תשובות 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד שמח, עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי-

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תשובות 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד שמח, עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי-"

תמליל

1 1. משתנה וביטוי אלגברי 1 א פרצוף שמח, פרצוף עצוב וכו'... ב פרצוף שמח. ג - 8 עצוב, - 15 שמח. ד שמח, עצוב. עמ' 2 2 א תכלת. ב 5. ג אי-זוגיים. ד זוגיים. ה 10, כתום. א 9. 4, 1, ב מספר המבנה בריבוע. ג , א ריבוע אחד. ב מספר הריבועים בציור הקודם + מספר הציור. ג 15. עמ' 5 א.4 ג 6.4,5,6,7 משולש. עמ' 8 4 דוגמה: כפולות של 9 6. כולם שווים. 12 א מילים פלינדרומיות. ד סימטריה ,10,17,24,1 15 ב, - 2 ח, - ה, - 4 ג, - 5 א, - 6 ו, - 7 ד, - 8 ו. 17 א.+5 ב.41 ג עמ' 5 לא כן. ד כל איבר בסדרה שווה לאיבר שאחריו פחות א כל איבר קטן מקודמו ב- 2. ב 90, 88,.92 ג לא. ד כן. 19 א,4, ג דוגמה: כפולות של.6 ד מחלקים של.26,2,8,44, עמ' 6 24 א.10,20,0,40,50 ב.2.5,5,10,20,40,80, א 1., 9, ב כל איבר גדול מקודמו פי 27. א האיבר הקודם + מקומו של האיבר הקודם. ב , 51, 60, כל תא מודגש גדול מקודמו ב- 4. הטעות- הודגש 26 במקום 27. עמ' 29 7 טבלה.49,9-1 טבלה.8-2 טבלה 0.17,9 - ב 1 ג. 2 ב. א. 4 ד. 5 א. 6 ה. 1 א 5. ב 24. ג 20. ד ה 1.5. ו א לא. ב כן. ג 52. ד 52. ה לא. עמ' 9 א , כל איבר קטן ב- 4 מהאיבר הקודם לו. ב , כל איבר גדול ב- 11 מהאיבר הקודם לו. 4 א.0.1,1,10 ב 10.c 5 א כל איבר גדול ב- 1 מהאיבר הקודם לו. ב ,1.1,1 ג b 6 ב כל איבר גדול פי 2 מהאיבר 4 הקודם לו, 2 m. 7 א 0. ב 1. ג 4. ד 1 n. ה ערך האיבר קטן ב- 1 ממקומו של האיבר. 8 א +.n ב 9.10,11,12,1 א 2.n ב א 6 מ', 9 מ', 18 מ'. ב.k n.2 n כן. ו 100. ז 1) + (n לא א.8 ב.11 ג.8 ד,7, ה ,6,18,54, ,45,40,5,0 45.2,5,8,11, n עמ' 10 עמ' 11 עמ' א.2,8,14,20,26 ב + 6 a 48 א 14 ס"מ. ג +.h ד 2 ס"מ. ו 11 קומות..256,128,64,2,16 49 a 50 א 4,1,1 2.8,4,2,1 ב 2 עמ' 1 1. משתנה וביטוי אלגברי 22

2 51 א.2 ב.5 ג א.12 ב.20 ג 5.84 א.2 ב.8 ג א.50 ב.45 ג.5 עמ' א + t. ב + t. ג a 12 ד 12.a 57 א + 16.a ב 8.a ג 6.a ד 2.5.a. c c c_ ג r a + b 60.n + 59.p א + 5 x. ב + 2 x. ג + 15 x. ד 2 x.. y 67. x ה 4. d 66 א + 7.m ב y.15 ג t.40 ד x.8 ה 8 x. ו 10. ה 10 d. s 7 4 s. ד 4. s n א 4) (s.7 ב 4) (s.7 ג 7.m + k ב.AC = 2 m,ad = m א 72.(x 15) 71 7 א.6, 10, 14, 18, 22, 26, 0, 4 ב.12, 20, 28, 6, 44, 52, 60, 68 ג x הסכום בראש השנה, הסכום א c) 4 1.(. ב x 2 x 10 בחנוכה 2 x. ד y הגיל של הילד, הסכום בחנוכה : 4 y. 74 א ב + 2 x).(5 ג y).(x ) (2 ד 2 d).(c 76 א. p r ב + 1 p. ג p a ג. c + d 2 6. ב a + b 77 א 5)] + [(x [2.100 ב ] 5) +.[(x 78 עמ' 16 עמ' 17 עמ' 18 עמ' א.2 ב.1 ג.4 ד. עמ' א 2 7, ב 1 7.a ג 1 7.a עמ' א 15 בסיוון. ב.25 ג , 21, 28.a עמ' א.10 ב.20 ג.8 ד.2 ה א כפל. ב.m ג.9,0,1 94 א.4 ב.10 ג.1 ד.1.1 ה א כפל וחיבור,.m ב.67,15,11 עמ' 2 96 א.7 ב.2 ג.497 ד.14.5 ה א.1 ב.10 ג.0.4 ד א.1 ב.6 ג א.44,1,15 ב + 4).(x 100 א.11 ב.20 ג.8 ד ב.0.52,0.7,1 101 א כפל וחיסור,. x ב ,6, ,2,0 א 7,1, ,120, א.1 ב.28 ג א.27 ב.6 ג.1.5 ד א.00 ב.600 ג.7,000 ד.270 עמ' 24 עמ' א.15 ב ג א.1 ב.5 ג.10 עמ' א, ב, ד. 114 א, ב. 115 א. ב 4. ג 1. ד א, ב, ג. 120 א כן. ב לא. ג לא. 121 ב, ד. 12 א.a b ב.b a ג כן. ד.a b c ה.b a c ו כן. 124 א + 14 x. x + x ,2 x + 2 7,2 ב כן. ג b) ,20.a + a + b + b,2 (a + b) 126.c a + c b,c (a + עמ' משתנה וביטוי אלגברי

3 1 b. ג.6 ד.b 11 ג עמ' ב 128 ג 129 ב 10 א 5 4 b 5 +. ב עמ' 1 מוכנים להמשיך: 1 ג 2 ב א 4 ג 5 א 6 ג 7 ב 8 ג 12 ג לא. 1 א.45,5 ב , 10,18, 26, ג.10 ד 15.4 א.2 ב.+4 ג.26 ד מספר זוגי. עמ' 2 16 כן. 17 ב כן. ג כן. ד מספר הציור + 2 = מספר המלבנים. ה 12. 7, 5, ז 82. ט כן. 18 א כל איבר פרט עמ' לראשון הוא הסכום של שני האיברים שלפניו. 19 א , 110, ג כל איבר פרט לראשון הוא הסכום של שני האיברים שלפניו. 140 א , 42, 48, 54, ב ג ד 6. ה 6) (. 141 א , 95, 9, 91, 89, 87, 85, 8, 81, ב 2) (2.J ג 2) (4.J ד 2 6.Y ה 2 8.Y 142 א.4 ב.12 ג.22 ד = 6 2 =.a ה = =.a ו.28 עמ' , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, א כל איבר פרט לראשון גדול מקודמו ב-.0.5 ב.4.5, 5, 5.5 ג.6.5 ד n 145 ג מקום האיבר בסדרה הוא מספר המשולשים. ה n 146 א 2 +.a ב 1.b ג c 2. ד 2 y. ה 5 d. ו 4 7).(t ז 100 ).(v ח 6) (k.100 א.78 ב.85 ג.80 ד.7 ה + 10.a 150 m ט (h ) + h י (s ) + s יא (t ) t יב (m ) ו 10.b 151 ד 15 א.2 ג.+ ד +.a ה. ו.b 154 א n.7 ב r.1,000 ג h.100 ד f 1. 1,000 ה 10,000.m 156 א קטן פי.4 ב.20, 5, 1.25 ג לא. 157 ב נכון r. 159 א.b 10 + a ב + 1 a.b 10 + ג 1 a.b א.12 ב.8 ב + 2 m.m + 4, ד 2.m עמ' 5 עמ' 6 עמ' 7 עמ' א.26 ב + 6.a ג לדוגמה: n א.7 ב.6 ג.5 ד.28 ו.6 16 א אפשרות 1 1: כיסא, 9 שרפרפים. אפשרות 4 2: כיסאות, 5 שרפרפים. אפשרות 7 : כיסאות, 1 שרפרף. ב. 1. משתנה וביטוי אלגברי 24

4 2. חוקי פעולות החשבון עמ' 1 41 א.14 ב.12 ג.17 ד.2 ה.2 ו.2 ז + a.5 ח b.10 ט 2.c 2 בתיה. א.20 ב.1 ג.18 ד.1 ה.46 ו.50 ז.4 ח 4.0 א.5 ב.24 ג.8 ד.6.4 עמ' 42 ה.50. ו 6.2, א, +. ב +, +. ג +,. ד,. ה :, :. ו,. ז +,. ח,. 7 א,,. ב :,, :. ג :, +, :. ד,,. 8 א.26 ב.10 ג.45 ד.6 ה.15 ו 9.4 א.264 ב.128 ג.0 עמ' 4 10 א.4 ב.5 ג.6 ד.24 ה.48 ו.40 ז. ח.1 ט א ) (4 + 2).(6 + ב = ) ( ).( א לא-נכון. ב לא-נכון. ג לא-נכון. ד נכון. ה נכון. ו לא-נכון. 15 א 2.1. ב 9. ג ד ד.1 ה.0 ו.72.5 ז 2 1. ח 17.0 א 20 ק"מ. ב 465 ק"מ. ג ג ב א 24 ד 27 פרות. 9 = 2 1 ) (. ד = 12 2) (10 + 5).( א = ).(5 + ב = ).(8 ג א.5 ב.5 ג.1 ד ו = 5 2 ה 4 = א.50 ב.11 ג.0 ד.4 ה.1,700 ו.1,000 עמ' 44 עמ' 45 עמ' א.7,000 ב.27 ג 2.1 א ב א.40 ב.150 ג.654 ד.400 ה.1,510 ו 27.2,481 א.,9 ב.12 ג.12 ה כן. עמ' א.5 ב.49 ג.117 ד א. ב 1. ג =.9 =.8 =.7 =.6 =.5 =.4 =. =.2 = 0 1 שווים. 2 שווים. א שווים. 4 א נכון. ב נכון. ג לא-נכון. ד נכון. עמ' 49 5 אפשרות + 10 :1 a.a + אפשרות :2 a.a + 6 א.170 ב.220 ג.16 ד עמ' 50 9 א ב.10 ג 40.6 א.24 ב.0 ג ב א כן. 44 א פעולת חיבור. ב חוק החילוף. ג פעולת חיסור. 45 א נכון. ב לא-נכון. עמ' א נכון. ב לא-נכון. ג נכון. ד לא-נכון. 47 ב. 48 לא א. ב גדל ב א.14 ב.2 ג.67 ד.162 ה.18 ו.228 עמ' 5 ז.22 ח.0.1 ט א. ב.= ג.= ד. ה.= ו חוקי פעולות החשבון

5 57, א א x 8.14 ב + x 8.14 ג y x ד 6 y + x א <. ב >. ג <. ד >. ה =. ו <. 64 א = 7 1) (.9 ב = 5 1) ( +.9 ג = ).(25 ד = 14 ) ( עמ' 54 עמ' 55 ה = 20 ) ( שקלים a + c b a (b + c) a + (b + c) a b + c a b c a + b c a c b a + (b c) a (b c) a = 10 b = 5 c = a = 200 b = 150 c = a = 0.9 b = 0. c = ב חוק החילוף. 70 א כפולות של ;25 20 ;5 2 ; עמ' ;500 4 ;250 5 ;200 1, א.120 ב.10 ג.170 ד.,00 ה., א.2,900 ב.440 ג 1,40 ד.80, א.1,20 ב.,050 ג.102,400 ד 76.4,000 א.1,000 ב.240 ג.60 ד.1,800 ה.00 עמ' 58 ו א.100 ב.4,004 ג.64.5 ד.110 ה.6 ו 78.1 א.80,000 ב.16 ג.41 ד א.140 ב.24 ג.6 ד.180 ה.0 ו א.1 ב.2004 ג.18 ד.110 ה.9 ו.125 עמ' א.42,000 ב.60,000 ג.,600 ד 8.5,400 א.120 ב.490 ג.60 ד.1,200 ה.2,400 ו 84.1,500 א.2,100 ב.6,200 ג.990 ד.,00 ה.1,100 ו א.520 ב.4,800 ג.480 ד.1,980 ה.810 ו.990 עמ' א.0 ב.0 ג.240 ד.5 ה א. ב.0. ג.2.4 ד.0.5 ה ד. 1. ג 4 1. ד 92.6 א.6 ב 4 1. ג 2 1. ב א.500 ב.900 ג 90.7 א.1 ב 91.1 א = ד 6 a. ה 8. x 94 א. : 8 ב.4 : 7 ג. : 2 ד : 6.b ה :.y 9 א 5 8. ב 2. ג 6 עמ' א 1 a.a = ב 1 = a. a 96 א נכון. ב נכון. ג לא-נכון. 97 ב 98 ב 99 ג ז c b 5 1. ד 6 b 1. ה 5 1.a ו 9 2 a 100 א 5 1. ב ג b 102. x c d a b. ו 11. ג 4 a. ד c. 2 b ה 101 א 5 7. ב 2 2. חוקי פעולות החשבון 26

6 ו 0 = ג 15 = 15. ד 5 4 = ה 2 = 5 10 לא א = 12. ב 4 = א.18 ב.5 ג.2 ד א.7 ב.2 ג.10 ד.15 ה ט 17 = 25. ח 4 = 8 1 ז 5 = 5 4. י. יא. יב א 1 מתקיים. 2 מתקיים. מתקיים. 4 מתקיים. ו.5 ז. ח 1. ט א פעולת כפל. ב חוק החילוף. ג פעולת חילוק. 112 א נכון. ב לא-נכון. 11 א נכון. ב לא-נכון. ג עמ' 6 עמ' 64 נכון. ב לא-נכון. 114 ב. 115 א = = = ב = 20 0 a ג לא. ד לא.. a b c ב. a b 118 כן. 119 אפשרות א': = : 10 : אפשרות ב': = 6 ) (10 : א 121 א מתקיים. ב לא-מתקיים. ג מתקיים. ד לא-מתקיים. 122 ב, ג. 15, פי א.9 ב.6 ג א.18 ב.12 ג.9 ד.6 9, פי א.5 ב.10 ג.10 ד גדל פי עמ' 65 עמ' 66 עמ' א.12 ב.24 ג.6 ד 10.0 א.16 ב.2 ג.24 ד.48 עמ' א לא-נכון. ב נכון. ג נכון. ד נכון. ה לא-נכון. ו לא-נכון עמ' א.0 ב.0 ג.0 ד 16.0 א.0 ב.0 ג.0 ד.0 ה ג, ט. 18 א + /. ב. ג. ד + /. ה + /. ו. עמ' אפשרות א': אפשרות ב': א נכון. ב לא-נכון. ג לא-נכון. ד לא-נכון. 145 א.4 ב.11 ג.0 ד.0 ה.0 ו א =. ב. ג =. ד =. ה =. ו. ז. ח. 147 א.9 ב.10 ג.56 ד 1. ה. x ו 11 2 עמ' d ד ג א 5 1. ב 1 1. ז a + b 1. ה 1. a ו a b 150 א 7 1. ב.4 ג.9 ד ג.c ד ה 1. m ו 1 k ד. 154 א 1. ב 8 1. ג 4 1. ד b 155 א.2 ב.9 ג כן. 157 א.10 ב.5 ג.2 ד א 10. ב א.m ב m.2 ג b. ד c כן. 161 לא k. י m 7 4. ה.6 ו 7. ז b. ח a 10. ט c 2 16 א 7. ב 4. ג 6 7. ד המספר 15 1 אין המספר ההופכי עמ' עמ' 7 עמ' א.10,4 ב.20, חוקי פעולות החשבון

7 167 א.10 ב.12,12 ג.10 ד.10,4 ה.5 ו.4,40 ז.7,10,9 ח 169.2,12 מכפלה, סכום, מכפלות. עמ' א.104 ב.120 ג.256 ד.248 ה.264 ו.272 ז.280 ח א.84 ב.154 ג.425 ד.240 ה.246 ו.276 ז.294 ח א.7,7,105 ב.50,5,290 ג., ד.7,8,4,60 17 א.120 ב.288 ג.50 ד א.18 ב.147 ג.108 ד צעצועים. א, ד. 177 א.100 ב.120 ג.70 ד.150 ה.100 ו.10 ז.150 ח א.48,2 ב.8,8 ג.5,16 ד.9,9 ה.a,b ו.c עמ' א.2,2 ב.5.6,1.4 ג 2 1. ד ,5,4 א.12 ב א , ב.4,5.21 ג 4.1.7, ד 5.4.5, עמ' א נכון. ב לא-נכון. ג לא-נכון א.17,17 ב.25,25 ג.5,10,5 ד.a,b 187 מכפלה, הפרש. 188 א 90. ב 1. ג 84. ד 144. ה 108. ו 104. עמ' א.57 ב.16 ג.585 ד 190.6,99 א.15 ב.9 ג.10 ד.20 ה.40 ו.42 ז.18 ח א לא-נכון. ב לא-נכון. ג נכון. 194 ג 195 א.528 ב.7,425 ג.1,75 ד ה א.19,24,24,7 ב.9,4,5 ג,5,5,t.m עמ' 79 ד , ,, א נכון. ב לא-נכון. ג נכון. ד נכון. ה נכון. ו נכון. ז לא-נכון. ח לא-נכון. 198 א כן. 199 א 102. ב 120. ג 60. ד א.777 ב.70 ג.1,244 ד.6,648 ה.1,057 ו.1,70 ז.1,2 ח.4,280 ט.2,079 י.5,752 עמ' 80 יא.4,466 יב 202.5,850 א.975 ב.65.4 ג.4.25 ד..581 ה.46,750 ו.45.6 ז ח ט 1,48.7. י 5,647. יא 8,678. יב 2, א.12 ב.14 ג. ד.4 ה.12 ו.17 ז.11 ח א.25 ב.109 ג.27 ד.154 ה 108. ו 107. ז 1. ח 81. ט 15. י 28. יא 8. יב א.9 ב.19 ג.29 ד.29 ה.19 ו.19 ז.19 ח.19 ט.99 י.99 יא.99 יב.99 עמ' 81 עמ' א.60, ב.16,6,4 ג.5,5,15 ד.18,72,9,9 208 א.7 ב.10 ג.4 ד.20 ה.5 ו.10 ז.2 ח.7 ט.17 a b c עמודה א עמודה ב עמודה ג עמודה ד עמודה ה עמודה ו a + b c = c a + b = a c + b c = a + c b = b + c a = a b + c b = חוקי פעולות החשבון 28

8 212 א הבסיס הוא 5. ב הבסיס הוא 6. ג הבסיס הוא 0. ד הבסיס הוא a. ה הבסיס הוא 4. ו הבסיס הוא 2 1. ז הבסיס הוא 0.9. ח הבסיס הוא 7. ט הבסיס הוא 8.9. י הבסיס הוא a. b 1.( ו ז א 6.6 ב ג. x x x 21 א.4 ב.6 2 ג.8 6 ד.1 6 ה ) 4 4 ד ה ו א.2 ב.2 ג.2 ד.2 ה.2 ו. ז.5 ח.1 עמ' 84 ט. י א.6 ב.7 ג.10 ד.4 ה.2 ו.4 ז.5 ח א נכון. ב לא-נכון. ג לא-נכון. ד נכון. ה נכון. ו נכון. ז נכון. ח לא-נכון. ט לא-נכון. עמ' א.16 ב.49 ג.9 ד.144 ה.100 ו.125 ז.8 ח.729 ט.64 י.2 יא.16 יב.2, ג א, ג, ד ו- ה - לא-נכונים. ב - נכון. 220 א 25. ב 6. ג 100. ד 27. ה 49. ו 16. ז 8. ח ד 125 ט.64 י 221.1,000 א.625 ב.1,296 ג.2 ד.81 ה א 8 1. ב 9 4. ג א <. ב >. ג <. ד >. 224 = 2,a.b = 4 8. י ט ח ז 6 4. ו 16 ה א.0.04 ב ג.0.25 ד ה.2.25 ו א.1 ב.1 ג.1 ד.0 ה.0 ו.0 1. ט א.0 ב.0 ג.9 ד א.1 ב.1 ג.1 ד.10 ה.5 ו.4 ז.0.4 ח 229 א.1 ב.2 ג. ד.5 ה א <. ב >. ג >. ד <. 21 א <. ב <. ג <. ד <. עמ' א 1. ב 2 2. א 2. ב א 1. ב אין-סוף פתרונות אפשריים. 25 א.7 ב.69 ג.9 ד.7 ה.45 ו.128 ז.9 ח.45 ט.14 י.14 יא.40 יב.540 עמ' א.47 ב.162 ג.1,280 ד.64 ה.1 ו.1 ז. ח א.6 ב.16 ג.1,000 ד.512 ה.64 ו.81 ז.125 ח א.6 ב.9 ג.5 ד.5.25 ה א.1 ב.0 ג.0 ד.0.75 ה א.4,096 ב.484 עמ' 88 ג.64 ד.625 ה.25 ו.4 ז.9 ח.529 ט.1 י א..5 ב ג ד ה א. ב.2 ג.4 ד.5 ה.7 ו.10 ז.11 ח.12 ט א.9 ב.6 ג.8 ד.15 ה.100 עמ' א.4 ב.8 ג.12 ד.12 ה.14 ו.12 ז.6 ח.4 ט.5 י.4 יא.6 יב.5 יג. יד.2 טו א.8 ב.1 ג.21 ד.12 ה.8 ו.12 ז.16 ח.8 ט ב 247 א 2 1. ב 2.2 ג.2 ד 4 י 4. יא 7. יב 6. יג. יד 1.5. טו 25. עמ' 92 מוכנים להמשיך: 1 א, ב, ג, ד. 2 ג ב 4 א, ב. 5 א, ב. 6 א, ב. 7 א לא. ב כן. ג לא. ד לא. 8 ב 9 ב 10 א. ב =. 249 א.2 ב.71 ג.89 ד.10 ה.10 ו.10 ז.12 ח.0 ט א.25 ב.51 ג.8 ד.2 עמ' 9 ה 9. ו 4. ז 2. ח 5. ט 0. י 6. יא 10. יב 0. יג 28. יד 2. טו 251 י 64. ג רות. 252 ארז. 25 שעתיים ו- 55 דקות. 254 א.0,90,45,,51 ב.4,16,144,48, חוקי פעולות החשבון

9 ד ג א 4 5. ב 2 עמ' 94 a א 5. ב 4 1. ג 7 8. ד.2. ח d 12 c b 5. ז 4 a 9. ו ד 2. ה 5. ב 7 8. ג א 10. a. 264 א 6 7. ב 9 7. ג 1. ד 5 1. ה 16 x 4. ג 6 c. ד y.5 ה א 6 5. ב 5 ה 4. ד y.2 ב b. = א 2. ב x.7 ג c סכומם. 272 א. ב או :. ג :. ד או :. ה + או. ו. 27 א.0 ב.0 ג.1 ד.0 עמ' 95 עמ' 96 ה.1 ו.0 ז.1 ח סמ"ר. 275 א.90 ב.288 ג.50 ד.1,104 ה.42 ו.115 ז.64 ח א.17.5 ב.96 ג.84 ד ה.20.4 ו.28.8 ז.8 ח.7.5. a 10 c 11. ח c a b א ז 5. ו a א 10 x. ב 5. x ג 6 y. ד b a x. ה a 2 + x x. 279 א.116 ב.141 ג.144 ד.45 ה.192 ו a a. ד a 2 a. ג + 4 ב + ז.44 ח א <. ב <. ג <. ד <. 281 א.1 ב.2 ג. ד א <. ב >. ג <. עמ' ד = ה 1 8 = = 5 עמ' א 1 2 = 8 4. ב = ג 16 r + 2 s + f r + s s + f = א a,20.1 ב.a, x, x 285 א 2 r s f b b b b a a a ג ד ה 2 b 8 b 4 b 4 b 2 b 2 b 2 a 4 a 2 a 287 עמ' חוקי פעולות החשבון 240

10 . מלבן ותיבה עמ' ד אין סוף ישרים. ה ישר אחד בלבד. עמ' ב לא. 7 לא. 8 ב.KE,KM,KC,KD.MB ד.EK ג.DM ב.AE א 11.MD = KM 10.AB = EF, BC = CD = DE = FG 9 עמ' א לא, מרובע. ב כן, משולש. ג כן. 1 ב כן. ג 8 ס"מ. כן. 2 ס"מ..AC = CO = OD = DB, AO = OB 14 עמ'. IAB, CAI, BAI, BAC, IAC א כן. ב BO היא שוק משותפת לזוויות CO. AOB, BOC היא שוק משותפת עמ' 110 לזוויות. BOC, COD 19 א 12 זוויות. 20 כן, קדקוד.. COD, BOC, BOD, AOC, AOD, AOB הזווית אינה ישרה. ניתן לבדוק בעזרת משולש סרטוט. 26 כל אחת משלוש הזוויות האחרות היא בת 90 כי זווית שטוחה היא בת 180 ולכן כדי להשלים את הזווית בת ה - 90 ל- 180, היא חייבת להיות בת 90 עמ' 112 )ישרה(. 27 כל הזוויות הישרות שוות זו לזו כי מידתן זוויות ישרות..b c,a עמ' c זוויות ישרות:.BC DC,AD DC,AB AD,AB BC עמ' 114.DH = 26 מ"מ 5.b קצר ביותר כי מאונך ל TK 4.KT קצר גם מ KO,KL = KT וכיוון ש LO KO כי KL קצר יותר מ KO 6 עמ' הלל צודק. המרחק צריך לצאת מנקודה P ולהיות מאונך לישר K. הניצב הוא המרחק הקצר ביותר, לכן קטן מ- 5 ס"מ )שאר הקטעים אינם ניצבים(. 42 כן. הקטעים נמצאים על ישרים מקבילים. בעזרת משולש נראה כי הישר המאונך לאחד מהישרים שבסרטוט, עמ' 117 מאונך גם לשני הישרים האחרים. 4 א', ב', ד', ו' מקבילים. ה', ז', ח', ט' מקבילים. ג' נחתך עם כולם. כל הישרים שאינם מקבילים נחתכים. 44 ג מקבילים. 46 ג מקבילים. 47 ב מאונכים. 48 פעמיים..NR IT,NR PI,NI RT,NI OR,NI OT,NR PT א נכון. ב לא נכון. עמ' א 1. ב 5 1. א כן. ב לא. ג כן. ד כן. 54 א.LK ב.AC ג.DL 58 המרחקים שווים. עמ' מלבן ותיבה

11 61 א לא. ב כן. ג לא. ד לא. ה לא. ו לא. 62 לא. 64 כן. עמ' א A מתאימה ל P. ב B מתאימה ל K. ד כן. עמ' א צלעות מתאימות: MK ל- MF,BC ל- FK,AC ל-.AB זוויות מתאימות: M ל- F,C ל- K,A ל-.B עמ' 12 )הקודקודים כמו הזוויות(. ב לא. אין התאמה בין הזוויות ובין הצלעות. 68 מתאימות: BC ל- CD,RQ ל- AD,QT ל- AB,TS ל-.RS הצלעות המתאימות שוות. 69 לא. אין התאמה בין הצלעות. 70 לא. אין התאמה בין הזוויות. 71 א לא-נכון. ב לא-נכון. ג לא-נכון. עמ' עמ' ב..VELI,IVEL,LIVE,ELIV,VILE,EVIL,LEVI,ILEV לא. 79 ליאת צודקת. עמ' ב כן. b מאונך ל- a וגם ל- c, לכן a מקביל ל- c. לכן אם d מאונך ל- c הוא גם מאונך ל- a. ג כן, מלבן מלבנים. 82 א כן. 8 אינם חופפים. 84 חופפים. 85 כן. נצמיד את 2 המלבנים. 86 כן. 90 א.DNAF,NAFD,AFDN,FDNA,FAND,DFAN,NDFA,ANDF ב.NA,DF,AF,ND ג ND ו- AF,NA ו- ND,NA ו- AF,DF ו-.DF ד DF ו- AF,NA ו-.ND 91 א סמוכים: E ו- L,K ו- K,E ו- M,M ו-.L ב נגדיים: M ו- K,E ו- L. ג אלכסונים:.LK,EM עמ' 127 עמ' א נגדיות: SP ו- SK,KO ו-.PO ב מקבילות: SP ו- SK,KO ו-.PO ג סמוכות: SP ו- SP,SK ו- SK,PO ו- KO,KO ו-.PO ד אלכסונים:.PK,SO 9 א כן. ב לא. ג לא. ד כן. 94 אלכסונים: א CA ו-.BD ב EM ו-.LK ג NP ו-.OF ב RU ו-.ST 95 א כן. 96 א קדקודים סמוכים: P ו- P Y, ו- Y G, ו- M M, ו- G. קדקודים שאינם סמוכים: P ו- M,.B ו- D,A ו- C קדקודים שאינם סמוכים:.A ו- B,D ו- A,C ו- B,C ו- D ב קדקודים סמוכים:.G ו- Y עמ' 129 ג קדקודים סמוכים: S ו- T R, ו- S R, ו- T E, ו- E. קדקודים שאינם סמוכים: R ו- T E, ו- S. 97 לא. 98 לדוגמה: A ו- I,L ו- E,L ו-.A ס"מ =.CD 5.08 ס"מ =.CB זווית A היא בת.90 זווית C היא בת ס"מ ו- 9 ס"מ. 107 א נכון. ב לא-נכון. ג נכון. ד לא-נכון. עמ' 11. מלבן ותיבה 242

12 108 לא ס"מ ו- 6 ס"מ. 111 צלע 1 צלע 2 עמ' 12 9 דצ"מ 8 מ' או 28 מ' 10.2 ס"מ 12 ס"מ 1 דצ"מ 18 מ' 10.2 ס"מ 2.5 ס"מ ס"מ, 12 ס"מ. 114 א במרובע AUCT יש זוויות ישרות: זווית A, זווית U וזווית C. מרובע שבו זוויות ישרות הוא מלבן. ב שמות המלבנים שבסרטוט:,BRCT,ATCU,ATDS.ABFS,AURB,SURF,SUCD,DCRF,BTDF א ב ג ד 117 לא. 118 לא. 119 לא. 120 ו כן. ז הנקודה היא מפגש אלכסוני המלבן. עמ' ס"מ =.ML 1 ס"מ =.MO ס"מ =.EN 15 ס"מ =.LN 15 ס"מ =.AE 12 צירי סימטריה: עמ' 15.EB = BA,OB = BI אלכסונים:.DB = BT,MB = BP 125 כן. 126 משולשים שווי-שוקיים:.ΔSMT,ΔTMO,ΔPMO,ΔSMP 127 סרטוט 10.2 לא. עמ' ריבוע. 1 כן. מלבן בו כל הצלעות שוות הוא ריבוע. 14 לא. אין שוויון בין כל הצלעות. 16 א נכון. עמ' 17 ב לא-נכון. ג נכון. ד לא-נכון. ה לא-נכון. ו נכון. 17 א לא. דוגמה נגדית: מעויין. ב כן. ג כן ריבועים. 14 המלבן החדש )אפשרות 1(: צלע 50 1: ס"מ, צלע : ס"מ. )אפשרות 2(: צלע 25 1: ס"מ, צלע 25 2: ס"מ. עמ' א אפשרות :1 צלע :1 a 2 ס"מ, צלע 2 :2 ס"מ. אפשרות :2 צלע :1 a ס"מ, צלע 4 :2 ס"מ. ב 1 ס"מ =.a 4 ס"מ =.a 147 א כן. ה ריבוע. 150 ריבוע. 151 לא. יכול להיות טרפז שווה-שוקיים. עמ' לא. יכול להיות מלבן שלוש נקודות. עמ' א 20 ס"מ. ב 4 מ"מ. ג 48 מ'. ד 248 ס"מ. 156 א 40 ס"מ. ב 40 ס"מ. ג 40 ס"מ. ד 40 ס"מ. עמ' לא. 158 כן. 159 א 200 ס"מ. ב 15 ס"מ. ג,170 ס"מ. ד 409 ס"מ. ה 9 ס"מ. ו 7.8 ס"מ. ז 1.5 ס"מ. ח 20.5 ס"מ. 160 א 40 ס"מ. ב 60 ס"מ. ג 40 ס"מ. ד 200 ס"מ. 161 א + 16 x.2 ב y. ג t + 2 x.2 ד x. 162 א 7 ס"מ. ב 2.8 מ'. ג 44 מ'. ד ס"מ. 164 א 6.5 מ'. ב ס"מ. ;1,5 165,4 ;2, ;1,7 166.,6 ;2, x מ'. 24. מלבן ותיבה

13 ; ; ס"מ מ'. 172 כן. עמ' 14 אורך בס"מ רוחב בס"מ היקף בס"מ מלבנים. 174 א 0 מ"ר. ב 100 סמ"ר. ג 4 מ"ר. ד 10,000 ממ"ר. עמ' א 60 סמ"ר. ב 60 סמ"ר. ג 60 סמ"ר. ד 60 סמ"ר. 176 לא. 177 ; א 1,500 סמ"ר. ב 18 קמ"ר. א.6 מ"ר ס"מ. עמ' אורך: 5 ס"מ, היקף: 24 ס"מ. 182 רוחב: 5 ס"מ, היקף: 2 ס"מ. 18 אורך: 25 ס"מ, היקף: 54 ס"מ. 184 לא. EKGH ;5 6 ABCD א לא, לא. ב לא, לא. y ממ"ר. 187 לא. אורכי הצלעות יכולים להיות כל 2 מספרים שמכפלתם. x y 188 א a 14 מ"ר. ב b c סמ"ר. 1 סמ"ר. פי מלבנים, כי שטח מלבן 1 סמ"ר. ג 5) + (x x סמ"ר מלבנים, כי שטח המלבן המכוסה 10 סמ"ר א 100 סמ"ר. ב 2.25 מ"ר. ג 8.44 ממ"ר. x 2 19 סמ"ר. 194 צלעו 6 ס"מ, היקפו 24 ס"מ. עמ' פי א 6 סמ"ר. ב צלעותיו 8 ו 4. שטח המלבן קטן משטח הריבוע פי סמ"ר. 200 א צורה א': שטח: 24 סמ"ר. צורה ב': שטח: 24 סמ"ר. ב צורה א': היקף: 14 סמ"ר. צורה ב': היקף: 14 סמ"ר. ג כן. ד לא. 202 א שטח הגן: 8,584 מ"ר. ב היקפו: 80 מ'. ג המסלולים: 604 מ"ר. ד חלקות הורדים: 7,980 מ"ר. עמ' 147 עמ' מ"ר. x x תיבה, כי אחת ממידותיה גדלה פי 2 מהמידה השנייה. 209 א כן. מתאימה להגדרה. ב לא, כי לא כל עמ' 150 המקצועות שווים באורכם. 210 דני צודק. יוסי ספר כל מקצוע פעמיים. 211 ד, ה, ח, יא. מצולע שצורתו מלבן יכול לשמש כפאה בתיבה. 21 א, ד, ו - קוביות. ב, ג, ה, ז - תיבות. עמ' ,2 6, א 9,9 9.6 ב 2, קובייה ,79 85,79 עמ' כן, נאחד מידות. 219 נבחרו 12 קטעים שישמשו כמקצועות לתיבה שמידותיה הקטע שאורכו 5 ס"מ נפסל כי מופיע רק פעמים ולא 4.. מלבן ותיבה 244

14 220 א 4 תיבות שונות. ב , , , לא. עמ' דוגמה - 2 מלבנים של מלבנים של מלבנים של a c a או לא, כי לתיבה יש רק מימדים. עמ' א המלבנים שיכולים לשמש כפאות של תיבות הם:,5 ו ; 7,5 ו-. )בשאר האפשרויות חסרים מלבנים.( ב גובה דף: ס"מ. דף A4 הוא תיבה כי יש לו גובה. 2 א ריבוע. ב קובייה סמ"ר סמ"ר סמ"ר סמ"ר סמ"ר סמ"ר. עמ' א 04 מ"ר. ב 76 ק"ג. 241 א 1,92 סמ"ר. ב 200 ס"מ. 242 א 550 סמ"ר. ב 142 ס"מ מ"ר ממ"ר ממ"ר ס"מ ס"מ. 248 א 8,7 5,7 8.5 ב 262 סמ"ר. ג את הצלע שאורכה 5 ס"מ. ד 8,2 7,2 8.7 ה 172 סמ"ר. ו 5,4 8,4 8.5 ז 184 סמ"ר. עמ' 157 ח 7 5 5,,5 7.5 ט 190 סמ"ר. 249 א צלע שאורכה 5 ס"מ. ב 7,10 10,8 7.8 ג 412 סמ"ר. ד 14,8 14,5 8.5 ה 444 סמ"ר. ו 16,7 16,5 7.5 ז 454 סמ"ר. 250 לא. שטח הפנים של התיבה הגדולה 166 סמ"ר. סכום שטחי הפנים של החלקים 206 סמ"ר. עמ' א a ב = 10.a 252 א אותו נפח כי כל מגדל בנוי מ 6 קוביות זהות. ב נפחם 6 קוביות. 25 המים ימלאו את קופסת המשקה עמ' 159 והמים העודפים יישפכו. 254 א 8 סמ"ק. ב 6 סמ"ק. ג 24 סמ"ק סמ"ק סמ"ק. 258 א.9 ב.12 ג.20 ד סמ"ק. עמ' מ"ק מ"ק. 262 )ה בסמ"ק( א.18 ב.0 ג.75 ד.120 ה.70 ו.15 ז.72 עמ' 161 ח.900 ט.160 י 2, סמ"ק. 264 מ' ס"מ a h a סמ"ק. 272 נפחה 60 מ"ק. 27 א ב 24 סמ"ק גובה 1 ס"מ. 48 סמ"ק גובה 2 ס"מ. 12 סמ"ק גובה 0.5 ס"מ. עמ' א 100 5, ב רוחב- 5 ס"מ, אורך- 100 ס"מ. רוחב- 5 ס"מ, אורך- 50 ס"מ ס"מ ממ"ר מ'. 278 א 1.5 ס"מ. ב 100 ממ"ר. ג 1,000 קוביות. ד 125,000 קוביות. עמ' א 1 מ' 1 מ"ר 1 מ"ק. ב 1 ק"מ 1 קמ"ר 1 קמ"ק. ג 1 מ"מ 1 ממ"ר 1 ממ"ק. 120, סמ"ק. 500, סמ"ק.,000, סמ"ק סמ"ק. 40, סמ"ק, 0.04 מ"ק. 24, סמ"ק, מ"ק מ"ק, 800,000 סמ"ק., סמ"ק,,000,000 ממ"ק מלבן ותיבה

15 סמ"ק = ס"מ. 290 א נפח - 64 סמ"ק. 289 א 160,000 ממ"ק. ב סמ"ק = 160, ב שטח פנים 112 סמ"ר. ג נפח התיבה יגדל פי 2, שטח הפנים יגדל, אך לא פי א כן. ב נפח התיבה עמ' 164 המקורית: 140 סמ"ק, סכום נפחי החלקים: 140 סמ"ק. 292 נפחה קטן פי א 1 סמ"ק. ב 1 מ"ק קוביות, 216 סמ"ק. 295 א 8 מ"ק. ב 27 סמ"ק. ג 64 מ"ק. עמ' 165 ד 64 ממ"ק מ'. 297 א 8 סמ"ק. ב 8 ממ"ק. ג 8 מ"ק. 298 א 4 ס"מ. ב תיבה. ג 48 סמ"ק. 299 פי פי פחות. 01 לא. נפח כל קוביה קטנה 8 סמ"ק, לכן ייכנסו רק קוביות. 02 א קמ"ק. ב מ"ק. 0 א 8 סמ"ק. ב.75 סמ"ק. ג מ"ק. 04 מבנה ימני: 12 סמ"ק, מבנה שמאלי: סמ"ק. 05 א.100 ב.0.01 ג.10 ד.1,000 ה עמ' א.10,000 ב ג.100 ד.1,000,000 ה א 1,000,000 סמ"ק. ב מ"ק. ג 1,000 ממ"ק. ד 1,000,000,000. ה קמ"ק. עמ' 167 6,000, סמ"ק ליטר. 10 א סמ"ק. ב סמ"ק. ג מ"ק. ד מ"ק. ה ממ"ק. ו סמ"ק. ז סמ"ק. ח ליטר. ט ממ"ק. י מ"ק. 11 א 120 סמ"ק. ב ליטר. ג 500 ליטר. 12 א 25,000,000 סמ"ק. ב 4,500 סמ"ק. ג 1,000,000,000,000,000 סמ"ק. ד סמ"ק. 14 א 168,000 סמ"ק. ב 126,000 סמ"ק, 126 ליטר. 15 א 2,880,000 סמ"ק. ב 2880 דצמ"ק. ג 1,200,000 סמ"ק. ד 11 ס"מ. 17 א חסרה פאה ירוקה. ב חסרה פאה כחולה. ג חסרה פאה אפורה. 18 א 4. ב 6. ג 6. ד 5. עמ' 169.V - 6,O - 5,S - 4,A -,S - 2,O לא, כי לא כל הפאות שוות. 2 א 2 ס"מ. ב ס"מ. ב 6 ס"מ. עמ' א 1. ב 5. ג א צמוד למקצוע 4 או למקצוע 2. ב צמוד למקצוע 1 או למקצוע 4. עמ' 171 ג צמוד למקצוע 1 או למקצוע א A עם ו'. ב עם ח'. עמ' 174 מוכנים להמשיך: 1 צהוב..NE = OC NC = EO 2 מקבילות. 6 ב. 7 א נכון. ב לא-נכון. ג לא-נכון. ד נכון. 8 ב. 9 ב. 10 א. 11 ג, ד. 12 ב, ג, ד. 1 א 2 ריבועים, 4 מלבנים. ב לא. 14 ג. 15 ד. 16 א. עמ' א. 18 ב. 19 ד. 6 א.MA AL ב.WT HI ג.AR RK ד.MO ME עמ' 176. מלבן ותיבה 246

16 8 א מקביל. ב חותך. ג מקבילים. ד מאונכים. ה נחתכים. ו נחתכים. עמ' על-ידי סרטוט אנך. 42 מ'. 44 א לא-נכון. ב נכון. ג נכון. 45 א ΔCDA ו-.ΔBAD ב. BDA = CAD. BAD = CDA. B = C.AD = AD.BD = CA.AB = DC 47 ב. 48 ב, ג. 49 א 2 זוגות. ב 4 זוגות. ג 8 דרכים מ'. עמ' מ'. ד 19 מ"מ. עמ' אורכו 12 ס"מ, היקפו 8 ס"מ. 55 מ'. 56 א 6.5 מ'. ב ס"מ. ג 15 x x 61.5 x 60. x. 62 ב. ג, ה , חצי מלבן גדול יותר לא. מלבן 5 ABCD,6 מלבן 7 EFGH.4 66 לא. מלבן 9 ABCD,2 מלבן 6 EFGH.4 עמ' 180 1,50 67 ממ"ר ס"מ ליטר. אורך התיבה ס"מ 10 ס"מ 8 ס"מ 5 מ' 200 ס"מ רוחב התיבה 6 ס"מ 4 ס"מ 7 ס"מ 1 מ' 100 ס"מ גובה התיבה 2 ס"מ 25 ס"מ 2 ס"מ 5 מ' 50 ס"מ נפח התיבה 6 סמ"ק 1,000 סמ"ק 112 סמ"ק 25 מ"ק 1,000,000 סמ"ק בכמה קוביות של 1 סמ"ק תתמלא? 6 1, ,000,000 1,000, א נפח 1,200 סמ"ק, שטח פנים 700 סמ"ר. ב הנפח קטן פי, שטח הפנים 40 סמ"ר. ג הנפח קטן פי 4, שטח הפנים- 400 סמ"ר. ד נפחה קטן פי 10, שטח הפנים- 196 סמ"ר. 72 א נכון. ב לא-נכון. ג נכון. ד לא-נכון. ה נכון. 7 א מקבילים:.TE KI AN מקבילים נוספים:.TE,KI מאונך ל- AN, EN.TE,KI מאונך ל- AN, LJ.AN,KI מאונך ל- TE, TA ב.LJ TA EN עמ' א.a b ב.b a ג כן. ד.a b c ה.c a b ו כן. 75 כן סמ"ר. 77 לחדף שטח עור גדול יחסית לנפח גופו ואצל ההיפופוטם שטח העור קטן יחסית לנפח גופו. עמ' נפח התיבה 108,000 סמ"ק, שהם 108 ליטרים. הנפח יגדל ל- 12,000 סמ"ק סמ"ר. עמ' 186 העמקה: 1 א פי.9 ב.b = a ג לא. ד לא. ה.h ו h נשאר. 2.5 ס"מ סמ"ק מלבן ותיבה

17 4. ביטויים אלגבריים ושוויונות 1 א + m. ב m.5 ג + 6 m.2 ד m.12 ה + 8 x. ו x.90 ז x ח x.12 עמ' 189 א + 5 x. ב + 10 x. ג + 17 x.2 ד + 14 x.8 ה + 7 x. ו. x ז + 4 x. ח + 1,000 x.6 2 א a.15 ב b.8 ג a 2.12 ד a.70 ה b.45 ו a 2. ז b. a + 5 א : 6 a. ב : 4 b. ג : 50 c. ד : 10.d ה : 2.k ו : 16.m ז. z ח : 100 y. 4 א a.7 ב a 2.10 ג d 2. ד d.4 ה a.8 ו a.12 ז.b 2 ח b א a ; 71.5 a 0.2 ; a א a b.6 ב a + 10 b.6 ג a + 6 a = 16 a.10 ד a + 4 b.8 ה a 2.20 ו a + 6 a = 10 a.4 ז x.10 ח + 5 b a עמ' א 4.a ב 6.a ג.a 10 ; 4 a + 6 a 9 א = 55.A ב = 5.B ג = 58.C 10 א a.10 b ח 17.6 x ז +. a + b ו.2 x ה +.a + b c ד.a + b + c ג. a + b ב.b 11 א a + 4 a.8 ב + 8 x x ג 8 x x ד x x x.2 ה + 1 a + a b + b.20 ו + 1 b.a + b + a + b 20 a + ז + 20 a a + b 1 b +.1 עמ' 191 ח 1 a a + b b ג - ד - ו. 1 א b ב b ג 24 c.4 ד 4 x. z 4 + y 4 + ה p 5 n + 5 m.10 ו. x n + 10 n y n z n ז 8 y x א a + b.9 ב x x ג a b.6 ד + 15 z.6 ה b a + b.25 ו a + 15 a.10 ז x 2 y 2 x + y.4 ח z z א a 0.4 b ד c d.4 ה a + 5 b.14 ו + 12 y א b.4 ב + 24 y.12 ב y.5 ג a b 24 ג d ד x 1.5 y א ) + (a ; ב 2, א c d.0. ב.c + 2 d ג a b 0.8 c.0.4 ד 1 x.y ה a b.2.1 ו x y 10 z.5 a ד. d + b ז.a d 2 b d c d + 7 d ח d עמ' x ו- x 22.5 ו- x 2. 2 ו ו- x.5 y, x 26.6 x 25 ו- x y 2,4 x ו- y,2 x y 2,4 x ו-. עמ' ב t,2 t,t 5. ג 0.4 א x,9 x 2, x.8 ב.2 4. ביטויים אלגבריים ושוויונות 248

18 1 א המשתנה,t המקדם.2 ב המשתנה, x המקדם 1. ג המשתנה,y המקדם 4. ד המשתנה,x המקדם.1 ה המשתנה x, המקדם א המקדם 1, המשתנה a. ב המקדם 7, המשתנה b. ג המקדם 5, המשתנה a. עמ' 194 ד המקדם 0.5, המשתנה c. ה המקדם 1, המשתנה m. ו המקדם 1, המשתנה a. א 5. ב המקדם של x הוא ;4 המקדם של x 2 הוא 4. א המשתנה,a המקדם.2 המשתנה,b המקדם. המשתנה,c המקדם.4 ב המשתנה, t המקדם. המשתנה, y המקדם.1 ג המשתנה, x המקדם.6 המשתנה, y המקדם 5.7 א המשתנה, y המקדם 2. המשתנה, x המקדם.1 ב המשתנה, x המקדם 2 5. המשתנה, x 2 המקדם. האיבר החופשי.6 ג המשתנה, y המקדם.0.7 המשתנה, x המקדם.1 המשתנה,z המקדם.2 6 א המשתנה a, המקדם 1.5. ב המשתנה a, המקדם 10. ג המשתנה c, המקדם 1. ד המשתנה a, המקדם 1.2. ה המשתנה n, המקדם 1. ו המשתנה m, המקדם עמ' א x 2 ו- x 2.8 ב x 5 ו-. x ו-.5 ג x ו- x. 5 ו-.7 8 א a b 6 ו- a b.2 ב האיבר החופשי.7 ג a 6 ו- a.2 9 א m n ו- n m n ו- 4 2.n ב x ו- x 2.4 x 6 ו- x y.8 x 2 5 ו- x y. האיבר החופשי קוביות צהובות, עמ' 196 מלבנים כחולים, מלבנים ירוקים, עיגולים סגולים, 2 משולשים אדומים, ריבועים כתומים. 41 א + 8 y x + x 2 + x + y + 2 x.2 ב + 7 x.a = x + 2 x 2 2 ג 2. + y B = x + x 2 x ד + 9 y.a + B = 2 x + x 2 2 x x ה + 5 y.a B = x 2 2 x + x 42 א a. ב x.2 ג d.2 ד 5 n.10 ה y.8 ו.a + b ז a + 2 b.6 ח.a + 4 b עמ' 197 עמ' א, ג, ד, ו - נכון. ב, ה - לא-נכון. 44 א x.2 ב x. ג y.4 ד x + y.2 ה x.5 ו x + y.2 ז x + 2 y.4 ח x.9 45 א 1 x. x 8 ; ב 5 x. 46 א x.14 ב d. ג j.17 ד. y 5 + x ה a + 6 b.2 ו t + 4 u.2 ז p + 4 s. ח d + 14 f.9 ט h + 99 k א a + 4 a.6 ב + 1 a.2 ג a.10 ד a 5 b.6 ה a 4 b.12 ו + 1 x.7 ז + 10 p. ח + 11 y. ט 1 a.2 י + 9 y.7 48 א 40 a a ב לא. 49 א a.14 ב x.11 ג t.1 ד a + b. ה + s + 4 t.5 ו 20.5 x + 10 y 51 א.6 m 50 לאחר פישוט כל הביטויים מקבלים + 2. a + m ח.4 n ז 5. x עמ' 199 ב x + 4 y.9 ג אי-אפשר לפשט. ד x + 5 y + z.6 ה x x 2. ו n.12 ז m.9 ח a + 4 b + 15 c.8 52 א. x ב y. ג 2 x. ד 11 y. ה x. y א.A = 7 x + 2 y ב.B = 10 x x + 7 y 5 y 2 ג.C = 12 a b 8 a ביטויים אלגבריים ושוויונות

19 54 א x + y.11 ב + 7 c.11 ג + 7 a c ד x + y + 5 z 12. ה t.50 ו 11.5 x. 55 א, ג, ד, ה, ו, ח: לא-נכון. ב, ז, ט - יב: נכון. x x עמ' א -.D ב -.G ג -.J ד -.A ה-.E ו - H. ז -.I ח -.B ט -.F י -.C 59 ו 10 a.b + ז.a + b ח 9.a ט כן. 60 א x y. ב a b.4 ג x x y.5 ד x x + 2 x y.7 ה a b + 4 a c 2 b c.8 עמ' א a b.2. ב a b + 9 a + b.4 ג + 19 a.21 ד a.8 62 א ברוך טועה. ב בנימין טועה. = 0 6 b. 64 א-ג, ו, ז: נכון. ד, ה, ח: לא-נכון. 65 ב. עמ' א 0 גרם. ב 5 גרם. 69 א 15. ב 7. ג 17. ד א תכונה א'. ב-ג תכונה ב'. ד-ה תכונה ג'. ו תכונה א'. ז-ח תכונה ג'. עמ' א = ב = ג 6 4 = 1.1 ד 1,000 מ"מ = 1 מטר. ה A = C ו = 20 1) ( כן. 7 כן. 75 כן. 12 = (תכונה ג'.( 76 א OC = AC, CB = AC, CB = OC )תכונה ג'(,, OE = OC AC=OE )תכונה ג'(. 77 א 12. ב 16. ג 8. ד א 15. ב 6. ג 8. ד א הצבה. ב לא. עמ' 206 עמ' א.950 ב.1,188 ג.0 ד א.76 ב.90 ג.78 ד פרחים מדליות חייכנים עטים. 86 א.8 ב.5 ג.19 ד 87.9 א.8 ב.2 עמ' 208 ג.9 ד 88.5 מחיר עוגה:. 4 מחיר בקבוק משקה: גרם. 90 א :.8 :.92 :Y.12 ב :.7 :.14 :Y.56 ג :.400 :. :Y.45 :.50.5 : 9 :. :.6 94 א b.2 ב b.4 ג 6 מטר..0 :.22 : א גילו של הילל: + 4 a, וגם + 2 a.4 ב.2 ג א c.2 ב c.6 ג 15 ק"ג. 98 א כן. ב חיסור גורם שווה. ג.a + c = b + c ד.a = b ה.a = b עמ' 209 עמ' 210 עמ' כן. 100 א כן. ב.a + 10 = b + 10.a = b 101 כן. 102 כן. 10 א.AC = AB + BC ב.RT = RS + ST ג.AC = RT עמ' א.AC = AB + BC ב.RT = RS + ST ג.AB = RS 4. ביטויים אלגבריים ושוויונות 250

20 105 א.100 ב א.4 ב א כן. ב כן שנה. 109 כן. 110 א.5 ב.5 ג.0.7 עמ' 21 ד 4 1. ה 111. כן. 112 א כן. ב כן. עמ' כן א.1 ב.49 עמ' א.1 ב כן. 120 א 4 1. ב 2 1. ג.b ד א.10 ב.12 ג.8 ד א כן. ב עגבניות. 125 כן. בננות = b כן. עמ' 216 עמ' = ) (.5 12 כן. 1 ב, ג. 14 לא. 15 א.0 ב.20 ג.15 ד.12 ה.10 ו.6 ז.5 ח.4 ט. י.2 יא.1.5 יב.1.2 עמ' א 2 1. ב.1 ג 2. ד.2 ה 2 5. ו. ז 2 7. ח.4 ט 2 9. י.5 17 א.2 ב.4 ג.8 ד.24 ה.16 ו.1 ז 5 4. ח 5. ט 5 2. י א.2 ב.4 ג.6 ד.8 ה.10 ו.18 ז.21 ח.24 ט.27 י.0 19 א.4 ב.10 ג.18 ד.28 ה.40 ו.54 ז.70 ח.88 ט.108 י ס"מ ס"מ ס"מ ס"מ. 144 א 6 מטר. ב a 120. עמ' 219 עמ' 221 מוכנים להמשיך: 1 ב. 2 א. ב. 4 ג. 5 ג. 6 ג. 7 א. 8 א. 9 ב. 10 ג. 11 ב. m + 2 n א + 1 a.(a + a a + 2) : = ב א לדוגמה:.,22,11 ב.0-9 ג 11.a ד a a = 11 a 2.11 ה 150. ג. 151 א a 9 ו- b c.2 a 4 ו- b c.6 ב y 4 ו- y.5 עמ' 222.c 10 + b ו 15.b 8 + a ה 4. x ד x ג x ב x 2 ו א.2 x ו- 5 x 15 א y.20 ב y) y + 10 ( א y.20 ב y) y + 5 ( א מספר עוקב ל-.n ב מספר הקודם ל- n. ג מספר הגדול פי 2 מ- n. ד מספר השווה ל- n בחזקת עמ' א + 5 x. ב + 2 x. ג + 15 x. ד 2 x. 159 א 40 ס"מ. 48 ס"מ. ב a + 8, 4 a.4 ג b) (a +.4 ה 4 a.b 8 + ג 15 b.c א + 10 x. ב 10 x ביטויים אלגבריים ושוויונות

21 161 א מחיר הספרים:. 40 מחיר הגלובוס:. 40 מחיר התמונה:. 0 ב מחיר הספרים: a 2. מחיר הגלובוס: + 20.a מחיר התמונה: + 10.a ג התצרף. ד לא. 16.1, כן. עמ' חיסור 289 מכל אחד מהאגפים. 165 כן. 166 א כן. ב + 10 a. 167 א.18 ב.12 ג.9 ד.6 ה.4 ו. ז.2 ח..6 ט.1.8 י a עמ' = x. x = א.10 ב.20 ג.60 ד = =.y 1. ג.a 2 + b 2 ד b) 2 f 2 t 176.(a א מספר האגסים גדול פי 175 א. a b ב a + b ממספר התפוחים. ב 0 אגסים. ג מספר התפוחים a, מספר האגסים a. ד מספר הפרות גדול פי 4 ממספר 1 התפוחים. ה 40 פרות. ו מספר התפוחים a, מספר הפרות a 4. ז מספר הפרות הוא מספר האגסים ועוד ממספר האגסים. ח. 20 פרות. ט. מספר האגסים,m מספר הפרות m 4. י n. 178 א a. ב b. עמ' 226 ג 9 מלבנים. ד ס"מ א b + a.10 ב + 1 a b +.10 ג 1 a b א היקף ריבוע בס"מ. (2 r + r + 2) 179 ב נפח תיבה בסמ"ק. ג היקף מלבן בס"מ. ד נפח קובייה בסמ"ק. ה היקף משולש שווה-צלעות בס"מ. עמ' 227 ו היקף משולש בס"מ. ז שטח ריבוע בסמ"ר. ח שטח מלבן בסמ"ר. 182 א.m k 4.m 2 k.m k 2.2 k 1 ב = BD 10 מ'. = AC 7 מ'. = AB 2 מ'.. b 2 a y א רוחב המגרש:. נפח הבית: a. ב 640 מ"ר. ג לא. b2. שטח הגינה: a2 2 b2 שטח בסיס הבית: a2. שטח המגרש: א 80 ס"מ. ב a א. 120 ב חגורה.a חולצה a.2 שמלה a א 0 ס"מ. המלבן החדש: 2 ס"מ. ב + a + 5 b) = a 2 b ( א 15 ס"מ. ב a.15 + ג כן. עמ' א חיסור וחילוק התוצאה ב-.10 ב + a a + 1) + a = 10.( ג.12 ד בחרו מספר גדול מ- 5. חסרו ממנו 5. את התוצאה כפלו ב-. הוסיפו 21. את התוצאה חלקו ב-. עמ' א.A = 2 B ב.B = 2 C ג.C = 2 D ד.D = 2 E ה.A = 4 C ו.A = 8 D ז.A = 16 E 19 א אורך צלע הריבוע הגדול, גדול ב- 1 מאורך צלע הריבוע הקטן. ב על צלעו הימנית של הריבוע הגדול בנו ריבוע שאורך צלעו קטן ב- 1 מאורך צלעו של הריבוע הגדול. ו + 1 1) + (r r + 4. r +.6 ה א 5 C. ב 100 C. המים רותחים. ג 0 C. המים קופאים. 4. ביטויים אלגבריים ושוויונות 252

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 סמ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 סמ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בסמ?.1 8 נתונה תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה מקבילית שצלעותיה שוות ל- 3 ס"מ ול- 7 ס"מ. מהו הטווח

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

Microsoft Word - dvar hamaarehet_4.8.docx

Microsoft Word - dvar hamaarehet_4.8.docx מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי المرآز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلتين الاعدادية والثانوية מרובע חסום ועקשן, או נכדי מסר לטיפולי בעיה בגיאומטריה מדור: כתב: תקציר: זה קרה לי בכיתה אברהם

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז'. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. לחידות גפרורים יש לעיתים פתרונות רבים. אנו הצענו במחוון אחד: ישנו

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63> הסברים לפרק כמותי : :úåðåëðä úåáåùúä 0 9 8 7 6 5 5 0 9 8 7 6 5. התשובה הנכונה היא: (). עלינו לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות אינו זוגי. משום שהשאלה עוסקת בתכונת הזוגיות, ננסה ללמוד מהנתון על זוגיותם של x

קרא עוד

mivhanim 002 horef 2012

mivhanim 002 horef 2012 מבחן מספר 1 (שאלון 00 חורף תשע"ב) בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה לשאלה מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות, באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על. 100 אלגברה (x+ 5)

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי יחידות

קרא עוד

בחינה מספר 1

בחינה מספר 1 תוכן העניינים בחינה מספר 1 4 אלגברה: 4 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: בחינה מספר 6 אלגברה: 6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: 7 בחינה מספר 3 8 אלגברה: 8 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: 9 בחינה מספר 41 אלגברה: 01 חשבון

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) 5 עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי 5

קרא עוד

"עשר בריבוע", כיתה ז' - מדריך למורה 1. משתנה וביטוי אלגברי 1. משתנה וביטוי אלגברי רקע הפרק "משתנה משתנה וביטוי אלגברי" פותח את השנה ואת לימוד האלגברה.

עשר בריבוע, כיתה ז' - מדריך למורה 1. משתנה וביטוי אלגברי 1. משתנה וביטוי אלגברי רקע הפרק משתנה משתנה וביטוי אלגברי פותח את השנה ואת לימוד האלגברה. רקע הפרק "משתנה משתנה וביטוי אלגברי" פותח את השנה ואת לימוד האלגברה. בפרק אנו עוסקים תחילה בחוקיות. מהי חוקיות? המושג חוקיות, REGULARITY באנגלית, הוא מושג בסיסי להבנת תופעות טבע, רוב התופעות במדע וכן התנהגות

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

Microsoft Word - teachmodel1.doc

Microsoft Word - teachmodel1.doc דגמי הוראה תכנון שיעור נושא השיעור: אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה כיתה: ד נושא בתכנית הלימודים: נפח תיבה (עמוד 92) מיומנויות מתכנית הלימודים: פיתוח ראייה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

îáçï îúëåðú îñ' 1

îáçï îúëåðú îñ'  1 5 יח"ל מבחני חזרה במתמטיקה - במתכונת בחינות הבגרות לפי מיקוד הבחינה - קיץ 003 "כדי לקלוע למטרה צריך לכוון קצת למעלה ממנה" בעריכת: סרור אסעד אפריל 003 (úåãå ð 50) 'ñî úðåëúî ïçáî 'à ìç äøáâìà,øåùéîä úñãðä

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה - יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. התייחסות רצינית להכנת העבודה היא תנאי

קרא עוד

08-78-(2004)

08-78-(2004) שאלון 00 מיקוד במתמטיקה מהדורת חורף תשס"ט 009 כתיבה: זיקרי אלברט, שמש שלמה - shemesh4@walla.co.il צוות עריכה מקצועית: ריטרבנד אוהד, נאות רז, מן מנחם, דוד ניר, ארביב עמוס, שטולבך אירית, שניידר איתן, כהן

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,653 באר-שבעISRAEL 10584P.O.B. 653, BEER SHEVA , המזכירות האקדמית המרכז ללימודים אוניברסיטת בן-גוריון בנגבNEGEV BEN-GURION UNIVERSITY OF THE ת.ד.,65 באר-שבעISRAEL 058P.O.B. 65, BEER SHEVA 8 05, המזכירות האקדמית המרכז ללימודים קדם אקדמיים אלגברה - נוסחאות הכפל מקוצר גיליון תרגילים מס'

קרא עוד

במתמטיקה בגרויות + פתרונות וידאו מלאים (3 יח ל שאלון 182/183) וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL פתרונות הבחינות הראשונות במתנה! שתי אפליק

במתמטיקה בגרויות + פתרונות וידאו מלאים (3 יח ל שאלון 182/183) וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL פתרונות הבחינות הראשונות במתנה! שתי אפליק במתמטיקה בגרויות + פתרונות וידאו מלאים ( יח ל שאלון 8/8) וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MYGEVACOIL פתרונות הבחינות הראשונות במתנה! שתי אפליקציית MYGEVA חדש! אותי מאחור חפשו לשנת 08-09 עדכני הקדמה מורים

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

פונקציה מסדר ראשון; הגדרת קו ישר: - הצגה ע"י ביטוי אלגברי וגרפי

פונקציה מסדר ראשון;  הגדרת קו ישר: - הצגה עי ביטוי אלגברי וגרפי המרכז לחינוך מדעי תל אביב-יפו פתח דבר ספר זה שלפניכם, "מתמטיקה לפיזיקאים" הוא פרי יוזמה של חברי צוות חמד"ע, המתמודדים כל שנה עם הצורך בהתאמת הידע המתמטי של תלמידי הפיזיקה לדרישות הלימודים. תודתי העמוקה

קרא עוד

הסבר: מחיר ק"ג תפוזים הוא 7 שקלים.. אמהי העלות של 2 ק"ג תפוזים?. במהי העלות של 3 ק"ג תפוזים?. גמהי העלות של 10 ק"ג תפוזים?. דמהי הע

הסבר: מחיר קג תפוזים הוא 7 שקלים.. אמהי העלות של 2 קג תפוזים?. במהי העלות של 3 קג תפוזים?. גמהי העלות של 10 קג תפוזים?. דמהי הע הסבר: מחיר ק"ג תפוזים הוא 7 שקלים.. אמהי העלות של 2 ק"ג תפוזים. במהי העלות של ק"ג תפוזים. גמהי העלות של 10 ק"ג תפוזים. דמהי העלות של 50 ק"ג תפוזים. המהי העלות של a ק"ג תפוזים -1- המשתנה משתנים וביטויים

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) - עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לכל תלמידי

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

<4D F736F F D20EEFAEEE8E9F7E420E020ECEBECEBECF0E9ED202D20E0E9F0E1F8F1E9E8FA20FAEC20E0E1E9E12E646F63>

<4D F736F F D20EEFAEEE8E9F7E420E020ECEBECEBECF0E9ED202D20E0E9F0E1F8F1E9E8FA20FAEC20E0E1E9E12E646F63> מתמטיקה א' לכלכלנים גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד. שאלות תלמידים

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

כיף עם ג'ף חלק ב' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים. עריכה: ג'ף סייח

כיף עם ג'ף חלק ב' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים. עריכה: ג'ף סייח כיף עם ג'ף חלק ב' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים. עריכה: ג'ף סייח www.kefwithjeff.org + = + = 0 + 0 = 0 + = 0 = 0 = 00 = 00 = 0 0 = 0 x = 0 x = 0 x 0 = x = x = : = 0 : = : = 00

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63>

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63> 1 ----- ואלה עיקריו של המהפך במתמטיקה - 1 הוא המספר האי רציונלי היחידי, וכל שאר המספרים הם רציונליים. בפיסיקה - מסלולי התנועה הטבעיים של כוכבים, הם מסלולים בורגיים. בגיאומטריה - פאי משתנה ואינו קבוע. המהפך

קרא עוד

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332 דף עבודה אחוזים באילו מהאיורים הבאים החלק הצבוע מהווה אותו אחוז מהם? מהו גודלו החלק ואיזה אחוז הוא מהווה מהם? (1) (ה) התבוappleappleו באיור משמאל. רשמו איזה חלק מהווה החלק הצבוע בשבר פשוט ובכתיב אחוזים.

קרא עוד

Microsoft Word - shedva_2011

Microsoft Word - shedva_2011 שיטות דיפרנציאליות ואינטגרליות הפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל אביב גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה

קרא עוד

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות אי שיוונים ממעלה ראשונה ל יח"ל. נעמי ברנס/כהן. המחברות: מיטל מתלון/מיכאלי. רטל חדד/בן רחמים הנחיות לשימוש בחוברת "אי שויונים ממעלה ראשונה" לתלמידי יח"ל החוברת מיועדת ללימוד עצמאי למי שלא למד את הנושא.

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3>

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20EEE5F2E320E020F1EEF1E8F820E120FAF9F2E3> האקדמית תל אביב-יפו מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות מועד א' סמסטר ב' תשע"ד הפתרון לא נכתב על ידי גורם רשמי ובהחלט יכול להיות שנפלו טעויות פה ושם עשיתי כמיטב יכולתי אבל תשימו לב ותפעילו שיקול דעת אשמח לשמוע

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית צוות המתמטיקה במטח: ראש תחום מתמטיקה: ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל יסודי: ד"ר בבה שטרנברג צוות הפיתוח: רגינה אובודנקו, ד"ר אלכס אוליצין, אסנת

קרא עוד

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ

מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ ÈÓˆÚ Â Ú ÂÁ מתמטיקה לחטיבת הביניים ÌÈappleÂÂÎÓ ÌÈ ÙÒÓ ÂÏÂÚÙ È ÂÁÂ תוכן העניינים א. מספרים מכוונים על ציר המספרים................. ב. השוואת מספרים

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

נושא: צפיפות חומרים

נושא: צפיפות חומרים נושא: צפיפות חומרים רצף מערכי שעורים כיתה ז: נפח מסה משקל וצפיפות מילכה ברקו גרש 3.11.2011 מושגים בסיסיים: נפח ומסה מסה=כמות החומר. מכשיר מדידה: מאזניים. יחידות: ק"ג, גרם, טון. נפח= המקום שהגוף עשוי החומר/ים

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

MathType Commands 6 for Word

MathType Commands 6 for Word 0 אלגברה לינארית גיא סלומון סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת מתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, במכללת שנקר ועוד שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

מפרט לאומי מפרט לאומי סימון, שילוט וגידור סימון, שילוט וגידור הרשות לפינוי מוקשים ינואר דצמבר בלמ"ס

מפרט לאומי מפרט לאומי סימון, שילוט וגידור סימון, שילוט וגידור הרשות לפינוי מוקשים ינואר דצמבר בלמס מפרט לאומי מפרט לאומי הרשות לפינוי מוקשים ינואר 2013 2014 דצמבר בלמ"ס .1 מבוא המפרט הלאומי קובע סטנדרטים מחייבים לכל משתתף בפעילות פינוי המוקשים בשטחה של מדינת ישראל, למעט צה"ל. המפרט עוסק בכל היבטי הפינוי,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L

תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשעד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L תרגיל 9 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, סתיו תשע"ד 1. תהי L השפה בעלת סימן פונקצייה דו מקומי G, סימן פונקציה חד מקומי T, סימן יחס תלת מקומי.c, d וקבועים L, K סימני יחס חד מקומיים,R לכל אחד מהביטויים הבאים,

קרא עוד

פתרונות לדף מס' 5

פתרונות לדף מס' 5 X הוכיחו כי קבוצה X סגורה אמ"מ פתוחה P נקודה כלשהי עלינו למצוא כך ש- X P X פתרון: תהא X קבוצה סגורה ניקח נניח בשלילה כי לא קיים כזה, ז"א לכל קיימת כך ש- X מכיוון ש- P P נסיק כי d P, P סגורה מתקיים P B

קרא עוד

א. מערכות צירים א. 1. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים 10. פונקציות מגלים ולומדים במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של

א. מערכות צירים א. 1. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים 10. פונקציות מגלים ולומדים במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של א. מערכות צירים א.. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים. פונקציות במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של רחובות: שדרות בכיוון מאונך ויותר מ- רחובות בכיוון מאוזן. ראו דוגמה. לרחובות

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

אלקטרוניקה ומשבים ה-תשס"ה

אלקטרוניקה ומשבים ה-תשסה גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשס"ה, 5 מועד הבחינה: משרד החינוך 755 סמל השאלון: נוסחאון בתורת הרשת א. נספחים: לכיתה י"ד נוסחאון באלקטרוניקה ספרתית ב. לכיתה י"ד אלקטרוניקה

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

Microsoft Word - Guberman doc

Microsoft Word - Guberman doc אפשר גם אחרת חילוק שברים פשוטים עמוד חילוק שברים פשוטים מתמטיקה תרגולית או מתמטיקה אחרת? ראיסה גוברמן אחד המסרים המרכזיים שעל המורה למתמטיקה להעביר לתלמידיו הוא, שהמתמטיקה אינה אוסף עובדות וכללי פעולה

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

סיכום הוראות Touch touchend יקרא לפונקציה כשיסתיים המגע עם הסמארטפון. - touchmove יקרא לפונקציה במהלך תזוזת המגע עם הסמארטפון. touchstart יקרא לפונקצי

סיכום הוראות Touch touchend יקרא לפונקציה כשיסתיים המגע עם הסמארטפון. - touchmove יקרא לפונקציה במהלך תזוזת המגע עם הסמארטפון. touchstart יקרא לפונקצי סיכום הוראות Touch touchend יקרא לפונקציה כשיסתיים המגע עם הסמארטפון. - touchmove יקרא לפונקציה במהלך תזוזת המגע עם הסמארטפון. touchstart יקרא לפונקציה כשיתחיל המגע עם הסמארטפון. preventdefault() נטרול

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד