בּו דּ ב ר י צ ר כ ים א ה גּ ה בּ תו ר ת א ל וּת ח כּ מ נ י

26 26 בּו א מ צ אָה ת מ יד נו ח ל נ פ שׁ י מו פ ת בּ ת ת ל ח ם מ שׁ נ ה בּ שּׁ שּׁ י ה נּ ה ל דו ר ר אשׁו ן נ ת ן ק דו שׁ י כּ כ ה בּ כ ל שׁ שּׁ י י כ פּ יל מ זו נ י ר שׁ ם בּ ד ת ה יּו ם (ה א ל) ח ק א ל ס ג נ יו ע ל כּ ן ל ה ת ע נּו ת בּו ע ל פּ י נ בו נ יו בּו ל ע ר ל ח ם פּ נ ים ל פ נ יו אָסוּר ל ב ד מ יּו ם כּ פּוּר ע ו נ י ה יּו ם מ כ בּ ד הוּא יו ם תּ ע נוּג ים ה שּׂ מ ח ים בּו ה ם שׂ מ ח ה מ שּׂ יג ים ל ח ם ו י י ן טו ב בּ שׂ ר וד ג ים כּ י יו ם שׂ מ חו ת הוּא וּת שׂ מּ ח נ י מ ח ל מ ל אכ ה בּו סו פו ל ה כ ר ית א ת פּ לּ ל ה א ל א ל ע ר ב ית ו שׁ ח ר ית ע ל כּ ן א כ בּ ס בּו ל בּ י בּ בו ר ית מוּס ף ו ג ם מ נ ח ה הוּא י ע נ נ י 14. אשתבח בתהלות אלהים חי (עיראק)/ הרב אברהם סתהון- חלב, מאה 19 א שׁ תּ בּ ח בּ ת ה לו ת א ה ים ח י גּ דּ לוּ לו א תּ י ת אמ רוּ כּ ה ל ח י כּ י הוּא ע ל י שׁ ד י א מּ י מ ב ט יח י ה זּ ן וּמ פ ר נס וּמ שׂ בּ יע ל כ ל ח י בּ נ י א ל ח י בּ ר כוּ ב מ ק ה ל ים שׁ ירוּ לו ה ר ימוּ ק ר ן בּ הו ל ל ים ל אמ ר ה בוּ לו בּ נ י ה א ל ים א מ רוּ כּ ל תּ שּׂ א ל נּ א דּ ר בּ א ל ים ר נּ נוּ י ח דּ יו שׁ יתוּ לו ה ד ר ים ה קּ ב צוּ י ח דּ יו כּ ל נו ג נ ים ו שׁ ר ים בּ אוּ ב ר נ נה ע ד ת א בּ יר ים נ שׁ יר וּנ ז מּ ר מ ע ל כּ ל ה שּׁ ר ים ה נּ ה ל א ל מ י י מ לּ ל גּ בוּרו ת שׁ ב ח יו ע צ מוּ גּ דו לו ת וּב צוּרו ת נ א דּ ר בּ קּ ד שׁ א א ד ע ס פוּרו ת כּ י הוּא בו ק ע בּ צּוּר ים י או רו ת מ ל כ י א ר ץ וּל א ם יו דוּ ל פ נ יו וּבו י רוּץ צ דּ יק ו ת רוּם ק ר נ יו א ם א י ב נ ה ב י ת שׁ ו א ע מ לוּ בו נ יו וּכ או ר בּ ק ר י ז ר ח תּ א ר נ ה ע ינ יו ו א תּ ה ב ן אָד ם ז כ ר בּו ר א ז כ ר י מו ת עו ל ם א ת ד ע ע תּ בּ עו ד ח י בּ ימ י ב חוּרו ת י כּ מ ע ט ק ט מ פּ ח נ פ שׁ תּ ק ו ת א נו שׁ ח צ יר י מ יו וּכ י ר ק דּ שׁ א ז כ ר אַל תּ שׁ כּ ח א ת ה י ה כּ נ שׁ ה

27 27 ח טּ את כּ תוּב ה ה א בּ ר אשׁ י ע ב ר י מ ז מּ ות נ תּ קוּ מו ר שׁ י ח מ ל ע ל נ פ שׁ אַח ת א הוּב ה א ת פּ נ י ה אָדו ן מ א ד ח ב יב ה נ ר ה' מ כּ סּ א כ בו ד ח צוּב ה נ פ שׁ י ק ר ה ו רוּח נ ד יב ה ה א ה יא ח ל ק א לו הּ מ מּ ע ל מ ה תּ שׁ יב ל צוּר מו ד ד מ י ם בּ שׁ ע ל מ דּוּע א תּ הו פ כ הּ ל ס ף ר ע ל כּ ל תּ שׁוּבו ת י נ שׁ א רוּ מ ע ל א ם שׁו ב תּ שׁוּב ע ד י שׁ דּ י תּ בּ נ ה ק ר א א ל א לו הּ ו הוּא י ע נ ה ה פ ק ר צו ן ל פ נ י שׁו כ ן ס נ ה י שׁו ב ב נ פ שׁ י תּ ן מ ע ד נּ י א ל ה נּ א מ ן הוּא א ה י ה רוּחו ת ו ינ ה ל או ת הּ ע ל מ י מ נוּחו ת י שׂ בּ יע או ת הּ נ פ שׁ י בּ צ ח צ חו ת ה' ר ם מ ה לּ ל בּ תּ שׁ בּ חו ת 15. שיר חדש זמרו לאל (ביאת)/ שמואל מורסייא- חלב, מאה 19 שׁ יר ח ד שׁ ז מּ רוּ ל א ל א שׁ ר שׁ ב ת בּ סו ד ע ם ק דו שׁ ים א ל י נ ע ר ץ בּ ע ם ר בּ ת ע ל כּ י שׁ מ ר דּו ר שׁ י י חוּדו כּ ב ב ת מ ה ר בּוּ מ ע שׂ י י י מ אַח ד ע שׂ ר ח שׁ ו ן א יל י א ר ץ ל ח פּ ץ ק ר ב ת ו ה ר סוּ בּ ע ב ר ת ם מו שׁ ב תּו ע ב ת ו ל שׁ א ר ית נ ח ל תו ה צּ ר ה ר בּ ת ה נ יא א ת מ ח שׁ בו ת ע מּ ים י י וּב שׁ נ י כּ ס ל ו פּ ת ח ה א ר ץ ר ח ב ת וּל ז ר ע אַב ר ה ם ה צּ יל מ כּ א ב ת נ פ ל אָה אַה ב תו ל י מ אַה ב ת כּ י א ע ז ב תּ דּו ר שׁ י י י א ל ז כ ר שׁ מ יר ת מו ע ד ו שׁ בּ ת שׂ ר יו מ שּׁ מ יו שׁ ל ח בּ א שׁ ל בּ ת ל שׁ מ ר א ת ע ד ת נוּ כּ א ישׁו ן בּ ת מ ה א דּ יר שׁ מ בּ אָר ץ י י

28 28 ח זּ ק נוּ מ ל כּ נוּ ל ר או ת בּ טו ב ת וּב נ ה ל נוּ ע יר צ ב י א ר ץ ז ב ת בּ שׁ נ ת נ פ שׁ נוּ ק שׁוּר ה ב אַה ב ת ק וּ ינוּ ל ישׁוּע ת כּ ל ה יּו ם י י ק ה ל ע ד ת י תּ ק ו ת ם ל ר בּ ת תּ ס מ כ ם מ א תּ רוּח נ ד יב ת ו ח ישׁ וּג אָל נוּ מ יּ ד או י ב ת ח ז קוּ ו ג ם א מ צוּ כּ ל ה מ י ח ל ים ל י י תקליטור 3 1. אליו מי הקשה וישלם (חוזאם)/ אברהם אבן עזרא א ל יו מ י ה ק שׁ ה ו יּ שׁ ל ם שׁ מ י ם ו אָר ץ כּ לּ ם בּ שׁ בּ ת בּו נ ז ה ר ים ע מּו כ לּ ם ל כ ן י ז כּוּ ל עו ל ם שׁ כּ לּו שׁ בּ ת נו שׂ א ים ו נו ת נ ים בּ ה ל כו ת תּ שׁ ע וּשׁ שׁ ים מ ל אכו ת בּ שׁ בּ ת מ שׁ ל ימ ים מ אָה ב ר כו ת ל כ ן י ז כּוּ ל עו ל ם שׁ כּ לּו שׁ בּ ת יו צ א ים שׁ עוּר גּ בוּל יה ם אַל פּ י ם א מּ ה ר ג ל יה ם בּ שׁ בּ ת חוּץ מ אַר בּ ע א מּו ת שׁ לּ ה ם ל כ ן י ז כּוּ ל עו ל ם שׁ כּ לּו שׁ בּ ת אַר בּ ע ר שׁוּיו ת ס פוּרו ת ה ן ה ם בּ מּ שׁ נ ה ס דוּרו ת בּ שׁ בּ ת ו ד ין ע רוּב י ח צ רו ת ל כ ן י ז כּוּ ל עו ל ם שׁ כּ לּו שׁ בּ ת בּו צ ע ים ע ל שׁ תּ י כּ כּ רו ת

29 29 מ פּו ת מ כ סּו ת מ פ אָרו ת בּ שׁ בּ ת וּב ה ן כּ ל מ ינ י פ רו ת ל כ ן י ז כּוּ ל עו ל ם שׁ כּ לּו שׁ בּ ת ר צ ים ל א כ ל כּ ל מ ינ י ת ע נוּג ים או כ ל ים עו ף בּ שׂ ר ו ד ג ים בּ שׁ בּ ת שׂ מ ח ים ו א דו א ג ים ל כ ן י ז כּוּ ל עו ל ם שׁ כּ לּו שׁ בּ ת ה ם מ ד ל יק ין ה מּ נו ר ה שׁ מ ן ז י ת ז וּב ר ה בּ שׁ בּ ת י ז כּוּ ב נ יה ם ל תּו ר ה ל כ ן י ז כּוּ ל עו ל ם שׁ כּ לּו שׁ בּ ת מ ר ח יק ין כּ ל מ ינ י ס חו ר ה גּ ם דּ בּ ר דּ ב ר א סוּר ה בּ שׁ בּ ת ו ג ם כּ ל מ ח שׁ ב ה ז ר ה ל כ ן י ז כּוּ ל עו ל ם שׁ כּ לּ ו שׁ בּ ת ח ז ק א ל גּ דו ל ו נו ר א נו ת ן נ שׁ מ ה י ת ר ה בּ שׁ בּ ת ל ע ם בּ נ י ה גּ ב יר ה ל כ ן י ז כּוּ ל עו ל ם שׁ כּ לּו שׁ בּ ת 2. יערה עלינו רוח (סוזנאק)/ יעקב עבאדי 3. יום זה לישראל אורה ושמחה (ביאת)/ מיוחס להרב יצחק לוריא, אך כנראה יצחק חנדלי יו ם ז ה ל י שׂ ר א ל שׁ בּ ת מ נוּח ה או ר ה ו שׂ מ ח ה צ וּ ית פּ קּוּד ים שׁ בּ ת וּמו ע ד ים ל ע רו ל פ נ י שׁ בּ ת מ נוּח ה בּ מ ע מ ד ס ינ י ל שׁ מ ר בּ כ ל שׁ נ י מ שׂ א ת ו א רוּח ה

30 30 ח מ דּ ת ה לּ ב בו ת ל נ פ שׁו ת נ כ אָבו ת ל נ פ שׁ מ צ ר ה שׁ בּ ת מ נוּח ה ל א מּ ה שׁ בוּר ה נ שׁ מ ה י ת ר ה י ס יר א נ ח ה ק דּ שׁ תּ בּ ר כ תּ בּ שׁ שׁ ת כּ לּ ית בּו מ צ אוּ ע גוּמ ים שׁ בּ ת מ נוּח ה או תו מ כּ ל י מ ים מ ל אכ ת עו ל מ ים ה שׁ ק ט וּב ט ח ה ל א סּוּר מ ל אכ ה א ז כּ ה הו ד מ לוּכ ה אַק ר יב שׁ י ל מּו ר א שׁ בּ ת מ נוּח ה צ וּ ית נוּ נו ר א א ם שׁ בּ ת א שׁ מו ר ה מ נ ח ה מ ר ק ח ה ו שׁ יר א ע ר ל מוּל תּ פ א ר ת גּ ד ל ל ס ג לּ ה תּ מ ימ ה שׁ בּ ת מ נוּח ה בּ נ גּוּן וּנ ע ימ ה נ פ שׁ י ל כּ מ הּ ק יּ ם ה ב ט ח ה ר צ ה תּ פ לּ ת י ו יו ם מ נוּח ת י ח ב יב כּ ב ת א ישׁו ן שׁ בּ ת מ נוּח ה כּ מו ק ר בּ ן נ ח שׁו ן בּ ר נּ ה וּב שׂ שׂו ן בּ ר ב ה צ ל ח ה י שׁ ע ק וּ ינוּ בּ ן דּ ו ד מ ל כּ נוּ ו י ק ר א ל ד רו ר ים שׁ בּ ת מ נוּח ה י הּ א דּ יר א דּ יר ים שׁ ל ח נ א ל ע ב ר ים ר ו ח ו ה נ ח ה א נּ א ע ל יו ן נו ר א פּ ד נוּ בּ מ ה ר ה שׂ מּ ח נ פ שׁ נוּ שׁ בּ ת מ נוּח ה ה בּ יט ה ע נ י נוּ ח נּ נוּ ו ע נ נוּ בּ או ר ו שׂ מ ח ה ח דּ שׁ מ ק דּ שׁ נוּ ז כ ר ה נ ח ר ב ת

31 31 טוּב מו שׁ יע נוּ בּ שׁ בּ ת יו שׁ ב ת שׁ בּ ת מ נוּח ה תּ נ ה ל נּ ע צ ב ת בּ ז מ יר וּשׁ ב ח ה ז כו ר ק דו שׁ ל נוּ שׁ מו ר נ א או ת נוּ דּו ד י צ ח ו אָיו ם שׁ בּ ת מ נוּח ה בּ ז כוּת י ק ר ת ה יּו ם בּ יו ם ז ה וּב כ ל יו ם תּ ב יא ר ו ח ה קו ל ר נּ ה ו ישׁוּע ה בּ ב א ח ז יו ן תּ שׁוּע ה או ר שׁ מ שׁ י הו פ יע ה שׁ בּ ת מ נוּח ה ל י שׂ ר א ל ה שׁ מ יע ה צוּר מ צ מ יח י שׁוּע ה תּ מ יד ה ז ר יח ה 4. יודוך רעיוני (נאוה)/ ישראל נג'ארה- צפת מאה 16 יו דוּ ר ע יו נ י ה 'רו ע י בּ יו ם שׁ בּ ת ק ד שׁ יו ם ה שּׁ ב יע י יו ם א שׁ ר כּ לּ ית בּו כּ ל מ ל אכ תּ וּמ ע שׂ ים ע שׂ ית א ין ל ב לּו ת או מ ר כּ י שׂ ר ית ע ל כּ ל זוּל ת ל י ב ן א מ ת ח ישׁ ל ה ר ג יע י שׁ ב יע י ב ח ר תּ מ כּ ל ה מּ נ י נ ים ח ישׁ א שׁ ר נ שׂ את ל ג ז ע א מוּנ ים ו או תו ק דּ שׁ תּ בּ שׁ בוּעו ת ו שׁ נ ים וּפ ד ם מ א סו נ ים אָר ח י ו ר ב ע י ר צ ה ב מ נוּח ת י יו ם ז ה יו ם מ נוּח ה ו ה כ ן ל שׁ ב ית ת י מ שׂ א ת ו א רוּח ה וּב יו ם ע בו ד ת י ה מ צ א ל י ו שׂ שׂו ן ו שׂ מ ח ה י ה יוּ שׁ ע שׁוּע י הר ו ח ה א ל עו ל ם שׁ כּ לּו שׁ בּ ת תּ ז כּ נוּ ו א ל מ שׁ כּ ן ש י ה תּ שׁוּב תּ ע ל נוּ ו נ ר בּ ה לּו שׂ ים או ר בּ ע ד נוּ מ ה ר ה ע נ נּ י א ור י ו י שׁ ע י 5. יה מ סּ י כּ ב ין (ביאת)/ דוד ב"ר פארדו 6. יודוך מלך דר במרומים (ביאת/נאוה)/ מרדכי עבאדי (סימן) יו דוּ מ ל דּ ר בּ מּ רו מ ים בּ יו ם ק דּ שׁ תּ מ כּ ל ה יּ מ ים ע ל יו ן נ ע ל ה ר ם ע ל כּ ל ר מ ים ל ע ם בּ ח ר תּ ק ד שׁ י שׂ ר א ל

32 32 ס פּ רוּ ר נּוּ י ח ד תּ ה לּו ת ל ס בּ ת ס בּו ת ע לּ ת ה ע לּו ת בּ ר ן פּ ה צ ח בּ שׁ יר ה מּ ע לו ת עו שׂ ה ג דו לו ת או ר נ ר י שׂ ר א ל בּ ינוּ ד ר שׁוּ מ ע ל ס פ ר וּר אוּ כּ לּ ם בּ ח כ מ ה ל ס פּ ר נ ל אוּ או תו ת אל מ ה ר מוּ מ ה נּ פ ל אוּ ק צו ת דּ ר כ יו א ישׁ י י שׂ ר א ל יו ם כּ י בו שׁ ב ת א ז י תּ ר נּ ה ח ס ד י א ל וּג בוּרו ת יו מ י מ נ ה דּ ע ת שׂ פ ת יכ ם בּ א מ ר י בּ ינ ה י ק ר תּ פ א ר ת נ צ ח י שׂ רא ל מ י יוּכ ל ס פּ ר א ת כּ בו ד הו ד ו לוּל א כּ י הוּא ח ל ק מ כּ בו ד ו י ה לּ ל א ישׁ מ ע פ ר י סו ד ו כּ ן דּ ב ר מ ל כוּת י שׁ יר י שׂ ר א ל נ א ה גּ ב ר ים אַנ שׁ י ס ג לּ ה בּ שׂ כ ר ז את א ל ח י י ח ישׁ גּ א לּ ה ח ז קוּ ע מ דוּ בּ ב ית א ל בּ לּ י ל ה ל צ יּו ן גּו א ל גּ אַל י שׂ ר א ל 7. אנ כי שמי ה' (נהוונד)/ דויד דיין אָנ כ י שׁ מ י י י צ וּ ית י ל ע ם ה מו נ י א שׁ ר נ ג ל ית י ב ס ינ י א י ה י ה ל ע ל פּ נ י נו ק ם ע ו ן אָב ע ל בּ נ ים ל עו ב ד י פ ס ל ו שׁו נ ים ל א ר י מ ים ו שׁ נ ים זוּל ת א ה ים י י י שׁ לּ ם ל ה ם פּ ע ל ם ג פ ר ית א שׁ אַמ ט יר בּ ג בוּל ם שׁ דּ י צ דּ יק י סו ד עו ל ם כּ ל נו שׂ א שׁ ו א שׁ ם י י דּו ר שׁ י ה א ל ע ם ק דו שׁ ו וּמ שׁ מּ רו בּ כ ל נ פ שׁ ו ז כ רוּ שׁ בּ ת ל ק דּ שׁ ו י ר צ ה ל פ נ י י י ו א ת אָב ו א ם תּ כ בּ ד א ת ר צ ח ו א ת א בּ ד ו אַל תּ ה י כּ שׂ ה או ב ד כּ ל נ פ שׁ בּ ר א י י דּ ר כ יכ ם א תּ ם ה יט יבוּ א ת נ א פוּ א ת ג נ בוּ

33 33 וּל עו ל מ י ע ד א ת שׁוּבוּ מ אַח ר י א ל י י דּ ר כ י שׁ מ ר ו ח י ה ו א ת ח מ ד כּ כ ל גו י י ו ע ד שׁ ק ר א ת ה י ה כּ י ה ם א ב ח ר י י יו ם שׁ בּ ת בּו ת נוּח נ יחו ח וּבו תּ ק ר יב ר יח עו ל ת תּ מ יד ל ז בּ ק ר בּ ן הוּא ל י י ח י י ן מ תו ק בּו ת ק דּ שׁ ו ד ב ר י תו ר ה ת ח דּ שׁ בּ יו ם שׁ בּ ת מ ק ר א ק ד שׁ ל ר צו ן ל פ נ י י י ח ז ק ל שׁ מ מ י ח ל ים תּו נ ו ה ק ד שׁ ה לּוּל ים ח צו ת (בּ עו ד) ל י ל ה מ ה לּ ל ים י ב ר כוּ שׁ ם י י 8. עורי נצורה כבבת (נאוה/ביאת)/ הרב מנשה סתהון 9. רם אור גדול נעלם (נאוה)/ רפאל ענתבי- ארם צובה- מצרים, מאה 19 ר ם או ר גּ דו ל נ ע ל ם בּ ח כ מ ה ע שׂ ה עו ל מו ת כּ לּ ם מ בּ ינ ה ה א יר בּ ח ס דּו אָמ ר עו ל ם י בּ נ ה כּ ת ר מ כ תּ יר עו ל ם ל כ סּ א כ בו ד י ז ה יר נ א ז ר בּ ג בוּר ה שׁ ב ח יו מ י י מ נ ה פּ ה כ ל בּ ר י ה תּ ה לּ ל צוּר תּ פ א ר ת מ זּ יו הו ד כּ ל ה עו ל ם מ ז ה ר ת ו יסו ד עו ל ם צ דּ יק ו י מ בּ הּ מ ל כוּת ל עו ל ם ל נ צ ח כּ ל בּ ק ר שׁ יר או מ ר ת בּ ר כ ה בּ הּ י ר יק א ל ה בּו ר א שׁ מ י ם מ ה ם מ א שׁ וּמ י ם י צ ר מ ל א כ י מ ח נ י ם ו ח יּו ת ו או פ נּ ים ו א ר א לּ ם בּ שׁ שׁ ע שׂ ה עו ל מו כּו ל ל כּ ל נ שׁ מו ת ע מּו בּ אָחו ר וּפ נ ים ה ם עו מ ד ים כּ לּ ם ו י צ ר אָד ם בּ צ ל מ ו

34 34 ו יו ם שׁ ב יע י שׁ ב ת נ ת נו ל ע מּו ל ע ד עו ל ם ק ר א לו יו ם ה שּׁ בּ ת א שׁ ר י א ישׁ ה שּׁו מ ר נו ת נ ים לו נ ח ל ה בּ ל י מ צ ר בּ כ ל ר ג ע וּב ע ת אַנ ח תו ה שּׁו מ רו מ דּ בּוּר ח ל י מ ה ר גּו א ל וּב נ י ן אוּל ם שׁ בּ ת כּ ה ל כ ת ו ו ה א ל לו ע ז ר ה שּׁ ם ע ו נו י מ חו ל נוסח השיר על פי' שירה חדשה' 10. פתיחה (תהלים צב) ב ג ד א מ ז מו ר שׁ יר, ל יו ם ה שּׁ בּ ת. day. 1 A Psalm, a Song. For the sabbath טו ב, ל ה דו ת ל יהו ה; ל ה גּ יד בּ בּ ק ר ח ס דּ ; ע ל י-ע שׂו ר, ו ע ל י-נ ב ל; ה כּ י שׂ מּ ח תּ נ י י הו ה בּ פ ע ל ; א ר נּ ן. ו מ ה-גּ ד לוּ מ ע שׂ י י הו ה; מ ח שׁ ב ת י. ז א ישׁ-בּ ע ר, א י ד ע; ז את. ט וּל ז מּ ר ל שׁ מ ע ל יו ן. ו א מוּנ ת, בּ לּ ילו ת. ע ל י ה גּ יו ן בּ כ נּו ר. בּ מ ע שׂ י י ד י מ א ד, ע מ קוּ וּכ ס יל, א-י ב ין א ת- ח בּ פ ר ח ר שׁ ע ים, כּ מו ע שׂ ב, ו יּ צ יצוּ, כּ ל-פּ ע ל י אָו ן: ל ה שּׁ מ ד ם ע ד י-ע ד. ו א תּ ה מ רו ם-- י כּ י ה נּ ה א י ב י, י הו ה-- י אב דוּ: י ת פּ ר דוּ, כּ ל-פּ ע ל י אָו ן. ל ע ל ם י הו ה. כּ י-ה נּ ה א י ב י 2 It is a good thing to give thanks unto the LORD, and to sing praises unto Thy name, O Most High; 3 To declare Thy lovingkindness in the morning, and Thy faithfulness in the night seasons, 4 With an instrument of ten strings, and with the psaltery; with a solemn sound upon the harp. 5 For Thou, LORD, hast made me glad through Thy work; I will exult in the works of Thy hands. 6 How great are Thy works, O LORD! Thy thoughts are very deep. 7 A brutish man knoweth not, neither doth a fool understand this. 8 When the wicked spring up as the grass, and when all the workers of iniquity do flourish; it is that they may be destroyed for ever. 9 But Thou, O LORD, art on high for evermore. 10 For, lo, Thine enemies, O LORD, for, lo, Thine enemies shall perish: {N} all the workers of iniquity shall be

35 הרב/ 35 scattered. 11 But my horn hast Thou exalted like the horn of the wild-ox; I am anointed with rich oil. 12 Mine eye also hath gazed on them that lie in wait for me, {N} mine ears have heard my desire of the evil-doers that rise up against me. 13 The righteous shall flourish like the palm-tree; he shall grow like a cedar in Lebanon. 14 Planted in the house of the LORD, they shall flourish in the courts of our God. 15 They shall still bring forth fruit in old age; they shall be full of sap and richness; 16 To declare that the LORD is upright, my Rock, in whom there is no unrighteousness. {P} בּ ת י, בּ שׁ מ ן ר ע נ ן. יא ו תּ ר ם כּ ר א ים ק ר נ י; בּ שׁוּר י: ו תּ בּ ט ע ינ י, יב תּ שׁ מ ע נ ה אָז נ י. בּ קּ מ ים ע ל י מ ר ע ים-- כּ א ר ז בּ לּ ב נו ן י שׂ גּ ה. צ דּ יק, כּ תּ מ ר י פ ר ח; יג בּ ח צ רו ת א ה ינוּ שׁ תוּל ים, בּ ב ית י הו ה; יד י פ ר יחוּ. דּ שׁ נ ים ו ר ע נ נּ ים י ה יוּ. טו עו ד, י נוּבוּן בּ שׂ יב ה; צוּר י, ו א-עלתה טז ל ה גּ יד, כּ י-י שׁ ר י הו ה; (ע ו ל ת ה) בּו. 11. שלום וצדק נשקו (חוסיני) שלמה לניאדו- חלב, מאה שׁ לו ם ו צ ד ק נ שׁ קוּ י מ ין ע ל שׂ מ אל ח בּ קוּ תּ מ יד י ח דּ ו י ד בּ קוּ א פּ ר יו ן ע שׂ ה שׁ מ ה ל שׁ ם כּ בו ד מ ל כּ ת שׁ ב א גּ דו ל ה כּ ל ח כ מ ת שׁ ב א ו ע ט ר ת ז ה ב שׁ ב א ו תּ ר ב ח כ מ ת שׁ מ ה מ שּׁ יב רוּח מו ר יד גּ שׁ ם תּ ב ה קו ל ט תו ע צ ר שׁ ם בּ תו חו ת ם הוּא ה גּ שׁ ם ה יא ב ת שׁ ב ע א ם שׁ מ ה ה נּ ה מ ה טו ב וּמ ה נ ע ים ח ת ן כּ לּ ה שׁ ע שׁוּע ים שׁ ב ת אַח ים י ח ד ר ע ים אָז ו יּ ת ח תּ ן שׁ מ ה ח זּ ק נוּ א מּ צ נוּ הו שׁ יע נוּ מ צּ ר ינוּ ח ס דּ א ל ק דּ מ נוּ ו י ג דּ ל א ת שׁ ם שׁ מ ה

36 36 תקליטור 4 1. יראנו כקדם נפלאות (ביאת)/ יצחק בן עטר כל הזכויות שמורות SEPHARDIC PIZMONIM PROJECT 2. חי ונעלם (נהוונד)/ חיים שאול עבוד- חלב- ירושלים, מאה 20 ח י ו נ ע ל ם ל כ בו דו בּ ר א ה עו ל ם מ ל כוּת ע ל ם ע ם ע ם י שׂ ר א ל י ח ד כּ לּ ם וּמ ל כוּתו ע ם דּ ר ו ד ר מ ל א כ י מ רו ם לו מ ק דּ ישׁ ים וּמ פ א ר ים י ע ידוּ ו י גּ ידוּ שׁ שׁ ת י מ ים ע שׂ ה ה א ל מוּל ה ד רו י ר ע דוּ שׁ מ י ם גּ ם בּ רוּא ים

37 37 ה ב דּ יל נוּ בּ או תו ת מ כּ ל נ ב ר א ו ג ם תּ פ לּ ין ל ע ט ר ה שׁ מ רוּ שׁ בּ ת כּ ה ל כ ה א תּ ם וּב נ יכ ם ו ע ב ד יכ ם מ ע שׂ יו ה ם נ פ ל א ים שׁ בּ ת וּמ יל ה ה נ ח יל ל ע ם תּ פ אָר ה בּו ת מ צ אוּ בּ ר כ ה א ת ע שׂוּ מ ל אכ ה ח זּ ק גּ ו י א ל נו ר א ו י ע ר ב שׁ יר י ל צוּר י ו ה י ה ל י ל ע ז ר ה בּ תו ק ה ל עו ב ד י הּ 3. מלא פי שירה וזמרה (ג'הרכא)/ מאיר (סימן) מ ל א פ י שׁ יר ה ו ז מ ר ה ה יא מ ל כּ ת א י פ ה בּ ר ה ח י ח י שׁ ירוּ ז מּ רוּ א הוּב ים אָז י שׂ מ חוּ שׂ מ ח ת ר ע ים ל כ בו ד שׁ בּ ת פּ נ י שׁ בּ ת שׁ יר י שׁ בּ ת בּ יו ם ה שׁ בּ ת א שׁ כּו ל ה כּ פ ר בּ שׂ ר נ א בּ ז כוּת מ שׁ ה ר ע י א מ ה ימ נ א ח י ח י הו שׁ יע ה נּ א גּ אַל נ א אָז נ שׁ יר ה וּנ ר נּ נ ה יו ם מ נוּח ה נ א ה צ ל יח ה ה מ צ יא מ נוּח ה ל נוּ ה ר ו ח ה י ח יד ר ח מ ן פּ רו ש ל נוּ ק בּ צ נוּ ל ז בוּל נוּ ח י ח י וּשׁ ל ח ל נוּ מ שׁ יח נוּ בּ מ ה ר ה ב י מ ינוּ ס כּ ת שׁ לו ם ע יר ה שּׁ לו ם מ ל ך שׁ לו ם א דו ן ה שּׁ לו ם ח זּ ק ח ב ר ת כּ ל י שׂ ר א ל ו ל נ צ ח שׁ מ ר ם ה א ל ח י ח י י ר אוּ בּ ב נ י ן מ ק דּ שׁ א ל י ז כּוּ ל עו ל ם ח בּ ת א ל ק מ ים בּ ל ילו ת בּ ר ב בּ ר כו ת י ק ר יבוּ עו לו ת כּ לּו ש בּ תו ת

38 38 4. אשא לבי אל כפים (חוסיני)/ אליהו ששון א שּׂ א ל בּ י א ל כּ פּ י ם ע ר ב בּ ק ר צ ה ר י ם א ל א ל יו שׁ ב בּ שּׁ מ י ם נ ד בו ת פּ י ר צ ה נ א ה ' ל נ פ ל או ת יו ע שׂ ה ז כ ר ל ג בוּרו ת יו א ין ח ק ר ה א ל ח ס ד י אָבו ת זו כ ר ו א ין קדו שׁ כּ ה ' י הּ א ל דּ עו ת דּ ע ת חו נ ן ס ל ח ח ט א י גּו א ל כּו נ ן ל א שׁוּב ו א ת בּו נ ן נ א ר פ א נ י ה ' ה שּׂ ם נ פ שׁ נוּ בּ ח יּ ים וּק ר א ד רו ר ל שּׁ בוּי ים תּ ן ט ל מ ט ר וּשׁ נו ת ח יּ ים ו צ יר ל ק בּ ץ עם ה ' ו הוּא י שׁ פּ ט ו ג ם י שׂ ים שׁו פ ט ים ו שׁו ט ר ים שׂו ם תּ שׂ ים יו ע ץ ו ח כ ם ח ר שׁ ים ל שׁ פּ ט מ שׁ פּ ט י ה ' שׂ שׂו ן שׂ מ ח ה ל ב ן י קּ יר מ שׁ ע ן מ ב ט ח ל צּ דּ יק ים ז ד ים ק מ ים ע ל י תּ ע ק יר בּו נ ה ירוּשׁ ל י ם ה ' ח זּ ק ק ו י א ל מו שׁ יע א ל תּ פ לּ ת כּ ל שׁ מ ע צ מ ח דּ ו ד ח ישׁ תּ צ מ י ח א ת קו ל י י שׁ מ ע ה ' ר צ ה נ א א ת תּ פ לּ ת י ל תּו ד ה י ח יד ת י ו ה שׁ ב ל י ע בו ד ת י שׁלו ם ל ע ם בּ ר ה ' נוסחהשירעלפי 'שירהחדשה' 5. יה אלה מלכות עלם (חוסיני)/ ישראל נג'ארה 6. יה רבון עלם א' (ראסט)/ ישראל נג'ארה- צפת, מאה 16 י הּ ר בּו ן ע ל ם ו ע ל מ יּ א אַנ תּ הוּא מ ל כּ א מ ל מ ל כ יּ א

39 39 עו ב ד י ג בוּר תּ ו ת מ ה יּ א שׁ פ ר ק ד מ י ל ה ח ו יּ א שׁ ב ח ין א ס דּ ר צ פ ר א ו ר מ שׁ א ל א ל ה א ק דּ ישׁ א בּ ר א כ ל נ פ שׁ א ע יר ין ק דּ ישׁ ין וּב נ י א נ שׁ א ח יו ת בּ ר א ו עו ף שׁ מ יּ א ר ב ר ב ין עו ב ד ו ת קּ יפ ין מ כּ י ר מ יּ א ז קּ יף כּ פ יפ ין לוּ י ח י ג ב ר שׁ נ ין אַל פ ין ל א י עוּל גּ בוּר תּ בּ חוּשׁ בּ נ יּ א א ל ה א דּ י ל יהּ י ק ר וּר בוּת א פּ רו ק י ת ע נ מ פּ ם אַר י ו ת א ו א פּ יק י ת ע מּ מ גּו גּ לוּת א ע מּ דּ י ב ח ר תּ מ כּ ל א מּ יּ א ל מ ק דּ שׁ תּוּב וּל ק ד שׁ ק ד שׁ ין א ת ר דּ י ב יהּ י ח דוּן רוּח ין ו נ פ שׁ ין ו יז מּ רוּן ל שׁ יר ין ו ר ח שׁ ין בּ ירוּשׁ ל ם ק ר תּ א ד שׁ פ ר יּ א תרגום : יה אדון כל העולמים אתה הוא מלך מלכי המלכים מעשי גבורותיך ונפלאותיך נאה לי להביע שבחים אערוך בוקר וערב לך אל קדוש בורא כל נפש מלאכי מרום ובני אדם חיתו שדי ועוף שמים גדולים מעשיך ואדירים

40 40 משפיל רמים זוקף כפופים לו יחיה אדם שנים אלפים לא יספיק לספר גבורותיך האלוקים שלו יקר וגדולה פדה את צאנך מפי אריות והוצא את עמך מתוך הגלות עמך שבחרת מכל האומות למקדשך שוב ולקדש קודשים מקום בו ישמחו כל רוח ונפש ויזמרו לך שירים ושבחים בירושלים עיר כלילת יופי 7. יה רבון עלם ב' (ראסט)/ ישראל נג'ארה- צפת- מאה 16 ראה/י הטקסט לעיל 8. אני אספר באמרי שפר (חוזאם)/ מרדכי עבאדי- חלב, מאה 19 א נ י א ס פּ ר י שׁ ר א מ ר ים נ יב י א ל י ר צ ה בּ ה ל כו ת שׁ בּ ת בּ א מ ר י שׁ פ ר ו א ל י י מ צ א מו נ ה ו סו פ ר א ת א שׁ ר א פ צ ה ע נ ג נ ק ר א א טו ב מ ב ע יר ים ה לּ מ ד תּו ר ה מ ד ל יק בּ שׁ בּ ת אָר ח ל ח ב ר ה ל או ר א י ק ר א ו א שׁ ה זּ ר ה י טּ ה ב מ ה ר ה ו צ ד וּמ ע בּ ד ה מּ ה א סוּר ים אַף ה מּ שׁ מּ ר וּמ ח לּ ל שׁ בּ ת הוּא כּ שׂ ה או ב ד ו ה מּע מּ ר מו ח ק וּמ כ בּ ד וּמ ר קּ ד מ ימ ר מ כ בּ ה מ ב ע יר מ ק דּ שׁ מ תּ ר ים ח מ ת א ל י ע יר א חו ל ה צ ע יר

41 41 רו ד ף ל ר צ ח חוּץ תּ חוּם שׁ בּ ת ה צּ ל בּ כ ח מ תּ ר ל ב ר ח דּ בּוּר הוּא אָסוּר א ת קו ל ה ר ים כּו ת ב או ת יּו ת גּו ז ז בּ שׁ בּ ת בּ ל או א ת סוּר וּמ ח תּ ח ל יו ת וּל תו כ ח ת סוּר וּמ פ שׁ יט שׂ יו ת י ק ר יב ק ר בּ נו או תו ה ח ר ים בּ מ ל אכו ת מ ק ל פּ טוּר בּ שׁ בּ ת א ם ה ע ל ים ע ינ ו ס ק ל י סּ ק ל ו ע ל ז דו נ ו ו א מ ק ל ק ל נ שׁ ים ח יּ בו ת צ את בּו נ זוּר ים א ב ג ד תּ ק ר ע ל ס תּ ר בּ שׁ בּ ת בּ ק דּוּשׁ ל שׁ בּו ת שׂ ד ה א ת ז ר ע תּ כ שׁ יט ז ה בו ת אַל תּ ה י ב ר ע יו ם בּו מו ה ל ין בּ שׂ ר ו תו ר ים ע שׂו ת שׁ פ ט ים בּו ר ר ים ו זו ר ים מ ר בּ ין תּ בשׁ יל ין בּ שׂ ע ר מו ר ט ים ו ר ק א ין צו ל ין גּ ם טו ח ן ח טּ ים קו צ ר ו חו ר שׁ ע ל א שׁ בּ שׁ בּ ת וּמו צ יא מ שּׂ א מ ז ה ר בּ שׁ בּ ת ו ד שׁ וּמ שׁ ר שׁ ע ו נו ישּׂ א ל שׁ או פ ה פּו ר ס גּ ם ע ל ה כ נ ס ה בּ ר שׁוּת ה ר בּ ים י ח ד נ ס ק ר ים ע ב דּ וּב ה מ תּ ך אַל תּ ת ל שׂ כ יר ים בּ נ י ן א ת ב נ ה ק ני ן נ פ שׁ בּ שׁ בּ ת ט ל טוּל ח יּ ב ים י נוּחוּ א תּ א ת ק נ ה תּו ר ה וּכ תוּב ים וּשׂ ד ה מ ק נ ת ו א ת ע נּ ה או ר ג בּ ג ד ים צו ב ע מ א דּ ים וּב פ טּ ישׁ רו ד ים

42 42 כּ לּ ם א סוּר ים דּ ב ר א נ ת כּ ן שׁ חו ט בּ שׁ בּ ת א ת סוּר מ כּ אן ו ל מּ ס כּ ן יו ל ד ה מ תּ ר ת א לּוּ ק שׁ ר ים ח פ ץ בּ כ בו דו שׁ כּ לּו שׁ בּ ת אָח מ ב ער ת ע שׁ ר בּ צ דּ ו ט בּוּר קו שׁ ר ת עו ל ם בּ א נ ג דּ ו ז כו ר ו שׁ מו ר בּו מ שׁו ר ר ים ק דו שׁ ו ע ל יו ן שׁו מ ר י שׁ בּ ת א מּ ץ בּ ית י צ ח ק שׁ מ ם דּו ר דּו ר ים נוסח השיר על פי שירה חדשה ע ל י י ן תּ ג מו ר שׁו כ ן דּ ר ח ב יו ן ר ם שׁו כ ן שׁ ח ק ו שׁ יר וּמ ז מו ר דּ רו שׁ ל צ יּו ן בּ סּ פ ר יוּח ק 9. מהללך ור ב גדלך (ראסט)/ מרדכי עבאדי- חלב, מאה 19 מ ה ל ל ו ר ב גּ ד ל א ין גּ ם א ח ד י ע רו ל וּמ י ה א ישׁ ל בּו ה לו ר ק יע י ע ר בו ת מ כו ן ר ק יע אַח רו ן תּ כּו ן ע ד י כ ל א ישׁ ה נּו נ כו ן דּו מ מ ים כּ רוּב ים א ישׁ ים מ ל א כ י מ רו ם תּ ר שׁ ישׁ ים ע ד כּ י שׁו א ל ים ו ד ור שׁ ים כּו כ ב ים שׁ מ שׁ י ר ח ח י תו שׂ ד י עו ף פּו ר ח י ח ד כּ ל בּ שׂ ר ו רוּח יו דוּ כּ ל מ ע שׂ י ח י ח י כּ מו נ י יו ד א ין לו תּ כ ל ית ק צ ה ו סו ף ה לּ ל גּ מוּר ע ד ל א ין סו ף י ז כּ יר תּ ה לּו ת ה ' מ עו ן ז בוּל גּ ם שׁ ח ק ים נ כ ס פ ים וּמ שׁ תּו ק ק ים י שׁ יר י שׂ ר א ל ל ה ' ח יּו ת או פ נּ ים ח שׁ מ לּ ים שׂ ר פ י ק ד שׁ ו א ר א לּ ים ק ד שׁ י שׂ ר א ל ל ה ' ו ג ם שׁ אָר כּו כ ב י ל כ ת כּ ל אַח ת שׁ יר ה יא עו ר כ ת י ה ל לוּ שׁ ם ה ' ו ת ב ח ר ל שׁו ן ע רוּמ ים י ה לּ ל כּ ל ה יּ מ ים

43 43 ל פ נ י כ סּ א כ בו ד ע ב ד י ה א ל יו דוּ ל שׁ מ ו ו יּ ב ר א ה אָד ם בּ צ ל מ ו וּמ כּ ל מ ל א ה ק דּ ימו נ או ה ק ד שׁ בּ ית ה ' כּ י צ ד ק ה ע מּ ם ע שׂ ה ל הו דו ת לו פּ נ ים נ שׂ א ל ז מּ ר ל שׁ ם ה ' 10. משמים שלום לעם (ראסט)/ מרדכי עבאדי, חלב- מאה 19 מ שּׁ מ י ם שׁ לו ם ל ע ם תּ שׁ ל ח מ ה ר ו תו שׁ יע ם ו ל ה ם תּ ה י מ נ ח ם בּ ית מ ק דּ שׁ וּל שׁ ם תּ נ ח ם בּ נ י אַב ר ה ם א הוּב ו י שׂ בּ עוּ אָז מ טּוּב בּ ה ר או ת ם א ת הו ד נ ע ם ל ע יר צ יּו ן ה יא ע יר דּ ו ד רוּח נ כו ן רוּח ח יּ ים בּ ק ר ע ר ב צ ה ר י ם ו י ק ר יבוּ בּ ית אַה ר ן ו ל ו י ע ל ק ר בּ ן י ר ן ל ה ם יו ס ף א דו ן ע ז ר א י ה י ל ה ם מ ח ס ה ס ת ר ה וּמ שׁ ה שׁ ר א ת ה שּׁ יר ה ל מ נ צּ ח שׁ יר ל ד ו ד דּ ר שׁוּ א ל ח י כּ ל עו ב ד י הּ ז ן וּמ פ ר נ ס ל כ ל בּ ר י ה ו ר ח מ יו ו ח ס ד יו ל ע מּו ו ע ב ד יו אָדו ן ע ל כּ ל ה מּ ע שׂ ים ו עו שׂ ה פ ל א ו נ סּ ים כּ מּ י ם ל יּ ם מ כ סּ ים ה מ י ח ל ים ח ס ד י ד ו ד כּ ל יו ם תּ מ יד ה ל לוּהוּ בּ ה יו ת כ ם בּ ית נ ו הוּ וּב ק ה ל ע ם רו מ מוּהוּ ו א ל יּ הוּ י ב שּׂ ר הוּא וּב כ ל שׁ בּ ת וּב כ ל יו ם טו ב ר נּ נוּ ל ה' כּ י טו ב כּ י ת ה יו כּ ג ן רט ב בּ יאַת מ שׁ יח בּ ן דּ ו ד י הוּד ה ו י שׂ ר א ל ר בּ ים כּ לּ ם ר ע ים ו א הוּב ים כּ ט ל ע ל ע שׂ ב וּר ב יב ים ו ל ה ם שׁ י מ ק ר יב ים כּ חו ל א שׁ ר בּ שׂ פ ת ה יּ ם ו אָז י שׁ יתוּ א ת ע ד י ם שׁ מ י ם י תּ נוּ פ ר י ם כּ ימ י שׁ מ ה בּ ן דּ ו ד ח זּ ק א מּ ץ אַנ שׁ י ל ב ב ע ד ה ה עו מ ד ים בּ לּ ילו ת

44 44 ו ר פּ א א ל ל ב נ י חו ב ב וּמ ב קּ שׁ א ל שׁ או ל שׁו א ל וּל מ ר דּ רו ר י ה י דּ רו ר ה מ שׁו ר ר ים בּ מ ק ה לו ת תּ מ לּ א לו כּ ל מ שׁ אָלו ת בּ ה צ מ יח צ מ ח דּ ו ד נוסח השיר על פי שירה חדשה 11. ר נו ושבחו לאל ישראל עמו (ביאת/נאוה)/ רפאל ענתבי- ארם צובה- מצרים, מאה 19 ר נּוּ ו שׁ בּ חוּ ל א ל י שׂ ר א ל ע מּ ו נ ת ן ל נוּ יו ם ה שּׁ בּ ת ל ז מּ ר ל שׁ מ ו שׁ מ רוּ שׁ בּ ת כּ א ישׁו ן בּ ת ו ג ם תּ חוּמ ו אָד ם בּו א י ד אַג ר ק י ע נּ ג בּ שׂ ר ו ד ג לו י ע ר ב שׁ בּ ת הוּא ק ד שׁ ל נוּ בּ רוּ א שׁ ר בּ ח ר בּ נוּ פּ ינוּ וּל שׁו נ נוּ י ה גּ ה בּ תּ ור ה י שׂ גּ א בּ שׁ בּ ת י נּ שׂ א כּ ל ג יא ו ה דּ ל ע מּ ו ט ר ח ת מ שּׂ א גּ ם א י שּׂ א הוּא ע ל י שׁ כ מ ו בּ ל בוּשׁ ים י כ בּ ד הוּ י שׁ מ ר הוּ כּ י יו ם ק דו שׁ א ין כּ מו הוּ ש בּ ת ל ה' א ה ינוּ ר אשׁ ל מּ צ וו ת נ ת ן בּ נוּ או ד ה שׁ מ א רו מ מ אַב ה ר ח מ ים יו צ ר ה ר ים בּו ר א רוּח רו כ ב שׁ מ י ם בּ שׁ שׁ ת י מ ים כּ לּ ית מ ל אכ ת עו ל מ ים יו ם ה שּׁ ב יע י מ נוּח ה א ין א נ ח ה בּו נ שׂ מ ח ה כּ ל ה יּ מ ים בּ יו ם ז ה שׁ בּ ת ק ד שׁ נוּ נ שׁ מ ה י ת ר ה בּ נוּ ל כ בו ד שׁ מ תּ מ ה ר א ת גּ א לּ ת נוּ כּ י אָר כוּ ל נוּ ה יּ מ ים בּ ג לוּת נוּ פּ ד נוּ מ יד י או י ב נוּ ו ה ע ל נוּ א ל ע יר ק ד שׁ ה ח מוּד ה

45 45 נ ק ר יב תּו ד ה כּ ל בּ ית י שׂ ר א ל ו יהוּד ה ח זּ ק נוּ א מּ צ נוּ בּ ב נ י ן בּ ית מ ק ד שׁ נוּ נוסח השיר על פי 'שירה חדשה' תקליטור 5 1. שבחו אל עדת ישראל (מוחיאר)/ שלום כפיף- חלב, מאה 19 שׁ בּ חוּ א ל ע ד ת י שׂ ר א ל כּ י בו בּ ח ר ה א ל בּ ל יל שׁ בּ ת ה לּ לוּ א ל לע ם בּ נ י י שׂ ר א ל ל פ נ י א ל ע ר כוּ שׁ יר ה כּ י ה יא ל פ נ יו ח ב יב ה בּ ל יל שׁ בּ ת ה ח מוּר ה וּנ ת נ הּ ל ב נ י י שׂ ר א ל ו נ שׁ יר ל שׁ יר ז מ יר ים ל פ נ י ה א ל ה ם מ שׁו ר ר ים ל כ בו ד ע ם ה י ק ר ים ז ר ע בּ ני י שׂ ר א ל מ רו ם שׁו כ ן שׁ ח ק ים ו ק בּ צ ם מ מּ ר ח קּ ים ק ר נ ם ל ע מּ תּ ק ים וּשׁ ל ח גּו א ל ל ב נ י י שׂ ר א ל א ל י בּ ר ז את ה ח ב ר ה ו אָז נ שׁ יר א ת ה שּׁ יר ה ו ת ב נ ה בּ ית ה בּ ח יר ה בּ נ יב וּב שׂ פ ה ברוּר ה ח זּ ק נוּ א ה ינוּ וּשׁ ל ח ל נוּ מ שׁ יח נוּ בּ ב ית מ ק דּ שׁ נוּ הוּא י ב נ ה בּ ית שׁ לו מ נוּ נוסחהשירעלפי 'שירהחדשה'

46 46 2. יה אלי נכספה נפשי (שיגא)/ הרב נסים לופס כל הזכויות שמורות SEPHARDIC PIZMONIM PROJECT 3. יודו שמך איום נורא (ביאת)/ יצחק כהן מעלי כל הזכויות שמורות SEPHARDIC PIZMONIM PROJECT 4. יודוך כל המיחלים (ביאת)/ דוד קצין יו דוּ כּ ל ה מ י ח ל ים כּ י ר ח מ י גּ דו ל ים מ י א ל כּ מו בּ א ל ים ו או ד ה ל בּ מ ק ה ל ים ע ל יו ן יו שׁ ב בּ שּׁ מ י ם ע ר ב בּ ק ר צ ה ר י ם י שׁ תּ ח ווּ ל א פּ י ם בּ תו ע יר י רוּשׁ ל י ם ו שׁ ם נ ג יל ו נ שׂ מ ח ה בּ נו ה ל ע ל מ י מ נוּח ה ו נ סוּ י גו ן ו א נ ח ה ו ה י ת ה אָז ה ר ו ח ה בּ קו ל ר נּ ה ו צ ה ל ה ל י שׁ ר ים נ או ה תה לּ ה ע יר צ יּו ן ה יא דו ר שׁ ה ן ל הּ בּ קו ל שׂ שׂו ן ו קו ל שׂ מ ח ה

47 47 ס ל ע י וּמ צוּד ת י א תּ ה בּ יו ם א שׁ ר בּו נ ת תּ ח מ דּ ת י מ ים לו ק ר א ת וּל ע ם י שׂ ר א ל צ וּ י ת כּ בו ד י וּמ ר ים ר אשׁ י מ נוּח ת שׁ לו ם ל נ פ שׁ י וּבו א שׁ יר א ת שׁ יר ר ח שׁ י ו ה י ה בּ יּו ם ה שּׁ שּׁ י פּ י י ס פּ ר צ ד ק ת ו ג ם ע ד ז ק נ ה ו שׂ יב ה ל א ל ף ו ג ם ל ר ב ב ה ו י ע ר ב ל קו ל צ פ צוּפ י כּ ל ה יּו ם תּ שׁוּע ת ו כ מּ ה טו ב ה מ ר בּ ה י ה יוּ ל ר צו ן א מ ר י פ י מ דּ ב שׁ ו נ פ ת צוּפ ים ח זּ ק א מּ ץ א ת ע ם נ ק דּ שׁ ו עו ר כ ים ל שׁ יר ח ד שׁ בּ ב ית בּ נוּי מ ימו ת מ ק דּ שׁ ו י ת גּ דּ ל ו י ת ק דּ שׁ ק מ ים ל פ נ י ב לּ ילו ת א ל ק דו שׁ יו שׁ ב תּ ה לּו ת מ ח לּ ים ל נו ר א ע ל ילו ת שׁ מ ר בּ א בּ מ ק ה לו ת 5. אביעה שירה (צבא)/ עזרא סוויד 6. ישמרך כאישון בת (צבא)/ יהודה עטייה 7. פתיחה (דניאל ג,לב-לג)- "אָת יּ א ות מה י א" (צבא, חיג'אז, שיגא) 32 It hath seemed good unto me to declare the signs and wonders that God Most High hath wrought toward me. 33 How great are His signs! and how mighty are His wonders! His kingdom is an everlasting kingdom, and His dominion is from generation to generation. לב אָת יּ א, ו ת מ ה יּ א, דּ י ע ב ד ע מּ י, א ל ה א עליא (ע לּ אָה)--שׁ פ ר ק ד מ י, ל ה ח ו י ה. לג אָתו ה י כּ מ ה ר ב ר ב ין, ו ת מ הו ה י כּ מ ה ת קּ יפ ין; מ ל כוּת הּ מ ל כוּת ע ל ם, ו שׁ ל ט נ הּ ע ם-דּ ר ו ד ר. 2 (שיגא) 8. יום ליום אודה (חוזאם)/ ישראל נג'ארה 9. פתיחה (תהלים קמה, יח-יט) "קרוב ה' לכל ק ראָיו" 18 The LORD is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. יח ק רו ב י הו ה, ל כ ל-ק ר אָיו-- ל כ ל א שׁ ר י ק ר א הוּ ב א מ ת. האםישהמשך? 2

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Tehillim 59.indd

Tehillim 59.indd ספר תהילים נט 59 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http://www.matsati.com The household Idol of the Heart א ל מ נ צּ ח אַל-תּ שׁ ח ת ל ד ו ד saying, This week s study is from Tehillim / Psalms 59:1-17,

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

SI D

SI D Draft SI 1080 part 17 April 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1080 חלק 17 ניסן התשע"ג אפריל 2013 ICS CODE: 35.020 טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: מסדי נתונים Information technology - Vocabulary: Databases לעיון

קרא עוד

קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמ

קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמ קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמת העולם השנייה. זיכרון זה עומד ביסוד הזהות הלאומית

קרא עוד

היבטים לשוניים לך-לך סט

היבטים לשוניים לך-לך סט ' סט לשוניים בפרשת לך לך היבטים דקדוקי מילים בפרשת לך-לך ובהפטרה ובראשון של וירא. מילים שו"ו ההיפוך הפכה אותן לעתיד ונקראות מלרע: ו שׂ מ תּ י מילים שנשארו מלעיל למרות ו"ו ההיפוך: ו ה י ית י ו ק ר א ת. ו

קרא עוד

משלב מא - סופי1

משלב מא - סופי1 התלויים בשערה הררים מסכת שבת: מבנה רזיאל קרצ'מררר----ר יואל משל לאדם שהלך בבקעה וראה הררים לפניו. פנה ועלה לו אל ראש ההר הראשון. כיוון שעלה ראה הררים הררים מרצדים לפניו ולא ידע באיזו דרך ילך לו אל ההר

קרא עוד

החורבן מפוצל

החורבן מפוצל úáèá 'é ויהי בשנת התשיעית למלכו, בח דש העשירי בעשור לח דש בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושל ם ויחן עליה ויבנו עליה דּ י יק סביב. ותב וא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו. 'ä 'ã,á"ð åäéîøé,'á

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס 1 מבחן חשבי שכר בכירים 12.2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, א לּ א א ם כּ ן צוּי ן א ח ר ת בשאלה. במקרים

קרא עוד

pessah zmanim

pessah zmanim פסח כי ג רים היינו בארץ מצרים רציונל ומטרות היחידה אחד הלקחים העיקריים מסיפור יציאת מצרים הוא שעלינו להקפיד לכבד את הזרים המצטרפים לחברה שלנו ולשמור על זכויותיהם. בתורה עצמה מופיעה המצווה המפורשת לא להציק

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63> עמוד 1 ב"ה כ"ד בתשרי ה'תשע"ז 17/10/2017 דפים אלו מכילים אוצרות בלומים של חוכמה יהודית, בגישה נשית-עדכנית. הם פרי עמל מאומץ, ונשלחים באופן קבוע למנויים דרך המייל. המנוי אישי-משפחתי בלבד. לתיאום מנוי וקבלת

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו זכריה פרק ז (א) ו י ה י בּ שׁ נ ת אַר בּ ע ל ד ר י ו שׁ ה מּ ל ך ה י ה ד ב ר י ק ו ק א ל ז כ ר י ה בּ אַר בּ ע ה ל ח ד שׁ ה תּ שׁ ע י בּ כ ס ל ו: (ב) ו יּ שׁ ל ח בּ ית א ל שׂ ר א צ ר ו ר ג ם מ ל ך ו א נ שׁ יו ל ח לּוֹת א

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63> גליון א', תשע"א - 2011 1 "מי יספר לנו סיפור טוב?" מאת עגנון העולם אומרים: שמסיפורי מעשיות לא באים להריון. ואני אמרתי: שמסיפורי מעשיות נפקדות עקרות, ובאות להריון. (חיי מוהר"ן, כה) 1 וזהו בקצרה סיפור המעשה:

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

Microsoft Word - Changer de nom - LV1 général - Sujet et question selon modèle HE1GEG11.docx

Microsoft Word - Changer de nom - LV1 général - Sujet et question selon modèle HE1GEG11.docx BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SESSION 2019 HÉBREU LANGUE VIVANTE 1 Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES et S coefficient : 3 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) coefficient : 4 Série L LVO et Langue vivante

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

Introduction to Masechet Niddah הקדמה למסכת נדה

Introduction to Masechet Niddah הקדמה למסכת נדה ויקרא פרק יב - יולדת (א) ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: (ב) דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר א שּׁ ה כּ י ת ז ר יע ו י ל ד ה ז כ ר ו ט מ אָה שׁ ב ע ת י מ ים כּ ימ י נ דּ ת דּ וֹת הּ תּט מ א: (ג) וּב יּוֹם ה שּׁ מ

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat Shiru l Adonai kol haaretz Shiru l Adonai shir chadash. שׁרוּ ל י י כּ ל ה א רץ. שׁרוּ ל י י שׁיר ח דשׁ Sing unto God, all the earth, a new song. I will sing unto God a new song.

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד