בגרות קיץ תשס'ה doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "בגרות קיץ תשס'ה doc"

תמליל

1 מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פרק ראשון פרק שני פרק שלישי פרק רביעי פרק חמישי הפרק הרביעי (רומאן ונובלה הם חובה. שירה סיפור קצר דרמה רומאן ונובלה שיר שלא נלמד בשאלון זה חמישה פרקים. (שירת ימי-הביניים, שירת ביאליק, שירת המאה ה- 20 ( 30 נקודות) והפרק החמישי (שיר שלא נלמד עליך לענות על השאלות שבהם לפי ההוראות בכל פרק. 10 נקודות) משלושת הפרקים הראשונים יש לבחור בשני פרקים, ולענות על השאלות לפי ההוראות בכל פרק (משקל כל פרק 30 נקודות). ג. חומר עזר מותר בשימוש: רשימה מודפסת של היצירות שנלמדו. (1) (2) (3) (4) ד. הוראות מיוחדות: רשוֹם בראש כל תשובה את מספר הפרק ואת מספר השאלה שבחרת להשיב עליה. חובה לצרף למחברת את רשימת היצירות שנלמדו. אין להדגים באמצעות אותה יצירה בתשובות שונות. שים לב לכתב, לכתיב, לפיסוק ולכללי הדקדוק. כתוב במחברת הבחינה בלבד. בעמודים נפרדים, כל מה שברצונך לכתוב בטיוטה (ראשי פרקים, חישובים וכדומה) רשום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה. רישום טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה! ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד. בהצלחה! /המשך מעבר לדף/

2 - ספרות עברית וכללית, קיץ תשס"ה, מס' ה ש א ל ו ת מהפרקים הראשון, והשני והשלישי עליך לענות על השאלות בשני פרקים בלבד, לפי ההוראות בכל פרק (לכל פרק 30 נקודות). פרק ראשון: שירה (שירת ימי הביניים, שירת ביאליק, שירת המאה ה- 20) אם בחרת בפרק השירה (שאלות 11), - 1 ענה על שתי שאלות, כל שאלה על שיר מאת משורר אחר (לכל שאלה 15 נקודות) שירת ימי הביניים.1 קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. כּ ת נוֹת פּ סּ ים / משה אבן עזרא כּ ת נוֹת פּ סּ ים ל ב שׁ ה גּ ן/ וּכ סוּת ר ק מ ה ע ל י דּ שׁ אוֹ, וּמ ע יל תּ שׁ בּ ץ ע ט ה כּ ל-ע ץ/ וּל כ ל-ע י ן ה ר אָה פּ ל אוֹ. כּ ל-צ יץ ח ד שׁ ל ז מ ן ח דּשׁ/ י צ א שׂוֹח ק ל ק ר את בּוֹאוֹ, אַך ל פ נ יה ם שׁוּ שׁן ע ב ר,/מ ל ך, כּ י ע ל הוּר ם כּ ס אוֹ. 5 י צ א מ בּ ין מ שׁ מ ר ע ל יו/ ו יּ שׁ נּ ה א ת בּ ג ד י כּ ל אוֹ. מ י ל א-י שׁ תּ ה י ינוֹ ע ל יו/ה א ישׁ ה הוּא י שּׂא חט אוֹ! הסבר את ההתרחשות המתוארת בשיר לפרטיה, וכתוב כיצד התרחשות זו מעוצבת באמצעות הלשון הציורית והא זכורים המקראיים. המשך בעמוד 3/

3 - 3 - ספרות עברית וכללית, קיץ תשס"ה, מס' קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. ע ב י שׁ ח ק ים / רבי שלמה אבן-גבירול ע ב י שׁ ח ק ים כּ שׁו ר ים גּ עוּ / כּ י ה סּ ת יו ז ע ף וּפ נ יו ר עוּ, וּכ מוֹ תּ ר נ ים י ר דּ פ ם ס ע ר, כּ מוּ / ס ר נ ים בּ ק ר נ י יוֹב ל ים תּ ק עוּ. וּב נ י שׁ ח ק ים בּ ע ר פ ל תּ עוּ / אַף כּוֹכ ב י בּ ק ר בּ אוֹר ם ל עוּ. שׁ מ שׁ נ שׂאָם ע ל כּ נ פ יו ע ל פּ נ י /א ר ץ, ו ע ת כּ י נ ב ק עוּ נ ב ק עוּ! 5 א יך ע מ דוּ,א יך כּ ב דוּ נ ג דּ ה! ו ע ת / ק לּוּ כּ מוֹ נ שׁ ר א ז י נ ס עוּ. פּ ח י גּ שׁ מ ים ר קּ ע ם רוּח ו ע ב / ק צּ ץ פּ ת יל ים ע ד שׁ אוֹל נ ג עוּ הוּא ה ר ו הּ, נ ח ת גּ דוּד יה, ו ג ם / ה כ ין תּ ל מ יה ע ד י נ ז ר עוּ. גּ ל ה י בוּל ה ר ים, א שׁ ר נ ס תּ ר כּ מוֹ / סוֹדוֹת י ד ע ם א ישׁ ו ל א נוֹד עוּ. כּ ל ה סּ ת יו בּ כוּ ע נ נ ים, ע ד א שׁ ר /ח יוּ ע צ י שׂ ד ה א ש ר גּ ו עוּ. מהי ההתרחשות בשיר? תאר את שלביה השונים. בתשובתך התייחס גם לשלושה ציורי לשון, המעצבים התרחשות זו. /המשך בעמוד / 4

4 - 4 - ספרות עברית וכללית, קיץ תשס"ה, מס' קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. ה פ ש ט ה זּ מ ן / יהודה הלוי.3 ה פ שׁ ט ה זּ מ ן בּ ג ד י ח ר דוֹת / ו ל ב שׁ א ת בּ ג ד יו ה ח מוּדוֹת. ו ל ב שׁ ה ה א ד מ ה שׁשׁ ו ר ק מ ה / ו ע שׂ ת ה מ שׂבּ צוֹת ז ה ב ר פ ידוֹת? ו כ ל מ ז ר ע י אוֹר - תּ שׁ בּ ץ, כּ א לּוּ / נ אוֹת גּ שׁ ן בּ ח שׁן ה ם א פוּדוֹת, וּמ ר ב דּ י נ אוֹת מ ד בּ ר - ח טוּבוֹת, / ו ר ע מ ס ס וּפ תוֹם - פּ ז ר בוּדוֹת. 5 ו שׁ דּ ה ע ל שׂפ ת ה יּ אוֹר ו שׁדּוֹת, /צ ב אוֹת ה ן, א ב ל שׁ ה ן כּ ב דוֹת: י ד יה ן כּ ב דוּ מ ן ה צּ מ יד ים / ו צ רוּ צ ע ד יה ן בּ צּ ע דוֹת. ו ל ב י פ תּ ה ו י שׁ כּ ח א ת ז קוּנ יו / ו י ז כּ ר עוֹד י ל ד ים אוֹ י ל דוֹת בּ ג ן ע ד ן בּ מ צ ר י ם בּ פ ישׁוֹן, /בּ ג נּוֹת ע ל שׂ פ ת נ ה ר ו שׂדוֹת. ו ה קּ מוֹת י ר ק ר קּוֹת א ד מּוֹת / ו ל ר ק מוֹת מ ל בּ שׁוֹת בּ גּ דוֹת, 10 ו רוּח י ם תּ נ יפ מוֹ, ו נ ראוּ / כּ מוֹ מ שׁ תּ ח ווֹת א ל א ל ומוֹדוֹת האביב מתואר בשיר באמצעות מגוון תנומות. הסבר שלוש מתמונות אלה, וציין מהו המוטיב המשותף להן. הדגם את דבריך. /המשך בעמוד / 5

5 - 5 - ספרות עברית וכללית, קיץ תשס"ה, מס' שירת ביאליק 4. קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. גּ בעוֹ לי א שׁ תּ קּד / חיים נחמן ביאליק עוֹד ע ל-ק ירוֹת ל ב ב ך מ ת ר פּ ק ים וּת לוּי ם גּ ב עוֹל ים שׁ ל שׁוֹ שׁנ י א שׁתּ קּ ד ח מ ד ת נ פ שׁ י! ר א י:בּ ין ע רוּגוֹת ה גּ ן ו א יל נ יו אָב יב ח ד שׁ מ ר קּ ד. וּכ ב ר עוֹב ר ה מּ ע דּ ר,ה נּ ע ץ ו ע פּ ר בּ ע פ ר, ו ע רוּג ה, ע רוּג ה תּ ע ד ר; ל א י ע ב ר ה אָב יב - וּפ ר ח ים ח ד שׁ ים י שׂ ג שׂגוּ, אַף - י ט פּ סוּ בּ ס ר יג י ה גּ ד ר. וּמ א יל ן ל א יל ן כּ ב ר קוֹפ צ ה מ ז מ ר ת ה גּ נּ ן וּמ ק צּ צ ת בּ נ ט יעוֹת; ח מ ד ת נ פ שׁ י!ה נּוֹב לוֹת י ל ח כוּ ע פ ר ו ת ח י ינ ה ה בּ ר יאוֹת. ה שׁוֹמ ע ת אַתּ ר יח שׁר ב יט ים ח ד שׁים ו יר ק ים בּ א ע ם ר יח ה נּ ט ף? כּ כ ה י שׂ גּ ה ה פּ ר דּ ס ה יּוֹנ ק וּמ ינ יק ו ח י בּ כ ל-ר ב בוֹת שׁ ב ט יו. ל פ נוֹת ע ר ב - וּב אָה ה יּ ל דּ ה ה תּ מּ ה,ה יּ פ ה, בּ ת ה גּ נּ ן,ל ל קּ ט א ת-כּ ל-מ פּ ל מ ז מ ר ה - ו ה יוּ בּ לּ י ל ה ל ב ע ר ה כּ ל גּ ב עוֹל י א ש תּ קּ ד. כיצד מאופיינת בשיר עונת האביב? הסבר את המשמעות (או המשמעויות) שיש לעונה זו בשיר. הדגם את דבריך. /המשך בעמוד 6/

6 ספרות עברית וכללית, קיץ תשס"ה, מס' קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. אַיּ ך / חיים נחמן ביאליק.5 מ מּ קוֹם שׁ אַתּ נ ס תּ ר ת שׁם, י ח י דת ח יּ י וּשׁ כ ינ ת מ א ו יּ י ה גּ ל י-נ א וּמ ה ר י ב א י, בּ א י א ל י מ ח בוֹא י; וּב עוֹד י שׁ גּ א לּ ה ל י צ א י וּג אָל י וּמ ל כ י ע ל-גּוֹר ל י; ו יוֹם א ח ד גּ ז ל ת נ עוּר י ל י ה שׁ יב י ו ה מ ית ינ י ע ם-א ב יב י. ו ת ח ת שׂ פ תוֹת י ך י כ בּ ה-נ א נ יצוֹצ י וּב ין שׁ ד י ך יוֹמ י אוֹצ יא, כּ ג ו ע בּ ע ר ב ה יּוֹם בּ ין פּ ר ח י ב שׂ מ ים צ פּ ר ת כּ ר מ ים. אַיּ ך? ו א נ י עוֹד ל א י ד ע תּ י מ י ו מ ה אָתּ וּשׁ מ ך ע ל-שׂ פ ת י ר ע ד, וּכ ר צ פּ ת א שׁ בּ לּילוֹת ע ל-מ שׁ כּ ב י בּ ע ר תּ בּ ל ב ב י; ו אַב ךּ בּ נ דוּד י ל יל, ו א שּׁ ך כּ ר י וּל ז כ ר ך כּ ל ה בּ שׂ ר י; ו כ ל-ה יּוֹם בּ ין אוֹת יּוֹת ה גּ מ ר א, בּ ק ר ן אוֹר,בּ ד מוּת ע ב בּ ר ה, בּ זּ כּ ה מ תּ פ לּוֹת י וּב ט ה ר-ה ר הוּר י, בּ נ ע ים ה ג יוֹנ י וּב ג ד ל-י סּוּר י ל א-בּ ק שׁ ה נ פ שׁי כּ י א ם-ה גּ לוּת ך, ר ק אוֹת ך, אוֹת ך, אוֹת ך... תשוקתו של הדובר ל"את" (לנמענת) מובעת בשיר זה בלשון הממזגת את תחום הקדושה עם תחום הארוטיקה. תאר כיצד השילוב של שני תחומים אלה מבטא את רגשות הדובר. בסס את דבריך על דוגמאות מהשיר, והסבר אותן. /המשך בעמוד / 7

7 - 7 - ספרות עברית וכללית, קיץ תשס"ה, מס' קרא את השיר, וענה על השאלה שאחריו. צ פּ רת / חיים נחמן ביאליק.6 כּ ל-ה עוֹל ם טוֹב ע בּ אוֹר וּב שׁ יר, אוֹצ רוֹת ח יּ ים ל א-שׁ ע ר תּ ים מ סּ ב יב מ ת ר ח שׁ ים, וּב מּ שׁ עוֹל ה נּ מ תּ ח בּ ין י ע ר ו נ יר שׁ נ ינוּ הוֹל כ ים וּמ ח שׁ ים. אָנוּ הוֹל כ ים ו הוֹל כ ים, ל שׁ ב י לנּו א ין ק ץ, א פ פוּנוּ שׁ בּ ל ים,כּ ת רוּנוּ צ פּ רוֹת, וּב ח נ יתוֹת שׁ ל-ז ה ב י פ גּ ע נוּ כ ל-ע ץ וּב צ א ל י צ מּ רוֹת. ה דּ מוּת כּ רוּב ע ם ע ב ק לּ ה בּ רוּם עוֹל ם ר פ ר פ ה? אַך גּ ם-ה יא ח ישׁ ה פ ל יג ה ל מ ד ינ ת ה יּ ם- ו א ת-ה ר הוּר י ה טּ הוֹר כּ מוֹה ו ר ם נ שׂ אָה ע מּ הּ ל נ צ ח ע ל-כּ ת פ הּ. ו שׁוּב ז ה ר ר ק יע, ו שׁוּב תּ כ ל ת בּ ל י-סוֹף, אַתּ הוֹל כ ת בּ ר אשׁ ו א נ י כ רוּך אַח ר י ך, וּב ק מוֹת יו ה מּ ל אוֹת ה שׂ תּ ר ע ה נּוֹף, ו ה כּ ל בּ ה יר בּוֹ כּ מוֹ בּ ע ינ י ך. ו ה נּ ה נ ק ל ע ה צ פּ ר ת כּ פ ר ח בּ ק צ ה שׂ ע ר מ ח ל פ תּ ך ה מּ פ זּ ז ה ע ל-ה מּ ח גּ ר ת, וּכ מוֹ ר מ ז ה ל י:בּ חוּר, קוּם שׁ ק ה-ל הּ, וּד מ ה א ל י ה צּ פּ ר ת! אוּל ם אַתּ - ה ה ר ג שׁ תּ בּ צּ פּ ר ת ו ב י? ה ה ר גּ שׁ תּ, כּ י גּ ם-נ פ שׁ י נ תוּנ ה ב שּ ב י, וּמ פ ר פּ ר ת וּת לוּאָה, וּמ צ פּ ה ל ישׁוּע ה בּ מ ח ל פ תּ ך ה קּ לוּע ה? וּב ע ינ י ך שׁוּב אָצ יץ ו א ב קּ שׁ שׁ ם תּ שׁוּב ה - וּכ ב תּ ח יל ה ה ן צ נוּעוֹת,שׁ ת י יוֹנ י ה ח ן; מ ה-לּ י צ נ יעוּת ע ינ י ך - וּמ ח ל פ תּ ך מ שׁוּב ה, ה יא אוֹמ ר ת ל י:ה ן! מ ה ר י,מ ה ר י, א חוֹת י, נ בוֹאָה ה יּ ע ר ה, תּ ח ת ח פּ ת א שׁ ר יו ל ך כּ ל-נ פ שׁ י אָפ יק ה, ו א ת-כּ ל-אַה ב ת י ה תּ לוּי ה בּ שׂ ע ר ה נ מ ית שׁ נ ינוּ בּ נ שׁ יק ה. ר ג ע א ח ד ל י נ ד מ ה: בּ יּ ע ר ה לּ ז, ה מּ א פ יל וּמ שּׁ יב צ נּ תוֹ ע ל ינוּ, גּ נוּז מ ט מוֹן מ ס תּ ר ים,ה מּ שׁ מּ ר מ אָז וּמ עוֹל ם ל שׁ נ ינוּ - פּ ת א ם ר ח פ ה ה קּ מ ה - וּמ פּ ה א ל י-פ ה ע ב ר ר ט ט ק ר נ י ם ע ל-פּ נ י ה אוֹק י נוֹס. הוֹ,מ י ה שׁ ל יג ע ל ינוּ- וּב שׁ פ ע כּ זּ ה, ח יל צ פּ רוֹת ל ב נוֹת? הסבר את ההתרחשות המתוארת בשיר, וכתוב כיצד מעוצבות בשיר תחושותיו השונות של הדובר. הדגם את דבריך. /המשך בעמוד / 8

8 שירת המאה ה- 20 שאלת כללית שירת המאה ה ספרות עברית וכללית, קיץ תשס"ה, מס' אין לענות על שאלה זו לפי שירים מימי הביניים או משירת ביאליק, וכן אין לענות לפי שירי אלתרמן שבפרק זה. לפניך שתיים מההגדרות של שיר: "מיטב המילים במיטב סדרן" (על פי סמואל קולדריג'). "לדייק במילים עד כדי ה כאָ בה" (על פי דוד אבידן) בחר באחת מההגדרות, הסבר והדגם אותה על פי אחד מהשירים שלמדת..7 שירת אלתרמן.8 קרא את השיר שלפניך וענה על השאלה שאחריו. עוֹד חוֹז ר ה נּ גּוּן / נתן אלתרמן עוֹד חוֹז ר ה נּ גּוּן שׁ ז נ ח תּ ל שׁו א ו ה דּ ר ך עוֹד נּ ה נ פ ק ח ת ל א ר ך ו ע נ ן בּ שׁ מ יו ו איל ן בּ ג שׁמ יו מ צ פּ ים עוֹד ל ך, עוֹב ר-א ר ח. ו ה רוּח תּ קוּם וּב ט יס ת נ ד נ דוֹת י ע ב רוּ ה בּ ר ק ים מ ע ל יך ו כ ב שׂ ה ו אַיּ ל ת תּ ה י ינ ה ע דוֹת שׁ לּ טּ פ תּ אוֹת ן ו הוֹס פ תּ ל כ ת שׁ יּ ד יך ר יקוֹת ו ע יר ך ר חוֹק ה ו ל א פּ ע ם ס ג ד תּ אַפּ י ם ל ח ר שׁ ה י ר קּ ה ו א שּׁה בּ צ חוֹק הּ ו צ מּ ר ת גּ שׁוּמ ת ע פ ע פּ י ם. תאר את הזיקה בין עובר האורח ובין הדרך, והסבר את המשמעות הסמלית של זיקה זו. הדגם את שדבריך. /המשך בעמוד / 9

9 - 9 - ספרות עברית וכללית, קיץ תשס"ה, מס' קרא את השיר שלפניך וענה על השאלה שאחריו. י ר ח / נתן אלתרמן גּ ם ל מ ר א ה נוֹשׁ ן י שׁ ר ג ע שׁל ה לּ ד ת. שׁ מ י ם בּ ל י צ פּוֹר ז ר ים וּמ ב צּ ר ים. בּ לּ י ל ה ה סּ הוּר מוּל ח לּוֹנ ך עוֹמ ד ת ע יר ט בוּל ה בּ ב כ י ה צּ ר צ ר ים. וּב ר אוֹת ך כּ י דּ ר ך עוֹד צוֹפ ה א ל ה ל ך ו ה יּ ר ח ע ל כּ ידוֹן ה בּ רוֹשׁ אַתּ ה אוֹמ ר א ל י.ה עוֹד י שׁ נ ם כּ ל א לּ ה? ה עוֹד מ תּ ר בּ ל ח שׁ בּ שׁלוֹמ ם ל ד ר שׁ? מ אַג מ יה ם ה מּ י ם נ בּ ט ים א ל ינוּ. שׁוֹק ט ה ע ץ בּ א ד ם ע ג יל ים. ל ע ד ל א תּ ע ק ר מ מּ נּ י, א ל ה ינוּ, תּוּג ת צ ע צוּע יך ה גּ דוֹל ים. פּ רש שתיים מהתמונות בשיר, והסבר כיצד הן ממחישות את ההצהרה הפותחת את השיר. /המשך בעמוד / 10

10 ספרות עברית וכללית, קיץ תשס"ה, מס' קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. שׁ ב ע ים שׁ נ ה ה קּ י ץמ ל ך. בּ אוֹר נ ק מוֹת ס מּ מוּ בּ ק ר יו. א ח ד ע ץ ה זּ י ת, אָח י ה נּ דּ ח, ל א נ סוֹג מ נּ ג ה ם בּ קּ ר ב. ע ץ ה מ ה קּ דוֹשׁ ה שׁ בוּע תוֹ! ע נ פ יו ה שּׁ חוֹר ים ל א ע מ סוּ כּוֹכ ב ים ו י ר ח. ר ק ע נ יוֹ, אַד מ ת י,כּ מוֹ שׁ יר-ה שּׁ יר ים, א ת ל בּוֹת א ב נ י ך פּוֹל ח. ו אוּל י מ ע ינ י א ל ה יו ר בּוֹנוֹ ר ק דּ מ ע ה לוֹ נ תּ נ ת,כּ ב ד ה ו ח מּ ה, בּ ר ב צוֹ ע ר יר י, כּ רוֹא ה-ח שׁ בּוֹנוֹת, ע ל ס פ ר ך ה נּוֹשׁ ף ח מ ה. זּ ית / נתן אלתרמן כּ א שׁ ר תּ שׁ א ל י א ת ה ר י ך ל מוּת ו ג עוּ ע ד ר ים א ל מ ט ר וּמ ס פּוֹא, הוּא נ צּ ב בּ חוֹמ ה, ח ת נ ך ה גּ ל מוּד, ו י ד ע תּ כּ י נ פ שׁ ך בּ כ פּוֹ. ו ע ם ע ר ב, שׁוֹת ת מ שּׁ ק יע ה א ר כּ ה, י ג שּׁ שׁ ע ל פּ נ י ך - אַיּ ך? בּ ג ז עוֹ ה נּ פ תּ ל,בּ ל ה ב ת עוֹר ק יו, מ שׁ מּ ר ו כ בוּשׁ בּ כ י ך. וּמ נּ ג ד חוֹר ג ה שּׁ ר ב ה אָד ם ו נ ר תּ ע ו א ימ ה תּ אח ז הוּ כּ י ה ה ר ל א י מּוֹט ו ל בּוֹ ל א י דּ ם, כּ ל עוֹד נ ב ט א ח ד מ ר טּ שׁ א ת ח ז הוּ. שיר זה הוא לכאורה שיר טבע, אך למעשה השיר מבטא רעיון (או רעיונות) באמצעות "עלילה" שמשמעותה סמלית. הסבר מהו הרעיון או הרעיונות המשתמעים מה"עלילה" הנפרשת בשיר. /המשך בעמוד / 11

11 ספרות עברית וכללית, קיץ תשס"ה, מס' קרא את ארבעת הבתים המסיימים את השיר "דו-שיח", וענה על השאלה שאחריהם. י ח מתוך: דּוּ-שׂ / נתן אלתרמן מ יכ ל, אַיּ ך?בּ ע ר ב ק ר ב חוֹת ך דּ ינ ים ה ל כ תּ י ו א מ ר ל ך :ל מ ח ר ו שׁ ב תּ י. א ב ל ע ב רוּ,מ יכ ל,כּ מוֹ ר בּוֹא שׁ נ ים ו א ת פּ נ י מ אָז עוֹד ל א ה ס ב תּ י. ה הּ,מ יכ א ל, מ ע ר ב ק ר ב חוֹת ך דּ ינ ים כּ כ לוֹת דּ ינ יו אַתּ ה מ ס ב א ל י פּ נ ים. מ ל אָה אַה ב ת נוּ,מ יכ א ל. ר א נּ ה. כּ י ל א גּ מוּע ה ה יא. נ ט ף ל א נ ג ר ע מ מּ נּ הּ. מ יכ ל, אַיּ ך. אַיּ ה נ ו ה ל ךּ ל מ שׁ כּ ן? מ יכ ל, אַך ז את ה גּ יד י ו א מּוֹג כּ א פ ר: ה א ם בּ ב ית אָב ל אַתּ אוֹ בּ ב ית ח ת ן? וּמ ה קּוֹל ך רוֹנ ן כּ שׁ יר ע ל פּ י ה נּ ב ל? ה הּ,מ יכ א ל, נ ו ה שׁוֹק ט ל י ל מ שׁכּ ן. ל א בּ ית אָב ל א נ י ו ל א ח ד ר י ח ת ן. וּכ מוֹ ע ל פּ י ה נּ ב ל נ שׁמ ת י רוֹנ נ ת, כּ י בּ צ ד ך א נ י בּ ין ר ג ב ים שׁוֹכ נ ת. הסבר כיצד היסודות הבלדיים באים לידי ביטוי בארבעת הבתים האלה. /המשך בעמוד / 12

12 ספרות עברית וכללית, קיץ תשס"ה, מס' פרק שני: ספור קצר אם בחרת בפרק זה, ענה על שתיים מהשאלות (לכל שאלה - 15 נקודות). בשאלות אין לענות על פי "סיפור בלי כתובת". בחר בסיפור שלמדת, ובו אירוע המערער את שגרת החיים של דמות (או של דמויות) בסיפור. תאר את האירוע, והסבר כיצד הוא משפיע על התנהגות של דמות בסיפור ועל יחסיה עם סביבתה..12 איזה יחס (למשל: אהדה, חמלה, הערכה, הסתייגות, דחייה, רגשות מעורבים) מעוררת בך הדמות הראשית באחד מהסיפורים הקצרים שלמדת? הסבר והדגם מה בדמות ובאופן הצגתה מעוררים בך יחס כזה?.13 "סיפור בלי כתובת" / יהודית הנדל תאר את הופעותיו של הכלב בסיפור, והסבר את תפקידו בניית המשמעות של הסיפור. הדגם את דבריך..14 פרק שלישי: דרמה אם בחרת בפרק זה, ענה רק על אחת מהשאלות (30 נקודות). על שאלות אלה אפשר לענות רק על פי מחזה מהמאה ה- 19 או מהמאה ה- 20. שים לב: בחר בשאלה המתאימה למחזה שלמדת. מחזה מהמאה ה- 19 או מהמאה ה תופעות של דיכוי הזולת או פגיעה בכבודו באות לידי ביטוי במחזות מודרניים רבים. הדגם והסבר קביעה זו על פי מחזה שלמדת. אי-אפשר לשכוח או להסתיר את העבר. הסבר והדגם קביעה זו על פי מחזה מודרני..16 /המשך בעמוד / 13

13 ספרות עברית וכללית, קיץ תשס"ה, מס' פרק רביעי: רומאן ונובלה* פרק זה הוא חובה. ענה על אחת מהשאלות (30 נקודות). סיפור פשוט" / ש"י עגנון תאר את אפיזודת השיגעון של הירשל המתרחשת ביער, והסבר את הסיבות לשיגעונו. האם סיום הרומאן מעיד, לדעתך, שהירשל נרפא משיגעונו? הסבר את דבריך תאר את דמותה של בלומה, והסבר מה היא מייצגת בעולם המתואר ברומאן. הדגם את דבריך. רומאן מתורגם, נובלה מתורגמת* על השאלות אפשר לענות גם על פי הרומאנים האלה: החטא ועונשו, אנה קארנינה, מאדאם בובארי, המשפט, האמן ומרגריטה, אל המגדלור, בית בודנברוק, מאה שנים של בדידות, הקול והזעם, אור באוגוסט. אם בחרת להתבסס על נובלה מתורגמת, תוכל לבחור אך ורק מבין הנובלות האלה: העיירה שבה נעצר הזמן, לב של כלב, בטבעת החנק, הזקן והים, היונה, טוניו קריגר, מוות בוונציה, הנשיקה למצורע, הורתו, ברטלבי, רעידת אדמה בצ'ילי. * ברומאנים מתואר כישלון בחייהן של דמויות (למשל: כישלון באהבה או בנישואין, כישלון בהגשמת ייעוד או כישלון בשמירה על ערכי המוסר). תאר כישלון כזה ברומאן המתורגם או בנובלה המתורגמת שלמדת, פּ רט את הסיבות לכישלון זה, והסבר כיצד הוא משפיע על הדמות או על הדמויות המעורבות בו..19 תאר בקצרה את הסיום של הרומאן המתורגם או של הנובלה המתורגמת שלמדת, והסבר את התרומה של הסיום להבנת משמעות היצירה..20 /המשך בעמוד / 14

14 ספרות עברית וכללית, קיץ תשס"ה, מס' רומאן עברי על השאלות אפשר לענות רק על פי אחד מהרומאנים האלה: ספר הדקדוק הפנימי, התגנבות יחידים, עיר קסומה, מר מאני, שירה, מקדמות, חיי נישואין, זיכרון דברים. ברומאנים מתואר כישלון בחייהן של דמויות (למשל: כישלון באהבה או בנישואין, כישלון בהגשמת ייעוד או כישלון בשמירה על ערכי המוסר). תאר כישלון כזה באחד מהרומאנים שלעיל, פּ משפיע על הדמות או על הדמויות המעורבות בו. רט את הסיבות לכישלון זה, והסבר כיצד הוא.21 תאר בקצרה את הסיום של אחד מהרומאנים הנזכרים במסגרת, והסבר את התרומה של הסיום להבנת משמעות היצירה..22 /המשך בעמוד / 15

15 - ספרות עברית וכללית, קיץ תשס"ה, מס' פרק חמישי: שיר שלא נלמד (10 נקודות) שים לב! פרק זה הוא חובה ענה על שאלה קרא את השיר שלפניך, וענה על השאלה שאחריו. שׁ כּרוֹן זהב / יצחק שלו (מתוך הספר שכרון זהב, 1975) ישׁ ו נ ע ה פּ רח עוֹ לה בּחוֹ מה ק רא: שׁ כּ רוֹן זהב. פר שׁ בּין א בן ל א בן ס פּיק לוֹ כּ מוֹ לי. לּ ח* מ מ עט שׁ בּ א בן כּ מוֹ ני מ צה ל שׁ כ רה. ק ל ר א שׁהּ האָפ ר שׁל חוֹ מה כּ ן ע שׁר כּ תר ז הב. שׂי תי א ני. * ל ח ל חוּת הדובר רואה בפרח המתואר בשיר דגם ראוי לחיקוי. הסבר קביעה זו. בתשובתך התייחס גם לאמצעי העיצוב בשיר. ב ה צ ל ח ה!

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס 1 מבחן חשבי שכר בכירים 12.2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, א לּ א א ם כּ ן צוּי ן א ח ר ת בשאלה. במקרים

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63> גליון א', תשע"א - 2011 1 "מי יספר לנו סיפור טוב?" מאת עגנון העולם אומרים: שמסיפורי מעשיות לא באים להריון. ואני אמרתי: שמסיפורי מעשיות נפקדות עקרות, ובאות להריון. (חיי מוהר"ן, כה) 1 וזהו בקצרה סיפור המעשה:

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

החורבן מפוצל

החורבן מפוצל úáèá 'é ויהי בשנת התשיעית למלכו, בח דש העשירי בעשור לח דש בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושל ם ויחן עליה ויבנו עליה דּ י יק סביב. ותב וא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו. 'ä 'ã,á"ð åäéîøé,'á

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: ל"ט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - "חמדת

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: לט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - חמדת 1 הקדמה ל"ט אבות מלאכה המושג " מ ל א כ ה " ב ש ב ת המקור הראשון בתורה לאיסור מלאכה בשבת הוא פסוק בעשרת הדברות - ו יו ם ה ש ב יע י ש ב ת ל ה' א ל ה יך ל א ת ע ש ה כ ל מ ל אכ ה יך. א ת ה ו ב נ ך ו ב ת ך

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראי"ה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצ"ל בהוצאה

תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראיה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצל בהוצאה תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראי"ה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצ"ל בהוצאה מורחבת על-ידי ישיבת ההסדר רמת-גן ביוזמתו ובהדרכתו

קרא עוד

היבטים לשוניים לך-לך סט

היבטים לשוניים לך-לך סט ' סט לשוניים בפרשת לך לך היבטים דקדוקי מילים בפרשת לך-לך ובהפטרה ובראשון של וירא. מילים שו"ו ההיפוך הפכה אותן לעתיד ונקראות מלרע: ו שׂ מ תּ י מילים שנשארו מלעיל למרות ו"ו ההיפוך: ו ה י ית י ו ק ר א ת. ו

קרא עוד

SI D

SI D Draft SI 1080 part 17 April 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1080 חלק 17 ניסן התשע"ג אפריל 2013 ICS CODE: 35.020 טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: מסדי נתונים Information technology - Vocabulary: Databases לעיון

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

משלב מא - סופי1

משלב מא - סופי1 התלויים בשערה הררים מסכת שבת: מבנה רזיאל קרצ'מררר----ר יואל משל לאדם שהלך בבקעה וראה הררים לפניו. פנה ועלה לו אל ראש ההר הראשון. כיוון שעלה ראה הררים הררים מרצדים לפניו ולא ידע באיזו דרך ילך לו אל ההר

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

Lecture du texte : איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדי

Lecture du texte :   איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדי איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדיין לעבוד. רופאים רבים מתעניינים בזקנים אלה וחוקרים את אורח החיים שלהם. הרופא הר וּסי ד''ר סיצ'ינאבה פּירסם

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

Microsoft Word - גולצין_עג_2.doc

Microsoft Word - גולצין_עג_2.doc 2012 גליון ב', תשע"ג - : עגנון על הטרוטופיה ושמה 'אבי השור' "מקום אחד יש בירושלים ונקרא אבי השור. ולמה נקרא אבי השור, על שום מעשה שהיה. אם אתם רוצים אספר לכם" (ש"י עגנון, "אבי השור", עד הנה, עמ' של"ו).

קרא עוד

Introduction to Masechet Niddah הקדמה למסכת נדה

Introduction to Masechet Niddah הקדמה למסכת נדה ויקרא פרק יב - יולדת (א) ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: (ב) דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר א שּׁ ה כּ י ת ז ר יע ו י ל ד ה ז כ ר ו ט מ אָה שׁ ב ע ת י מ ים כּ ימ י נ דּ ת דּ וֹת הּ תּט מ א: (ג) וּב יּוֹם ה שּׁ מ

קרא עוד

pessah zmanim

pessah zmanim פסח כי ג רים היינו בארץ מצרים רציונל ומטרות היחידה אחד הלקחים העיקריים מסיפור יציאת מצרים הוא שעלינו להקפיד לכבד את הזרים המצטרפים לחברה שלנו ולשמור על זכויותיהם. בתורה עצמה מופיעה המצווה המפורשת לא להציק

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63> עמוד 1 ב"ה כ"ד בתשרי ה'תשע"ז 17/10/2017 דפים אלו מכילים אוצרות בלומים של חוכמה יהודית, בגישה נשית-עדכנית. הם פרי עמל מאומץ, ונשלחים באופן קבוע למנויים דרך המייל. המנוי אישי-משפחתי בלבד. לתיאום מנוי וקבלת

קרא עוד

hayalote.dgs

hayalote.dgs החיילות מעבר לים. חלק א' - מתוך האתר NRG חמש צעירות עזבו את החיים המפנקים בארצות הברית ובאנגליה כדי להתגייס לצבא ההגנה לישראל, ללמוד עברית ולהכיר את הארץ מקרוב. אחרי שהן למדו לדחוף בתורים, הן ילמדו את

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

Microsoft Word - 1.doc

Microsoft Word - 1.doc ד- ט- בע"ה כ"ה בסיוון תשע"ו 01/07/2016 גליון מס' 2954 פרשת קרח "ויקח קרח.. ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל.. ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם.." (במדבר ט"ז, א'.(' לקרח אינטרס אישי לפגוע במנהיגות ולכבוש

קרא עוד

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat Shiru l Adonai kol haaretz Shiru l Adonai shir chadash. שׁרוּ ל י י כּ ל ה א רץ. שׁרוּ ל י י שׁיר ח דשׁ Sing unto God, all the earth, a new song. I will sing unto God a new song.

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEMPLE BETH ABRAHAM WISHES YOU כּ י ב א מוֹע ד! Ki va-moed For the appointed time has come! Kol han sha-mah t ha-leil Yah. Hal lu, hal lu-yah. כּ ל ה נ ש מ ה ת ה ל ל י ה. ה ל ל ו ה ל ל וי ה. א לה ינ ו, י

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 12 במרץ 2009 המכללה למדע וטכנולוגיה עמל טייבה בחינה בעברית לכיתות י"א שאלון: 014203 הבנה והבעה 2 יח"ל הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי ב. מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק ראשון

קרא עוד

קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמ

קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמ קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמת העולם השנייה. זיכרון זה עומד ביסוד הזהות הלאומית

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

<4D F736F F D FAF9E5E1E420ECE3E5E2EEE020E1E9E0ECE9F72E646F63>

<4D F736F F D FAF9E5E1E420ECE3E5E2EEE020E1E9E0ECE9F72E646F63> שאלה ותשובה לדוגמא: לפרק השירה של ח. נ. ביאליק עריכה: המורה אלי פררה שאלה: קרא את השיר שלפניך וענה על הסעיפים א ב לשאלה שאחריו. על השחיטה / ח. נ. ביאליק ו א ם י -צ ד ק י פ ע מ ד! מ י ם, ש ר ח מ ים ע ל

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: , מספר השאלון: א. מ

בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשעג, 2013 מועד הבחינה: , מספר השאלון: א. מ בגרות לבתי ספר על יסודיים א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשע"ג, 2013 מועד הבחינה: 245 011114, מספר השאלון: א. משך הבחינה: שלוש שעות וחצי. עברית: הבנה, הבעה ולשון

קרא עוד

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו זכריה פרק ז (א) ו י ה י בּ שׁ נ ת אַר בּ ע ל ד ר י ו שׁ ה מּ ל ך ה י ה ד ב ר י ק ו ק א ל ז כ ר י ה בּ אַר בּ ע ה ל ח ד שׁ ה תּ שׁ ע י בּ כ ס ל ו: (ב) ו יּ שׁ ל ח בּ ית א ל שׂ ר א צ ר ו ר ג ם מ ל ך ו א נ שׁ יו ל ח לּוֹת א

קרא עוד

חושבים מדע - מבינים סביבה

חושבים מדע - מבינים סביבה חושבים מדע - מבינים סביבה אשנב לסביבה דפי עבודה קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד חושבים מדע - מבינים סביבה אשנב לסביבה - דפי עבודה צוות הפרוייקט: פרופ' ניר אוריון דר' עודד בן-מנחם כרמל גורני דר' אורית

קרא עוד

Microsoft Word WORD2000.DOC

Microsoft Word WORD2000.DOC - 2110 מונחי טכנולוגיית המידע, בהרכב זה: אריאל פרנק - אורה קפלן - דורון שקמוני - מנחם דישון - מלכה זמלי, אורה שורצולד - דינה בן-אלישר - אמנון שפירא (יו"ר) - אלישע סער - תמי שניבוים-שיאון - דוד גומבוש -

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\345\360\356\351\372 - \360\361\364\347 9.doc)

(Microsoft Word - \371\345\360\356\351\372 - \360\361\364\347 9.doc) 272 :éðù çôñð òùéìà ìùå åäéìà ìù äàééçää éøåôéñ úàååùä Â Ó.1 אף בסיפורנו, כמו ברבים מן הסיפורים על אלישע, צועד אלישע בעקבות אליהו רבו, ומחולל נס שיש בו דמיון רב לנס שחולל אליהו בנסיבות דומות, הלוא הוא

קרא עוד

חושבים מדע - מבינים סביבה

חושבים מדע - מבינים סביבה חושבים מדע - מבינים סביבה חומר ואדם דפי עבודה קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד חושבים מדע - מבינים סביבה חומר ואדם דפי עבודה צוות הפרוייקט: פרופ' ניר אוריון דר' עודד בן-מנחם רויטל וינשטוק כרמל גורני

קרא עוד

Microsoft Word - GuttmannHebrew

Microsoft Word - GuttmannHebrew הקדמת רבי יעקב אנטולי לספר מלמד התלמידים לה ההדיר עם הערות וציונים: יעקב דוד גוטמן 1 בפתיחה תמצא פירוש הפסוק דברי חכמים כדרבונות וכוונתו בזה על שם הספר שנקרא "מלמד" וע"י פסוק זה נתגלגל לפרש מאמר חז"ל:

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

בגרות לנבחני משנה א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשע"ב, 2012 מועד הבחינה: מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים

בגרות לנבחני משנה א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשעב, 2012 מועד הבחינה: מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים בגרות לנבחני משנה א. סוג הבחינה: מדינת ישראל בגרות לנבחנים אקסטרניים ב. משרד החינוך קיץ תשע"ב, 2012 מועד הבחינה: 008302 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 107 נספח: תכנית הלימודים )לשאלון 107 בלבד( א. משך

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

Microsoft Word - Changer de nom - LV1 général - Sujet et question selon modèle HE1GEG11.docx

Microsoft Word - Changer de nom - LV1 général - Sujet et question selon modèle HE1GEG11.docx BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SESSION 2019 HÉBREU LANGUE VIVANTE 1 Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES et S coefficient : 3 Série L Langue vivante obligatoire (LVO) coefficient : 4 Série L LVO et Langue vivante

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד