MINHA

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "MINHA"

תמליל

1 1 MINHA ZA RADNI DAN אומר שליח הצבור "והוא רחום", "אשרי יושבי ביתך", "אשרי העם שככה לו", ו"תהלה לדוד", קורא הוא - והעם מיושב (הלכות תפלה ט:ח): המתפלל יחיד מתחיל לקרא "תהלה לדוד מיושב - ואחר כך עומד ומתפלל תפלת המנחה - (הלכות תפלה ז:י"ח): בעוסקו בשנוים החלים בתפלה בשבת וימים טובים (הלכות תפלה ט:י"ד) אומר רבנו שבשבת אין אומרים את סדר היום בתפלת שחרית אלא - בתפלת מנחה "כיצד? - קורא - תהלה לדוד, ואומר סדר היום ודברי תחנונים, ואומר קדיש - ומתפללין מנחה." ואינו מזכיר כלל וכלל את הפסוקים "אשרי יושבי" ו"והוא רחום" - לא בחתימה של שחרית - ולא בפתיחה של מנחה - וסמן שאינם נאמרים בשבת ויו"ט: שליח הצבור: ו הוּא ר חוּם י כ פּ ר ע ו ן ו לא י שׁ ח ית, ו ה ר בּ ה ל ה שׁ יב א פּו ו ל א י ע יר כּ ל ח מ תו: א שׁ ר י יו שׁ ב י ב ית ך, עו ד י ה ל ל וּך סּ ל ה: א שׁ ר י ה ע ם שׁ כּ כ ה לּ ו, א שׁ ר י ה ע ם שׁ י ה ו ה א ל ה יו: hazan: VEU RAHUM - YEHAPER AVON VELO YAŠHIT, VEIRBA LEAŠIV APO - VELO YAIR KOL HAMATO. AŠRE YOŠVE VETEHA - OD YEALELUHA. - SELA. AŠRE AAM ŠEKAHA LO, AŠRE AAM ŠEADONAY ELOAV. hazan: On je milosrdan - oprostiće nam bezakonje i neće nas uništiti, On suzdržava gnjev svoj - i neće dati da se razbukta sav bijes Njegov. Blago onima koji borave u domu Tvom, neprekidno Te slave, Sela! - Blago narodu kome je tako, blago narodu čiji je Bog Gospod!

2 2 PSALAM 145 Pojedinac koji se moli sam počinje ovde: תּ ה ל ה ל ד ו ד,א רו מ מ ך א לו ה י ה מּ ל ך, ו א ב ר כ ה שׁ מ ך ל עו ל ם ו ע ד: בּ כ ל יו ם א ב ר כ ךּ, ו א ה ל ל ה שׁ מ ך ל עו ל ם ו ע ד: גּ דו ל י ה ו ה וּמ ה לּ ל מ א ד, ו ל ג ד לּ תו א ין ח ק ר: דו ר ל דו ר י שׁ בּ ח מ ע שׂ יך, וּג בוּר ת יך י גּ ידוּ: ה ד ר כּ בו ד הו ד ך, ו ד ב ר י נ פ ל א ת יך א שׂ יח ה: ו ע זוּז נו ראו ת יך י אמ רוּ וּג ד לּ ת ך א ס פּ ר נּ ה: ז כ ר ר ב טוּב ך י בּ יעוּ, ו צ ד ק ת ך י ר נּ נוּ: ח נּוּן ו ר חוּם י ה ו ה, א ר ך א פּ י ם וּג ד ל ח ס ד: טו ב י ה ו ה ל כּ ל, ו ר ח מ יו ע ל כּ ל מ ע שׂ יו: יו ד וּך י ה ו ה כּ ל מ ע שׂ יך, ו ח ס יד יך י ב ר כ וּכ ה: כּ בו ד מ ל כּוּת ך י אמ רוּ, וּג בוּר ת ך י ד בּ רוּ: ל הו ד יע ל ב נ י ה א ד ם ג בוּר ת יו, וּכ בו ד ה ד ר מ ל כּוּתו : מ ל כּוּת ך מ ל כּוּת כּ ל עו ל מ ים, וּמ מ שׁ ל תּ ך בּ כ ל ד ר ו ד ר: סו מ ך י ה ו ה ל כ ל ה נּ פ ל ים, ו זו ק ף ל כ ל ה כּ פוּפ ים: ע ינ י כ ל א ל יך י שׂ בּ רוּ, ו א תּ ה נו ת ן ל ה ם א ת א כ ל ם בּ ע תּו : פּו ת ח א ת י ד ך, וּמ שׂ בּ יע ל כ ל ח י ר צו ן: צ דּ יק י ה ו ה בּ כ ל דּ ר כ יו, ו ח ס יד בּ כ ל מ ע שׂ יו: ק רו ב י ה ו ה ל כ ל ק ר א יו, ל כ ל א ש ר י ק ר א הוּ ב א מ ת: ר צו ן י ר א יו י ע שׂ ה, ו א ת שׁ ו ע ת ם י שׁ מ ע ו יו ש יע ם: שׁו מ ר י ה ו ה א ת כּ ל א ה ב יו, ו א ת כּ ל ה ר שׁ ע ים י שׁ מ יד: תּ ה לּ ת י ה ו ה י ד בּ ר פּ י, ו יב ר ך כּ ל בּ שׂ ר שׁ ם ק ד שׁו, ל עו ל ם ו ע ד: Pojedinac koji se moli sam počinje ovde: TEILA LEDAVID, AROMIMHA ELOAY, AMELEH, VAAVAREHA ŠIMHA LEOLAM VAED. BEHOL YOM AVAREHEKA, VAALELA ŠIMHA LEOLAM VAED. GADOL ADONAY UMEULAL MEOD, VELIGDULATO EN HEKER. DOR LEDOR YEŠABAH MAASEHA, UGVUROTEHA YAGIDU. ADAR KEVOD ODEHA, VEDIVRE NIFLEOTEHA ASIHA, VEEZUZ NOROTEHA YOMERU UGDULATEHA ASAPERENA. ZEHER RAV TUVEHA YABIU, VECIDKATEHA YERANENU. HANUN VERAHUM ADONAY, EREH APAYIM VERAV HESED. TOV ADONAY LAKOL, VERAHAMAV AL KOL MAASAV. YODUHA, ADONAY, KOL MAASEHA, VAHASIDEHA YEVARHUHA. KEVOD MALHUTEHA YOMERU, UGVURATEHA YEDABERU. LEODIA LIVNE ADAM GEVUROTAV, UHVOD ADAR MALHUTO. MALHUTEHA MALHUT KOL OLAMIM, UMEMŠALATEHA BEHOL DOR VEDOR. SOMEH ADONAY LEHOL ANOFELIM, VEZOKEF LEHOL AKEFUFIM. ENE KOL ELEHA YESABERU, VEATA NOTEN LAEM ET OHLAM BEITO. POTEAH ET YADEHA, UMASBIA LEHOL HAY RACON. CADIK ADONAY BEHOL DERAHAV VEHASID BEHOL MAASAV. KAROV ADONAY LEHOL KOREAV - LEHOL AŠER YIKRAUU VEEMET. RECON YEREAV YAASE, VEET ŠAVATAM YIŠMA VAYOŠIEM. ŠOMER ADONAY ET KOL OAVAV, VEET KOL AREŠAIM YAŠMID. TEILAT ADONAY YEDABER PI, VIVAREH KOL BASAR ŠEM KODŠO - LEOLAM VAED.

3 3 Pojedinac koji se moli sam počinje ovde: Hvalospijev Davidov, Uzvisivaću Te, Bože moj, Kralju, i blagosiljaću Ime Tvoje dovijeka. Svaki dan blagosiljaću Te, i hvaliću Ime Tvoje zauvijek. Velik je Gospod i slavan vrlo, i veličina Njegova ne da se ispitati. Pokoljenje pokoljenju hvaliće dijela Tvoja, i junaštva Tvoja kazivaće. O sjaju slave velikoljepija Tvog, i stvari čudesa Tvojih pričaću. Moć strahota Tvojih govoriće, i veličinu Tvoju opričaću. Spomen obilja dobrote Tvoje iskazaće, i pravdu Tvoju opjevaće. Milosrdan i milostiv je Gospod, spor na gnjev i velik dobrodjetelju. Dobar je Gospod prema svima, i milosrđe je Njegovo nad svim djelima Njegovim. Priznaće Te, Gospode, sva djela Tvoja, i blagosloviće Te pravednici Tvoji. Slavu Tvoga kraljevstva reći će, i o junaštvu Tvom govoriće. Da obznane ljudima junaštva Njegova, i slavu sjaja Kraljevstva Njegovog. Kraljevstvo je Tvoje kraljevstvo svih vijekova, vlast je Tvoja nad svakim pokoljenjem. Podupire Gospod sve koji padaju, i uspravlja sve pognute. Oči sviju u Tebe su upravljene, a Ti im daješ hranu njihovu na vrijeme. Otvaraš ruku svoju i voljom sitiš sve što živi. Pravedan je Gospod u svim putevima Svojim, i dobrohotan u svim dijelima svojim. Blizu je Gospod svima koji Ga zovu, svima koji Ga iskreno zazivlju. Volju onih koji Ga se boje učiniće, vapaj njihov čuće i spasiće ih. Čuva Gospod sve one koji Ga ljube, a sve zlikovce uništava. Slavu Gospoda neka zbore usta moja, a svi stvorovi neka blagosiljaju sveto Ime Njegovo na vijeke vijekova. HASI QADIŠ hazan: YITGADAL VEYITKADAŠ ŠEME RABA! hazan: BEALMA DIVERA HIRUTE, VEYAMLIH MALHUTE, VEYACMAH PURKANE VIKAREV MEŠIHE. hazan: BEHAYEHON, UVYOMEHON UVHAYE DEHOL BET YISRAEL, BAAGALA, UVIZMAN KARIV. -VEIMRU: AMEN! YEE ŠEME RABA MEVARAH LEALAM ULALME ALMAYA... hazan: YEE ŠEME RABA MEVARAH LEALAM ULALME ALMAYA, YITBARAH, VEYIÓTABAH, VEYITPAAR, VEYITROMAM, VEYITNASE, VEYITADAR, VEYITALE VEYITALAL ŠEME DEKUDŠA, BERIH U. hazan: LEELA MIN KOL BIRHATA, ŠIRATA, VETUŠBEHATA VENEHEMATA DAAMIRAN BEALMA. - VEIMRU: AMEN!

4 4 'AMIDA (STOJE]A MOLITVA) - ili ŠEMONA 'ESRE (OSAMNAESTICA): 'Amida se moli stojećki, sastavljenih nogu (kao u stroju) i lica okrenutog prema istoku (Jerusalimu - odn. Hramu). U večernjoj molitvi hazan se ne vraća na 'Amida nakon bezglasnog čitanja - nego odmah prelazi na "qadiš titqabal". ADONAY, SEFATAY TIFTAH - UFI YAGID TEILATEHA. Ovde se pokloni. BARUH ATA, ADONAY, ELOENU, VEELOE AVOTENU - ELOE AVRAAM, ELOE YICHAK VELOE YAAKOV. AEL AGADOL, AGIBOR VEANORA, EL ELYON, GOMEL HASADIM TOVIM. KONE AKOL - VEZOHER HASDE AVOT; UMEVI GOEL LIVNE VENEEM. MELEH RAHAMAN, UMOŠIYA UMAGEN. Ovde se pokloni. BARUH ATA, ADONAY, MAGEN AVRAAM. GOSPODE, USNE MOJA OTVORI - I USTA ]E MOJA KAZIVATýI HVALU TVOJU. Ovde se pokloni. BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE, BOŽE NAŠ I BOŽE OTACA NAŠIH - BOŽE AVRAAMA, BOŽE ISAKA I BOŽE JAAKOVA. BOŽE VELIKI, MO]NI I STRAŠNI. UZVIŠENI BOŽE, DODROČINITELJU, SVE TI PRIPADA - A TI SE SJE]AŠ PRAVDE OTAČKE I DOVODIŠ SPASITELJA SINOVIMA SINOVA NJIHOVIH. KRALJU MILOSRDNI, SPASITELJU I ZAŠTITO. Ovde se pokloni. BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE, ŠTITE AVRAAMOV. ATA GIBOR, LEOLAM, ADONAY, MEHAYE METIM. ATA RAV LEOÓIA. zimi: MEŠIV ARUAH UMORID AGEÓEM. ljeti: MORID ATAL MEHALKEL HAYIM BEHESED, MEHAYE METIM BERAHAMIM RABIM. ROFE HOLIM, VESOMEH NOFELIM, UMATIR ASURIM, UMKAYEM EMUNATO LIŠENE AFAR. MI HAMOHA, BAAL GEVUROT, UMI DOME LAH, MELEH, MEMIT UMHAYE? VENEEEMAN ATA LEAHAYOT METIM. BARUH ATA, ADONAY, MEHAYE AMETIM. MO]AN SI, ZAUVIJEK, GOSPODE. TI OŽIVLJAVAŠ MRTVE. VELIK SI SPASENJEM. zimi: TI OBR]EŠ VJETAR I DAJEŠ DAŽD.

5 5 ljeti: KOJI SPUŠTAŠ ROSU. DOBROTOM PREHRANJUJEŠ ŽIVE, VELIKIM MILOSR\EM OŽIVLJAVAš MRTVE, LIJEČIŠ BOLESNE I PODIŽEŠ POSRNULE, OSLOBA\AŠ SUŽNJE I DRŽIŠ OBE]ANJE ONIMA ŠTO U PRAHU SPAVAJU. KO JE KAO TI, GOSPODARU MO]I, I KO TI JE SLIČAN, KRALJU, KOJI DARUJEŠ SMRT I ŽIVOT? TI SI VJERAN DA PODIGNEŠ MRTVE. BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE, KOJI PODIŽEŠ MRTVE. Qeduša se ne govori za vrijeme tihe molitve pojedinca, nego za vrijeme hazanovog "povratnog" (hebr. hazarat šaliah a-sibur) čitanja prilikom skupne molitve. Minjan (deset muškaraca, Jevreja, starijih od trinaest godina) je neophodan preduslov za kazivanje qeduša. Pojedinac koji se moli sam, kod kuće - ili u sinagogi, naravno, ne govori qeduša. hazan: NAKDIŠAH VENAARICAH, UNŠALEŠ LEHA KEDUŠA MEŠULEŠET KADAVAR AAMUR AL YAD NEVIAH, VEKARA ZE EL ZE VEAMAR: svi: KADOŠ, KADOŠ, KADOŠ, ADONAY CEVAOT, MELO KOL AAREC KEVODO! hazan: KEVODO UGODLO MALE OLAM, UMŠARETAV ŠOALIM: AYE MEKOM KEVODO? svi: MEŠABEHIM VEOMERIM: BARUH KEVOD ADONAY MIMEKOMO! hazan: MIMEKOMEHA MALKENU TOFIA - VETIMLOH, MALKENU ALENU - KI MEHAKIM ANU LAH, MATAY TIMLOH BECION? - BEHAYENU UVYAMENU. hazan: TIŠKON, TITGADAL VETITKADAŠ BETOH YERUŠALAIM IRAH, LEDOR DORIM, VELANECAH NECAHIM. VEENENU TIRENA VEMALHUT UZAH - KADAVAR AAMUR BEŠIRE KODŠAH AL YEDE DAVID MAŠIAH CIDKAH: svi: YIMLOH ADONAY, LEOLAM, ELOAIH CIYON, LEDOR VADOR. - ALELUYA! hazan: LEDOR VADOR NAGID GODLEHA, ULNECAH NECAHIM KEDUŠATHA NAKDIŠ; VEŠIVHAHA, ELOENU, MIPINU LO YAMUŠ - KI EL MELEH GADOL VEKADOŠ ATA.

6 6 hazan: SVETI]EMO TE I ČASTITI, I TRIPUT ]EMO KAZATI SVETOST TVOJU TROSTRUKU - KAO ŠTO JE REČENO PROROKOM TVOJIM: SVAKI SVAKOG DOZIVA I GOVORI: svi: SVET, SVET, SVET, GOSPOD SAVAOT, PUNA SU NEBESA I ZEMLJA SLAVE NJEGOVE! hazan: A ONI (ŠTO) PREKO PUTA NJIH (STAJAHU) SLAVE I GOVORE: SLAVE NJEGOVE I VELIČINE NJEGOVE PUN JE SVIJET - I SLUGE NJEGOVE PITAJU: GDJE JE MJESTO SLAVE NJEGOVE? svi: HVALE I GOVORE: BLAGOSLOVEN DA JE GOSPOD SA MJESTA SVOJEGA! hazan: S MJESTA SVOGA POJAVI SE KRALJU NAŠ - I ZACARI SE NAD NAMA KRALJU NAŠ - JER TEBE ČEKAMO - KADA ]EŠ SE ZACARITI NA SIONU? - ZA ŽIVOTA NAŠIH I U DANE NAŠE. hazan: NASTAVAJ, UZVELIČANIM I UZSVE]ENIM BUDI SRED JERUSALIMA GRADA TVOG, S KOLJENA NA KOLJENO I ZA VJEČNOST VJEČNOSTI. I NEKA VIDE OČI NAŠE KRALJEVSTVO MO]I TVOJE - KAO ŠTO JE REČENO U PJESMAMA SVETINJE TVOJE RUKOM DAVIDA MESIJE TVOG PRAVEDNOG: svi: NEKA ZAUVIJEK CARUJE GOSPOD, BOG TVOJ SIONE, S POKOLJENJA NA POKOLJENJE. - ALELUJA! hazan: S KOLJENA NA KOLJENO KAZIVA]EMO VELIČINU TVOJU, I U U VJEČNOSTI VJEČNOSTI SVETOST TVOJU SVETI]EMO. - I HALA TVOJA BOŽE NAŠ NE]E SE ODMA]I OD USTA NAŠIH - JER BOG VELIKI I SVETI JESI TI. ATA KADOŠ, VEŠIMHA KADOŠ, UKDOŠIM BEHOL YOM YEALELUHA. - SELA! BARUH ATA, ADONAY, AEL AKADOŠ. Od Roš a-šana do Yom a-kipurima umjesto "a-el akadoš" kaže se: BARUH ATA, ADONAY, AMELEH AKADOŠ. TI SI SVET, IME TI JE SVETO I SVETI TVOJI SVAKI DAN TE SLAVE. - SELA! BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE, BOŽE SVETI. Od Roš a-šana do Yom a-kipurima umjesto "Bože Sveti" kaže se: BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE, CARE SVETI. ATA HONEN LEADAM DAAT, UMLAMED LEENOŠ BINA. VEHONENU MEITEHA DEA, BINA VEASKEL. BARUH ATA, ADONAY, HONEN ADAAT. TI DARUJEŠ ČOVJEKA SPOZNAJOM I PODUČAVAŠ ČOVJEKA RAZUMU. DARUJ NAS ZNANJEM, RAZUMIJEVANJEM I PROSVE]ENOŠ]U.

7 7 BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE, KOJI DARUJEŠ SPOZNAJU. AŠIVENU, AVINU, LETORATEHA, VEKAREVENU, MALKENU, LAAVODATEHA. VEAHAZIRENU VITŠUVA ŠELEMA LEFANEHA. BARUH ATA, ADONAY, AROCE BITŠUVA. VRATI NAS, OČE NAŠ, TORI SVOJOJ. PRIBLIŽI NAS, KRALJU NAŠ, SLUŽBI SVOJOJ. VRATI NAS U POTPUNO POKAJANJE PRED LICEM TVOJIM. BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE, KOJI ŽELIŠ POKAJANJE. SELAH LANU, AVINU - KI HATANU. MEHOL LANU, MALKENU - KI FAŠANU. KI EL TOV VESALAH ATA. BARUH ATA, ADONAY, HANUN, AMARBE LISLOAH. OPROSTI NAM, OČE NAŠ, JER POGRIJEŠISMO. OPROSTI NAM, KRALJU NAŠ, JER PRESTUPISMO. JER DOBAR BOG, KOJI PRAŠTA, JESI TI. BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE MILOSRDNI, KOJI MNOGO PRAŠTAŠ. REE BEONYENU; VERIVA RIVENU; UMEERA GOALENU GEULA ŠELEMA. - KI EL GOEL HAZAK ATA. BARUH ATA, ADONAY, GOEL YISRAEL. VIDI BIJEDU NAŠU. TI BIJ BITKU NAŠU, I UBRZO NAS OTKUPI POTPUNIM OTKUPLJENJEM. - JER SNAŽAN OTKUPITELJ JESI TI. BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE, OTKUPITELJU IZRAELA. REFAENU, ADONAY ELOENU - VENERAPE; OŠIYENU - VENIVAŠEA. VEAALE REFUA ŠELEMA LEHOL TAHALUENU - KI EL ROFE RAHMAN VENEEMAN ATA. BARUH ATA, ADONAY, ROFE HOLE AMO YISRAEL. IZLIJEČI N AS, GOSPODE, BOŽE NAŠ - I BI]EMO ZDRAVI. SPASI NAS, I BI]EMO SPAŠENI. POŠALJI POTPUNO IZLJEČENJE ZA SVE BOLJKE NAŠE - JER BOG I LJEKAR MILOSRDAN I VJERAN JESI TI. BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE, KOJI LIJEČIŠ BOLNE NARODA SVOG IZRAELA. Ljeti se kaže: BAREHENU, ADONAY, ELOENU, BEHOL MAASE YADENU - UVAREH ET ŠENATENU BETALELE RACON, BERAHA UNDAVA - KAŠANIM ATOVOT. BARUH ATA, ADONAY, MEVAREH AŠANIM.

8 8 Ljeti se kaže: BLAGOSLOVI NAS, GOSPODE, BOŽE NAŠ, U SVAKOM DJELU RUKU NAŠIH - I BLAGOSLOVI GODINU ROSAMA MILOSTI, BIRI]ETOM I PREKOMJERNIM PRINOSOM. BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE, KOJI BLAGOSILJAŠ GODINE. Zimi se kaže: BAREHENU, ADONAY, ELOENU, BEHOL MAASE YADENU - UVAREH ET ŠENATENU VETEN TAL UMATAR AL PENE AADAMA. VESAVA ET AOLAM KULO MITUVAH, V ERAVE PENE TEVEL MEOŠER MATNOT YADEHA. VEŠAMERA VEACILA, ADONAY ELOENU, ET AŠANA AZOT, VEET KOL MINE TEVUATA MIKOL MINE MAŠHIT, UMIKOL MINE PURANUT. VETEN LA AHARIT VETIKVA, VESOVA, VEŠALOM UVRAHA - KAŠANIM ATOVOT. BARUH ATA, ADONAY, MEVAREH AŠANIM. Zimi se kaže: BLAGOSLOVI NAS, GOSPODE, BOŽE NAŠ, U SVAKOM DJELU RUKU NAŠIH - I BLAGOSLOVI GODINU NAŠU - I DAJ ROSU I DAŽD ŠIROM ZEMLJE, I NASITI SVIJET CIJELI DOBROTOM TVOJOM, I NAPOJ LICE ŽIVOG SVIJETA IZ BOGATSTA DAROVA RUKU TVOJIH. ČUVAJ I IZBAVI, GOSPODE, BOŽE NAŠ, GODINU OVU I SVE VRSTE NJENIH PRINOSA OD SVAKE VRSTE ŠTETEOČINE I OD SIROMAŠTVA SVAKOG. I DAJ JOJ POŠLJEDAK I NADU, SITOST, MIR I BLAGOSLOV KAO ZA DOBRIH GODINA. BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE, KOJI BLAGOSILJAŠ GODINE. TEKA BEŠOFAR GADOL LEHERUTENU, VESA NES LEKABEC GALUYOTENU. VEKABECENU YAHAD, MEERA, MEARBA KANFOT AAREC - LEARCENU. BARUH ATA, ADONAY, MEKABEC NIDHE AMO YISRAEL. ZATRUBI U VELIKI ŠOFAR, SLOBODE NAŠE RADI. PODIGNI ZASTAVU POD KOJOM ]EŠ SAKUPITI IZGNANIKE NAŠE. SKUPI NAS ZAJEDNO, BRZO, SA SVA ČETIRI KRAJA ZEMALJSKA - U ZEMLJU NAŠU. BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE, KOJI SAKUPLJAŠ ODBAČENE, NAROD SVOJ IZRAELA. AŠIVA ŠOFETENU KEVARIŠONA, VEYOACENU KEVATEHILA. VEASER MIMENU YAGON VEANAHA. UMLOH ALENU ATA, ADONAY, LEVADEHA - BERAHAMIM, BECEDEK UVMIŠPAT. BARUH ATA, ADONAY, OEV CEDAKA UMIŠPAT. Od Roš a-šana do Yom a-kipurima umjesto "oev cedaka umišpat" kaže se: BARUH ATA, ADONAY, AMELEH AMIŠPAT.

9 9 VRATI NAM SUDIJE NAŠE, KAO SPOČETKA, I SAVJETNIKE NAŠE, KAO SPRVA. UKLONI OD NAS TEGOBU I UZDISANJE. ZACARI SE NAD NAMA TI, GOSPODE, JEDINI, MILOSR\EM, PRAVDOM I SUDOM. BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE, KOJI VOLIŠ PRAVDU I SUD. Od Roš a-šana do Yom a-kipurima umjesto "koji voliš pravdu i sud" kaže se: BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE, CARE SUDA. LAMEŠUMADIM AL TEI TIKVA; VEHOL AMINIM KEREGA YOVEDU, UMALHUT ZADON TAAKOR VETIŠBOR MEERA VEYAMENU. BARUH ATA, ADONAY, ŠOVER OYEVIM UMAHNIA ZEDIM. ZA OTPADNIKE NEK NE BUDE NADE, I SVI (JEVREJI) KOJI NE VJERUJU U TORU TVOJU U TRENU NEKA PROPADNU, A CARSTVO ZLA IŠČUPAJ I SLOMIJ BRZO, U DANE NAŠE. BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE, KOJI LOMIŠ NEPRIJATELJE I PONIŽAVAŠ OHOLE. AL ACADIKIM, VEAL AHASIDIM, VEAL GERE ACEDEK, VEAL ŠEERIT AMEHA BET YISRAEL YEMU NA RAHAMEHA ADONAY, ELOENU. VETEN SAHAR TOV LEHOL ABOTEHIM BEŠIMHA BEEMET, VESIM HELKENU IMAEM LEOLAM - LO NEVOŠ - KI VEŠIMHA BATAHNU, VELIŠUATEHA NIŠANENU. BARUH ATA, ADONAY, MIŠAN UMIVTAH LACADIKIM. A NA PRAVEDNE, NA POBOŽNE, NA PRAVEDNE PRIDOŠLICE I NA OSTATAK NARODA SVOJEGA IZRAELA NEKA SE IZLIJE MILOSR\E TVOJE, GOSPODE, BOŽE NAŠ. DAJ NAGRADU DOBRU ONIMA KOJI SE, UISTINU, UZDAJU U IME TVOJE - I DAJ DA DIO NAŠ UVIJEK BUDE S NJIMA. NEKA SE NE POSTIDIMO, JER U TVOJE SE IME UZDASMO - I NA TVOJE SPASENJE SE OSLONISMO. BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE, UZDANICO I OSLONČE PRAVEDNIKA. TIŠKON BETOH YERUŠALAYIM IREHA, KAAŠER DIBARTA. UVNE OTA, BINYAN OLAM, BIMEERA VEYAMENU. BARUH ATA, ADONAY, BONE YERUŠALAYIM. STOLUJ U GRADU SVOME JERUSALIMU, KAO ŠTO SI OBE]AO - I IZGRADI GA U GRADJEVINU NEPROLAZNU, BRZO I U DANE NAŠE. BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE, KOJI GRADIŠ JERUSALIM.

10 10 ET CEMAH DAVID MEERA TACMIAH - VEKARNO TARUM BIŠUATEHA. BARUH ATA, ADONAY, MACMIAH KEREN YEŠUA. UČINI DA KORIJEN DAVIDA UBRZO ISKLIJA. - ROG NJEGOV NEKA SE PODIGNE SPASENJEM TVOJIM. BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE, KOJI POSPJEŠUJEŠ ROG SPASENJA. ŠEMA KOLENU, ADONAY, ELOENU, HUS VERAHEM ALENU - VEKABEL BERAHAMIM UVRACON ET TEFILATENU. MILEFANEHA, MALKENU, REKAM, AL TEŠIVENU. Na Minha dan uoči ličnog posta dužan je čovjek najaviti vlastiti post sljedećim riječima - i ako to propusti učiniti post mu se ne računa: ANENU, ADONAY, ELOENU, BEYOM ATAANIT AZE - KI VECARA GEDOLA ANAHNU. AL TASTER PANEHA MIMENU VEAL TAALEM OZNEHA MIŠEMOA TEFILATENU. - VEYE NA KAROV LEŠAVENU - TEREM NIKRA ELEHA ANENU - KADAVAR ŠENEEMAR: "VEAYA TEREM YIKRAU VAANI EENE - OD EM MEDABERIM VAANI EŠMA". KI ATA ŠOMEA TEFILAT KOL PE. BARUH ATA, ADONAY, ŠOMEA TEFILA. ČUJ GLAS NAŠ, GOSPODE, BOŽE NAŠ, SMILUJ SE NA NAS I PRIMI S MILOSR\EM I LJUBAVLJU MOLITVE NAŠE. ISPRED LICA TVOJEGA, KRALJU NAŠ, PRAZNE NAS NE VRATI. Na Minha dan uoči ličnog posta dužan je čovjek najaviti vlastiti post sljedećim riječima - i ako to propusti učiniti post mu se ne računa: ODGOVORI NAM, GOSPODE, BOŽE NAŠ, NA DAN OVOG POSTA - JER U VELIKOJ SMO NEVOLJI. NEMOJ SAKRITI LICA TVOJEGA OD NAS - I NEMOJ ODVARTITI UVO SVOJE DA NE ČUJEŠ MOLITVU NAŠU - NEGO BUDI BLIZU ZAZIVANJU NAŠEM. PRE NEGO TE ZAZOVEMO ODGOVORI NAM - KAO ŠTO JE REČENO: "BI]E PRE NEGO ŠTO ZAZOVU A JA ]U IM ODGOVORITI - ONI JOŠ GOVORE - A JA ]U VE] ČUTI". JER TI ČUJEŠ MOLITVU SVAKIH USTA. BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE, KOJI SLUŠAŠ MOLITVE. RECE ADONAY, ELOENU, BEAMEHA YISRAEL, ULITFIILATAM ŠEE. VEAŠEV AAVODA EL DEVIR BETEHA, VEIŠE YISRAEL, UTFILATAM, MEERA, BEAAVA, TEKABEL BERACON. UTEI LERACON, TAMID, AVODAT YISRAEL AMEHA. TOKOM ROŠ HODEŠA (MLADOG MJESECA) - TE NA HOL AMOED PESAHA I SUKOTA DODAJE SE OVDE:

11 11 Eloenu veeloe avotenu: yaale veyavo; yagia, yerae veyerace; yišama, yipaked vizaher zihronenu, vezihron avotenu; zihron Yerušalayim irah, vezihron Mašiah ben David avdah, vezihron kol ameha Bet Yisrael lefaneha: lifleta, letova, lehen, ulehesed ulerahamim beyom Na Roš Hodeš: beyom roš hodeš aze. Na Hol amoed šel Pesah: beyom Mikra Kodeš aze, beyom Moed Hag amacot aze. Na Hol amoed Sukot: beyom Mikra Kodeš aze, beyom Moed Hag asukot aze. Lerahem bo alenu ulošienu. Zohrenu Adonay, Eloenu, vo, letova. Pokdenu, vo, livraha. Oišenu, vo, lehayim tovim, bidvar yeóua verahamim. Hus vehonenu, verahem alenu - umaletenu vo mikol cara veyagon, vesamehenu vo simha šelema. Ki El Meleh Hanun verahum Ata. VETIRCENU, VETEHEZENA ENENU BEŠUVEHA LENAVEHA LECYION, BERAHAMIM KEMEAZ. BARUH ATA, ADONAY, AMAHAZIR ŠEHINATO LECYION. NEKA BI BIO, GOSPODE, BOŽE NAŠ, NAROD TVOJ IZRAELA PO VOLJI TVOJOJ. PRIMI NJIHOVE MOLITVE I POVRATI SLUŽBU SVOJU STANU DOMA SVOJEGA. VATRE (ŽRTVE) IZRAELA I MOLITVE NJIHOVE, BRZO, S LJUBAVLJU, PRIMI RADO. I NEKA BI SLUŽBA NARODA TVOJEGA IZRAELA UVIJEK BILA PO VOLJI TVOJOJ. TOKOM ROŠ HODEŠA (MLADOG MJESECA) - TE NA HOL AMOED PESAHA I SUKOT DODAJE SE OVDE: B ože naš i Bože otaca naših: neka se uspne i neka dođe; neka stigne i neka se pokaúe; n eka bude po volji Tvojoj i neka se čuje; neka se pojavi i pomene pred Tobom sjećanje na nas i na oce naše; sjećanje na Jerusalim, Tvoj grad; i sjećanje na Mesiju, sina Davidovog, slugu Tvoga; kao i sjećanje na sav Tvoj narod Izrael: na spasenje i na dobro, na ljubav, milost i milosrđe: Na Roš Hodeš: na ovaj dan mladog mjeseca. Na Hol amoed šel Pesah: na ovaj dan Sabora u Svetinji, na ovaj dan Moeda Praznika Beskvasnih Hljebova. Na Hol amoed Sukot: na ovaj dan Sabora u Svetinji, na ovaj dan Moeda Praznika Koliba. Smiluj se, u nj, na nas i spasi nas. Sjeti nas se, u nj, Gospode, Bože naš, na dobro, i posjeti nas na blagoslov. Spasi nas, u nj, na život, riječima spasenja i milosrđa. Raznježi se, razdobrostivi se i smiluj se na

12 12 nas, izbavi nas, u nj, od svake nevolje i uzdisanja, i obraduj nas, u nj, radošću potpunom - jer Ti si Bog, Kralj Milostiv i Milosrdan. I ZAŽELI NAS. NEKA VIDE OČI NAŠE POVRATAK TVOJ U OAZU TVOJU CION, U MILOSR\U KAO OD ONDA. BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE, KOJI VRA]AŠ OČIGLEDNOST PRISUTNOSTI TVOJE NA SION. Ovde se pokloni. MODIM ANAHNU LAH, ŠEATA U ADONAY, ELOENU, CUR HAYENU UMAGEN YIŠENU. - ATA U LEDOR VADOR. NODE LEHA, UNESAPER TEILATEHA, AL HAYENU AMESURIM BEYADEHA, VEAL NIŠMOTENU APEKUDOT LAH, VEAL NISEHA VENIFLEOTEHA ŠEBEHOL ET VAET: PRILIKOM HAZANOVOG POVRATNOG (GLASNOG) ČITANJA TEFILA - U MOMENTU KADA HAZAN DO\E DO RIJEČI "MODIM ANAHNU" - NAROD GOVORI MODIM DERABANAN: MODIM ANAHNU LAH, ADONAY, ELOENU, VEELOE KOL BASAR, YOCERENU, YOCER BEREŠIT, BERAHOT VEODAOT LEŠIMHA AGADOL VEAKADOŠ - AL ŠEEHEYITANU VEKIYAMTANU - KEN TEHAYENU UTHONENU, VETEESOF GALUYOTENU LEHACEROT KODŠEHA - LIŠMOR HUKEHA UL'OVDEHA, VELAASOT RECONEHA BELEVAV ŠALEM; AL ŠEANU MODIM LAH. NA PURIM DODAJE SE OVDJE: (Ako neko propusti kazati sljedeći dodatak - ne mora se vraćati na početak.) Al anisim, veal agevurot, veal atešuot, šeasita imanu veim avotenu, bayamim aem, bazeman aze. Bime Mordehay veester, kešeamad Aman ara al ameha Bet Yisrael uvikeš leašmid, laarog, ulabed et kol ayeudim, minaar vead zaken, taf venašim, beyom ehad - ušlalam lavoz. Veata, berahameha arabim, amadta laem beet caratam, vedanta et dinam, veravta et rivam, venakamta et nikmatam veafarta et acato, vekilkalta et mahašavto, vaaševota lo gemulo berošo, vetalu oto, vet banav, al aec. Veasita leha šem gadol beolameha uleameha Yisrael asita fele venisim. Kešem šeasita imahem pele venisim - kah ase imanu nisim ugvurot baet uvaona azot. NA HANUKA DODAJE SE OVDE: (Ako neko propusti kazati sljedeći dodatak - ne mora se vraćati na početak.)

13 13 Al anisim, veal agevurot, veal amilhamot, veal atešuot, veal apedut, veal apurkan šeasita imanu veim avotenu, bayamim aem, bazeman aze. Bime Matatyau ben Yohanan, Koen Gadol hašmonay, uvanav, kešeameda malhut Yavan ariša al ameha Bet Yisrael - levatelam mitorateha, uleaaviram mehuke reconeha. VeAta, berahameha arabim, amadta laem beet caratam, danta et dinam, rata et rivam, venakamta et nikmatam. Umasarta giborim beyad halašim, verabim beyad meatim, utmeim beyad teorim, uršaim beyad cadikim, ufošeim beyad ose Torateha. Veasita leha šem gadol beolameha, ulameha Yisrael asita pele venisim. Kešem šesita imahem pele venisim - kah ase imanu nisim ugvurot baet uvaona azot. Na Purim i na Hanuka sljedeće tri riječi se preskaču. U svim ostalim prilikama one se trebaju kazati. EREV VAVOKER VACAORAYIM. ATOV, KI LO HALU RAHAMEHA, AMERAHEM, KI LO TAMU HASADEHA. - KOL AHAYIM YEALELU ET ŠIMHA AGADOL KI TOV AEL ATOV. Ovde se pokloni. BARUH ATA, ADONAY, ATOV ŠIMHA ULEHA NAE LEODOT. Ovde se pokloni. ZAHVALNI SMO PRED TOBOM ŠTO SI TI BOG NAŠ, STIJENA ŽIVOTA NAŠIH. I ŠTIT SPASENJA NAŠEGA TI SI SA KOLJENA NA KOLJENO. ZAHVALJIVA]EMO TI I KAZIVATI VELIČINE TVOJE, ZBOG ŽIVOTA NAŠIH, U TVOJU RUKU PREDANIH; ZBOG DUŠA NAŠIH TEBI POVJERENIH; ZA ČUDA TVOJA I ČUDESA TVOJA ŠTO SU SVAKI DAN SA NAMA: PRILIKOM HAZANOVOG POVRATNOG (GLASNOG) ČITANJA TEFILA - U MOMENTU KADA HAZAN DO\E DO RIJEČI "MODIM ANAHNU" - NAROD GOVORI MODIM DERABANAN: ZAHVALNI SMO PRED TOBOM, GOSPODE, BOŽE NAŠ, I BOŽE SVEGA ŽIVOG, STVORITELJU NAŠ, TVORČE POSTANJA. - BLAGOSLOVI I ZAHVALNICE IMENU TVOM VELIKOM I SVETOM - JER SI NAS UZDRŽAO U ŽIVOTU I U POSTOJANJU. - TAKO NAS POŽIVI I SMILUJ NAM SE, I SKUPI NAS U DVORE SVETINJE TVOJE - DA BISMO ČUVALI DEKRETE TVOJE, I SLUŽILI TI, DA BISMO ČINILI VOLJU TVOJU SRCEM POTPUNIM - KAO I ZATO ŠTO TI ZAHVALJUJEMO.

14 14 NA PURIM DODAJE SE OVDJE: (Ako neko propusti kazati sljedeći dodatak - ne mora se vraćati na početak.) Za čuda, za junaštva i izbavljenje koja si učinio ocima našim i nama u dane one, u vrijeme ovo. U vrijeme Mordehaja i Ester, kad ustade zli Aman, na narod Tvoj Dom Izraela i htjede istrijebiti, ubiti i zatrti sve Jevreje - od mladića do starca, djecu i žene, sve u jedan dan, i htjede ih postidjeti. No, Ti, u svome prevelikom milosrđu,: stade uz njih u dan nevolje njihove, sudi parbu njihovu, raspravi parnicu njihovu, osveti osvetu njihovu, obrnu savjet njegov i pokvari zamisao njegovu, obrnuo rađenje njegovo na glavu njegovu - te objesiše njega i sinove njegove na drvo. I učinio si sebi veliko ime u svijetu svom - a narodu svome Izraelu učinio si čuda i čudesa. Kao što si s njima učinio čudesa - tako učini i s nama čudesa i junaštva u vrijeme i u doba ovo. NA HANUKA DODAJE SE OVDJE: (Ako neko propusti kazati sljedeći dodatak - ne mora se vraćati na početak.) Za čuda i za junaštva, za ratove i za spasenja, za izbavljenje i za proboj što ih učini s ocima našim, i s nama, u dane one, u vrijeme ovo. U vrijeme Matatjaua sina Johanana Prvosveštenika hašmonejskog i njegovih sinova, kada ustade zlo carstvo grčko na narod tvoj Dom Izraela, da ih natjeraju da ukinu Toru Tvoju i da prestupe dekrete Tvoje volje. - Ali, Ti, u prevelikom svome milosrđu, stade s njima u vrijeme nevolje njihove. sudi parbu njihovu, raspravi parnicu njihovu, osveti osvetu njihovu. Predao si jake u ruke slabima, mnoge u ruke nekolicine, zlikovce u ruke pravednika, pogane u ruke ýčistih i zločince u ruke onih koji čine Toru Tvoju. Sebi si stvorio veliko ime u svijetu Tvome, a narodu svojemu, Izraelu, učinio si čuda i čudesa. Kao što si s njima učinio čudesa - tako učini i s nama čudesa i junaštva u vrijeme i u doba ovo. Na Purim i na Hanuka sljedeće tri riječi se preskaču. U svim ostalim prilikama one se trebaju kazati. UVEČE, UJUTRU ILI U PODNE. DOBRI, ČIJEM MILOSR\U NEMA KRAJA, MILOSRDNI ČIJA DOBROTA NIKAD NE PRESTAJE JESI TI, SVE ŽIVO NEKA SLAVI TVOJE VELIKO IME JER SI DOBAR DOBRI BOŽE Ovde se pokloni. BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE, DOBRI JE IME TVOJE, I TEBE JE PODOBNO HVALITI.

15 15 SIM ŠALOM, TOVA UVRAHA; HEN, VAHESED, VERAHAMIM, ALENU, VEAL YISRAEL AMEHA. UVAREHENU KULANU KEEHAD MIMEOR PANEHA - KI MIMEOR PANEHA NATATA LANU, ADONAY, ELOENU: TORA VEHAYIM, AAVA VAHESED, CEDAKA VEŠALOM. VETOV BEENEHA LEVAREH ET AMEHA YISRAEL BEHOL ET BAŠALOM. Ovde se pokloni - i ostane se naklonjen do kraja blagoslova. BARUH ATA, ADONAY, AMEVAREH ET AMO YISRAEL BAŠALOM. - AMEN. Po završetku molitve, ne uspravljajući se u potpunosti iz prethodnog poklona, klanja se na lijevo, potom nadesno - prilikom čega se izgovaraju sljedeće riječi: YIYU LERACON IMRE FI, VEEGYON LIBI LEFANEHA, ADONAY, CURI, VEGOALI. Još uvijek naklonjen molitelj pravi tri koraka unazad - i potom pada na lice. IZLIJ MIR, DOBRO I BLAGOSLOV; MILINU MILOST I MILOSR\E; NA NAS, I NA NAROD SVOJ IZRAELA. BLAGOSLOVI NAS KAO JEDNOGA SVJETLOŠ]U LICA SVOJEGA. - JER U SVJETLU LICA SVOJEGA, GOSPODE, BOŽE NAŠ DAO SI NAM: TORU I ŽIVOT, LJUBAV I MILOST, PRAVDU I MIR. NEKA BI BILO DOBRO U OČIMA TVOJIM DA U SVAKO VRIJEME BLAGOSLOVIŠ NAROD SVOJ IZRAELA MIROM. Ovde se pokloni - i ostane se naklonjen do kraja blagoslova. BLAGOSLOVEN SI TI, GOSPODE, KOJI BLAGOSILJAŠ NAROD SVOJ IZRAELA MIROM. - AMEN! Po završetku molitve, ne uspravljajući se u potpunosti iz prethodnog poklona, klanja se na lijevo, potom nadesno - prilikom čega se izgovaraju sljedeće riječi: NEKA BI BILE RIJEČI USTA MOJIH I POMISLI SRCA MOJEGA PO VOLJI TVOJOJ, GOSPODE, STIJENO MOJA I IZBAVITELJU. Još uvijek naklonjen molitelj pravi tri koraka unazad - i potom pada na lice. QADIŠ TITQABAL hazan: YITGADAL VEYITKADAŠ ŠEME RABA! hazan: BEALMA DIVERA HIRUTE, VEYAMLIH MALHUTE, VEYACMAH PURKANE VIKAREV MEŠIHE.

16 16 hazan: BEHAYEHON, UVYOMEHON UVHAYE DEHOL BET YISRAEL, BAAGALA, UVIZMAN KARIV. -VEIMRU: AMEN! YEE ŠEME RABA MEVARAH LEALAM ULALME ALMAYA, YITBARAH VEYIŠTABAH... hazan: YEE ŠEME RABA MEVARAH LEALAM ULALME ALMAYA, YITBARAH, VEYIŠTABAH, VEYITPAAR, VEYITROMAM, VEYITNASE, VEYITADAR, VEYITALE VEYITALAL ŠEME DEKUDŠA, BERIH U. hazan: LEELA MIN KOL BIRHATA, ŠIRATA, VETUÓBEHATA VENEHEMATA DAAMIRAN BEALMA. - VEIMRU: AMEN! hazan: TITKABAL CELOTANA UVAUTANA IM CELOTON UVAUTON DEHOL BET YISRAEL KODAM AVUNA DEVIÓMAYA VEARA. - VEIMRU: AMEN! hazan: YEE ŠELAMA RABA MIN ŠEMAYA, HAYIM VESAVA, VIŠUA VENE HAMA, VEŠEZAVA URFUA UGULA, USLIHA VEHAPARA, VEREVAH VEACALA LANU, UVLHOL AMO YISRAEL. - VEIMRU: AMEN!

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat Shiru l Adonai kol haaretz Shiru l Adonai shir chadash. שׁרוּ ל י י כּ ל ה א רץ. שׁרוּ ל י י שׁיר ח דשׁ Sing unto God, all the earth, a new song. I will sing unto God a new song.

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

prolog-POLphrase-finalFIX.indd

prolog-POLphrase-finalFIX.indd פ ש יי אצ 'י אל ה, ל ו ד ז 'י ה א י ב יז נ ס ז פ ו ז נ נ י ה פ ר ו ש ה פ ו ז נ ץ ' פ נ ה [פ נ יו ם] מ יאו ו מ י פ נ ה [פ נ יו ם] פ ו ז נ ץ ' צו או פ נ ה [פ נ י] ס או י כ ץ ' ד ז 'י אנ ק ו י ה ד ו ב ז 'ה

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul Tischri So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo

September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul Tischri So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul 5779 - Tischri 5780 29 So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo 40. KW 1. Tag Rosch Haschana 1 שני 1 Di 2. Tag Rosch

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEMPLE BETH ABRAHAM WISHES YOU כּ י ב א מוֹע ד! Ki va-moed For the appointed time has come! Kol han sha-mah t ha-leil Yah. Hal lu, hal lu-yah. כּ ל ה נ ש מ ה ת ה ל ל י ה. ה ל ל ו ה ל ל וי ה. א לה ינ ו, י

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

Vocabulaire des danses d Israël לך אלי תשוקתי לך אלי תשוקתי בך חשקי ואהבתי לך ליבי וכליותי לך רוחי ונשמתי השיבני ואשובה ותרצה

Vocabulaire des danses d Israël   לך אלי תשוקתי לך אלי תשוקתי בך חשקי ואהבתי לך ליבי וכליותי לך רוחי ונשמתי השיבני ואשובה ותרצה בך חשקי ואהבתי לך ליבי וכליותי לך רוחי ונשמתי לך אזעק בך אדבק עדי שובי לאדמתי לך אני בעודי חי ואף כי אחרי מותי לך ידי לך רגלי וממך היא תכונתי לך עצמי לך דמי ועורי עם גויתי Lecha Eli Paroles : Rabbi Avraham

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

Microsoft Word - Changer de nom - LV1 général - Sujet et question selon modèle HE1GEG11.docx

Microsoft Word - Changer de nom - LV1 général - Sujet et question selon modèle HE1GEG11.docx BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SESSION 2019 HÉBREU LANGUE VIVANTE 1 Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES et S coefficient : 3 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) coefficient : 4 Série L LVO et Langue vivante

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So

תשרי תשע ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So 6.30 19.25 So א ' 20.30 14 Mo 7.00 18.00 ב ' 20.25 15 Di 7.00

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

החורבן מפוצל

החורבן מפוצל úáèá 'é ויהי בשנת התשיעית למלכו, בח דש העשירי בעשור לח דש בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושל ם ויחן עליה ויבנו עליה דּ י יק סביב. ותב וא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו. 'ä 'ã,á"ð åäéîøé,'á

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

SHABBAT SHABBAT PROGRAM PROGRAM May 10 and 11, 2019 / 6 Iyar 5779 Parashat Kedoshim Atsma ut Shabbat א ת שׂ נ א א ת א ח י בּ ל ב ב... ו א ה ב תּ ל ע כּ מוֹ

SHABBAT SHABBAT PROGRAM PROGRAM May 10 and 11, 2019 / 6 Iyar 5779 Parashat Kedoshim Atsma ut Shabbat א ת שׂ נ א א ת א ח י בּ ל ב ב... ו א ה ב תּ ל ע כּ מוֹ SHABBAT SHABBAT PROGRAM PROGRAM May 10 and 11, 2019 / 6 Iyar 5779 Parashat Kedoshim Atsma ut Shabbat א ת שׂ נ א א ת א ח י בּ ל ב ב... ו א ה ב תּ ל ע כּ מוֹ א נ י ה': "You shall not hate your fellow human in

קרא עוד

היבטים לשוניים לך-לך סט

היבטים לשוניים לך-לך סט ' סט לשוניים בפרשת לך לך היבטים דקדוקי מילים בפרשת לך-לך ובהפטרה ובראשון של וירא. מילים שו"ו ההיפוך הפכה אותן לעתיד ונקראות מלרע: ו שׂ מ תּ י מילים שנשארו מלעיל למרות ו"ו ההיפוך: ו ה י ית י ו ק ר א ת. ו

קרא עוד

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס 1 מבחן חשבי שכר בכירים 12.2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, א לּ א א ם כּ ן צוּי ן א ח ר ת בשאלה. במקרים

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

Vocabulaire des danses d Israël Kinor David כינור דוד כינור דוד לפני שנים רבות שמעו בארץ ישראל קולות ניגון שירה ומזמורים בצלי

Vocabulaire des danses d Israël   Kinor David כינור דוד כינור דוד לפני שנים רבות שמעו בארץ ישראל קולות ניגון שירה ומזמורים בצלי Kinor David כינור דוד כינור דוד לפני שנים רבות שמעו בארץ ישראל קולות ניגון שירה ומזמורים בצליל כה מיוחד ובנעימה טובה כשיר ציפור זמיר בין העלים זה כינור דוד ביד דוד המלך הפורט על מיתריו כטוב ליבו ביין לעת

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

SI D

SI D Draft SI 1080 part 17 April 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1080 חלק 17 ניסן התשע"ג אפריל 2013 ICS CODE: 35.020 טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: מסדי נתונים Information technology - Vocabulary: Databases לעיון

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\345\360\356\351\372 - \360\361\364\347 9.doc)

(Microsoft Word - \371\345\360\356\351\372 - \360\361\364\347 9.doc) 272 :éðù çôñð òùéìà ìùå åäéìà ìù äàééçää éøåôéñ úàååùä Â Ó.1 אף בסיפורנו, כמו ברבים מן הסיפורים על אלישע, צועד אלישע בעקבות אליהו רבו, ומחולל נס שיש בו דמיון רב לנס שחולל אליהו בנסיבות דומות, הלוא הוא

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו זכריה פרק ז (א) ו י ה י בּ שׁ נ ת אַר בּ ע ל ד ר י ו שׁ ה מּ ל ך ה י ה ד ב ר י ק ו ק א ל ז כ ר י ה בּ אַר בּ ע ה ל ח ד שׁ ה תּ שׁ ע י בּ כ ס ל ו: (ב) ו יּ שׁ ל ח בּ ית א ל שׂ ר א צ ר ו ר ג ם מ ל ך ו א נ שׁ יו ל ח לּוֹת א

קרא עוד

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBE

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מעמ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשעו, DECEMBE PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת 24.80 AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBER 2015 ט ב ת צילום: ד"ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63> גליון א', תשע"א - 2011 1 "מי יספר לנו סיפור טוב?" מאת עגנון העולם אומרים: שמסיפורי מעשיות לא באים להריון. ואני אמרתי: שמסיפורי מעשיות נפקדות עקרות, ובאות להריון. (חיי מוהר"ן, כה) 1 וזהו בקצרה סיפור המעשה:

קרא עוד

pessah zmanim

pessah zmanim פסח כי ג רים היינו בארץ מצרים רציונל ומטרות היחידה אחד הלקחים העיקריים מסיפור יציאת מצרים הוא שעלינו להקפיד לכבד את הזרים המצטרפים לחברה שלנו ולשמור על זכויותיהם. בתורה עצמה מופיעה המצווה המפורשת לא להציק

קרא עוד

המקרא והמזרח הקדום

המקרא והמזרח הקדום המקרא והמזרח הקדום הקינות הפולחניות השומריות: בין היסטוריה, זיכרון ותאולוגיה אורי גבאי הקדמה: ספרות הקינות המסופוטמית הקדומה ספרות הקינות ממסופוטמיה הקדומה כוללת כמה סוגות, ביניהן קינות אישיות, הכתובות

קרא עוד

קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמ

קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמ קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמת העולם השנייה. זיכרון זה עומד ביסוד הזהות הלאומית

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

Introduction to Masechet Niddah הקדמה למסכת נדה

Introduction to Masechet Niddah הקדמה למסכת נדה ויקרא פרק יב - יולדת (א) ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: (ב) דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר א שּׁ ה כּ י ת ז ר יע ו י ל ד ה ז כ ר ו ט מ אָה שׁ ב ע ת י מ ים כּ ימ י נ דּ ת דּ וֹת הּ תּט מ א: (ג) וּב יּוֹם ה שּׁ מ

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63> עמוד 1 ב"ה כ"ד בתשרי ה'תשע"ז 17/10/2017 דפים אלו מכילים אוצרות בלומים של חוכמה יהודית, בגישה נשית-עדכנית. הם פרי עמל מאומץ, ונשלחים באופן קבוע למנויים דרך המייל. המנוי אישי-משפחתי בלבד. לתיאום מנוי וקבלת

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד