øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï"

תמליל

1 חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"... (ישעיה מא' 4) מאותו שחר בו שמע יע ק ב את שם [י שׂ ר אל]=[ 1+9 ] מת, ועד הזמן בקצב דּוֹרוֹת נ צ ח י שׂ ר אל ופעימתו חופפת למחזור הופעות השביט **"הא לי" בפי בּל ע ם "כּוֹכ ב י עק ב": מדבר כד' 17). טווח זמן של דּוֹר אחד מתועד ="שׁ ל שׁים וּ שׁמ נה שׁנ ה": ברים ב' 14) = בר( "נ ח א ישׁ צ דּ יק תּ מ ים ה י ה בּ ד ר ת יו".. [950 שׁ נ ה 25 דּ רת ].. "א ת-ה א ל ה ים ה ת ה לּ ך -נ ח ": ובאמת הקפה אחת של **הא לי = [ ]=[חוֹ תם]=[ 76 שׁ נה] נשלמת בתאריך קבוע י"ג בּ חוֹ דשׁ א דר הוא יום הולדתו של יוֹ סף. כלומר, פעימת קצב ה דּוֹרוֹת משמרת את [שׁ ם י שׂר א ל]=[ 8 ]. אשית ו' 9) = בספר איוב מתועד טווח זמן של דּוֹר אחד = 35 שׁ נ ה דּ ר = "ו י ח י א יּוֹב אַח ר י ז את מ אָה ו אַר בּ ע ים שׁ נ ה ו יּ ר א ה א ת בּ נ יו ו א ת בּ נ י ב נ יו--אַר בּ ע ה דּ רוֹת" (א יּוֹב מב' 16). ה תּיעוּד מוֹ דד מבריאת אָ דם I ש עד = נת לס"ה = 6173 שׁ נ ה = עד ניסן ו/קע"ב בחפיפה עם ** ה א לי = כּוֹכ ב י עק ב = תם]=[ 4 ]=[ס מ ל] ובניסן ו/קע"ג באורח המשמר קשׁ ר א מ ת נ צ חי = [בּ רא שׁית]=[ 4 ]=[נ צח]=[תּ מ יד]= תם]=[אל] כמתחייב לקיומו של הרצף = וּ" מ עוֹ לם עד-עוֹ לם אַתּ ה א ל": הלים צ' 2). לפי-כך, [בּ רא שׁית בּ רא אל הים את ה שּׁ מ ים]=[ 9 ]=[א מ ת] = (בראשית א' 1) = כי כל יוֹם אל ה י מ- 7 י מ י בּ רא שׁית היה "נ צח שׁל ז מן" וגבולותיו במילים היו = "ע ר ב בּ ק ר"... אז, בּ נצ ח יום הבריאה ה שּׁ שּׁ י בּ ר א אל ה ים בּצ ל מוֹ ז כ ר וּנ ק ב ה פּ רא אשר נקראו אָד ם = (בראשית א' 28-27) = ו א ת ם בּ ר ך אל ה ים "פּ רוּ וּ רבוּ" [אך לא מ א רי כי ימ ים כּ דמוּתוֹ בּ ר א א ת ם] וּ ביּוֹם ה שּׁ ב יע י הנצחי פנה אל ה ים לנוח. הי ה" = א אשׁ ר = "א ה י ה שמו רק בשנת לפנה"ס, כחלק מתהליך שיבוח הבריאה למען שם קודשו ומתוך כוונה לפתח אָד ם ל עב ד את-ה א ד מה = (בראשית ב' 5) = בּ ר א אל ה ים, בבריאה חדשה, אָד ם I בּ דמוּתוֹ מ א רי ך ימ ים = ראשית ב' 8-7) = בגן שנטע בעדן. על-כן, וּמ עוֹ לם עד- עוֹ לם = ז מן "ל פ על א ל הים" והוא מעשהו המתוכנן ברצף, א שׁ ר ה יה ו י ה יה למען מות ג' 14) = "כּי אם-ל שׁם-ק ד שׁי": י( חזקאל לו' 22): [י הו ה]=[ 8 ]=[ה שּׁ מי ם] [שׁ מ ים]=[ 3 ]=[שׁ ם אל ה ים]=[ 7+9+5]=[5+7 ]=[א מוּ נה]=[ ]= יהו ה] תם תּיע וּד שׁ שׁלוֹת ה פּר ע נים אינו חד משמעי, ובוודאי ל א מ תּ י חס אל (שמות יב' 40) "וּמוֹשׁ ב בּ נ י י שׂ ר א ל א שׁ ר י שׁ בוּ בּ מ צ ר י ם--שׁ ל שׁ ים שׁ נ ה ו אַר בּ ע מ אוֹת שׁ נ ה" וגם אינו מפרט שׁנ ים ל שׁ שׁלוֹת ה הי קס ס,וֹ על-כן החפיפה שׁל ז מן אמ ת עם שׁנוֹת פּ ר ע נ י מ צ ר ים תתקבל כנכונה עפ"י = תּע וּ דת "בּית דּ וד". לעומת זאת הספירה המסורתית תמדוד עד תשרי ה/תשס"ח = 5768 שׁ נ ה. לפי-כך, תיווצר הפחתה מן הכּ בוֹד א ל הי בחסרונן של 405 שׁ נ ה בּ תּעוּ דה ה א ל ה ית. [נ ח]=[ 4 ]=[חוֹ תם] נ ח בּ נה לוּ ח I ל י מים ו חד שׁים בּ שׁ נ ה כאשר = הולדתו. בּ לוּ ח שׁ נה זה אין תזכורת ליום השביעי השביט חוֹ תם 6 פּ עמ ים. ראשית ח' 13) = א' בּ ח ד שׁ ה ראשׁוֹן י םו שׁבּ ת. עד המּ בּוּל נ ח ראה את

2 אָז הוּ" תּ" ברא( 2 ה תּעוּ דה ה אל ה ית - בּ רא שׁית ראשית פרק ה') "תּוֹ לד ת אָ דם" בּאָ מדבר כד' 17) ="כּ ל-בּ נ י-שׁ ת": (שושלת שׁת = אבר המין של הזכר) נוֹ דע שׁם יה ה ו =[ 8 ]=ה שּׁ מ י ם= =[צ ד ק]+[א מוּ נה] בּ יטוּל הּ יּ ל פ ני ה מּבּוּל ק ההּ לוּ ח I ל י מים ו ח ד שׁים בּשׁ נ ה ראשית פרק יא') בּ נ ין מג דּ ל הוּצ פּן "שׁ ם יה וה": ע ב ר יס ד א ת שׂ ר י וֹל ד ת בּב ל עד הוּ ל דת פּל ג ה שּׂ פה ה ע ב רית הוּ ל דת קינ ן ראשית ה' 12) ק ינ ן הוּ ל דת מה ל ל אל ראשית ה' 15) מ ה ל ל אל הוּ ל דת יר ד הוּ בּן 70 שׁ נ ה בּן 65 שׁ נ ה ה ו כּאָ ד ם מ א רי ך י מים = ק ה ת י - המוליד בּ יּ ק ההּ ב יב אָד ם נ בר א בּ דמוּת אל ה ים בשנת לפנה"ס ק ין יס ד ע יר (בראשית ד' 17) ותושביה צאצאי הבריאה הקדומה ראשית ה' 3) אָד ם בּן 130 שׁ נ ה ח יּי אָד ם ס"ה 930 שׁ נ ה שׁ שׁ לת א צ י לי אָ דם בשנת לפנה"ס. בּ יּ ק ההּ הוּ ל דת שׁת ח יּי שׁת ס"ה 912 שׁ נ ה 105+ ראשית ה' 6) שׁת בּן 105 שׁ נ ה חל ל קרא בּ שׁם יה ": ראשית ד' 26) בשנת לפנה"ס. בּ יּ ק ההּ הוּ ל דת אנוֹשׁ ח יּי אנוֹשׁ ס"ה 905 שׁ נ ה 90+ ראשית ה' 9) אנוֹשׁ בּן 90 שׁ נ ה בשנת לפנה"ס. בשנת לפנה"ס. בשנת לפנה"ס. ראשית ה' 18) י ר ד בּן 162 שׁ נ ה 162+ ל דת חנוֹ ך בּ יּ ק ההּ בשנת לפנה"ס. ראשית ה' 21) ח נוֹ ך בּן 65 שׁ נ ה 65+ הוּ ל דת מתוּ שׁ לח בשנת לפנה"ס 87 ח יּי קינ ן ס"ה 910 שׁ נ ה ח יּי מה ל ל אל ס"ה 895 שׁ נ ה ח יּי יר ד ס"ה 962 שׁ נ ה ראשית ה' 24) "ל ק ח א תוֹ אל הים": א ליו ח יּי חנוֹ ך ס"ה 365 שׁ נ ה מת עם תּ חיל ת ה מּבּוּל ח יּי מתוּ שׁ לח ס"ה 969 שׁ נ ה ראשית ה' 25) מ תוּ שׁ לח בּן 187 שׁ נ ה = פּ ר ע ה נ ע הוּ ל דת למ ך בּ יּ קה הּ בשנת לפנה"ס. ראשית ה' 28) ל מ ך בּן 182 שׁ נ ה 182+ מת 5 שׁ נ ים ל פ ני ה מּבּוּל ח יּי ל מ ך ס"ה 777 שׁ נ ה הוּ ל דת נ ח בּ יּ ק ההּ בשנת לפנה"ס. ח יּי נ ח ס"ה 950 שׁ נ ה ראשית ה' 32) נ ח בּן 500 שׁ נ ה 500+ " ו י הי-נ ח בּן-ח משׁ מאוֹת שׁ נ ה ו יּוֹל ד נ ח (= 3 + שׁ נים =) את- שׁם (= 1 + שׁ נ ה =) את- חם (= 1 + שׁ נ ה =) ו את- י פת": הוּ ל דת שׁם בּ יּ ק ההּ בשנת לפנה"ס. = נ ח בּן 503 שׁ נ ה = + כּי 100 שׁ נ ה = שׁ נ ת ים אַ חר ה מּבּוּל = (בראשית ו' 3) = " ו יּא מ ר יהו ה לא- י דוֹן רוּ חי באָד ם ל ע ל ם = (בראשית ו' 6) = " ו יּ נּ חם יה ה ו כּי-ע שׂ ה את-ה אָ דם בּאָ רץ ו יּ ת ע צּב אל-ל בּוֹ": ראשית ז' 6) נ ח בּן 600 שׁ נ ה 97+ הפּוּ ך בשנת לפנה"ס. שׁם": בּת 65 שׁ נה ק ה תית יפה ומחוללת פליאה המּ בּוּל התחיל ראשית ח' 13) נ ח בּן 601 שׁ נ ה (א ה מּ בּוּל הסתיים בּאָ ביב ראשית יא' 10) שׁם הוּ ל דת אַר פּ כ שׁד ראשית יא' 12 אַ) הוּ ל דת שׁל ח ר פּ ' נ י סן) בשנת בּן 100 שׁ נ ה בּ יּ ק ההּ בשנת כ שׁד בּן 35 שׁ נ ה בשנת ראשית יא' 14) שׁ ל ח בּן 30 שׁ נ ה הוּ ל דת עב ר (בראשית יא' 16) ע ב ר הוּ ל דת פּל ג בּן 34 שׁ נ ה ראשית יא' 18) פּ לג בּן 30 שׁ נ ה הוּ ל דת רעוּ לאחר שנבללה שפת האדם ראשית יא' 20) ר עוּ בּן 32 שׁ נ ה הוּ ל דת שׂרוּג בשנת שית יא' 22) שׂ רוּג הוּ ל דת נחוֹר ראשית יא' 24) נ חוֹר הוּ ל דת תּר ח ראשית יא' 27) תּ ר ח הוּ ל דת אַב ר ם בּן 30 שׁ נ ה בּן 29 שׁ נ ה בּן 70 שׁ נ ה בּ שׁגּ ם (בּ שׁג ל ם) הוּא ב שׂר ו היוּ י מיו מאָה ו ע שׂ רים שׁ נ ה": בּאָב יב לפנה"ס. 2+ = שׁ נ ת ים אַ חר ה מּבּוּל לפנה"ס לפנה"ס. +30 בשנת לפנה"ס. +34 בשנת לפנה"ס **-2346 לפנה"ס בשנת לפנה"ס. בשנת לפנה"ס. בשנת לפנה"ס. +70 בשנת לפנה"ס. 0 = (בראשית ז' 11) בּיוֹ ם יז' ל ח ד שׁ השּׁ ני (א יּר) פּ ר ע ה חוּפוּ ה מּ בּוּל באזור עמק הפרת והחידקל לא במצרים ראשית ח' 14) "וּב ח ד שׁ ה שּׁ ני בּשׁ בע ה ו ע הוּ ל דת שׂר י ראשית ט' 29) ח יּי נ ח 950 שׁ נ ה מוֹת נ ח ראשית יב' 4 אַ) אַב ר ם ב ר ם בּן 75 שׁ נ ה י צא מחרן = "ל ך-ל ך": +47 = 10 שׁ נים מבוגר "אַב ר הם" = (בּן עפ"י (בראשית יז' 17) "אַב ר הם" = בשנת לפנה"ס. בשנת לפנה"ס. 8 בשנת לפנה"ס. שׂר ים יוֹם": ח יּי שׁם ס"ה 600 שׁ נ ה (משנת ועד = 1659 שׁ נ ה) ראשית ח' 13) + שׁ נ ת ים אַ חר ה מּבּוּל = נ ח בּן 603 שׁ נ ה ח יּי אַר פּ כ שׁד ס"ה 438 שׁ נ ה ח יּי שׁל ח ס"ה 433 שׁ נ ה ח יּי ע בר ס"ה 464 שׁ נ ה הפּוּ ך = (בראשית יא' 9) "שׁם בּ לל יה וה" הצ= פנה (בראשית י' 25) "שׁם ה א חד פּ לג כּי ב י מיו נ פ לג ה ה אָ רץ": ח יּי פּל ג ס"ה 239 שׁ נ ה ח יּי רעוּ ס"ה 239 שׁ נ ה ח יּי שׂרוּג ס"ה 230 שׁ נ ה ח יּי נחוֹר ס"ה 148 שׁ נ ה ח יּי תּר ח ס"ה 205 שׁ נ ה 100 שׁ נ ה יוליד שׂר ה בּת 90 שׁ נה) (בראשית יב' 9) המסע לנגב = ל ג ר ר = (בראשית כ' 1) ר מר

3 ברא( 3 ראשית יז' 24 אַ) אַב ר הם ב ר הם בּה מּ לוֹ בּב ר ית בּן 99 שׁ נ ה מי לה אַ= 24+ בשנת לפנה"ס. = הפּוּ ב ר ם התגורר בּ ג ר ר ירד למצרים וחזר לברית " ו י ב תּר א תם בּ תּ ו ך" =(טו') פּר ע ה אי ניוֹ טף I ך = (בראשית יח' 1-33) ה מּ ל אָ כים מ כּת סד ם ו עמ רה ה ו (ישעיה נא' 2) = "ה בּ יטוּ א ל-אַב ר ה ם א ב יכ ם ו א ל-שׂ ר ה תּ חוֹל ל כ ם": שית כא' 5) אַב ר הם בּן 100 שׁ נ ה בשנת לפנה"ס. בּ יּ ק ההּ שׂ ר ה בּת 90 שׁ נה (בראשית יז' 17) ק ה תית יוֹ ל דת הוּ ל דת יצ ח ק + 37 ראשית כג' 1) ח יּי שׂ רה 127 שׁ נה ראשית כג' 17 אַ) ב ר הם ק נה את שׂד ה ה מּכ פּ לה ו ה מּ ע רה בשנת לפנה"ס. מוֹת שׂר ה " ו א ר א אל-אַב רה ם אל-י צ ח ק ו אל-י ע ק ב בּ א ל שׁ דּ י 23+ (בראשית כה' 26) י צ ח ק בּן 60 שׁ נ ה ראשית לה' 11) "א ל שׁ דּי": ה שּׁם הנּוֹ דע וּשׁ מי יה לא נוֹ ד ע תּי ל הם": מות ו' 3) [א נ י אל שׁדּ י]=[שׁם אמוּ נה]=[ 1+9 ] הוּ ל דת יע ק ב "ז מ ן א מת" בשנת לפנה"ס. = י ע ק ב י הי ה בּן 130 שׁ נ ה = עפ"י ה ח שׁבּוֹן (בראשית מז' 9) 15+ ראשית כה' 7) ח יּי אַב ר הם 175 שׁ נ ה בשנת **-2042 לפנה"ס. י ע ק ב לקח ראשית כח' 15) אח"כ ילדה מ ע שׂו "בּ מ ר מה" את הברכה וּ" שׁ מ ר תּי ך"=[ 4 ]=[חוֹ תם] לאָה ל י עק ב את שׁמ עוֹן ראשית ל' 25) כּ א שׁ ר י ל ד ה ר ח ל את יוֹ סף מדבר כד' 17) "דּ ר ך כּוֹכ ב מיּ עקב" מוֹת אַב ר הם ראשית יא' 11) ח יּי מוֹת בּ שׁם = (בראשית כז' 35-19) ר כּת יצ ח ק שׁם 600 שׁ נ ה בשנת לפנה"ס. בשנת ראשית כט' 34-32) ר אוּב ן שׁמ עוֹן לו י 10+ הוּ ל דת לו י ע דכּוּן בשנת לפנה"ס. = הוּ ל דת יוֹ סף ך = "א ב י שׁי" נוֹ י"ג א דר ב/קצט שנת תן שׁם ישׂ ר אל ראשית לב' 29-25) מ א בק יע ק ב עם המּ לאַ ק צב הדּוֹרוֹת (דברים ב' 14) = 38 שׁ נ ה =דוֹר. ) 2 דּוֹרוֹת) = 76 שׁ נ ה [י שׂ ר אל]=[שׁם אמוּ נה]=[ 541=[1 שׁ נ ה (משנת עד **-1966 לפנה"ס) ראשית לג' 20-19) ו יּ ק ן י עק ב את-ח ל ראשית לט' 14) "אי ראשית מא' 46-17) שׁ ע בר י": = תעודת זהות "צ פנ ת פּ ענ ח": שׂ ר אל: י נצ ח יעוּד תּ 0 י ע ק ב **-1966 לפנה"ס. לפנה"ס. = י ע ק ב בּן 71 שׁ נ ה = (בראשית כח' 12-5) ה ב רח ו יּ ל ך פּ דּ נ ה א ר ם + ח לוֹם ה סּלּ ם ע בד את לב ן 20 שׁ נ ה = = י ע ק ב בּן 91 שׁ נ ה + (בראשית לא' 38) ראשית לא' 18) = חזרה ל כ נע ן נ ה = שנת ב/ר כּתוֹ ב ת בּ ק בר [חוֹ תם]= 2200 שׁ "ו אַתּ ה ישׂ ר א ל ע ב דּ י י ע ק ב א שׁ ר בּ ח ר תּ יך ז ר ע אַב ר ה ם א ה ב י" "א שׁ ר ה ח ז ק תּ יך מ ק צוֹת ה אָר ץ" "וּמ א צ יל יה ק ר את יך " "ו א מ ר ל ך ע ב דּ י-אַתּ ה בּ ח ר תּ יך ו ל א מ אַס תּ י ך" "אַל-תּ יר א כּ י ע מּ ך -אָנ י" "אַל-תּ שׁ תּ ע כּ י-א נ י א ל ה יך " "א מּ צ תּ יך אַף-ע ז ר תּ יך --אַף-תּ מ כ תּ יך בּ ימ ין צ ד ק י"... (ישעיה מא' 10-8) קת ה שּׂד ה בּ שׁכ ם ראשית לז' 2) יוֹ סף נ מ כּר בּ מ צ ר ים ראשית מוֹת יצ ח ק (בראשית מא' 46) יוֹ סף דּ ינ ה בּ ת 12 שׁ נ ה יוֹ סף בּן 17 שׁ נ ה לה' 28) ח יּי יצ ח ק 180 שׁ נ ה יוֹ סף בּן 30 שׁ נה פּ תר א ת ח לוֹם פּר ע ה 7 ר אוּב ן נולד, י ע ק ב בּן 79 שׁ נ ה בשנת י ע ק ב הוליד את י הוּד ה בשנת לפנה"ס בשנת לפנה"ס. בשנת לפנה"ס. 9 שׁ (בראשית מז' 9) י ע ק ב בּן 130 שׁ נ ה אאָ זיס מל אכוּ תי פאיוּם = Fayume א ר ץ גּ שׁן בשנת לפנה"ס. ו יּב אוּ מ צ ר י מה י עקב וכ ל-ז רעוֹ ה בּ א ים = נ פ שׁ (בראשית מו' 6) = ראשית מו' 34 אַ) נ שׁי מ ק נ ה ה יוּ... ו ל מרוֹת כּי-תוֹ ע בת מ צ ר ים כּל-ר עה צ אן ראשית מז' 11) ו יּתּ ן ל הם..(יוֹס ף)..א ח זּ ה בּ אר ץ מ צ רי ם.. בּ נ וה ה מּד בּר פאיוּם אח זּה = טא בּוּ ה בּ א ים בּ שׁם [י שׂ ר אל]=[ 37 ] נוֹ לדּוּ גּם בּמ צ ר ים מות יב' 40) = ק הת ים = מ א רי כי י מים ה בּ אים אשׁ ר נוֹל דּוּ במשך 430 שׁ נ ה = ו א לּ ה שׁ מוֹת בּ נ י-י שׂ ר א ל ה בּ א ים מ צ ר י מ ה [י שׂ ר א ל]=[ 37 ] מספרם של ה בּ א ים אשר תיעד = י ע ק ב--וּב נ יו: בּ כ ר י ע ק ב ר אוּב ן "ו יּ ל ך ר אוּב ן ו יּ שׁ כּ ב א ת- בּ ל ה ה פּ יל ג שׁ אָב יו" ח נוֹך וּפ לּוּא וּב נ י ר אוּב ן-- בשנת לפנה"ס [י שׂ ר אל]=[ 225 ] "א ב י שׁי" בתיעוד שיירת הבּ א ים [א ב י שׁי]=[ 8 ]=[שׁם י שׂ ר אל] חנּוּם-חוֹ תפּ' II בּ ק בר חנּוּם-חוֹ תפּ' II אח"כ י ל ד ה ר ח ל את בּנ י מ ין (בראשית לה' 18-16) = י ע ק ב בּן 101 שׁ נ ה בּ יּ ק ההּ ח נּוּם = אלהי הבריאה במצרים הפּוּ ך [צ פ נ ת]=[ 8 ]=[י הו ה] פּר ע ה אָ מ נ-מ -ח את = II שׁ נים = 2+7 (בראשית מה' 6) = ח פי רת תּ ע לת Bahr Yusef = שׁ נ ה 6 ל פר ע ה סנוּס רת = II כּתוֹ ב ת בּ ק בר פּת ם בּא רץ רע מ סס = פ איוּם שׁ שׁלוֹת ה יּ ק ההּ ל יע ק ב = ה מּוֹ לי דים בּ יּ ק ההּ [ל מ צ ר ים וּ במ צ ר ים]: [בּ ר אשׁ ית מו'] יוֹ סף בכתובת בקבר חנום חותפ' [הערכה]. "ו יּ אמ ר י ע ק ב א ל-פּ ר ע ה י מ י שׁ נ י מ גוּר י שׁ ל שׁ ים וּמ אַת שׁ נ ה": (בראשית מז' 9) נולד בפדן ארם. (בראשית כט' 32) בשנת לפנה"ס בכנען = (בראשית לה' 22) "ו יּ שׁ מ ע י שׂ ר א ל": בשנת לפנה"ס "ו יּ אמ ר ר אוּב ן א ל-אָב יו ל אמ ר א ת-שׁ נ י ב נ י תּ מ ית"... (בראשית מב' 37) = אכן, א לּה ירדו למצרים שׁ לת XII חנוּם-חוֹ תפּ' II

4 ו ח צ ר ן ו כ ר מ י וּב נ י שׁ מ עוֹן-- י מוּא ל ו י מ ין ו א ה ד ו י כ ין ו צ ח ר ו שׁ אוּל בּ ן-ה כּ נ ע נ ית וּב נ י ל ו י-- גּ ר שׁוֹן ק ה ת וּמ ר ר י וּב נ י י הוּד ה-- בשנת לפנה"ס בשנת לפנה"ס בשנת לפנה"ס? בשנת לפנה"ס? בשנת לפנה"ס? נולד בפדן ארם. (בראשית כט' 33) נולד בפדן ארם. (בראשית כט' 34) [הגר הראשון שנולד במצרים] ו אוֹנ ן ע ר בפדן ארם. (בראשית כט' 35) נולד בשנת לפנה"ס "ו י ה י בּ ע ת ה ה וא ו יּ ר ד (מכנען) י הוּד ה מ א ת א ח יו ו יּ ט ע ד-א ישׁ ע ד לּ מ י וּשׁ מוֹ ח יר ה ו יּ ר א-שׁ ם י הוּד ה בּ ת-א ישׁ כּ נ ע נ י וּשׁ מוֹ שׁוּע ו יּ קּ ח ה ו יּ ב א א ל יה ו תּ ה ר ו תּ ל ד בּ ן ו יּ ק ר א א ת-שׁ מוֹ ע ר ו תּ ה ר עוֹד ו תּ ל ד בּ ן ו תּ ק ר א א ת-שׁ מוֹ אוֹ נן ו תּ ס ף עוֹד ו תּ ל ד בּ ן ו תּ ק ר א א ת-שׁ מוֹ שׁ ל ה ו ה י ה ב כ ז יב בּ ל ד תּ הּ א תוֹ ו יּ קּ ח י הוּד ה א שּׁ ה ל ע ר בּ כוֹרוֹ וּשׁ מ הּ תּ מ ר"...(בראשית לח' 12-1) = "ו יּ ר בּוּ ה יּ מ ים" (בשנת -1921) "ו תּ מ ת בּ ת-שׁוּע ".. במצרים. בשנת לפנה"ס? נולד בכנען. 19. ו שׁ ל ה בכנען. תּ מ ר א שׁ ת ע ר (בראשית לח' 6) בשנת לפנה"ס? שׁ ל ה בּ ן 20 שׁ נ ה במצרים ו ת מ ר לא נ ת נה לוֹ! ו יהוּד ה = (בראשית לח' 14-13) = "ע ל ה ת מ נ ת ה": ממצרים לפנה"ס? ו פ ר ץ 20. ו יּ מ ת ע ר ו אוֹנ ן בּ א ר ץ כּ נ ע ן נולד תאום - במצרים. ו ז ר ח 21. ח צ ר ן ו ח מוּל בשנת לפנה"ס 24. וּב נ י י שּׂ שכ ר-- תּוֹל ע 25. וּפ ו ה 26. ו יוֹב ו שׁ מ ר ן בשנת לפנה"ס 29. וּב נ י ז ב לוּן-- ס ר ד 30. ו א לוֹן 31. ו י ח ל א ל 32. א לּ ה בּ נ י ל אָה א שׁ ר י ל ד ה ל י ע ק ב בּ פ דּ ן א ר ם בשנת לפנה"ס 33. ו א ת דּ ינ ה ב תּוֹ: כּ ל-נ פ שׁ בּ נ יו וּב נוֹת יו שׁל שׁ ים ו שׁ ל שׁ = 33 בשנת לפנה"ס 34. וּב נ י ג ד-- צ פ יוֹן 35. ו ח גּ י 36. שׁוּנ י ו א צ בּ ן ע ר י 39. ו א רוֹד י ו אַר א ל י בשנת לפנה"ס 42. וּב נ י אָשׁ ר-- י מ נ ה 43. ו י שׁ ו ה 44. ו י שׁ ו י 45. וּב ר יע ה 46. נולדה במצרים. ו שׂ ר ח א ח ת ם; 47. וּב נ י ב ר יע ה-- ח ב ר וּמ ל כּ יא ל א לּ ה בּ נ י ז ל פּ ה א שׁ ר-נ ת ן ל ב ן ל ל אָה ב תּוֹ ו תּ ל ד א ת-א לּ ה ל י ע ק ב שׁ שׁ ע שׂ ר ה נ פ שׁ = 16 ו יּ ה יוּ ב נ י-פ ר ץ-- נולד בפדן ארם. (בראשית ל' 18-17) נולד בפדן ארם. (בראשית ל' 20-19) נולדה בפדן ארם. (בראשית ל' 21) נולד בפדן ארם. (בראשית ל' 11-10) נולד בפדן ארם. (בראשית ל' 13-12)

5 מט'( מ ) פ( 5 יוֹס ף וּב נ י מ ן בּ נ י ר ח ל א שׁ ת י ע ק ב-- בשנת **-1966 לפנה"ס (בראשית ל' 24-23) נולד בפדן ארם. [י ע ק ב בּ ן 91 שׁ נ ה] "א ב ישׁ י" נותן שם "י שׂ ר א ל" "ו יּ ק ן א ת-ח ל ק ת ה שּׂ ד ה": (בראשית לג' 19) דּ ינ ה בּת 12 שׁ נ ה (בראשית לד' 1) בשנת לפנה"ס ו יּ וּ ל ד ל יוֹס ף בּ א ר ץ מ צ ר י ם א שׁ ר י ל ד ה-לּוֹ אָס נ ת בּ ת-פּוֹט י פ ר ע כּ ה ן א ן-- וּב נ י ב נ י מ ן-- נולדו במצרים: נולד בכנען. (בראשית לה' 18-17) [י ע ק ב בּ ן 101 שׁ נ ה] ** "דּ ר ך כּוֹכ ב מ יּ ע ק ב": א ת-מ נ שּׁ ה ו א ת-א פ ר י ם בּ ל ע ו ב כ ר ו אַשׁ בּ ל גּ ר א ו נ ע מ ן א ח י ו ר אשׁ מ פּ ים ו ח פּ ים ו אָר דּ וּב נ י-ד ן-- ח שׁ ים וּב נ י י ח צ א ל ו גוּנ י ו י צ ר ו שׁ לּ ם. נ פ תּ ל י-- א לּ ה בּ נ י ר ח ל א שׁ ר י לּ ד ל י ע ק ב-- כּ ל-נ פ שׁ אַר בּ ע ה ע שׂ ר = 14 בשנת לפנה"ס בשנת לפנה"ס א לּ ה בּ נ י ב ל ה ה א שׁ ר-נ ת ן ל ב ן ל ר ח ל בּ תּוֹ ו תּ ל ד א ת-א לּ ה ל י ע ק ב כּ ל-נ פ שׁ שׁ ב ע ה = 7 נולד בפדן ארם. (בראשית ל' 6-5) נולד בפדן ארם. (בראשית ל' 8-7) 70 = ל ו י הוליד את גּ רשׁוֹן = ה גּר הראשון = ראשית לח' 1) ח י רה = אוֹ בּ לי סק ראשית מט') בּ ר כּת יע ק ב 10) =[שׁ יל ה]=[ 3 ]=[שׁם א ל הים] כנראה בּן 129 שׁ נ ה (מ שם עמ ר ם = מספר הי קס סוֹ ה י דעוּ את יוֹ סף כּ ל-ה נּ פ שׁ ה בּ אָה ל י ע ק ב מ צ ר י מ ה י צ א י י ר כוֹ מ לּ ב ד נ שׁ י ב נ י-י ע ק ב-- כּ ל-נ פ שׁ שׁ שּׁ ים ו שׁ שׁ = 66 וּב נ י יוֹס ף א שׁ ר-י לּ ד-לוֹ ב מ צ ר י ם נ פ שׁ שׁ נ י ם = 2 יוֹס ף = 1 י ע ק ב = 1 כּ ל-ה נּ פ שׁ ל ב ית-י ע ק ב ה בּ אָה מ צ ר י מ ה שׁ ב ע ים = 70 ראשית מה' 6) = "ו עוֹד ח משׁ שׁ נים" סוֹף ה ר עב ה גּדוֹל בשנת [ה בּ א ים]=[ 4 ] מ צ ר י מ ה = [ל מ צ ר ים 37 נ פ שׁ וּ במ צ ר ים 33 נ פ שׁ] לפנה"ס. (בראשית מז' 28) ח יּי יע ק ב 147 שׁ נ ה 12+ מוֹת י עקב ח ני טת יע ק ב בשנת לפנה"ס. (בראשית נ' 26) ח יּי יוֹ סף 110 שׁ נ ה 54+ מוֹת יוֹ סף + ח נ י טת יוֹ סף בשנת לפנה"ס. ח יּי ל וי 137 שׁ נה (שמות ו' 16) 15+ ק ה ת (משוער) נולד כנראה בשנת לפנה"ס? מ ר רי (משוער) נולד כנראה שוער) הוליד קה ת ה קה תי את עמ ר ם בּ יּ ק ההּ בּנ י-י שׂ רא ל ע ם ומעמדם רם מות ו' 18) ח יּי קה ת 133 שׁ נ ה קה תי מות ו' 20) ח יּי עמ ר ם 137 שׁ נ ה קה תי הוּ ל דת עמ ר ם (משוער) אל בעמדות שלטון +2 = בּ נ י-י שׂ ר קה ת מוֹת (עפ"י המשוער) 347 שׁ נ ה היוּ בּנ י-י שׂ ר אל בּ ני חוֹ רין 28 ז מן (בראשית נ' 13) קבוּ א מת (עד הולדת מ שׁ ה שׁ נ ה)=[ ]=[מ שׁ ה] שוער) בשנת לפנה"ס י הוּד ה הוֹל יד א ת פּר ץ רת יע ק ב בּ מ ע רת המּ כ פּל ה = שׁ שוער) בשנת לפנה"ס נ ה 16 ל פּר ע ה סנוּ פּר ץ הוֹל יד א ת ח צ רוֹן נבואת יוֹ סף וצוואתו (בראשית נ' 24-25) שוער) ל ו י ה קה תי הוליד בגיל 135 שׁ נ ה את קה ת בּ יּ ק ההּ שם קה ת מתעד את סגולתו של לו י להוליד בּ יּ ק ההּ שוער) בשנת לפנה"ס הולדת א יוֹב ס רת III סוֹ סוֹ בּ יּ ק ההּ, ע ם מר ה מּ ות שׁל לו י בשנת לפנה"ס. = משנת לפנה"ס? שלטו ה הי קס על מ צ ר י ם כ- 200 שׁ נה 127+ לוויוס) "מ ל כי הרוֹע ים" = שׁ שׁלוֹת הי קס XVII < XIII בשנת לפנה"ס. שוער) בשנת לפנה"ס ח צ רוֹן הוֹל יד א ת ר ם בּ יּ ק ההּ +4 בשנת לפנה"ס. שוער) בשנת לפנה"ס ר ם הוֹל יד א ת עמּ ינ ד ב בּ יּ ק ההּ

6 מ ) ד סוּ- 6 ה תּ עוּ דה ה אל ה ית - שׁמוֹת מות א' 13) = " ו יּ ע בדוּ מ צ ר ים את-בּ ני י שׂ ר אל בּ פ ר ך": 83 שׁ נ ה בּ יּ ק ההּ בגיל 132 שׁ נ ה? ע מ רם עפ"י (במדבר לג' 39) = אַה ר ן = בּכוֹר = הה ר ראשׁ הוּ ל דת אַה ר ן בגיל 135 שׁ נ ה? ע מ ר ם בּ יּ ק ההּ = (שמות ז' 7) הוּ ל דת מ שׁ ה מות ב' 5) "בּת- פּ רעה" כנראה בּתוֹ שׁ ל פּר ע ה תּאוֹ II תּיע וּד שׁ שׁלוֹת ה הי קסוֹס אינו מפרט שׁ נים ו כ ך = תּ אוֹ II וּפ ר ע ה בּן 10 שׁ נים מל ך פּר ע ה אָ חמוֹס יס I אחיו שׁ ל פּר ע ה יע ח מ ס י( הושע יד' 10) אָ חמוֹס יס I מ י סד שׁ שׁ לת XVIII מ ל ך 25 שׁ נ ה עפ"י תּ יעוּד תּ צ פית ז רי חת סי ריוּס בּ ת בּס- ה כ בּ תּיעוּד שׁ ל: לא מתועד בּ איזוֹ שׁנ ה נולד יהוֹ שׁ ע י ע ח מס מ "ז מ ן א מת" הוּ ל דת כּל ב בּן-י פ נּה תּר אָ מנ חוֹ תפּ' = I יש גם סברה אחרת, כי = הוּ ל דת יהוֹ שׁ ע פּ ר ע ה תּאוֹ II נ ל חם בּ הי קס סוֹ בשנת לפנה"ס. ע בדוּת = " הפּוּ ך" 3+ פּ ר ע ה תּאוֹ = II (שמות א' 8) = "א שׁ ר ל א-י דע את-יוֹס ף": בשנת לפנה"ס. מות א' 22) "כּ ל-ה בּ ן ה יּ לּוֹד ה י א ר ה תּ שׁ ל יכ הוּ" = רק בּ י מ י תּאוֹ?II לכוּ בּ- 29 ה שּׁנ ים 26+ בשנת לפנה"ס. (משוער) 5 בשנת לפנה"ס נתנה ל- מ שׁ ה שׁם מצרי? שם מצרי יווני מוֹס יס? פּ ר ע ה י ע ח מס = אַ חרוֹן בּ שׁ שׁ לת = XVII גּ בר ע ל ה הי קס סוֹ אָ חמוֹס יס I השלים את השחרור מ ה הי קסוֹס בשנת לפנה"ס. = ו אָ מנ ם בּנוֹ שׁ ל אָ חמוֹס יס = I פּ ר ע ה אָ מנ חוֹ תפּ' I מ ל ך כּ- 30 שׁ נ ה 2+ בּ שּׁנ ים הרלוונטיות משנת לפנה"ס מל ך פּר ע ה תּ ח תּמ סוֹ III בשנת לפנה"ס. שוער) בשנת לפנה"ס. תוֹ םוֹ םוֹ מות ב' 25) " ו יּ ד ע אל ה ים": מות ג' 14) "א ה י ה אשׁ ר א הי ה":=[ ] 9 = תּיע וּד בּכוֹרוֹ שׁ ל פּר ע ה אָ מנ חוֹ תפּ' I בשנת לפנה"ס. [ליל ח מ ישׁ י] מ כּת בּכוֹרוֹת = [א נ י יה וה]=[ 7+8 ] מות ו' 6) נוֹ דע שׁם י ה וה מות יב' 40) מוֹשׁ ב בּ נ י י שׂ ר א ל בּ מ צ ר י ם [שׁם ]=[7]=430 שׁ נ ה = מ שׁ ה בּן 80 שׁ נ ה מות ז' 7) "ז מן א מת" מות יד' 31-9) "ע ל-פּ י ה ח יר ת ל פ נ י בּ ע ל צ פ ן" מ דּרוֹם ל ג'בּל ע ת קה [ל י לה 3 שׁ בּ ת] ו יּ בּ ק עוּ ה מּ י ם = בּ ים-סוּף = שׁ בּ ת י"ז ני סן ב/תרס"ט = ה פּוּ ך "א ה שּׁבּ ת" = ו יצ אוּ א ל-מ ד בּ ר-שׁוּר = ל א-מ צ אוּ מ י ם 3 י מ ים מות טו' 22) הלכו בּי ם-סוּף דר. = ה מּע ין הגופריתי של רס-א' [י 6] ו יּ ב אוּ מ ר ת ה שלישי = מ ע י ן התמרים בוואדי טיבה באזור אבו-זנימה. רביעי [י 7] א יל ם חנייה כנראה עד שׁ בּ ת. [י םוֹ 11] י ם-סוּף ראשון = ה מּע ין על חוף אבו-זנימה חנייה כנראה [מיום 11 עד יום 29] חמישי לחמוק מסיורי צבא פּ רע ה. [י םוֹ 30] מ ד בּ ר סין ששי = מסע במערב וצפונית לג'בל א-תיה מ ע י ן בין א יל ם וס ינ י [י םוֹ 31] (שמות טז' 1) טו' א יּר = שׁ בּ ת מ ע ין בּמ ד בּ ר סין [י םוֹ 32] דּ פ ק ה ליל ראשון = מ ע י ן עין א'-שללה בוואדי א'-סיק. בבוקר ראשון [יום 32] מן = I רים ח' 3) [כּל-מוֹ צא פי-י ה ה] ו [י םוֹ 33] אָלוּשׁ ליל שני = מ ע י ן עין סד ר בוואדי א'- ס ד ר. בבוקר שני אכלו מ ן ר פ יד ים (המעין חרב) שני ק ד שׁ היא עין מ שׁ פּט א'-נח'ל על דּ רך המּ ל ך סוּ אץ [י םוֹ 34 ל] "ג בּע מר שלישי מות לג' 11) אחרי ע מּ ינ ד ב הוֹל יד א ת נ ח וֹן בּ יּ ק ההּ י ציאַת מ צ ר י ם 469 שׁ נ ה =[9]=[1497- ** 1966 ]=[י שׂ ר אל] פּר ע ה אָ מנ חוֹ תפּ' I מ ל ך גּיסוֹ ה מּ צ בּיא פּר ע ה תּ ח תּמ סוֹ I [6]= = מחוזקים מתקדמים בּ מּ סּע. = ק דשׁ = I [יום 33] = מ כּה I בּ סּ לע = "מ סּ ה וּמ ר יב ה": = (בראשית יד' 7) = (שמות יז' 7-6) = א'-נח'ל [ק דשׁ בּר נ ע בשנת ב/תר"ע]. אי לת = (בראשית טז' 7) "בּ ד ר ך שׁוּר": 27 שׁ נ ה) = מלחמת רפ יד ים. = י הוֹשׁ ע "נ ע ר": (בּן במקור (בראשית לו' 12) "ו ת מ נ ע ה י ת ה פ יל ג שׁ ל א ל יפ ז בּ ן-ע שׂ ו ו תּ ל ד לא ל יפ ז א ת-ע מ ל ק"... כלומר, ע מ ל ק הוא נכדו של עשו...ואם-כן, גם ע מ ל ק הצעיר נאלץ לבוא מארץ אדום "ה ר-שׂ ע יר" (גב'ל א-שעירה) למצרים לשבור "שבר"... וכנראה לא פעם אחת במשך שנות הרעב הכבד...גם עמד בתור והתחנף כדי למצוא חן בעיני הפקידים המצריים שמכרו ו/או חילקו את "ל חם יוֹס ף"... יש אם-כן מקום להעריך כי האגו של ע מ ל ק הצעיר והמוכשר נפגע והתמלא ברגשות נחיתות מעצם הידיעה כי משפחת ה"דוד" י ע ק ב נהנית בּ א ר ץ גּ שׁ ן (בראשית מה' 20) "כּ י-טוּב כּ ל-א ר ץ מ צ ר י ם ל כ ם

7 י( 7 הוּא" - כאשר משפחת סבו ואביו מתייבשים (בשנות הרעב) במדבריות חצי האי סיני... זאת וודאי סיבה "טובה" לצבירת קנאה ושנאה כלפי ה אל ה ים שבחר בּ ז רע ישׂ ר אל... אפשר גם להעריך כי במשך שנות שלטונן של שׁ שׁלוֹת XIII- XVII של הפרעונים הזרים (כובשי מצרים) משבט ה הי קס סוֹ "מלכי הרועים" אשר בוודאי "י דעוּ את-יוֹס ף" - ע מ ל ק סבל מקנאה ופיתח שנאה מצטברת אל ז רע ישׂ ר אל שהשתלבו בעמדות השלטון והכלכלה במצרים... לכן, לא יהיה זה מוגזם להאמין כי משחרר מצרים מעול ההיקסוס פּר ע ה תּאוֹ II "א שׁ ר ל א-י דע את-יוֹס ף" ואחריו פּר ע ה י ע ח מס וגם פּר ע ה אָח מוֹס יס I מייסד שׁ שׁ לת XVIII של הפרעונים המצריים, העסיקו יועצים משבט ע מ ל ק...והתוצאה הייתה (שמות א' 13) " ו יּ ע בדוּ מ צ ר ים את-בּ ני י שׂ ר אל בּ פ ר ך":... לפי-כך, אחרי 83 שׁ נוֹת ע בדוּת, בזמן י ציאַת מצ ר י ם כאשר אָ מנ חוֹ תפּ' I שׁ כ ל את בנו בכורו במגיפה (מתועד בהיסטוריה המצרית) זו הידועה כמכה העשירית מ כּת בּכוֹרוֹת ואיבד את 600 מרכבותיו שטבעו בּי ם-סוּף... היה ע מ ל ק מוכן ומזומן לנקום ולפתח באכזריות מלחמה בּר פ י דים ולזנב בחלשים שפיגרו במסע אל הר ה אל ה ים...ואם לא מ שׁה (שמות יז' 12) "ו י ה י י ד יו א מוּנ ה ע ד-בּ א ה שּׁ מ שׁ"...היה הניצחון לע מ ל ק... על כל אלה נשבע ה אל ה ים (שמות יז' 14) "כּ י-מ ח ה א מ ח ה א ת- ז כ ר ע מ ל ק מ תּ ח ת ה שּׁ מ י ם" ותיעוד "מ ל ח מ ה ל יהו ה בּ ע מ לק- -מ דּ ר דּ ר"... ואכן, בּ ל ע ם קילל את ע מ ל ק... ו יּ שּׂ א מ שׁ לוֹ ו יּ אמ ר: ר אשׁ ית א ב ד"... (במדבר כד' 20) גּוֹי ם "ו יּ ר א א ת-ע מ ל ק ע מ ל ק ו אַח ר יתוֹ ע ד י [י םוֹ 38] מן [י םוֹ בּסוֹף שׁ בוּ ע = I מ 46 ל מּ סּע] ראשון [י םוֹ 51 ל מּ סּע]= ם[יוֹ שׁשּׁ י] תּן שׁבּ ת I מות טז' 29 כ) "ב א יּר ב/תרס"ט "ו ג ם את-שׁ בּתוֹ תי נ תתּ י לה ם" "ל היוֹת לאוֹת בּינ י וּב ינ יה ם" "ל ד עת כּי א ני י ה וה מ ק דּ שׁם": (יחזקאל כ' 12) "ה ר פּ אר ן" (דברים לג' 2) = סי ר "ו כ ל-ה ע ם ר א ים א ת-ה קּוֹל ת": בּל בנווה המדבר פי (שמות כ' 14) מ ראן = "ח ר ב": תּן תּוֹר ה "ו א לּ ה ה מּ שׁ פּ ט ים": (שמות כא' 1) 42 יוֹם [כּל-מוֹ צא פי-י ה ה] ו =[6]=[42] "נ ע שׂ ה ונ שׁ מ ע": (שמות כד' 7) (שמות כד' 18) 40 יוֹם "ו י ה י מ שׁ ה בּ ה ר אַר בּ ע ים יוֹם ו אַר בּ ע ים ל י ל ה": (שמות לא' 18) מ שׁ ה ק בּל את ל ח ת ה בּ רית I ע ג ל מ סּ כ ה = עגל הזהב (שמות לב' 8) (שמות לד' 28) 40 יוֹם "ו י ה י-שׁ ם ע ם-י הו ה אַר בּ ע ים יוֹם ו אַר בּ ע ים ל י ל ה": 187 י מי לוּ ח שׁנ ה בּיוֹם ה כּיפּוּר I מ שׁ ה ק בּל את לח ת ה בּ רית II על- ס פר ה יּ שׁר = יוֹ מן לחת ה בּר ית הושע י' 13) "ה יּ שׁר" = "שׂ ר י ת" = תיעוד השותפות עם "י הו ה": (שמות לה' 30) "בּ צ ל א ל בּ ן-אוּר י ב ן-חוּר".."בּ ע שׂ י ה מּ ל אכ ה א ת-ה מּ שׁ כּ ן"... אָב יב שנת לפנה"ס.

8 8 (שמות מ' 17) מות מ' 17) (במדבר ז' 1) (במדבר ז' 10) (במדבר ז' 78-12) >12 ה תּעוּ דה ה אל ה ית - בּ מּ ד בּ ר תּעוּ דה אל ה ית זו המפורטת בין דפי ספר בּמּ ד בּ ר באה להוכיח כי האדם מממש את זכותו לבגוד ברעהו ובוודאי בּ אל היו "תּ ר בּוּת א נ שׁים ח טּ א ים". מ שׁ ה ידע את האמת הזאת והמשיך על-אף מעידתו רגע לפני מ כּה II בּ סּ לע למלא את שליחותו - והיה שותף נאמן "ל יהו ה" עד נשימתו האחרונה: "ו יּ אמ ר י הו ה א ל-מ שׁ ה" "ע ד-אָנ ה י נ א צ נ י ה ע ם ה זּ ה" "ו ע ד-אָנ ה ל א-י א מ ינוּ ב י" "בּ כ ל ה א תוֹת א שׁ ר ע שׂ ית י בּ ק ר בּוֹ" "אַכּ נּוּ ב דּ ב ר ו אוֹר שׁ נּוּ ו א ע שׂ ה א ת ך ל גוֹי-גּ דוֹל ו ע צוּם מ מּ נּוּ" "ו יּ אמ ר מ שׁ ה א ל-י הו ה" "ו שׁ מ עוּ מ צ ר י ם כּ י-ה ע ל ית ב כ ח ך א ת-ה ע ם ה זּ ה מ קּ ר בּוֹ" "ו אָמ רוּ א ל-יוֹשׁ ב ה אָר ץ ה זּ את" "שׁ מ עוּ כּ י-אַתּ ה י הו ה בּ ק ר ב ה ע ם ה זּ ה" "א שׁ ר-ע י ן בּ ע י ן נ ר אָה אַתּ ה י הו ה" "ו ע נ נ ך ע מ ד ע ל ה ם" "וּב ע מּ ד ע נ ן אַתּ ה ה ל ך ל פ נ יה ם יוֹמ ם" "וּב ע מּוּד א שׁ ל י ל ה" "ו ה מ תּ ה א ת-ה ע ם ה זּ ה כּ א ישׁ א ח ד" "ו אָמ רוּ ה גּוֹי ם א שׁ ר-שׁ מ עוּ א ת-שׁ מ ע ך ל אמ ר" "מ בּ ל תּ י י כ ל ת י הו ה" "ל ה ב יא א ת-ה ע ם ה זּ ה א ל-ה אָר ץ א שׁ ר-נ שׁ בּ ע ל ה ם ו יּ שׁ ח ט ם בּ מּ ד בּ ר"... "ו ע תּ ה" "י ג דּ ל-נ א כּ ח א ד נ י" "כּ א שׁ ר דּ בּ ר תּ ל אמ ר" "י הו ה א ר ך אַפּ י ם ו ר ב-ח ס ד נ שׂ א ע ו ן ו פ שׁ ע" "ו נ קּ ה ל א י נ קּ ה" "פּ ק ד ע ו ן אָבוֹת ע ל-בּ נ ים" "ע ל-שׁ לּ שׁ ים ו ע ל-ר בּ ע ים" "ס ל ח-נ א ל ע ו ן ה ע ם ה זּ ה" "כּ ג ד ל ח ס דּ ך" "ו כ א שׁ ר נ שׂ את ה ל ע ם ה זּ ה מ מּ צ ר י ם ו ע ד-ה נּ ה" "ו יּ אמ ר י הו ה ס ל ח תּ י כּ ד ב ר ך"... (במדבר יד' 20-11) א' נ י סן ב/תר"ע = חמישי = הקמת אוֹ הל מוֹ עד בנווה המדבר פי ראן למרגלות סי ר בּל. אַה ר ן כּ ה ן גּ דוֹל >ה מּ שׁ כּ ן "ו י ה י בּ ח ד שׁ ה ר אשׁוֹן בּ שּׁ נ ה ה שּׁ נ ית = ב/תר"ע = בּ א ח ד ל ח ד שׁ הוּק ם ה מּ שׁ כּ ן"... >32 יוֹם ע מלוּ ל ה ק ים א ת-ה מּ שׁ כּ ן... "ו י ה י בּ יוֹם כּ לּוֹת מ שׁ ה ל ה ק ים א ת-ה מּ שׁ כּ ן"... "ח נ כּ ת ה מּ ז בּ ח": יוֹם = ס"ה 44 יוֹם = "א ר ח ל צּ דּ יק מ ישׁ ר ים י שׁ ר מ ע גּ ל צ דּ יק תּ פ לּ ס"... בשנת לפנה"ס. (ישעיה כו' 7) I >פּ ס ח (במדבר ט' 5) "ו יּ ע שׂוּ א ת-ה פּ ס ח בּ ר אשׁוֹן בּ אַר בּ ע ה ע שׂ ר יוֹם ל ח ד שׁ"... "בּ ין ה ע ר בּ י ם": (במדבר א' 1) (במדבר א' 19) (במדבר א' 7) פ קד >ה מּ "בּ א ח ד ל ח ד שׁ ה שּׁ נ י בּ שּׁ נ ה ה שּׁ נ ית" ב= /תר"ע = מ פ קד: "ו יּ פ ק ד ם בּ מ ד בּ ר ס ינ י"... "מ בּ ן ע שׂ ר ים שׁ נ ה ו מ ע ל ה--ל ג ל גּ ל ת ם"... "נ ח שׁוֹן בּ ן-ע מּ ינ ד ב נ שׂ יא ל מ טּ ה י הוּד ה" = בּ ן 20 שׁ נ ה.

9 9 II >פּ ס ח (במדבר ט' 11) "בּ ח ד שׁ ה שּׁ נ י בּ אַר בּ ע ה ע שׂ ר יוֹם בּ ין ה ע ר בּ י ם"... " ו יּע שׂוּ א ת ה פּ ס ח ה שּׁ נ י": (במדבר י' 11) (במדבר י' 29) (במדבר י' 12) (דברים א' 2) (דברים א' 19) (דברים א' 19) מּ סּע תוֹ >ה "ו י ה י בּ שּׁ נ ה ה שּׁ נ ית בּ ח ד שׁ ה שּׁ נ י--בּ ע שׂ ר ים בּ ח ד שׁ" חמישי כ' א יּר >ח ת ן מ שׁ ה ה ל ך א ל-אַר צוֹ ו א ל-מוֹל ד תּוֹ... "ו יּ אמ ר מ שׁ ה ל ח ב ב בּ ן-ר עוּא ל ה מּ ד י נ י ח ת ן מ שׁ ה" "נ ס ע ים א נ ח נוּ אל-ה מּ קוֹם א שׁ ר אָמ ר י הו ה א תוֹ א תּ ן ל כ ם" "ל כ ה א תּ נוּ ו ה ט ב נוּ ל ך כּ י-י הו ה דּ בּ ר-טוֹב ע ל-י שׂ ר א ל" "ו יּ אמ ר א ל יו ל א א ל ך כּ י א ם-א ל-אַר צ י ו א ל-מוֹל ד תּ י א ל ך " "ו יּ אמ ר אַל-נ א תּ ע ז ב א ת נוּ" "כּ י ע ל-כּ ן י ד ע תּ ח נ ת נוּ בּ מּ ד בּ ר ו ה י ית לּ נוּ ל ע ינ י ם"... ב/תר"ע... "ו יּ ס עוּ ב נ י-י שׂ ר א ל ל מ ס ע יה ם מ מּ ד בּ ר ס ינ י ו יּ שׁ כּ ן ה ע נ ן בּ מ ד בּ ר פּ אר ן"... = ק ד שׁ "אַח ד ע שׂ ר יוֹם מ ח רב דּ ר ך ה ר-שׂ ע יר ע ד ק ד שׁ בּ ר נ ע ": "אַח ד ע שׂ ר יוֹם מ קּ ד שׁ = I דּ ר ך ה ר-שׂ ע יר ע ד ח ר ב" = בּאוֹ תה דּ ר ך נס עוּ בּ שּׁ נ ה הר אשׁוֹנ ה... >ה מּ סּע במשך 11 יוֹם במטרה להיכנס ולכבוש את אר ץ כּנ ע ן עם מ שׁ ה ואַה ר ן: "ו נּ סּ ע מ ח ר ב ו נּ ל ך א ת כּ ל-ה מּ ד בּ ר ה גּ דוֹל ו ה נּוֹר א ה הוּא א שׁ ר ר א ית ם"... (במדבר יג' 26) "דּ ר ך ה ר ה א מ ר י" = להיכנס ולכבוש את אר ץ כּנ ע ן דּ ר ך [ה ר ה א מ ר י]=[צפון חצי האי סיני]. "כּ א שׁ ר צ וּ ה י הו ה אל ה ינוּ א ת נוּ"... (דברים א' 19) (במדבר יא' 34) (במדבר יא' 26) (במדבר יא' 35) ב> (במדבר יב' 10-1) >מ (במדבר יב' 16) >בּ דּ ר ך ע ד ק ד שׁ בּ ר נ ע - 2 חניות: א) ק ב ר ת ה תּ א ו ה "ו נּ ב א ע ד ק ד שׁ בּ ר נ ע ": < א ( ק ב ר ת ה תּ א ו ה = שׂ ל ו = מ ע י ן רוֹד אל-ע יר "א ל דּ ד ו שׁ ם ה שּׁ נ י מ יד ד ו תּ נ ח ע ל ה ם ה רוּ ח"... ( ח צ ר ת ב) ח צ ר ת - ממזרח לסרביט אל-ח'דם = החל מ- ע ין אבו-נתיקנה = מצפון לגבל א-תיה ועד אָ'-נ ח 'ל רד מ ר י ם ו אַה ר ן בּמ שׁ ה "א דוֹת ה א שּׁ ה הכּ שׁ ית" "ו ה נּ ה מ ר י ם מ צ ר ע ת כּ שּׁ ל ג"... "ו אַח ר נ ס עוּ ה ע ם מ ח צ רוֹת ו יּ ח נוּ בּ מ ד בּ ר פּ אר ן".. = "מ ד בּ ר פּ אר ן--ק ד שׁ ה"... (במדבר יג' (26 (במדבר יג' 2) (במדבר יג' 25) (במדבר יג' 32) ה מּר גּ לים סּע >מ "שׁ ל ח-ל ך א נ שׁ ים ו י ת רוּ א ת-א ר ץ כּ נ ע ן" = 12 ה מּר גּ לים י צאוּ מ ק דשׁ בּר נ ע י םוֹ "ו יּ שׁ בוּ מ תּוּר ה אָר ץ מ קּ ץ אַר בּ ע ים יוֹם"..."א ל-מ ד בּ ר פּ אר ן--ק ד שׁ ה"... >כלומר, ק דשׁ בּר נ ע = ק ד שׁ = II אָ'-נ ח'ל >מּ ר ד ק דשׁ בּר נ ע < יא' תּ מּוּז ב/תר"ע יום ששי בּ ק דשׁ בּר נ ע לשוב למצרים = ק יץ שנת לפנה"ס. >ח צ ר ת הוא כנראה גם שם תואר, להתנחלות ארוכה פּר ץ ה מּ רד בּמ שׁ ה ואַה ר ן לאחר המרד = ב-ק דשׁ = (במדבר יג' 26) (במדבר יד' 4) = בקריאת המורדים = II ק י( הושע יד' 7) >כּ לב בּן-י פ נּה בּן 40 שׁ נ ה. דשׁ בּר נ ע = אָ'-נ ח 'ל. (דברים א' 46) "ו תּ שׁ בוּ ב ק ד שׁ י מ ים ר בּ ים כּ יּ מ ים א שׁ ר י שׁ ב תּ ם"... >מ ע ין אָ'-נ ח'ל שׁ פ ע מי ם בשנת לפנה"ס.

10 אָ= צוּ יר.- 10 >"ק ד שׁ": = "ק ד שׁ בּ ר נ ע ": מ ע י ן "ק ד שׁ בּ ר נ ע " נקרא גם "ק ד שׁ" כי ממנו באביב יצאו ה מּר גּ לים ואליו חזרו "א ל- מ ד בּ ר פּ אר ן--ק ד שׁ ה": (במדבר יג' 26) = כעבור 40 יוֹם "ו ה יּ מ ים--י מ י בּ כּוּר י ע נ ב ים": (במדבר יג' 25-20) = ק יץ. אם-כן, בּיוֹם יא' תּמּוּז ב/תר"ע יום ששי "בּ ק ד שׁ בּ ר נ ע " פרץ מ רד בּ נ י- י שׂ ר א ל ב-מ שׁ ה ואַה ר ן כלומר "בּ ק ד שׁ" = אָ'-נ ח 'ל. כתשלום על ה מּ רד, קבלו בּ נ י- י שׂ ר א ל עונש נדודים שׁל 38 שׁ נ ה בּס ב ב בּין מ ע י נוֹת המּ ד בּר - ע ד מ כּה II בּ סּ לע. ס ב ב דּוֹר המּ ד בּר 38 שׁ נ ה (במדבר לג') ממ ע ין ק ד שׁ = II אָ'-נ ח 'ל ר ת מ ה ר מּ ן פּ ר ץ ל ב נ ה ר סּ ה ק ה ל ת ה ה ר-שׁ פ ר ח ר ד ה מ ק ה ל ת תּ ח ת תּ ר ח מ ת ק ה ח שׁ מ נ ה = מ ע י ן עין א'-ר ת מ ה בערוץ וואדי א'-ס ד ר. = מ ע י ן = מ ע י ן = מ ע י ן עין א'-ר סּ ה בערוץ וואדי א'-ס ד ר. = מ ע י ן = סוּ ג 'בּל מר - מ ע י ן עין סוּ מר. = מ ע י ן = מ ע י ן = מ ע י ן = מ ע י ן = מ ע י ן = מ ע י ן מ ח שׁ מ נ ה חזרו אל מ ע ין אָ'-נ ח'ל = ק ד שׁ,III לקראת כניסה של סגולה לכיבוש ארץ כנען. ק ד שׁIII = (המעיין חרב) מ כּה II בּ סּ לע = מ י מ ר יב ה (במדבר כ' 1-11) = אָב יב שנת לפנה"ס. י( חזקאל מז' 19) "ק דשׁ נ חל ה": '-נ ח 'ל מּ סּע מ-וֹת ה ק ד שׁ III אָ'-נ ח 'ל ע קפוּ = ע דכּוּן: הדרימו בוואדי אל-עריש את דרום הר שׂ במשך חדשי הקיץ והסתיו שנת לפנה"ס: (דברים י' 6-7 )=(במדבר לג' )=(במדבר כ' 14-21) = בּ מקוֹם - על עיר [ג'בל א'-שעירה]=[א ר ץ א דוֹם] ו יּ ס עוּ צפונה דּ ר ך המּ ל ך = בּ ד ר ך שׁוּר - אל הרי מוֹאָב דּ ר ך ים-סוּף = (במדבר כא' 4 )=(דברים ב' 8) = עד איל ת = בּ נ י-י ע ק ן מ ס רוֹת ח ר ה גּ ד גּ ד י ט ב ת ה ע ב ר נ ה ע צ י ן גּ ב ר = (דברים י' 6-7) = בּ א רוֹת מ ית עין קטר אל-ע'רבה ממזרח לג'בל דלל. = (דברים י' 6-7) = מ ע י ן עין פרטג'ה. הר ה הר =[גּ ב נוּן גּבוֹ הּ מא ד] א' אָב ב/תש"ח = (דברים י' 6-7) = בּ א ר בּ יר א' = מ ע י ן טבה "א ר ץ נח לי מ ים": (דברים י' 7) =[שיטפונות הסתיו או בזמנו ה נּ ח ל ים בּא ר ץ א דוֹם]. = מ ע י ן - במשפך נחל שלמה. בּ א ר ע צ י ן גּ ב ר? בין איל ת לעקבה, או מ ע ין בעקבה. מות אַה ר ן = (במדבר לג' 38). ה עד מּ סּע תוֹ בדרום עבר הירדן המזרחי = ע ר ב ת מוֹאָב: במשך חדשי החורף של שנת [הרי א דוֹם כיום] לפנה"ס < לפנה"ס: = מ ע י ן צ ל מ נ ה = מ ע י ן פּוּנ ן = מ ע י ן א ב ת = מ ע י ן ע יּ י ה ע ב ר ים = א שׁ ד ה נּ ח ל ים חורף = דּ יב ן גּ ד ע ל מ ן דּ ב ל ת י מ ה= א שׁ ד ה נּ ח ל ים (במדבר כא' = ל פ נ י נ בוֹ = (במדבר כא' 16) = ה בּ א ר "בּ א ר ה": "ע ל י ב א ר ע נוּ-ל הּ": ה ר י ה ע ב ר ים = מ-הר נ בוֹ עד י ר יחוֹ. ז' א דר ב/תש"ח - מות מ שׁ ה "על ע ר ב ת מוֹאָב (דברים ב' 14) = "ע ד א שׁ ר-ע ב ר נוּ א ת-נ ח ל ז ר ד שׁ ל שׁ ים וּשׁ מ נ ה שׁ נ ה ע ד-תּ ם כּ ל-ה דּוֹר": = מאז מרד ק דשׁ בּר נ ע. 15) "א ת-ו ה ב בּ סוּפ ה ו א ת-ה נּ ח ל ים אַר נוֹן": = (במדבר כא' 14). = (במדבר כא' 17). ר אשׁ ה פּ ס גּ ה ה ר נ בוֹ" וקבורתו במקום לא ידוע. (יהושע ד' 19) (יהושע ה' 10) י' נ י סן ב/תש"ט = כניסה ל אר ץ כּנ ע ן בהנהגת יהוֹ שׁ ע וחציית ה יּ ר דּ ן מוּל י ר יחוֹ אָב יב לפנה"ס: יד' ני סן ב/תש"ט = "בּ ע ר ב" פּ ס ח בּגּ ל גּ ל = ע ין אל-עוּ ג'ה (יהושע ה' 12) = ו יּ שׁ בּ ת ה מּ ן...

11 ב[ 11 >"בּ ק ד שׁ": בּ נ י-י שׂ ר א ל חנוּ 3 פּ עמ ים. [ 3 ]=[א מוּנ ה] א. "ק ד שׁ" בשנת לפנה"ס הוציא מ שׁ ה בּ מ כּה I על מי ם ה סּ לע. I ב. "ק ד שׁ" II בשנת לפנה"ס ה מּע ין (אָ'-נ ח 'ל) שׁ פ ע מי ם מאז מ כּה I על ה סּ לע ומשם נשלחו ה מּר גּ לים לתור את ארץ כנען ולשם אחרי 40 יוֹם חזרו ופרץ מ רד "ק ד שׁ בּ ר נ ע " = (דברים יא' 19). 39 ג. "ק ד שׁ" III בשנת שוב ל מּע ין שהיה חרב. לפנה"ס לאחר שחלפו הגיעו בּ מּ ד בּ ר שׁ נ ה כּה II בּ סּ >"מ לע": בפעם זו תועד = "ו יּ קּ ד שׁ בּ ם": [ק ד שׁ]=[ 8 ]=[י הו ה]=[מ סּ ה וּמ ר יב ה] (במדבר כ' 13) [מ ר יב ה]=[ 5 ]. מאז שמו ההיסטורי של ה מּע ין נקרא "מ י מ ר י בה". אם-כן, בּאָ ב יב ב/תש"ח יצאו ב נ י-י שׂ ר א ל מ-"ק ד שׁ" = III (במדבר כ' 22 )=(במדבר לג' 37) = ל מּ סּע האחרון של שׁ נ ת ה- 40 בּ מּ ד בּ ר. בשנת לפנה"ס "בּ ק ד שׁ" = III (במדבר כ' 1) = "בּ ח ד שׁ ה ר אשׁוֹן" = תּ חי לת שׁ נת ה - 40 בּ מּ ד בּ ר בחנייה, נפטרה מ ר י ם אחות מ שׁ ה ואַה ר ן ושם נקברה. בּ פ עם זוֹ שוב היה ה מּע ין חרב ושוב נאלץ מ שׁ ה בגיל 119 שׁ נ ה, להכות מ כּה II בּ סּ לע. אולם אז היסס מ שׁ ה, שמא לא תצלח המכה להוציא מי ם ועל-כך נענשו מ שׁ ה ואַה ר ן וכניסתם לארץ נאסרה. בשנת לפנה"ס בּאָב יב י' בּ ני סן ב/תש"ט = (יהושע ד' 19) = עברו בּ נ י-י שׂ ר א ל את ה יּ ר דּ ן. כלומר, מסוגלים היו כעם חכם אמיץ ומבורך לכבוש את א רץ-י שׂ ר א ל ולהתנחל בה. >מ ע י ן "ק ד שׁ" שׁ פ ע מי ם: בשנת לפנה"ס "בּ ק ד שׁ בּ ר נ ע " פרץ כאמור מ רד בּ נ י-י שׂ ר א ל ב-מ שׁ ה ואַה ר ן ובקריאת המורדים לשוב למצרים = (במדבר יד' 4). עם כשלון ה מּ רד, קבלו בּ נ י- י שׂ ר א ל את העונש לנדוד בחצי-האי סיני, עד אשר יעברו 40 שׁ נ ה. ושם כאמור, "בּ מ ע ין ק ד שׁ" נשארו ימים רבים = (דברים א' 46). כלומר, ה מּע ין שׁ פ ע מ י ם במשך שׁ נים. בתקופות שונות של ימי המקרא, זרמו מי "מ ע י ן ק ד שׁ" לים התיכון בערוץ נחל "ה שּׁ יחוֹר" כּ נ ח ל א ית ן (אָ'-נ ח 'ל) "נ ח ל ה": (יחזקאל מז' 19) "נ ח ל ה מ צ ר י ם": (במדבר לד' 5). בחופף, מתועד טווח זמן של "דּוֹר" מ-"ק ד שׁ" II עד "ק ד שׁ" = III "ו ה יּ מ ים א שׁ ר-ה ל כ נוּ מ קּ ד שׁ בּ ר נ ע ע ד א שׁ ר-ע ב ר נוּ א ת-נ ח ל ז ר ד שׁ ל שׁ ים וּשׁ מ נ ה שׁ נ ה": = חופף לס ב ב 38 שׁ נ תוֹ "דּוֹר"] = "ע ד-תּ ם כּ ל-ה דּוֹר אַנ שׁ י ה מּ ל ח מ ה": (דברים ב' 14).

12 12 >שׁ נת ה- 40: מדבר כב' 1) מדבר כב' 2) מדבר כד' 10) >בּ בשנת לפנה"ס בּאָב יב = שלח מ שׁ ה אל מ ל ך אדוֹם מלאכים מ-"ק ד שׁ" III (במדבר כ' 14) = כדי לסכם על מעבר דרך עיר אדוֹ מית ושמה = (במדבר כ' 16) = "ק ד שׁ ע יר ק צ ה ג בוּל ך " = (במדבר לג' 36) = "בּ מ ד בּ ר-צ ן". משם ביקש מ שׁ ה להמשיך בּ מּ סּע מזרחה, תוך מעבר = (במדבר כ' 17) = על "דּ ר ך ה מּל ך" היא "דּ ר ך שׁוּר", עד א רץ מוֹאָב. סירובו התקיף של מ ל ך אדוֹם אילץ את מ שׁ ה וּב נ י-י שׂ ר א ל להימנע מלעבור "בּ ג בוּל א ח יכ ם בּ נ י-ע שׂ ו ה יּ שׁ ב ים בּ שׂ ע יר... אַל-תּ ת גּ רוּ ב ם" (דברים ב' 5-4) = כלומר, ה מּ סּע חזר מ-"ק ד שׁ" III דרומה בּ ד ר ך ה ר-שׂ ע יר [וואדי אל-עריש] להקיף את [ה ר-שׂ ע יר]=[א רץ אדוֹם] מדרום. "מ בּ א ר ת בּ נ י-י ע ק ן" [מית עין קטר] = (דברים י' 6) = פנה ה מּ סּע לכוון מזרח אל מ ע י ן [עין פרטג'ה] = "מוֹס ר ה" = (דברים י' 6) = (במדבר לג' 31) = "מ ס רוֹת". אז, על פּ ס גּ ת ה ר ה הר בּשׁ נת ה- 40 בּ מּ ד בּ ר בּיוֹם א' אָב ב/תש"ח (במדבר לג' 38 )=(במדבר כ' 28) מת אַה ר ן בּן 123 שׁ נ ה ומיד היה בכורו אל ע זר כּ ה ן גּדוֹל, ברגע שלבש את מעילו של אביו. שם על פּ ס גּת ה ר ה הר = [גּ בנוּן גּבוֹ הּ = מאד] שבסיני על חוֹף מ פ רץ א יל ת "בּ ק צ ה א ר ץ א דוֹם": = (במדבר לג' 37) = נקבר אַה ר ן. משם פנה ה מּ סּע צפונה על "דּ ר ך י ם-סוּף": (במדבר כא' 4) = לחוֹף מ פ רץ א יל ת = "מ דּ ר ך ה ע ר ב ה מ א יל ת וּמ ע צ י ן גּ ב ר": (דברים ב' 8). באמצע חורף שׁ נת ה- 40 בּ מּ ד בּ ר עבר ה מּ סּע את "נ ח ל ז ר ד": = (דברים ב' 14). בּל ע ם ר כּת הפּוּ ך "ו יּ ח נוּ בּ ע ר בוֹת מוֹאָב מ ע ב ר ל י ר דּ ן י ר חוֹ"... " ו יּ ר א בּ ל ק בּ ן-צ פּוֹר"... "ו ה נּ ה בּ ר כ תּ ב ר ך ז ה שׁ ל שׁ פּ ע מ ים"... מדבר כד' 17) "א ר א נּוּ ו ל א ע תּ ה" "א שׁוּר נּוּ ו ל א ק רוֹב" "דּ ר ך כּוֹכ ב מ יּ ע ק ב" "ו ק ם שׁ ב ט מ יּ שׂ ר א ל" "וּמ ח ץ פּ א ת י מוֹאָב" "ו ק ר ק ר כּ ל-בּ נ י-שׁ ת"... מדבר כד' 20) בּל ע ם: ל לת >ק "ו יּ ר א א ת-ע מ ל ק" "ו יּ שּׂ א מ שׁ לוֹ" "ו יּ אמ ר": "ר אשׁ ית גּוֹי ם ע מ ל ק" "ו אַח ר יתוֹ ע ד י א ב ד"... מדבר כה' 1) מדבר לא' 16) בּל ע ם: ק מת >נ "ו יּ שׁ ב י שׂ ר א ל בּ שּׁטּ ים ו יּ ח ל ה ע ם ל ז נוֹת א ל-בּ נוֹת מוֹאָב"... "ה ן ה נּ ה ה יוּ ל ב נ י י שׂ ר א ל בּ ד ב ר בּ ל ע ם ל מ ס ר-מ ע ל בּ יהו ה"... "ו מדבר לא' 8) את בּ ל עם בּ ן-בּעוֹר הר גוּ בּ ח רב": ברים לד' 7) >כּבּוּשׁ ח יּי מ שׁה הגּ ל עד וה בּ שׁ ן= בשנת לפנה"ס 120 שׁ נ ה = ז' א דר ב/תש"ח יוֹם מוֹתוֹ על פּ ס גּת הר נ בוֹ.

13 13 ל דכּוּן >ע שׁ נת ה- 40: 1) דּ ר ך ה מּ סּע מ ח שׁ מ נ ה עד מ ס רוֹת = (במדבר לג' 30) = ו יּ ס עוּ מ ח שׁ מ נ ה ו יּ ח נוּ = (במדבר לג' 36) = ב מ ד בּ ר-צ ן ה וא ק ד שׁ ו יּ ס עוּ מ קּ ד שׁ ו יּ ח נוּ בּ ב נ י י ע ק ן = (במדבר לג' 31) = ו יּ ס עוּ מ בּ נ י י ע ק ן = (דברים י' 7-6) = ו יּ ח נוּ בּ מ ס רוֹת... ו יּ ע ל אַה ר ן ה כּ ה ן א ל-ה ר ה ה ר ע ל-פּ י י הו ה--ו יּ מ ת שׁ ם. 2) מ ה ר ה ה ר עד צ ל מ נ ה = (במדבר כא' 4) = דּ ר ך י ם-סוּף = ו יּ ס עוּ מ ה ר ה ה ר = (במדבר לג' 41) = ו יּ ח נוּ בּ ח ר ה גּ ד גּ ד = (במדבר לג' 36-33) = ו יּ ס עוּ מ ח ר ה גּ ד גּ ד ו יּ ח נוּ בּ י ט ב ת ה ו יּ ס עוּ מ יּ ט ב ת ה ו יּ ח נוּ בּ ע ב ר נ ה ו יּ ס עוּ מ ע ב ר נ ה ו יּ ח נוּ בּ ע צ י ן גּ ב ר ו יּ ס עוּ מ ע צ י ן גּ ב ר = (במדבר לג' 41) = ו יּ ח נוּ בּ צ ל מ נ ה. 3) (במדבר לג' 49-42) = [ו יּ ס עוּ מ צּ ל מ נ ה ו יּ ח נוּ בּ פוּנ ן] + [א ב ת] + [ע יּ י ה ע ב ר ים] + [דּ יב ן גּ ד] + [ע ל מ ן דּ ב ל ת י מ ה] + [ה ר י ה ע ב ר ים ל פ נ י נ בוֹ] + [ע ר ב ת מוֹאָב ע ל י ר דּ ן י ר חוֹ]. >תּ יעוּד גּבוּלוֹת האָ רץ: ת האָ רץ גּבוּלוֹ א. ה יּ ם ה גּ דוֹל": באותו מ ע ין אָ'-נ ח'ל. (יחזקאל מז' 19).1.2 דּרוֹם = "מ תּ מ ר ע ד-מ י מ ר יבוֹת ק ד שׁ נ ח ל ה א ל- = מוכיח כי ה מ ר יבוֹת = (שמות יז' 7 )=(במדבר כ' 13) = היו כלומר, 4 ה = שּׁמוֹת [ק ד שׁ]=[מ סּ ה וּמ ר יב ה]=[ק ד שׁ בּ ר נ ע ]=[מ י מ ר י בה] (במדבר יג' 26 )=(במדבר כ' 1 )=(במדבר כ' 22 )=(דברים א' 2 )=(דברים א' 19 )=(דברים א' 46 )=(במדבר לד' 4) אחד הם = "ק ד שׁ" = מ ע י ן ה מ ר יבוֹת אָ'-נ ח 'ל. בדיעבד = מתועד מסלול המסע "מ ח ר ב דּ ר ך ה ר-שׂ ע יר ע ד ה מּע ין ק ד שׁ": בהקשר ל מ סּע מ ל ח מת כּ ד ר ל ע מ ר = (בראשית יד' 7-6) = "ו א ת-ה ח ר י בּ ה ר ר ם שׂ ע יר ע ד א יל פּ אר ן א שׁ ר ע ל-ה מּ ד בּ ר ו יּ שׁ בוּ ו יּ ב אוּ א ל-ע ין מ שׁ פּ ט ה וא ק ד שׁ". בתיעוד זה הדגיש מ שׁ ה לאזכור כי שם המקום הוא "ק ד שׁ" = גּ ם על שׁם א לת אַה ב ה ו ת א וה מי נית בּ מ צ ר י ם ק ד שׁ = ע יר אדוֹ מית. בדיעבד ובהקשר דומה, מתועד המזבח שהקים אַב ר ה ם בין בית-אל לבין העי. מ שׁ ה מצא לנכון לתעד כי אַב ר ה ם קרא אז בּ שׁם "י הו ה": = (בראשית יג' 4) = וגם שם = (בראשית יב' 8). כלומר, ה שּׁם שהיה מוּצ פּן כתוב במפורש, למרות שפוענח מאוחר יותר = (שמות ו' 3) = וזאת כדי לתת דגש לכבוד ה שּׁם. אַב ר ה ם אם-כן, לא יכול היה לדעת את אותיות שׁם א ל ה ים כי מעת הפסקת הבנייה במגדל בבל ועד לזמן יציאת מצרים היה ה שּׁם מוּצ פּן. ובוודאי גם את שׁם המלאך "א ב ישׁ י" לא ידע. לכן, אם כאלה היו פני הדברים, לקריאת אַב ר ה ם ליד המזבח נכונות שתי אפשרויות: [שׁ ם א מוּנ ה]=[ 1 ]=[א נ י א ל שׁ דּ י]. [שׁ ם א ל ה ים]=[ 5+7 ]=[שׁ יל ה]=[ 3]=[5+4+3 ]. מ שׁ ה תיעד גם את הכינוי = "שׂ ד ה ה ע מ ל ק י": (בראשית יד' 7) = בדיעבד לציין את תחום א רץ ה א מ רי. כינוי זה השתרש רק מאוחר יותר ואכן מ סּע כּ ד ר ל ע מ ר עבר לפי-כך = "בּ ד ר ך שׁוּר": (בראשית טז' 7) = ובכל נקודות הגבול של א רץ ה א מ ר י וההר והגיע עד = "ח צ צ ן תּ מ ר": (בראשית יד' 7) = "ח צ צוֹן תּ מ ר ה יא ע ין גּ ד י": (דב"הי ב' כ' 2). מכאן, אָ'-נ ח'ל = "ק ד שׁ" = "ק ד שׁ בּ ר נ ע " = היא נקודת גבול של א רץ-י שׂ ר א ל בה נפגשים גּבוּלוֹת האָ רץ מצד דרום ומצד מערב = (במדבר לד' 5-3) = והשטח בצפון חצי-האי סיני, מוגדר כשטח א רץ-י שׂ ר א ל =(דברים א' 19) = "ה ר ה א מ ר י". ביסוס הגדרה זו, מתקבל גם "בּ שּׁ נ ה ה שּׁ נ ית": עם תיאור דרך ה מּ סּע מ הר ח ר ב לכניסה לאָ רץ = "דּ ר ך ה ר ה א מ ר י כּ א שׁ ר צ וּ ה י הו ה א ל ה ינוּ א ת נוּ": (דברים א' 19).

14 14 אם-כן, בּ דּרוֹם המשתרע (יחזקאל מז' ומדרים אל "מ ע ל ה בּ ר נ ע " מ דּרוֹם (במדבר לד' (19 5-3) = תוחם התיעוד את שטח "ה ר ה א מ ר י" (דברים א' 19) = "מ תּ מ ר" (דב"הי ב' כ' 2) היא "ע ין גּ ד י" בּ ים-ה מּ לח ע ק ר בּ ים" ועובר דרך "מ ד בּ ר צין" ומקיף את "ק ד שׁ = (במדבר לד' 4-3). "וּפ אַת נ ג ב תּ ימ נ ה" = (יחזקאל מז' 19) "מ תּ מ ר ע ד-מ י מ ר יבוֹת ק ד שׁ נ ח ל ה א ל-ה יּ ם ה גּ דוֹל" "ו א ת פּ אַת-תּ ימ נ ה נ ג בּ ה"... ת האָ רץ גּבוּלוֹ ב. מ ע רב (במדבר לד' 5) = "מ ע צ מוֹן נ חל ה מ צ ר י ם": = ערוץ וואדי אל-עריש, כלומר התיעוד תוחם מ-"ק ד שׁ בּ ר נ ע " לכוון צפון אל [ה יּ ם ה גּ דוֹל]=[ים תיכון] ולפי-כך = תּחוּם ה ר ה א מ ר י בּ א רץ-י שׂ ר א ל. ואכן, ה מּע ין ההיסטורי בערוץ נ חל מ צ ר י ם הוא אָ'-נ ח 'ל = "ק ד שׁ" = "ק ד שׁ בּ ר נ ע " ושם עוברת "דּ ר ך שׁוּר" ממצרים לכנען ו/או לעבר הירדן המזרחי. "וּג בוּל י ם ו ה י ה ל כ ם ה יּ ם ה גּ דוֹל" (במדבר לד' 6)... "וּפ אַת-י ם" = (יחזקאל מז' 20) "ה יּ ם ה גּ דוֹל מ גּ בוּל ע ד-נ כ ח ל בוֹא ח מ ת" "ז את פּ אַת-י ם"... ת האָ רץ גּבוּלוֹ ג. צ פוֹן (במדבר לד' 7) = "ו ז ה-י ה י ה ל כ ם גּ בוּל צ פוֹן: מ ן- ה יּ ם ה גּ ד ל תּ ת אוּ ל כ ם ה ר ה ה ר"... כלומר, "ה ר ה ה ר" - ר אשׁ ה נּ ק רה כי גבול צפון מגיע להר ה ח ר מוֹן "ח ו ר ן" (יחזקאל מז') = "מ ה ר ה ה ר תּ ת אוּ ל ב א ח מ ת ו ה יוּ תּוֹצ א ת ה גּ ב ל צ ד ד ה ו י צ א ה גּ ב ל ז פ ר נ ה ו ה יוּ תוֹצ א ת יו ח צ ר ע ינ ן ז ה-י ה י ה ל כ ם גּ בוּל צ פוֹן" (במדבר לד' 9-8)... "ו ז ה גּ בוּל ה אָר ץ ל פ אַת צ פוֹנ ה" "מ ן-ה יּ ם ה גּ דוֹל ה דּ ר ך ח ת ל ן--ל בוֹא צ ד ד ה" "ח מ ת בּ רוֹת ה ס ב ר י ם" "א שׁ ר בּ ין-גּ בוּל דּ מּ שׂ ק וּב ין גּ בוּל ח מ ת" "ח צ ר ה תּ יכוֹן א שׁ ר א ל-גּ בוּל ח ו ר ן" "ח ת ל ן" כאשר הר ראש הנקרה חניתה מחותל עננים = (יחזקאל מז' 17-15) "ו ה י ה ג בוּל מ ן-ה יּ ם ח צ ר ע ינוֹן גּ בוּל דּ מּ שׂ ק" "ו צ פוֹן צ פוֹנ ה וּג בוּל ח מ ת ו א ת פּ אַת צ פוֹן"... ת האָ רץ גּבוּלוֹ ד. מ ז רח (במדבר לד' 12-10) = "ו ה ת אַוּ ית ם ל כ ם ל ג בוּל ק ד מ ה מ ח צ ר ע ינ ן שׁ פ מ ה ו י ר ד ה גּ ב ל מ שּׁ פ ם ה ר ב ל ה מ קּ ד ם ל ע י ן ו י ר ד ה גּ ב ל וּמ ח ה ע ל-כּ ת ף י ם-כּ נּ ר ת ק ד מ ה ו י ר ד ה גּ בוּל ה יּ ר דּ נ ה ו ה יוּ תוֹצ א ת יו י ם ה מּ ל ח"... "מ קּ ד ם ל ע י ן" (במדבר לד' 11) = מ מּ ז רח ל[בּ "וּפ אַת ק ד ים" = (יחזקאל מז' 18) "מ בּ ין ח ו ר ן וּמ בּ ין-דּ מּ שׂ ק" "וּמ בּ ין ה גּ ל ע ד וּמ בּ ין א ר ץ י שׂ ר א ל ה יּ ר דּ ן" "מ גּ בוּל ע ל-ה יּ ם ה קּ ד מוֹנ י תּ מ דּוּ" "ו א ת פּ אַת ק ד ימ ה"... ר כּת רם] על צלע ה ח ר מוֹן "ח ו ר ן"... תמונת גּבוּלוֹת האָ רץ מוצגת במדויק, כמפת צילום אוויר. אפשר לזהות מ ע ינוֹת בערוץ וואדי א'-ס ד ר: ר ת מ ה = (במדבר לג' 19) = מ ע י ן עין א'-ר ת מ ה ר סּ ה = (במדבר לג' 21) = מ ע י ן עין א'-ר סּ ה

15 חוֹ[ יה יה יה י( י( ש ) י( 15 ה תּעוּ דה ה אל ה ית - י הוֹ שׁ ע תם]=[ 40=[4 שׁ נ ה כּבּוּ ו שׁי ע ב' 18) י( הושע ד' 19) ע ד' 8) ו (יהושע ה' 3) (יהושע ה' 11) (יהושע ה' 12) (יהושע ה' 13) (יהושע ו' 24) (יהושע ז' 13) (יהושע ח' 18) (יהושע ח' 30) יהוֹ שׁ ע ב/תש"ט - תשט"ו = משנת לפנה"ס ו עד שנת לפנה"ס. "אוֹת א מ ת" "תּ ק ו ת חוּט ה שּׁנ י".. = כּ ני סה אל אר ץ כּנ ע ן "בּ ע שׂוֹר ל ח ד שׁ ה ר אשׁוֹן" ב/תש"ט.. "ו יּ שׂ אוּ שׁ תּ י-ע שׂ ר ה א ב נ ים מ תּוֹך ה יּ ר דּ ן".. "ו יּ מ ל א ת-בּ נ י י שׂ ר א ל א ל-גּ ב ע ת ה ע ר לוֹת".. "פּ ס ח" בּ גּ ל גּל = ע ין אל-עוּ ג'ה "בּ אַר בּ ע ה ע שׂ ר יוֹם ל ח ד שׁ בּ ע ר ב" ב/תש"ט.. " ו יּ שׁבּ ת ה מּן".. "מ מּ ח ר ת".. "ו ה נּ ה-א ישׁ ע מ ד ל נ ג דּוֹ ו ח ר בּוֹ שׁ לוּפ ה בּ י דוֹ" = "א ב ישׁ י" >כּבּוּשׁ י ר יחוֹ "ח ר ם בּ ק ר בּ ך י שׂ ר א ל".. "נ ט ה בּ כּ ידוֹן א שׁ ר-בּ י ד ך א ל-ה ע י".. "מ ז בּ ח ל יהו ה א ל ה י י שׂ ר א ל בּ ה ר ע יב ל".. ו ע י' 13-12) הושע יד' 10) הושע יד' 10) (יהושע יד' 11) "עוֹד נּי ה יּוֹם ח זק כּא שׁ ר בּיוֹם "שׁ מ שׁ בּג בעוֹן דּוֹם".. ך הפּוּ שׁל ח אוֹ תי מ שׁ ה": = ק ה תי בּ מ שׁ ך 6 שׁ נים = כּ בשׁ י הוֹ שׁ ע את אר ץ כּ נע ן יהוֹ שׁ ע כּבּוּ שׁי סיוּם ע דכּוּן: = ל ת ח י לת תּקוּ פת "שׁ פ טים": ח פיפוֹת ז מן עפ"י יפ תּ ח ה גּ ל ע ד י ופטים יא' 26 כּ) וּשׁ ן ר שׁ ע ת ים ה ע ביד ופטים ג' 8) שׁ מ נ ה שׁ נ ים = ע ת נ י אל בּן-ק נ ז שׁוֹ פט +3 בשנת לפנה"ס. "מ ל ך י ר יחוֹ א ח ד".. "מ ל ך ה ע י א שׁ ר-מ צּ ד בּ ית-א ל א ח ד".. "מ ל ך י רוּ שׁל ם א ח ד".. "מ ל ך ח ב רוֹן א ח ד".. "מ ל ך י ר מוּת א ח ד".. "מ ל ך ל כ ישׁ א ח ד".. "מ ל ך ע ג לוֹן א ח ד".. "מ ל ך גּ ז ר א ח ד".. "מ ל ך דּ ב ר א ח ד" "מ ל ך גּ ד ר א ח ד".. "מ ל ך ח ר מ ה א ח ד".. "מ ל ך ע ר ד א ח ד".. "מ ל ך ל ב נ ה א ח ד".. "מ ל ך ע ד לּ ם א ח ד".. "מ ל ך מ קּ ד ה א ח ד".. "מ ל ך בּ ית-א ל א ח ד".. "מ ל ך תּ פּוּ ח א ח ד".. "מ ל ך ח פ ר א ח ד".. "מ ל ך א פ ק א ח ד".. "מ ל ך ל שּׁ רוֹן א ח ד".. "מ ל ך מ דוֹן א ח ד".. "מ ל ך ח צוֹר א ח ד".. "מ ל ך שׁ מ רוֹן מ ר און א ח ד".. "מ ל ך אַכ שׁ ף א ח ד".. "מ ל ך תּ ע נ ך א ח ד" "מ ל ך מ ג דּוֹ א ח ד".. "מ ל ך ק ד שׁ א ח ד".. "מ ל ך -י ק נ ע ם ל כּ ר מ ל א ח ד".. "מ ל ך דּוֹר ל נ פ ת דּוֹר א ח ד".. "מ ל ך -גּוֹי ם ל ג ל גּ ל א ח ד".. "מ ל ך תּ ר צ ה א ח ד".. "כּ ל-מ ל כ ים שׁ ל שׁ ים ו א ח ד".. 45 שׁ נ ה ל מ רד קד שׁ בּ ר נ ע 5+ כּ ל ב בּן-י פ נּה בּן 85 שׁ נ ה בשנת לפנה"ס. משנת לפנה"ס. ע דכּוּן ח פי פת ז מן בּ י מי יהוֹ שׁ ע = כּוּשׁ ן ר שׁ עת י ם ה ע ביד 8+ = "ו יּ ע ב דוּ ב נ י-י שׂ ר א ל א ת-כּוּשׁ ן ר שׁ ע ת י ם שׁ מ נ ה שׁ נ ים": בשנת לפנה"ס. ע דכּוּן ח פי פת ז מן (יהושע טו' 17) ע ת נ י אל שׁ פט בּ י מי יהוֹ שׁ ע י( הושע כד' 32) 532 שׁ נ ה להוּ ל דת יוֹ סף 6+ קבוּ רת יוֹ סף בּ שׁכ ם בשנת **-1434 לפנה"ס הושע כד' 29) ח יּי יהוֹ שׁ ע 110 שׁ נ ה +20 (זמן משוער) בּ ח ל קת ה שּׂ דה שׁ ק נה יע ק ב

16 ש ) ר( שו ) מ מ שו( מ ש ש ש ) 16 ה תּעוּ דה ה אל ה ית - שׁ פ ט ים תיחום "ז מ ן א מת" שׁ ל 300 שׁ נ ה מ כּבּ שׁוּ הגּ ל עד ועד ניצחון יפ תּ ח ה גּ ל ע ד י על מלך בני עמון מתחייב - מדברי יפ תּ ח ה גּ ל ע ד י "ל אמ ר": ופטים יא' 26) "בּ שׁ ב ת י שׂ ר א ל בּ ח שׁ בּוֹן וּב ב נוֹת יה וּב ע ר עוֹר וּב ב נוֹת י ה וּב כ ל-ה ע ר ים א שׁ ר ע ל-י ד י אַר נוֹן שׁ ל שׁ מ אוֹת שׁ נ ה--וּמ דּוּע ל א-ה צּ ל תּ ם בּ ע ת ה ה יא".. כּבּוּשׁ הגּ ל עד ב/תש"ח בשנת לפנה"ס... מוֹת יהוֹ שׁ ע י( םי תוֹ (עפ"י המשוער) בשנת לפנה"ס. מוֹת אל ע זר הכּ ה ן הושע כד' 33) פּ ינ חס בּן-א ל ע זר כּ ה ן גּ דוֹל " ו תּ שׁקט האָ רץ אַ ר בּ עים שׁ נה": = (שופט ג' 11) ע ת ני אל שׁ פט 40 שׁ נ ה 14+ שוער) בשנת לפנה"ס נ ח וֹן הוֹל יד א ת ל מ א בּ יּ ק ההּ ע ג לוֹן מ ל ך מוֹאָב ה ע ביד משנת לפנה"ס. ופטים ג' 14) ע ג לוֹן ה ע ביד 18 שׁ נ ה = 18+ = "ו יּ ע ב דוּ ב נ י-י שׂ ר א ל א ת-ע ג לוֹן מ ל ך-מוֹאָב שׁ מוֹנ ה ע שׂ ר ה שׁ נ ה": בשנת לפנה"ס. אה וּד בּן-גּ רא שׁוֹ פט ופטים כ' 28) פּי ל גש בּ גּ ב עה = פּ ינ חס כּ ה ן גּדוֹל 80+ = (שופטים ג' 30) = 80 שׁ נ ה " ו תּ שׁקט האָ רץ שׁמוֹ נים שׁ נה": שוער) בּ שׁנ ה זוֹ = ל מ א הוֹל יד א ת בּ עז בּ יּ ק ההּ משנת לפנה"ס. = = י ב ין ו סי סר א "ו הוּא ל ח ץ" ופטים ד' 2) בּ תיעוּד דּבוֹ רה = י ב ין ו סי סר א ל חצוּ = = גּ ם בּ י מי שׁמ גּר = (שופטים ה' 7-6) = "ח ד לוּ פר זוֹן בּי שׂ רא ל": 7+ = 7 שׁ נים (משוער) תוך כדי (שופטים ד' 3) ל חץ יב ין ו סי סר א = שׁ מ גּר בּן-ע נת שׁוֹ פט (שופטים ג' 31) א ב ישׁוּ ע כּ ה ן גּדוֹל 13+ ופטים ד' 3) י ב ין ו ס יס ר א ל חצוּ 20 שׁ נ ה ו תּ שׁר דּבוֹ רה "ז מ ן א מת" בשנת **-1282 לפנה"ס. = (שופטים ה' בּ קּ י כּ ה ן גּדוֹל 40+ = (שופטים ה' 31) = 40 שׁ נ ה בּ י מי דּבוֹ רה " ו תּ שׁק ט ה אָ רץ אַ ר בּ עים שׁ נה": = מ ד י ן ו ע מ ל ק "ו תּ ע ז י ד-מ ד י ן" משנת לפנה"ס. = (שופטים ו' 6) " ו יּ דּל י שׂ ר אל" = (רות א' 1) "ר ע ב בּאָר ץ" ופטים ו' 1) ופטים ו' 1) מ ד י ן ו עמ לק ה עיזוּ 7 שׁ נים 7+ בשנת לפנה"ס? (רות א' 2-1) משפחת א לימ ל ך בּ דה מוֹאָב בשנת לפנה"ס. = (שופטים ז' 13) = "מ ת ה פּ ך": = הפּוּ ך עזּ י כּ ה ן גּדוֹל נ י צחוֹן גּ דעוֹן "ז מ ן א מת" (משוער) בשנת לפנה"ס בּ ע ז הוֹל יד א ת עוֹב ד ות ד' 9-10) בּ ע ז ק נה את שׂ דה מח לוֹן ו את רוּת " ו תּ שׁקט האָ רץ אַר בּ עים שׁ נה": = (שופטים ח' 28) ג ד עוֹן שׁ פט 40 שׁ נ ה 40+ ז ר ח יה כּ ה ן גּדוֹל א ב י מל ך מל ך בּ שׁכ ם בשנת לפנה"ס. פטים י' 1 תּוֹ) לע בּן-פּוּאָה שׁ פט אחרי א בימ ל ך ופטים ט' 22) א בי מ ל ך מל ך 3 שׁ נים 3+ תּוֹל ע בּן-פּוּאָה שׁוֹ פט בשנת לפנה"ס. 2+ ע דכּוּן ח פיפוֹת ז מן עפ"י ז מן יפ תּ ח ה גּ ל ע ד י (שופטים יא' 26) ופטים י' 3) י א יר ה גּ ל ע די י א יר ה גּ לע די שׁוֹ פט בשנת לפנה"ס. בּ ח פי פת ז מן שׁ פט יא יר = ביחד עם תּוֹל ע בּן-פּוּאָה מ רי כּ ה ן גּדוֹל ופטים י' ( 8-7 בּ נ י-עמּ וֹן ר עצוּ 14+ בּ ח פי פת ז מן ר עצוּ בּ ני-עמּוֹן בּ י מי תּוֹל ע ו י איר 8 שׁ נים משנת לפנה"ס. בּ נ י-עמּ וֹן "ו יּ ר ע צוּ ו י ר צ צוּ" וער) תּוֹל ע שׁ פט עד שנת לפנה"ס. ופטים י' 2 תּ) וֹל ע שׁ פט 23 שׁ נ ה ופטים יא' 26) 300 שׁ נ ה ל כבּוּשׁ ה גּל ע ד ופטים יב' 8) "ו יּ שׁ פּ ט אַח ר יו": ופטים יב' 11) "ו יּ שׁ פּ ט אַח ר יו": ופטים יב' 13) "ו יּ שׁ פּ ט אַח ר יו": (שופטים י' 3) י א יר שׁ פט 22 שׁ נ ה פטים י' 8) בּ נ י-עמּ וֹן ר עצוּ 18 שׁ נה ני צחוֹן י פ תּח ה גּ לע די +7 0 = בשנת לפנה"ס. "ז מן ופטים יא' 7) י פ תּ ח ה גּל ע די שׁ פט 6 שׁ נים 6+ בשנת לפנה"ס. = א ב צן מ בּ ית ל ח ם ופטים יב' 9) א ב צ ן שׁ פט 7 שׁ נים 7+ בשנת לפנה"ס. = א ילוֹן ה זּבוּל נ י ופטים יב' 11) א ילוֹן שׁ פט 10 שׁ נים 10+ = ע ב דּוֹן בּן-ה לּל ה פּ ר ע תוֹנ י בשנת לפנה"ס. ופטים יב' 14) ע ב דּוֹן שׁ פט 8 שׁ נים +8 20) "ה כּוֹ כ בים מ מּ סלּוֹת ם" = **כּוֹכ ב יע ק ב = "נ לח מוּ עם וער) י א יר שׁ פט עד שנת לפנה"ס. וער) באותן 10 שׁ נ ם י אין שׁוֹ פט אמ ר יה I כּ הן גּדוֹל א מת" שוער) בשנת לפנה"ס עוֹב ד הוֹל יד א ת י י א ח יטוּב I ה קּ ה תי כּ הן גּדוֹל בּ שׁנ ה זוֹ = אח יטוּב I בּן 70 שׁ נ ה לפחות סי סר א": ה תּעוּ דה ה אל ה ית - שׁמ וּ אל (שמואל א' יד' 3) ע ל י בּן-א ח יטוּב I השתלט על אביו ו כיה ן בּ שׁילה אין תיעוד על הוּ ואל א' א' 9) "ו ע ל י ה כּ ה ן י שׁ ב על-ה כּ סּ א על-מ זוּ זת ה יכ ל יהו ה": כּ בר בּ י מי אילוֹן? בּן 58 שׁ נ ה על י שׁוֹ פט אחרי ע בדּוֹן בשנת לפנה"ס. ואל א' ד' 15) ופטים יג' 1) מ מ שׁל פּל שׁ תּים ל- 40 שׁ נ ה 20+ עד ני צחוֹן " אב ן ה עז ר" פּ ל שׁ תּים מ שׁלוּ בּ ישׂ ר אל 40 שׁ נ ה משנת לפנה"ס. עפ"י מואל ב' ה' 4) בּן 30 שׁ נ ה מל ך דּו ד 16+ "ז מ ן א מת" בשנת לפנה"ס. (שמואל א' ד' 15) ח יּי על י 98 שׁ נ ה מואל א' ד' 11) הוּ ל דת דּו ד מואל א' ד' 18) ע ל י שׁ פט 40 שׁ נ ה 4+ על י מת " ו א רוֹן ה א ל ה ים נ ל ק ח ה": "בּ בּית בשנת לפנה"ס. שׁ בי פּ ל שׁ תּים"... ל דת שׁמוּ אל - אולי בּ י מי אילוֹן? ופטים יג' 1) "ו יּ תּ נ ם י הו ה בּ י ד-פּ ל שׁ תּ ים אַר בּ ע ים שׁ נ ה" (מגילת רות ד' 22) = (משוער) בגיל 63 י י הוֹל יד א ת דּ ו ד ע לי (שמואל א' ב' 30) "ח ל יל ה לּ י כּ י-מ כ בּ ד י א כ בּד וּב זי י קלּוּ": "מ פּ לת הא ב ן הע ז ר"

17 לוּ" 17 (שמואל א' ו' 1) אחרי 7 ח ופטים יד' 4) מואל א' ז' 2) הפּוּך =] [שׁם ד שׁים [7]=[430] שׁ נ ה פּ ל שׁ תּים החזירו את "א רוֹן ה א ל ה ים" שׁמוּ אל שׁ פט 20 שׁ נה ני צחוֹן " אב ן ה עז ר": +20 בשנת לפנה"ס. "וּב ע ת ה ה יא פּ ל שׁ תּ ים מ שׁ ל ים בּ י שׂ ר א ל" ח פי פת ז מן (שופטים טז' 31) שׁ מ שׁוֹן שׁ פט 20 שׁ נ ה מוֹת= שׁמ שׁוֹן לי צ יאַת 430 שׁ נה מצ ר ים "א ב ן ה ע ז ר": (שמואל א' ז' 12) טווחי הזמן: [י הו ה]=[ 8 ] [א ב ן]=[ 8 ] [א מוּנ ה]=[שׁם א ל ה ים]=[ 3 ] [ה ע ז ר]=[ 3]=[5+7+9 ] [8]+[3] = [ 2 ]=[בּ ר כה] [8]+[3] = [ 2 ]=[בּ ר כה] תיעוד טווחי הזמן של 2 מ ל חמוֹת ה י סטוֹ ריוֹת בין פלשתים וישראל, חושף את כוונת "י הו ה" = מ ת י וא י ך ל הי מ צא ל הם ל בנ י-י שׂ ר א ל: וּמ ת י ס מלוֹ ה גּי מ ט רי = [א ל נ מ צא]=[ 5 ] או [ה ע ז ר]=[ 3 ] - או יחדו. בשנת לפנה"ס = "י ציאַת מ צ ר י ם" = (ש שׁ נ ה בשנת בשנת מות יב' 40) = [א ל נ מ צא] + [ה ע ז ר] = [ 8 ]=[י הו ה] לפנה"ס = "ע ל י ה כּ ה ן" ה: שתלט על אביו - "א ח טוּב": והיה כּ ה ן "ו הוּא שׁ פ ט א ת י שׂ ר א ל 40 שׁ נ ה" = (שמואל א' ד' 18) שׁ נ ה = במחצית = I שׁ פ ט ע ל י 20 שׁ נ ה = ובכללן לא מתועד מתי נולד שׁ מוּא ל. ושׁוֹ פט לפנה"ס = פּ ל שׁ תּ ים בּי מי "ע ל י" השתלטו ומשלו על ישראל למשך 40 שׁ נ ה. "ו יּ תּ נ ם י הו ה בּ י ד-פּ ל שׁ תּ ים אַר בּ ע ים שׁ נ ה": (שופטים יג' 1) שׁ נ ה = במחצית = II שׁ פ ט ע ל י 20 שׁ נ ה = "ו הוּא שׁ מוּא ל מ שׁ ר ת בּשׁ יל ה". בשנת לפנה"ס = "ה א ב ן ה ע ז ר": (שמואל א' ד' 1) = פלשתים הנחילו "מ פּ לה הי סטוֹ רית" ל י שׂ ר א ל. חוֹת ה בּ רית" = (שמואל א' ד' 11) = נפלו בשבי פלשתים ואבד הכבוד הלאומי. "ע ל י" ובניו "ח פ נ י וּפ ינ ח ס" מתו באותו יום, כנאמר בדבר הנבואה. זמן רב לפני "מ פּ לה ה י סטוֹ רית זוֹ", אבד "ק שׁר ה א מת" "וּד ב ר-י הו ה ה י ה י ק ר בּ יּ מ ים ה ה ם--א ין ח זוֹן נ פ ר ץ": (שמואל א' ג' 1). אולם עם הופעת סמל [צ דק]=[ 410=[5 שׁ נ ה מ י ציאַת מ צ ר י ם, שמע "שׁ מוּא ל" לראשונה בחייו נבואת אלהים קשה = (שמואל א' ג' 11) = "ו יּ אמ ר י הו ה א ל-שׁ מוּא ל ה נּ ה אָנ כ י ע שׂ ה ד ב ר בּ י שׂ ר א ל א שׁ ר כּ ל-שׁ מ עוֹ-- תּ צ לּ ינ ה שׁ תּ י אָז נ יו": להוכיח כי סמלו [א ל נ מ צא]=[ 5 ] והוא "א ל ק שׁ י". נבואה זו התקיימה באותה "מ פּ לה" כאשר פלשתים הכו את ישראל בשדה המערכה = "ו א רוֹן א ל ה ים נ ל ק ח": (שמואל א' ד' 11). כלומר, פלשתים לקחו בשבי את כבודו של עם ישראל, את "א רוֹן ה א ל ה ים" ובו "לוּחוֹת ה בּ רית". לאור ניצחון היסטורי זה, ראו פלשתים את בני-ישראל כחסרי כבוד ואת עצמם ראו כמושלים בישראל "ל נ צח". כאשר נולד "שׁ מוּא ל" = "ו ע ל י ה כּ ה ן י שׁ ב ע ל-ה כּ סּ א ע ל-מ זוּז ת ה יכ ל י הו ה": (שמואל א' א' 9) = היה "ע ל י ה כּ ה ן" = גם "שׁוֹ פט". באותה עת מעמדו כשופט שווה היה למעמד של מלך, כפי שהנהיג בזמנו "גּ ד עוֹן". כדי לבסס את עמדת הכוח הזו, הרחיק "ע ל י" את אביו "א ח יטוּב ה כּ ה ן ה גּדוֹל" [ואולי "כּ הן א ח יטוּב" עם בנו "א ח ימ ל ך " "בּ ע יר-ה כּ ה נ ים--א שׁ ר בּ נ ב": ואולי נשאר "בּ שׁ יל ה"] ומעצם התיעוד ברור, כי במשך 40 שׁ נ ה "כּ הן ע ל י" באוהל מועד. אולם, מאחר ומעמדו של ה כּ ה ן ה גּדוֹל שמור לו עד יום מותו, יכול היה "ע ל י" להיות רק כּ ה ן בפועל. באותה עת כיהנו

18 18 באוהל מועד גם "ח פ נ י וּפ ינ ח ס בּ נ י-ע ל י" = (שמואל א' ב' 12) = ומכוח מוצאם זה היו בעלי זכות לשאת את "א רוֹן ה א ל ה ים"..."וּב נ י ע ל י בּ נ י ב ל יּ ע ל": ועל שניהם אמר "אישׁ ה א ל ה ים" "ו ע תּ ה נ א ם-י הו ה ח ל יל ה לּ י כּ י-מ כ בּ ד י א כ בּ ד וּב ז י י ק לּוּ": (שמואל א' ב' 30) ועליהם ניבא "אישׁ ה א ל ה ים" מוות ובאותו יום = (שמואל א' ב' 34). באותם ימים ניבא גם "שׁ מוּא ל" = (שמואל א' ג' 13-12) = את נבואתו הראשונה כאשר "דּן ה א ל ה ים" את "ע ל י", על כי ידע ולא עצר את שני בניו הבזים למוסר תּוֹ רת מ שׁ ה ובשחיתותם מסכנים את עתיד "נ צ ח י שׂ ר א ל". השפעתם הבלתי מוסרית של "ח פ נ י וּפ ינ ח ס", סילפה את צורת האמונה בישראל. "א רוֹן ה א ל ה ים" ובו "לוּחוֹת ה בּ רית" נראו אז, כקמיע, המצווה על "א ל ה ים" להיות "ל ע ז ר" ולמלא כל רצון של בני העם הנבחר וללא מחויבות ונאמנות מצדם. על-כן באותו "יוֹם ה י סטוֹ רי צוּ וה א רוֹן הא ל ה ים" להכות את האויב בשדה = "ה א ב ן ה ע ז ר": (שמואל א' ד' 1) = ובאותו יום נלקחו "לוּחוֹת ה בּ רית" בשבי פלשתים. בניו של "ע ל י - ח פ נ י וּפ ינ ח ס" הם שהביאו את "א רוֹן ה א ל ה ים" אל שדה "ה א ב ן ה ע ז ר" וכפי שנאמר בדבר הנבואה בו ביום מתו שניהם. גם "ע ל י" באותו יום, כאשר שמע על ה מּ פּ לה ה גּדוֹ לה וכי "ה א רוֹן ולוּ חוֹת ה בּ רית" נפלו בשבי, צללו שתי אוזניו והוא מזועזע ומבוהל נפל אחורנית מכיסאו שבר את מפרקתו ומת בּן 98 שׁ נ ה = (שמואל א' ד' 15). באותו יום, גם כלתו של "ע ל י" אשת "פּ ינ ח ס" - שהייתה בהריון - לשמע הידיעה הקשה על נפילת "ה א רוֹן" בשבי פלשתים נתקפה בזעזוע ובצירי לידה מוקדמים שהביאו למותה. לפני שנפחה את נשמתה קראה לבן שנולד = "א יכ בוֹד" = "ו תּ ק ר א ל נּ ע ר א יכ בוֹד ל אמ ר גּ ל ה כ בוֹד מ יּ שׂ ר א ל א ל-ה לּ ק ח א רוֹן ה א ל ה ים": = (שמואל א' ד' 21). "מ ב חן רצוֹן ה א ל ה ים": (שמואל א' ו' 14-3). פלשתים אמנם לקחו בשבי את ה א רוֹן ו את "לוּחוֹת ה בּ רית", אולם לא החזיקו בהם זמן רב. "שׁ ב עה ח ד שׁ ים": (שמואל א' ו' 1) = בסמל [שׁם ]=[7] "הוּכּוּ פּ ל שׁ תּ ים בּ י ד ה א ל ה ים" בעונשים כבדים כמכות מצרים ובעינויים קשים, בכל עריהם = (שמואל א' ה') = שם שהה "ה א רוֹן".. מודאגים ומבוהלים נועצו ס ר נ י פ ל שׁתּ ים בקוסמיהם שהחליטו כי חובה עליהם להחזיר את "א רוֹן ה א ל ה ים" לבעליו החוקיים. אולם, את טקס העברת "ה א רוֹן" לישראל קבעו קוסמי פלשתים (שמואל א' ו' 11-1) לקיים "כּ מ ב חן".. "ה א ם אָ כן זה רצוֹן ה א ל ה ים": על "ע ג ל ה ח ד שׁ ה" הניחו את "א רוֹן ה א ל ה ים" ולצד "ה א רוֹן".. הניחו ארגז מתנות זהב. ובו "לוּחוֹת ה בּ רית".1 אל העגלה רתמו "שׁ תּ י פ רוֹת ע לוֹת": צעירות אשר זו להן פעם ראשונה להיות נרתמות בעול הרתמה והיה סיכוי כי לא תהיינה ממושמעות. "פּ רוֹת ע לוֹת" הן כאלה שהמליטו לא מכבר "ע ג לים" יונקים וזו הייתה להן ההמלטה הראשונה בחייהן. את "ה ע ג לים" סגרו "בּ ר פת" בה ינקו בקביעות כאשר את "ה פּ רוֹת" רתמו, במתכוון "אל ע ג לת ה מּ ב חן" - ממש לקראת שעת ההנקה. לאחר שנרתמו "אל ע ג לת ה מּ ב חן", במרחק לא רב מן "ה ר פת", הניחו "ל פּ רוֹת" לבחור את דרכן. כמובן על-פי טבען אמורות היו "ה פּ רוֹת" לפנות - "א ל ה ר פת אל הע ג לים" - כדי לספק את יצר ההנקה "ואָ כן ה יה זה רצוֹן ה א ל ה ים": שהוכיח פלשתים: במקום לפנות "א ל ה ר פת" משכו "צ דק" במבחן קוסמי "ה פּ רוֹת לל א ע גלוֹן את

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראי"ה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצ"ל בהוצאה

תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראיה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצל בהוצאה תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראי"ה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצ"ל בהוצאה מורחבת על-ידי ישיבת ההסדר רמת-גן ביוזמתו ובהדרכתו

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

hayalote.dgs

hayalote.dgs החיילות מעבר לים. חלק א' - מתוך האתר NRG חמש צעירות עזבו את החיים המפנקים בארצות הברית ובאנגליה כדי להתגייס לצבא ההגנה לישראל, ללמוד עברית ולהכיר את הארץ מקרוב. אחרי שהן למדו לדחוף בתורים, הן ילמדו את

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

Lecture du texte : איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדי

Lecture du texte :   איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדי איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדיין לעבוד. רופאים רבים מתעניינים בזקנים אלה וחוקרים את אורח החיים שלהם. הרופא הר וּסי ד''ר סיצ'ינאבה פּירסם

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

pessah zmanim

pessah zmanim פסח כי ג רים היינו בארץ מצרים רציונל ומטרות היחידה אחד הלקחים העיקריים מסיפור יציאת מצרים הוא שעלינו להקפיד לכבד את הזרים המצטרפים לחברה שלנו ולשמור על זכויותיהם. בתורה עצמה מופיעה המצווה המפורשת לא להציק

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

החורבן מפוצל

החורבן מפוצל úáèá 'é ויהי בשנת התשיעית למלכו, בח דש העשירי בעשור לח דש בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושל ם ויחן עליה ויבנו עליה דּ י יק סביב. ותב וא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו. 'ä 'ã,á"ð åäéîøé,'á

קרא עוד

SI D

SI D Draft SI 1080 part 17 April 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1080 חלק 17 ניסן התשע"ג אפריל 2013 ICS CODE: 35.020 טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: מסדי נתונים Information technology - Vocabulary: Databases לעיון

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס 1 מבחן חשבי שכר בכירים 12.2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, א לּ א א ם כּ ן צוּי ן א ח ר ת בשאלה. במקרים

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

היבטים לשוניים לך-לך סט

היבטים לשוניים לך-לך סט ' סט לשוניים בפרשת לך לך היבטים דקדוקי מילים בפרשת לך-לך ובהפטרה ובראשון של וירא. מילים שו"ו ההיפוך הפכה אותן לעתיד ונקראות מלרע: ו שׂ מ תּ י מילים שנשארו מלעיל למרות ו"ו ההיפוך: ו ה י ית י ו ק ר א ת. ו

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

משלב מא - סופי1

משלב מא - סופי1 התלויים בשערה הררים מסכת שבת: מבנה רזיאל קרצ'מררר----ר יואל משל לאדם שהלך בבקעה וראה הררים לפניו. פנה ועלה לו אל ראש ההר הראשון. כיוון שעלה ראה הררים הררים מרצדים לפניו ולא ידע באיזו דרך ילך לו אל ההר

קרא עוד

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: ל"ט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - "חמדת

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: לט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - חמדת 1 הקדמה ל"ט אבות מלאכה המושג " מ ל א כ ה " ב ש ב ת המקור הראשון בתורה לאיסור מלאכה בשבת הוא פסוק בעשרת הדברות - ו יו ם ה ש ב יע י ש ב ת ל ה' א ל ה יך ל א ת ע ש ה כ ל מ ל אכ ה יך. א ת ה ו ב נ ך ו ב ת ך

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63> גליון א', תשע"א - 2011 1 "מי יספר לנו סיפור טוב?" מאת עגנון העולם אומרים: שמסיפורי מעשיות לא באים להריון. ואני אמרתי: שמסיפורי מעשיות נפקדות עקרות, ובאות להריון. (חיי מוהר"ן, כה) 1 וזהו בקצרה סיפור המעשה:

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\345\360\356\351\372 - \360\361\364\347 9.doc)

(Microsoft Word - \371\345\360\356\351\372 - \360\361\364\347 9.doc) 272 :éðù çôñð òùéìà ìùå åäéìà ìù äàééçää éøåôéñ úàååùä Â Ó.1 אף בסיפורנו, כמו ברבים מן הסיפורים על אלישע, צועד אלישע בעקבות אליהו רבו, ומחולל נס שיש בו דמיון רב לנס שחולל אליהו בנסיבות דומות, הלוא הוא

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat Shiru l Adonai kol haaretz Shiru l Adonai shir chadash. שׁרוּ ל י י כּ ל ה א רץ. שׁרוּ ל י י שׁיר ח דשׁ Sing unto God, all the earth, a new song. I will sing unto God a new song.

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63> עמוד 1 ב"ה כ"ד בתשרי ה'תשע"ז 17/10/2017 דפים אלו מכילים אוצרות בלומים של חוכמה יהודית, בגישה נשית-עדכנית. הם פרי עמל מאומץ, ונשלחים באופן קבוע למנויים דרך המייל. המנוי אישי-משפחתי בלבד. לתיאום מנוי וקבלת

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד