תרגולשעור 1 הוראות: 1 א..המספריםהטבעיים בתחוםהרבבה-המחשהומבנההמספר. לכלהצגהשלמספר-כתוב אתהמספרהמתאיםבספרותובמילים. עמוד כל הזכויות שמורות לוואלה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תרגולשעור 1 הוראות: 1 א..המספריםהטבעיים בתחוםהרבבה-המחשהומבנההמספר. לכלהצגהשלמספר-כתוב אתהמספרהמתאיםבספרותובמילים. עמוד כל הזכויות שמורות לוואלה"

תמליל

1 תרגולשעור 1 הוראות: 1 א..המספריםהטבעיים בתחוםהרבבה-המחשהומבנההמספר. לכלהצגהשלמספר-כתוב אתהמספרהמתאיםבספרותובמילים. עמוד 1.1.2

2 תרגולשעור 1 הוראות: 1 א..המספריםהטבעיים בתחוםהרבבה-המחשהומבנההמספר. לכלהצגהשלמספר-כתוב אתהמספרהמתאיםבספרותובמילים. עמוד

3 1 תרגולשעור הטבעיים בתחום הרבבההרבבה.המחשהומבנההמספרים -מהמספר הוראות: 1 ב..המספרים אלההמחשה. הבאים:גזור אתהמאותהיחידותוהעשרותמהעמוד השניוהדבק הצגאתהמספרים בטבלה. עמוד שבעים ושלוש 3. חמשתאלפים 6,000.4

4 תרגולשעור 1 הוראות: 1 ב..המספריםהטבעיים בתחוםהרבבה.המחשהומבנההמספרים -מהמספר אלההמחשה. הבאים:גזור אתהמאותהיחידותוהעשרותמהעמוד השניוהדבק הצגאתהמספרים בטבלה. עמוד 2 וארבעים 5. מאתיים 6. אלףוחמישים בנקמספריםטבעיים:

5 תרגולשעור 1 הוראות: 1 ב..המספריםהטבעיים בתחוםהרבבה.המחשהומבנההמספרים -מהמספר אלההמחשה. הבאים:גזור אתהמאותהיחידותוהעשרותמהעמוד השניוהדבק הצגאתהמספרים בטבלה. עמוד 3

6 תרגולשעור הוראות: 1 1 ג..המספרים הטבעייםבתחוםהרבבה-המחשהומבנה. כתובלכלמספראתהמבנההמתאים לו.שיםלבלמיקוםהכינויים. לדוגמה: 4-4,817 אלפים, 7 ייחידות. עשרות, 8 מאות, 1 יחידות. יחידות. עשרות, עשרות, 7,553 - אלפים, מאות, 2,745 - אלפים, מאות, יחידות, עשרות, מאות, אלפים. -6,891 יחידות. יחידות. יחידות. עשרות, עשרות, עשרות, 2,569 - אלפים, מאות, 9,008 - מאות, אלפים, 3,056 - אלפים, מאות, יחידות, עשרות, מאות, אלפים. -5,907

7 תרגולשעור 1 הוראות: 1 ד..המספריםהטבעיים בתחוםהרבבה-המחשהומבנההמספר. רשום אתהמספרהמתאיםבספרותובמילים. עמוד 1 6 אלפים, מ 0 מאות, 2 עשרות, 0 יחידות בספרות: במילים: 3 אלפים, מ 9 מאות, 8 עשרות, 3 יחידות בספרות: במילים: 1 יחידה, מ 6 מאות, 9 עשרות, 2 אלפים בספרות: במילים: 7 מאות, 2 עשרות, 3 אלפים, 0 יחידות. בספרות: במילים: 6 אלפים, מ 0 מאות, 6 עשרות, 0 יחידות בספרות: במילים: 9 עשרות, 0 ייחידות, 8 אלפים, 3 מאות בספרות: במילים:

8 תרגולשעור 2 המספריםבאופניםשונים. הוראות: 2 א..תיאור מאותבודדותוכמהמאותבכלהמספר: 2,574? 1.כמה במספר מאותבודדותו- מאות. בכלהמספר: 2.כמהעשרותבודדותוכמהעשרות?1,236 להמירלמאות שיםלב:גםבאלףישעשרות.יש וממאותלעשרות. במספר עשרותבודדותו- עשרות. מאותבודדותוכמהמאותבכלהמספר 7,000? 3.כמה במספר מאותבודדותו- מאות. 4.כמהיחידותבודדותוכמהיחידות בכלהמספר?6,854 במספר יחידותבודדותו- יחידות. ישבמספר 2,461? 5.כמהעשרותבודדותוכמהעשרות במספר עשרותבודדותו- עשרות.

9 תרגולשעור 2 המספרבאופניםשונים. הוראות: 2 ב..תיאור רשוםלכלהצגהשלמספראתהמספרבספרות.יתכןותאלץלבצעהמרה. עמוד 1 המספר: המספר: המספר: כל הזכויות שמורות לוואלה!סקול. חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד, ואין ללמד על פיו בחלקו או בשלמותו,בכל מסגרת שהיא, ללא אישור.

10 תרגולשעור 2 2 ג. הוראות: המספרבאופניםשונים.תיאור א.רשמו לכלמבנהאתהמספרהמתאיםלו.שיםלבכיישלבצע לפעמיםהמרות. 7 אלפים, 13 מאות, 2 עשרות, יחידות: 3 אלפים, 4 2. מאות, 25 עשרות, 12 יחידות: 1 אלף, מאות, 7 עשרות, 20 יחידות: 2 אלפים, 4 4. מאות, 75 עשרות, 50 יחידות: 2 אלפים, 75 עשרות, 3 5. יחידות: 4 אלפים,ו יחידות: המספר 2,486 באופניםשונים: הציגואת יחידות. יחידות. יחידות. יחידות. 1. אלפים, מאות, עשרות, 2. אלפים, מאות, עשרות, 3. אלפים, מאות, עשרות, 4. אלפים, מאות, עשרות, ב. אותובאדום. רשמתםאתהמבנה החסכוניהקיפו אם

11 תרגולשעור 3 הוראות: 3 א..ערךהספרהבמספר. ערךהספרות 3 ו- 4. רשוםבכלמספרמה -4,030-4,300-3,004-3,400-8,543-5,430

12 תרגולשעור 3 הוראות: 3 ב..ערךהספרהבמספר. למספר 48 הצמידו מימין את הספרה 6. ערך הספרות 8 ו- 4 במספרהחדש? מה.7 למספר 52 הצמידו משמאל את הספרה ערך הספרות 5 ו- 2 במספרהחדש? מה הספרה 0. מה ערכן של במספר 19 הכניסו בין הספרות 1 ו- 9 את הספרות 1 ו- 9 במספרהחדש? המספר 4,351 כתבו בסדרספרות הפוך. את א. איזה מספר התקבל? ב. מהערך הספרות 4, 1, 5,3, במספרהחדש? רוצים להקטין את המספר 7317 במאתיים. איזו ספרהיש לשנות? כתוב את המספר החדש רוצים להגדיל את המספר 7,317 באלפיים. איזו ספרהיש לשנות? כתבו את המספר החדש. במספר 739 החליפו ביןספרת המאות לספרת היחידות. א. מהו המספרהחדש שהתקבל? ב. האם המספרהחדש גדלאו קטן? חיסור? ג. תוכלולדעת בכמה מבלי לכתובתרגיל.6.7

13 תרגולשעור הוראות: 3.ערךהספרהבמספר. 3 ג. 1. נתונות הספרות 2,3,1,7 א. מהו המספר התלת ספרתי הגדול ביותר שניתן לבנות מספרותאלה? מספרותאלה? ב.מהו המספר התלתספרתי הקטן ביותר שניתן לבנות מ ג. כתוב מספר תתלת ספרתי שיהיה קטן מ- 400 וגדול 350< <400 ד. כתוב מספר תתלת ספרתי הקרוב ביותר ל נתונות הספרות 8,6,1,5 בן 4 ספרות הקטן ביותר שניתן לכתוב עםספרותאלה. א. כתוב מספר הקרוב ביותר ל ב. כתוב מספר הקטן מ אבלגדול מ ג. כתוב מספר בהם שונה. 3. כתוב 3 מספרים בני 3 ספרות כאשרערך הספרה 1

14 תרגולשעור 5 הוראות: 5 א..סדרות עולותויורדות. החסריםבכלסדרה.בכלמקרה,רשוםמההחוקיותשלהסדרה. השלםאתהמספרים עמוד 1, 3,995, 3,996, 3,997,,,, 4,677, 4,777, 4,877,,,,,, 2,001, 2,002, 2,003,, 4,060, 4,070, 4,080,,,,,, 393, 493, 593, 960, 970, 980,,,,

15 תרגולשעור 6 העשרוני-בעיותמילוליות. הוראות: 6 א..המבנה ענהעלהבעיות: 1. בחנות לכלים חד פעמיים הזמינו 1200 תבניות בחבילות של 10 אלומיניום. העובדים סידרו אותם תבניות בכל חבילה. כמה חבילות של תבניות הם קיבלו? 2. במרוץ השדה סימנו בשלט כל 100 מטר. המרוץ עליהם להזמין? באורך 5,600 מטר. כמה שלטים 3. רוקח הזמין 2,250 סנטימטר מעוקב של נוזל חיטוי. הוא מוזג אותם לבקבוקים שמכילים 100 סנטימטר הוא קיבל? מעוקב. כמה בקבוקים מלאים של. 10 כמה 4. בעל חנות פרט 2,000 למטבעות מטבעות הוא קיבל? שוקולד. לכל עוגה הם 5. במאפיה מתכננים אפיית עוגות זק קוקים ל- 10 ביצים. במחסן המאפיה יש 1,715 ביצים. לכמה עוגות שוקולד יספי יקו הביצים. 6. במגרש החניה מפנים כל 10 מכוניות לשביל חניה. באירוע מסוים הגיעו 275 מכוניות. כמה שבילים מלאים התקבלו במגרש החניה?

16 ת- תרגולשעור 7 האותיותא' הוראות: 7 א. '..ערכי פ- צ- ק- ר- ש- ת- מ- נ- ס- ע- 1. השלם את ערכי האותיות: ט- ה- א- 1 י- ו- ב- כ- ז- ג- ל- ח- ד- 2. חשב את ערכו המספרי של שמך. שערכו שווה לערכו של שמך. נסה למצוא שם אחר 3. מצא את הערך המספרי של היישוב בו אתה גר. 4. השנה העברית הנוכחית היא תשע"ח. מהו הערך המספרי שלה? בשנת תרמ"ב. אם 5. העלייה הראשונה ארצה החלה כמה שנים החלה השנה הנוכחית היא תשע"ח, לפני העלייה הראשונה ארצה? אם השנה עכשיו 6. פתח- תקוה נוסדה בשנת תרל"ח. היא תשע"ח לפני כמה שנים נוסדה פתח- תקוה?

17 תרגולשעור 8 הוראות: 8 א..המספריםעדהרבבהעלציר המספרים. גבי ציר המספרים: 1. התאם מספרים לנקודות המסומנותעל.4990,4960,4850,4805, מקם את המספרים הבאיםעל ציר המספרים:.7440,7460,7289,7299,7352,7482, נתון ציר המספרים הבא: A 4900 B 5000 C א. ב. ג. ד. איזו נקודהקרובה יותר ל- 4900? אA אוB? תן מספריםמתאימים לנקודות A ו- B. תןמספר מתאים ל- C. מבין הנקודות A, B C איזו נקודה מייצגת את המספר הגדול ביותר? כל הזכויות שמורות לוואלה! סקול. חומר לימוד זה מיועד לשימוש עצמי בלבד, ואין ללמד על פיו בחלקו או בשלמותו, בכל מסגרת שהיא, ללא אישור.

18 תרגולשעור 9 הוראות: 9 א..מיקום מספרים חיובייםושלילייםעלצירהמספרים. את המספרים המתאימיםלנקודות המסומנות: 1.רשום את המספרים המתאימיםלנקודות המסומנות: 2.רשום המספרהגדול יותר ומקם אותו על גביציר 3.הקף את המספר רים: -5,-8-10,-1-7,-2

19 תרגולשעור 10 הוראות: 10 א..מספריםשלילייםבחייהיוםיום. בתידירותעל צלעהרלכן חלק ממהקומות בבניין יהיו 1.בחיפה בונים לקומת הכניסה. מעלקומת ההכניסה וחלקמהדירות יהיומתחת מספר נסמןאת א. באיזה קומההכניסה? לדירתו 2 ב. גיל יורד קומות מתחתלקומת באיזה סימן הכניסה. הקומה שגיל נסמןאת גר בה? ג. יואבצריךלרדת 4 קומות מתחתלקומת יואב? באיזהמספר נסמןאת הקומהשל הכניסה. בקומה השלישית מעלקומת הכניסה. באיזה מספר נסמן ד. דורגר את הקומהשל דור? הבאות: בירושלים בבשבועאחד נמדדו הטמפרטורות ערב 2 מעלהאפס 1 מעלהאפס 0 2 מתחת האפס 1 מעלהאפס צהריים 16 מעלהאפס 12 מעלהאפס 9 מעלהאפס 2 מעלהאפס 5 מעלהאפס יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי.2 מספריםמ: 3 -ועד 17+. בנה ישר הטמפרטורות הללועלגבי צירהמספרים. סמןאת כל

20 תרגולשעור 11 הוראות: 11 א..חבורבמאונך:רישוםבמדורג,חבורללאהמרות. 1. 2,075+3,812= 2. 7, = ,261= 4. 1,004+2,935= ,171= 6. 5,825+2,164=

21 תרגולשעור 11 הוראות: 11 ב..חבורבמאונך:רישום במדורג,תרגיליחבורעםהמרהאחת. העתיקולתרגילבמאונךופתרו: עמוד ,729+2,238= 2. 8,564+1,295= ,823= 4. 5,500+2,699= 5. 8, = 6. 3,915+2,874=

22 תרגולשעור הוראות: לאצמודות. במאונך:רישוםבמדורג,תרגיליחבורעם 2 המרות.חבור עמוד ג. 1. 2,706+5,486= 2. 5,707+1,303= 3. 1, = 4. 2,744+2,709= 5. 2,109+3,959= ,406=

23 תרגולשעור 11 צמודות. במאונך:רישוםבמדורג,תרגיליחבורעם 2 המרות הוראות: 11 ד..חבור עמוד ,273+1,258= 2. 7,954+1,862= 3. 4, = 4. 2,756+1,792= 5. 1, = 6. 7,556+1,246=

24 תרגולשעור 11 הוראות: 11 ה..חבורבמאונך: רישוםבמדורג,חבורעםמספרהמרותצמודות. העתקלמאונךופתור. עמוד ,894+1,789= 2. 2, = 3. 4,756+3,468= ,001= 5. 9, = 6. 4, =

25 תרגולשעור 12 הוראות: 12 א..חבורבמאונך-עםוהליהמרות. העתקלמאונךופתור. 1. 7,275+1,026= ,826= 3. 3,824+1,042= 4. 7,008+1,992= ,001=

26 תרגולשעור 12 הוראות: 12 ב..חבורבמאונך,חבורעםהמרהאחת. העתקלמאונךופתור. 1. 1,078+2,709= 2. 2,737+2,300= 3. 7,546+1,823= 4. 3,805+2,922= 5. 4,138+2,791= 6. 2, =

27 תרגולשעור הוראות: ג. העתקלמאונךופתור. במאונך,תרגילעםשתיהמרות..חבור 1. 4,728+3,619= 2. 9, = ,299= 4. 7,618+1,398= 5. 2,788+88= 6. 2,945+1,782=

28 תרגולשעור 12 במאונך,תרגיליםעםמספרהמרותרצופות. הוראות: 12 ד..חבור העתקלמאונךופתור. 1. 2, = 2. 4,093+1,973= 3. 2,828+2,393= 4. 8, = = ,999=

29 תרגולשעור 12 הוראות: 12 ה..חבורעםמספראפסיםבסכום. העתקלמאונךופתור. 1. 2,828+72= ,598= 3. 4, = 4. 1,632+2,668= 5. 5, = 6. 1,234+6,789=

30 1. 2, = תרגולשעור 13 הוראות: 13 א..חסורבמאונך,תרגיליחסורעםהמרהאחת. רשוםבמאונךופתור אתהתרגילים. 2. 5,286-1,732= 3. 9,746-1,483= 4. 1, = 5. 8,353-1,621= 6. 9,047-1,233=

31 1. 4,726-1,908= תרגולשעור 13 הוראות: 13 ב..חסור במאונך,תרגיליחסורעםשתיהמרות. העתקבמאונךופתור. 2. 9, = 3. 6,290-1,309= 4. 2, = 5. 2,777-1,900= 6. 3,148-1,409=

32 תרגולשעור 14 הוראות: 14 א..חסורבמאונך,תרגילי חסורעםשתיהמרותרצופות

33 תרגולשעור 15 הוראות: 15 א..חסורבמאונךממספרשישבואפסים

34 תרגולשעור 16 הוראות: 16 א..חשוביאומדןלתרגיליחבורוחסור. המספריםהחסרים. מבלילפתורמצאאת א.ידועכי: :475= = = = ב.ידועכי: :158= = = =

35 תרגולשעור 16 הוראות: 16 ב. אומדןלתרגיליחבורוחסור..חשובי 1. נתון התרגיל: = האם תוצאת התרגיל גדולה מ- 700, קטנה מ או שווה ל- 700? נתון התרגיל: = או שווה ל- 1800? האם התוצאה גדולה מ- 1800, קטנה מ נתון התרגיל: = המספרים. א. עגל את האומדן לתוצאת התרגיל? ב. מהו ממנו או שווה לו? ג. האם תתוצאת התרגיל גדולה מהאומדן, קטנה.3

36 תרגול שעור 17 הוראות: 17.א.נוחיותבפתרוןתרגיליחיבור וכפל. עמוד 1 לפappleיךתרגיליחיבור. א. הקףאתהתרגיליםבהםכדאילשappleותאתמיקוםהמחוברים. ב. כתובאת התרגיליםהמתאימיםופתור = = = = = לפappleיךתרגיליכפל. א. הקףאתהתרגילים בהםכדאילשappleותאתמיקוםהגורמים. ב. כתובאת התרגיליםהמתאימיםופתור. (זכרו: 252=50,254=100,258=200 ) = = = = לימודזה מיועדלשימושעצמיבלבד,ואין ללמדעלפיואובעזרתו,

37 תרגולשעור 17 הוראות: 17 ב..תרגילי חבורוחסור,פילוגאחדהגורמים. דוגמה :

38 תרגולשעור 18 הוראות: 18 א..משימותחקרבתרגיליחבורוחסור..95,73,82,15 1. לפניך המספרים הבאים: 38,27, 41, א. ב. ג. ד. הקטן ביותר. בחר 2 מספרים שהסכוםשלהם הוא בחר 2 מספרים שסכומם קרוב ביותר ל- 60. בחר 2 מספריםשהפרשם הוא הקרוב ביותרל 60. בחר 2 מספריםשבסכומם ספרת העשרות היא 6..2 לפניכם הספרות: 1,.9,8,5,3 א. ב. ג. ד. הקרוב ביותר ל בנו 2 מספרים דוספרתיים שסכומם הוא הגדול ביותר. בנו 2 מספרים דוספרתיים שסכומם הוא הקטן ביותר. בנו 2 מספרים דוספרתיים שסכומם בנו 2 מספרים דוספרתיים שספרת היחידותשל הסכום הוא 6.

39 ל. תרגולשעור 19 מילוליות. הוראות: 19 א..בעיות קראת מסיבת חנוכהקנו 200 סופגניות. כמה סופגניות נאכלו במסיבה אם אחרי המסיבה נותרו 17 סופגניות? 1 2.עידן נתן ליואב 114 בולים.עכשיויש ליואב 420 בולים באוסף. כמה בולים לפני שעידן נתן לו בולים? היו לו באוסף חבריה,ולאחרמכן נותרו 3.לאלה היוהרבה שמלות. 25 שמלות היא חילקה בין אותן? לה 65 שמלות. כמה שמלות היולאלה לפני שחילקה 429 ספרים ובשבועשעבר יש עכשיו בספריה, אם תחילה היו בה 4.כמהספרים קנו עוד 120 ספרים? 5.לקראת טיול בצופים נרשמו חניכים לטיול. 26 חניכיםלא יצאו לטיול על אף שנרשמו משום שחלו בשפעת. שאר 242 החניכים שנרשמו-יצאו לטיול. כמה חניכיםנרשמו לטיול?

40 ג" תרגולשעור 20 מילוליותשלהשוואה. הוראות: 20 א..בעיות ק"ג. החבילהשל דנה 1. חןודנהשלחו חבילות. החבילה שלחן שקלה 17 שקלה 21 ק" מהחבילהשל חן?. בכמה היתה החבילהשל דנה כבדה וזה- 35 תפוזים יותר 2. אמירועידן קטפותפוזים. אמיר קטף 127 תפוזים, עידן. כמה תפוזים קטף עידן? ממה שקטף 3. לדורון 34 צבעים.לדורון יש 15 צבעיםפחות ממספר הצבעים שישלשחר. ישלשחר? כמהצבעים 4. בשכבת כתות א' 107 תלמידים. בשכבת כתות ב' 1211 תלמידים. מהההפרש התלמידים בשכבת כתות א' למספר התלמידים בשכבת כתות ב'? בין מספר

41 תרגולשעור 21 הוראות: 21 א. מילוליותדו-שלביות..בעיות 1.רועיונועהמכרו עוגותבבזארבביתהספר.רועימכר 30 מנותעוגהונועה מכרה 40 מנות עוגה.כלמנתעוגהעלתה 8.כמהכסףאספורועיונועה? מכר 50 ורדים.ביום 2.בעלחנותפרחיםקנה 120 ורדים.ביוםהראשוןהוא השניהואמכראתשארהורדיםבמחיר 4 לכלורד.כמהכסףקיבלעבור השני? הורדיםביום 3.לעידן 134 בקופסה.ביוםהולדתוהואהזמיןלו וול- 4 מחבריוגלידהבמחיר 29 למנה.כמהכסףנשארלובקופסה? אוטובוס.חברתטיולי 4.לקראתטיול שנתי,המורההתעניינהבמחירישכירת מחירקבועשל 135 ועבורכלמושב בבאוטובוס.בטיול 10 כיףמבקשת אמורים להשתתף 36 אנשים.כמהצריךלעלותלשכוראתהאוטובוסלטיול? 5.לקראתחגהפסחאמאקנתה 8 צלחותגדולותו- 12 צלחותעמוקות.כל 12.כמהשילמהאמאעבורהצלחות? צלחתעולה קנתה 6 כסאות.מחירכלכסא 300 ה.הםשילמובזמןהקניה 6.משפחתלוי כסףנשארלמשפחתלוי 900 ואת ההיתרהישלמועםקבלתהכסאות.כמה לשלם?

42 תרגולשעור 22 מילוליותעלמספרים. הוראות: 22 א..שאלות מתחלק ב פעמים? 1.איזה מספר מתחלק ב- 4 לתוצאה 5 עם שארית 2? 2.איזה מספר יתנו 36 אםנכפול אותם? 3.איזה מספרים 4.כתוב מספר תתלתספרתי בו ספרת היחידות הוא מספר זוגי, ספרת העשרות של ספרת היחידות וספרת המאות היא העוקב של ספרת היא העוקב מספרים כאלה יתכנו? העשרות. כמה 5.באיזה מספר ספרת העשרות היאפי 2 מספרת היחידות וספרת המאות היא היחידות? חצי מספרת

43 תרגולשעור 23 הוראות: 23 א..רשוםמכפלותגבוהותבלוחהכפל (חוקהפילוג)

44 תרגולשעור 23 מכפלותגבוהותבלוחהכפל (חוקהפילוג). הוראות: 23 ב..חישוב פתור.פלגכרצונך

45 תרגולשעור הוראות: 24 א. כתוב לכל תרגיל את החסרים. התרגילים שלושת המספריםבכפלהמתאימיםלווהשלםאת עמוד 1 24.משוואותפשוטותבכפלוחילוק (הקשרביןכפלוחילוק). 18:36. 3, 6, שלשתהמספריםבכפל: 18 3X6=18, התרגיליםהחסרים: 18:6=3 6X3=18, שלשתהמספריםבכפל:,, התרגיליםהחסרים:,, שלשתהמספריםבכפל:,, התרגיליםהחסרים:,, שלשתהמספריםבכפל:,, התרגיליםהחסרים:,, 4. : שלשתהמספריםבכפל:,, התרגיליםהחסרים:,,

46 תרגולשעור 24 הוראות: 24 ב..משוואותפשוטותבכפלוחילוק (הקשרביןכפלוחילוק). מצאאתהמספרהחסר. עמוד : : : 8 5. :49 6. : : : :47

47 תרגולשעור 25 והאפסבפעולותהכפלוהחילוק. הוראות: 25 א..הכפל פתוראתהתרגילים : : :1

48 עמוד 2 תרגולשעור 25 והאפסבפעולותהכפלוהחילוק. הוראות: 25 א..הכפל פתוראתהתרגילים : :8= 15. 0:800= 16. 6:6= 17. 5= = = = = = : = :5=0

49 עמוד 3 תרגולשעור 25 והאפסבפעולותהכפלוהחילוק. הוראות: 25 א..הכפל פתוראתהתרגילים. 25. :1= :40=0 27. :1= : =1

50 תרגולשעור 26 ב- 10 ובעשרותשלמות. הוראות: 26 א..כפל הבאים: פתוראתהתרגילים דוגמה :

51 תרגולשעור 27 ב- 100 ובמאותשלמות. הוראות: 27 א..כפל פתור:

52 תרגולשעור 27 ב- 100 ובמאותשלמות. הוראות: 27 ב..כפל פתור: דוגמה :

53 תרגולשעור 28 מילוליותשלכפלבעשרותאובמאותשלמות. הוראות: 28 א..בעיות ענהעלהבעיות. מגרשבצורתמלבן שצלעוהאחת 30 מטרוצלעוהשניה 50 מטר. אדםקנה מהשטחהמגרש?.1 דולבהקיםביתבצורתמלבן שצלעוהאחת 10 מטרוצלעוהשניה 18 מטר. מהשטחהבית?.2 בתקופת ההחופשההגדולהערןעבדבחנות הירקות.בעלהחנותשילםלערן 100 לכליוםעבודה.ערןעבד 32 ימים. קיבלערןעבורהעבודה? כמהכסף.3 יצרןחולצותתפר 200 חולצות. מכרב- 60 האחת. 60 מהן מכרב- 50 האחת. 100 מהן הואמכרב- 30 האחת. אתהשאר קיבל היצרןעבורהחולצות? כמהכסף.4

54 תרגולשעור 29 הוראות: 29 א..עיגול מספרים המספריםהבאיםלאלפיםשלמים: עגלאת א המספריםהבאיםלמאותשלמות: עגלאת ב המספריםהבאיםלעשרות שלמות: עגלאת ג.

55 תרגולשעור 30 הוראות: 30 א..אומדנים לתרגילים:אומדניםלתרגיליכפל. לפניךתרגיליםשונים.הקףבאדום תרגיליםשהמכפלהשלהםקטנהמ הקף בירוק תרגיליםשהמכפלהשלהםגדולהמ עמוד

56 תרגולשעור 30 הוראות: 30 ב..אומדניםלתרגילים. -בנה אומדניםלתוצאותהתרגילים. -הקףבאדוםתרגיליםבהםהתוצאה האמיתיתקטנהבוודאותמהאומדן. בהםהתוצאההאמיתיתגדולה בוודאותמהאומדן. -הקףבירוקתרגילים עמוד

57 תרגולשעור 31 הוראות: 31 א. התחלקותב- 2..סימן הקףאת המספרים המתחלקים ב- 2. בדוק בעזרת מחשבון אם אכן מספרים אלה מתחלקים ב- 2 ללא שארית ספרה כך שהמספרים הבאים נמחקהספרת היחידות. הוסף במספרים ב- 2. יתחלקו

58 תרגולשעור 32 התחלקותב- 5. הוראות: 32 א..סימן 1. הקףאתכלהמספריםהמתחלקיםב- 5.בדוקבעזרתמחשבון כךשהמספריםהחדשיםיתחלקוב הוסףספרות

59 תרגולשעור 33 התחלקותב- 10. הוראות: 33 א..סימן שיתחלקוב- 10. סמןאתכלהמספרים

60 תרגולשעור 34 כפלמאונךחדספרתיבדוספרתי (רישוםמדורג). הוראות: 34 א..תרגיל עמוד

61 תרגולשעור 35 במאונךחדספרתיבדוספרתי. הוראות: 35 א..כפל יח ' עש ' מא ' יח ' עש ' מא ' יח ' עש ' מא ' יח ' עש ' מא '

62 עמוד 2 תרגולשעור 35 במאונךחדספרתיבדוספרתי. הוראות: 35 א..כפל

63 תרגולשעור 36 הוראות: 36 א..משימותחקרבלוחהכפל. הראשי משמאל לימין? לוח הכפל. מה תוכלו לומר על האלכסון 1. לפניכם דברים מעניינים בלוח הכפל. חפשו עוד משמאל לימין. ננקב חור אם נקפל את לוח הכפל לאורך האלכסון הראשי נפתח ונגלה שבשתי המשבצות שיעבור גם בדף התחתון. דרך אחת בהן יש חור מופיעים אותם המספרים. המשבצות על הניסוי שוב. משום איזה חוק קורית תופעה זו? נסו לחזור.2 הרבה פעמים? אילו בלוח הכפל. אילו מספרים מופיעים הכי התבונן מספרים מופיעים רק פעם אחת?.3

64 תרגולשעור 37 הוראות: 37 א..חלוקעםשארית (המחלקחדספרתי)בתחוםלוחהכפל. עמוד 1 התרגיליםוסמןאתהשארית. א.פתוראת 1. 34: : : : : : : : : : : :7

65 תרגולשעור 37 הוראות: 37 א..חלוקעםשארית (המחלקחדספרתי)בתחוםלוחהכפל. עמוד 2 ב. שארית. התרגיליםהמתחלקיםללאכל הקףאת התרגיליםהאחרים. פתוראת 48:6 = 73:10= 80:10= 42: :8= 65:7= 32:8= 46:6= 74:9=

66 תרגולשעור 38 הוראות: 38 א..חלוק לללאשאריתכאשרהמנההיאמספרדוספרתי. השלםופתוראתהתרגילים. 1) 48:3= (30+ ):3 = 30:3 + :3= + = 2) 60:4= (40+ ):4 = 40:4 + :4= + = 3) 70:5= (50+ ):5 = 50:5 + :5= + = 4) 66:2= ( ):2 = 20:2 + 20:2+ :2+ :2= = 5) 85:5= (50+35):5 = : + : = + = 6) 88:4= (40+ + ):4 = 40:4+ :4+ :4= + + = בחלקו אובעזרתו, אובשלמותו,בכל מסגרת שהיא,ללאאישור.

67 תרגולשעור 40 פעולות סוגרייםקודמיםלכל. הוראות: 40 א..סדר פתור: 1) 54 4 :8 2) 45 12:4 3) 7515 :10 4) 612 :34 5) 612 :23 6) :4 7) ) ) ) 402 :8 7

68 תרגולשעור 41 מילוליותבכפלוחילוק. הוראות: 41 א..בעיות פתוראתהבעיותהמילוליות. 1. למשפחת אביב 6 ילדים. לקראת שמחת תורה קנו לכל ילד דגל במחיר 12 ש" "ח כל דגל. עלו הדגלים? כמה הביא 64 פרחים. הוא שתל אותם בקבוצות של 4 פרחים בכל 2. הגנן קבוצה. כמה קבוצות פרחים היו? מסיבת חנוכה קנו 50 סופגניות במחיר 3 ש"ח כל אחת. 3. לקראת עלו הסופגניות? כמה קנתה 5 תבניות של ביצים. בכל תבנית 12 ביצים. 4. אמא ביצים היא קנתה? כמה 5. במסיבת כתות ג' השתתפו 72 ילדים. הם ישבו 8 ילדים סביב כל שולחן. כמה שולחנות היו לילדי כתות ג'?

69 תרגולשעור 42 השוואהבכפלוחילוק. הוראות: 42 א..בעיות פתוראתהבעיות. 4 יותר. רוני יש 5 ש"ח. אחותה נטע חסכה פי 1. בקופה של נטע חסכה? כמה כסף את המשפט בו מופיעה המילה פי הקף השלם: - - הקבוצה הקטנה: הקבוצה הגדולה: השאלה בבעיה: התרגיל: התשובה: 9 ש"ח. 2. חולצה למבוגר עולה 63 ש"ח. חולצה לילד עולה לילד? מחיר חולצה למבוגר גדול ממחיר חולצה פי כמה את המשפט בו מופיעה המילה פי. הקף השלם: - - הקבוצה הקטנה: הקבוצה הגדולה: השאלה בבעיה: התרגיל: התשובה:

70 עמוד 2 תרגולשעור 42 השוואהבכפלוחילוק. הוראות: 42 א..בעיות פתוראתהבעיות. 3. מחיר בקבוק שמן הוא 9 ש"ח. מחיר בקבוק שמן קטן פי 4 ממחיר מיכל עולה מיכל השמן? שמן. כמה את המשפט בו מופיעה המילה פי הקף השלם: - - הקבוצה הקטנה: הקבוצה הגדולה: השאלה בבעיה: התרגיל: התשובה: 4. לעידן יש באוסף 90 תמונות של שחקני כדורגל. האוסף של עידן גדול פי 5 מהאוסף של רועי. כמה תמונות של שחקני כדורגל יש לרועי? את המשפט בו מופיעה המילה פי הקף השלם: - - הקבוצה הקטנה: הקבוצה הגדולה: השאלה בבעיה: התרגיל: התשובה:

71 עמוד 3 תרגולשעור 42 השוואהבכפלוחילוק. הוראות: 42 א..בעיות פתוראתהבעיות. 7. אביה גדול ממנה פי 6. מהו הגיל של אבא של ליהי? 5. ליהי בת את המשפט בו מופיעה המילה פי הקף השלם: - - הקבוצה הקטנה: הקבוצה הגדולה: השאלה בבעיה: התרגיל: התשובה:

72 תרגולשעור 43 יסודיים-צורותשונות. הוראות: 43 א..שברים הקףאתהשברהמתאיםלציור. 1 4, 1 5, , 1 4, , 1 6, , 1 7, 1 9

73 עמוד 2 תרגולשעור 43 יסודיים-צורותשונות. הוראות: 43 א..שברים הקףאתהשברהמתאיםלציור. 1 2, 1 3, , 1 4, , 1 4, , 1 7, 1 8

74 תרגול שעור 43 הוראות: 43.ב.כמהשבריםיסודייםבשלם? עמוד 1 בשלםאחד 4 רבעים ) ). כמהרבעיםישב- 3 שלמים?.1 בשלםאחד 6 שישיות. כמה שישיות יש ב- 4 שלמים?.2 בשלםאחד 12 שתים-עשריות. כמה שתים- עשריות ) ( יש ב- 2 שלמים?.3 לימודזה מיועדלשימושעצמיבלבד,ואין ללמדעלפיואובעזרתו,

75 תרגול שעור 43 הוראות: 43.ב.כמהשבריםיסודייםבשלם? עמוד 2 4. כתוב שם מתאים לכל ציור של שבר: לימודזה מיועדלשימושעצמיבלבד,ואין ללמדעלפיואובעזרתו,

76 תרגולשעור 44 הוראות: 44 א..השוואתשברים. רשום>או<ביןהשברים. (זכור:קוראים משמאללימין)

77 תרגולשעור 45 יסודייםבכמויות. הוראות: 45 א..שברים ענהעלהשאלות: בכתה 40 תלמידים. כמה תלמידים הם כתה?.1 בכתה 40 תלמידים. מהתלמידים בכתה הן בנות. כמה בנות.2 בכתה? אילקורא ספרשיש בו 50 עמודים. איל כבר קרא. כמה מהספר.3 עמודים הואקרא? לדן 80 ש"ח. ב- מכספוהואקנה מתנהלחברו. כמהעלתה.4 המתנה? 5. באוטובוס 50 מושבים. מהמושביםהיו פנויים. כמה מושביםהיו פנויים באוטובוס? באולם קולנוע 100 מקומות. רק מהכרטיסים נמכרו. כמה.6 נמכרו? כרטיסים

78 מ( תרגולשעור 47 הוראות: 47 א..בנייתדיאגרמתעמודות. בנהדיאגרמהמתאימה: 1. לפניך טבלת הנתוניםעבור כמות הגשםשירדה בחודש ינואר: כמות הגשם "מ) מספר הימים מה הכותרת לצירהאופקי? מה הכותרתלציר האנכי? כמהעמודות ישלבנותעלהציר האופקי? כמהשנתות ישלהציגעל הציר האנכי?

79 תרגולשעור 47 עמוד 2 הוראות: 47 א..בנייתדיאגרמתעמודות. בנהדיאגרמהמתאימה: לכתה ו'. 2. לפניך טבלת נתוניהציונים במבחןבאנגלית הציון מספר התלמידים מה הכותרת לצירהאופקי? מה הכותרתלציר האנכי? כמהעמודות יהיו בדיאגרמה? כמהשנתות ישלהציגעלהציר האנכי?

80 תרגולשעור 48 הוראות: 48 א. נתונים מדיאגרמתעמודות..קריאת לפניכםדיאגרמה.ענהעלהשאלות..1 מספר תלמידים ציון כותרת כותרת תתן לדיאגרמה? איזו מקצוע היה המבחן? באיזה מה הציון אותו קיבלו הכי הרבה תלמידים? מי קיבל את הציון הטוב ביותר? מי קיבל את הציון הגרוע ביותר? תלמידים? היו ציונים אותם קיבלו מספר זהה של האם ציון קיבלו הכי מעט תלמידים? איזה א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. תלמידים נבחנו? ח. כמה

81 תרגולשעור 48 עמוד 2 הוראות: 48 א. נתונים מדיאגרמתעמודות..קריאת לפניכםדיאגרמה.ענהעלהשאלות..2 מספר תלמידים מספר חוגים כותרת כותרת תתן לדיאגרמה? איזו חוג הוא המועדף? איזה הסבר : חוג 8-1 ילדים: לכמה חוגים הולך רועי? כמה יילדים הולכים לחוג כדורסל? לאיזו כיתה מתאימה הדיאגרמה? כמה יילדים בכיתה? א. ב. ג. ד. ה. ו. ז.

82 תרגולשעור 49 הוראות: 49 א. ענה על השאלות: אורך:סנטימטר (ס"מ),מטר (מ'),קילומטר (ק"מ),.מידות מילימטר (מ"מ). עמוד 1 אורך מתאימהלמדידת האורך של: איזו מידת אורך המסדרוןבבית הספר: בכיתה: רוחב הלוח גובה הארון בכיתה: גובה הכסא: גובה השולחן: אורך הטוש: אורך המחברת: אורךמגרש הכדורגל: במגרש כדורסל: גובה הסל רוחב המיטה: רוחב המדף לספרים: עובי המחברת: עובי המחק: רוחב מברשת של מכחול:.1 המידה המתאימה. השלם את לדוגמה: גובה הילד 123 ס"מ. אורך העיפרון 12. אורך הדף 45. ביןהרצליהלנתניה הוא 27. המרחק רוחב השולחן הוא 60. עובי הזכוכית הוא 3. אורך הסלון הוא 5. רוחב המקרר 75. גובה הדלת 2..2

83 ק 1 מ 1 תרגולשעור 50 הוראות: 50 א..מעבריםבין 1 מ'לס"מובין 1 ק"מלמ'. ענהעלהשאלות. זכור: '=100 ס"מ הם 3 מטר? כמהס"מ כמהמ'הם 800 ס"מ? כמהמ'הם 900 ס"מ? הם 5 מ'? כמהס"מ הם 10 מ'? כמהס"מ הם 25 מ'? כמהס"מ כמהמ'הם 1000 ס"מ? "מ= 1000 מ' זכור: כמהמ'הם 3 ק"מ? כמהמ'הם 8 ק"מ? כמהמ'הם 5 ק"מ? הם 4000 מ'? כמהק"מ הם 7000 מ'? כמהק"מ כמהמ'הם 2 ק"מ?

84 מ 1 תרגולשעור 50 הוראות: 50 ב. בין 1 מ'ל- 100 ס"מובין 1 ק"מל מ'..מעבר ענהעלהבעיותהמילוליות. זכור: מ'= 100 ס"מ ק 1 ק"מ= 1000 מ' כפולשל רועיהוא 1 מ'.כמהצעדיםכפוליםעליולצעודכדי צעד לעבור 3 ק"מ?.1 כדילבנותתמונתפסיפסאדםהשתמשב- 400 ריבועיקרמיקה.אורך כלריבועהוא 1 ס"מ.אםישימואתה- 400 ריבועיםזהלצדזה,מה אורכםבמ'? יהיה.2 רוצהלבנות 8 מדפים. 2 לוחותעץבאורך 2 מ'כלאחד.הוא לנגריש לוחותעץ? כלמדףבאורך 50 ס"מ.האםישלומספיק.3

85 ס 3 ס 9 תרגולשעור 51 היקףשלמצולעים. הוראות: 51 א..מדידת ענהעלהשאלות. של משושהשווהצלעות (כל צלעותיושוות)אםאורךכלצלע 10 ס"מ? 1. מהההיקף 2. מהוהיקף המצולעהמשורטט? אורךחוט הוא 30 ס"מ.מהחוטרוציםלבנותמרובע.הצע 3 מרובעיםשוניםשניתן מהחוט. יהיהלבנות.3 4. לאיזהמרובעהיקף גדוליותר? במלבןשאורךהצלעותשלו 6 ס"מו- החדש? צלעב- "מהאריכוכל "מ.מה ההיקף.5

86 תרגולשעור 57 זמן:המחוגהגדולבשעון. הוראות: 57 א..מדידת 1. כתוב כמה דקות עברו משעה עגולה: עברו דקות עברו דקות דקות עברו עברו דקות עברו דקות דקות עברו שעברו משעה עגולה: הארוך בכל שעון בהתאם למספר הדקות 2. צייר את המחוג דקות עברו 5 עברו 50 דקות עברו 30 דקות דקות עברו 60 עברו 25 דקות עברו 45 דקות

87 תרגולשעור 58 בשעוןמחוגים. הוראות: 58 א..קריאה השעה המתאימה: 1. רשום את 8 : 15 ו- 15 דקות. השעה 8 ו- 30 דקות. : השעה 10 ו- 40 דקות. : השעה 9 ו- 55 דקות. : השעה 6 ו- 40 דקות. : השעה 5 ו- 2 דקות. : השעה 12 בדיוק. : השעה 10

88 עמוד 2 תרגולשעור 58 בשעוןמחוגים. הוראות: 58 א..קריאה מציג השעון? 2. איזו שעה השעה : השעה : השעה : השעה : השעה : השעה :

89 תרגולשעור 58 בשעוןמחוגים. הוראות: 58 ב..קריאה 1. הצגאתהמחוגיםבשעההמתאימה: השעה 6:45 השעה 8:15 השעה 20 : :4 השעה 9 וחצי השעה 11 ורבע השעה רבע ל- 12

90 תרגולשעור 59 שעון 24 שעות. הוראות: 59 א..קריאת 1. רשוםבשעון 24 שעותאתהשעותהבאות: 1:35 אחה"צ 9:15 בלילה 11:45 בלילה 11:45 בבוקר 8:00 בבוקר 8:00 בערב זו? 2. איזושעה 23:10 10:10 9:50 17:30 00:00 15:40 3:40

91 תרגולשעור 59 שעון 24 שעות. הוראות: 59 ב..קריאת חישוביזמן. משחק הכדורגל. בעוד 1. השעה 12:00. בשעה 17:15 מתחילשידור ישדרואת המשחק? כמהזמן כתות ג' יצאו לטיול בשעה 7:30 בבוקר. הטיול יארך 9 שעות..2 שעה הם יחזרולבית הספר? באיזו 3. אדם צריך לעבודבכל יום 9 שעות. הוא מתחילאת יום העבודה יום העבודה? בשעה 9:15 בבוקר. באיזושעה יסייםאת שעות. יואב יצא 4. הנסיעהמבאר שבעלקריית חיים אורכת 3 שבעלכיווןקריית חיים ברכבתשל מבאר לקריית חיים? יגיע יואב שעה 10:30. באיזו שעה דנה משתתפת בחוג ציור שמסתייםבשעה 16:45. בשעה 18:30 חוג בלט. כמהזמן ישלה בין החוגים? מתחיל.5

92 תרגולשעור 60 הוראות: 60 א..קווים מקבילים. זוגותהקוויםהמקבילים: 1. הקיפואת מפתרחובותבשכונתהפרחיםשל לפניכם העיר:.2 למשל:רחוב הורד רשמושמותשל 4 זוגותרחובותמקבילים. השושן. ורחוב

93 עמוד 2 תרגולשעור 60 הוראות: 60 א..קווים מקבילים. מרובעים.צבעובכלמרובעאתהצלעותהמקבילות. 3. לפניכם צלעותמקבילותצבעובצבעשונה. כלזוג

94 תרגולשעור 61 הוראות: 61 א..קווים מאונכים 1. הקףאתהקוויםהמאונכים. 2. צבעבמרובעיםצלעותאנכיות:

95 תרגולשעור 62 מהי? הוראות: 62 א..זווית 1. סמן באותיותובמספריםהבאיםהיכןישזוויות. ע ג ב א צבעאתהקודקודבאדוםואתהקרנייםבכחול. 2. בכלזווית וקרנייםבכחול. 3. שרטטו 3 זוויותכרצונכם.צבעוקודקודבאדום

96 תרגולשעור 63 הוראות: 63 א..השוואהישירהביןזוויות. 1. בתחתית העמוד מופיעות 5 זוויות בשני צבעים. הדפס את הדף וגזור את הזוויות. זווית גדולה יותר? השווה בין זוויות, קח כל זווית מצבע אחר. איזו או זווית ב'? זווית א' או זווית ג'? זווית א' או זווית ד'? זווית ג' או זווית ה'? זווית ב' 2. מצא זוויות גדולות מזווית א': מצא זוויות קטנות מזווית ה': א. ב. ד. ג.

97 עמוד 2 תרגולשעור 63 הוראות: 63 א..השוואהישירהביןזוויות. ה. א. ב. ג. ד. ה.

98 תרגולשעור 65 חדשה,זוויתישרה,זוויתקהה,זוויתשטוחה. הוראות: 65 א..זווית 1. שלחו כל זווית לעגלה המתאימה לה: זוויות חדות זוויות ישרות קהות זוויות זוויות שטוחות בדקו בעזרת זווית ישרה (למשל: פינה של דף) וסמנו מה סוג הזווית בכל / ישרה / קהה / שטוחה): שעון (חדה.2

99 תרגולשעור 65 חדשה,זוויתישרה,זוויתקהה,זוויתשטוחה. הוראות: 65 ב..זווית הדפיסואתהדף. בדקובעזרתפינהשלדףמהיכלזוויתבמצולע.

100 תרגולשעור 66 הוראות: 66 א..משולשים,צלעותוקודקודים. 1. הקףאת המשולשים.צבעצלעותבכחולוקודקודיםבאדום. 2. בנהמשולשיםמגפרורים.

101 תרגולשעור 67 משולשיםעלפיאורכיהצלעות. הוראות: 67 א..מיון לפניךמשולשים שוניםשאורכיצלעותיהםנתונים.רשוםלידכלמשולשאת שמועלפיאורכיהצלעות בנה מגפרוריםמשולשיםשוויצלעותושוניצלעות. 3. בנהמשולשיםשווישוקיים.

102 תרגולשעור 68 משולשיםלפיזוויות. הוראות: 68 א..מיון הנקודות שלפניך 3 משולשיםישריזוויתכאשרהקווים בנהעלדף המשורטטיםמהוויםאתאחתהצלעותבכלמשולש..1 בנה 3 משולשיםקהייזוויתכאשרהקוויםהמשורטטיםמהוויםאתאחת בכלמשולש: הצלעות.2

103 עמוד 2 תרגולשעור 68 משולשיםלפיזוויות. הוראות: 68 א..מיון ביןכלמשולשלשםהמתאיםלו: 3. מתחקו

104 תרגולשעור 69 כלמשולש משולשיםעלפיאורכיהצלעותועלפיזוויותשלחו הוראות: 69 א..מיון למיקומובטבלה. עמוד 1 משולשים חדי זווית משולשים ישרי זווית משולשים קהי זווית משולשים שווי שוקיים משולשיםשוני צלעות משולשים שווי צלעות

105 תרגולשעור 70 הוראות: 70 א..מרובעים. מדועצורותשלאהקפתם המרובעיםבצורותהבאות.הסבירו הקיפואת אינןמרובע. הסבר:

106 תרגולשעור 71 הוראות: 71 א..בניית מרובעיםמ- 2 משולשיםחופפיםישריזווית. לפניכם שני משולשיםישרי זווית: המשולשים. 1. גזרו את 2. שימו משולשעל משולש וצבעו צלעותשוות באותו צבע. את 2 המשולשים וקבלו מרובעים שונים. סמנו כלמרובע 3. הצמידו בדף. שקיבלתם שימו את המרובעעל הדףוסמנו את הצלעות מסביב. האם קיבלתםמלבן (2 זוגות שלצלעות מקבילות ושוות)? אם כןצבעו אותו באדום. האם קיבלתם מקבילית (2 זוגותשל צלעות מקבילות ושוות)? אם כן צבעו אותה בירוק. האם קיבלתם דלתון?אם כן צבעו אותו בכחול. האם קיבלתם משולש שווה שוקיים? אם כן השאירו אותוללאצבע.

107 תרגולשעור 72 הוראות: 72 א. שוקיים..בניית מרובעיםמ- 2 משולשיםחופפיםישריזוויתושווי עמוד 1 לפניכםשנימשולשיםישריזווית: המשולשים. גזרואת אתהמשולשיםכךשיתקבלריבוע. הצמידו הריבועעלהדףוענו: ציירואת צלעותשוותישלריבוע?.צבעואותן באדום. א. כמה ישצלעותמקבילותבריבוע?. ב. האם זוויותישרותישבריבוע?. ג. כמה אתהמשולשיםכךשתתקבלמקבילית. הצמידו המקביליתעלהדףוענו: ציירואת צלעותשוותישבמקבילית?.צבעוכלזוגצלעותשוותבצבע א. כמה אחר. זוויותישרותישבמקבילית?. ב. כמה ישצלעותמקבילות?מיהן?. ג. האם.1.2.3

108 תרגולשעור 73 הוראות: 73 א..בנייתמרובעים משנימשולשיםחופפיםשווישוקיים. לפניכם שני משולשים שווי שוקיים: המשולשים. גזרו את את המשולשים כך שתתקבל מקבילית. הצמידו את המקביליתעל הדף. שרטטו בשרטוטצלעות מקבילות. א. צבעו צלעות שוות יש במקבילית? ב. כמה זוויותישרותיש במקבילית? ג. כמה.1.2 את המשולשים כך שיתקבל מעוין. הצמידו את המעוין על הדף. שרטטו בשרטוט המעויןצלעות מקבילות. א. צבעו צלעות שוות יש במעוין? ב. כמה.3

109 תרגולשעור 74 הוראות: 74 א..טרפז. זוגותשל קווים מקבילים יש במרובעים הבאים: 1. בדקו כמה ד. ג. ב. א. ח. ז. ו. ה. זוגותשל קווים מקבילים. לצורה א' לצורה ב'. לצורה ג'. לצורה ד'.. לצורהה' לצורה ו'. לצורהז'.. לצורהח' תשובותיך בסעיף 1 את הטרפזים שבין המרובעים הקף לאור המשורטטים..2

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 סמ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 סמ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בסמ?.1 8 נתונה תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה מקבילית שצלעותיה שוות ל- 3 ס"מ ול- 7 ס"מ. מהו הטווח

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

Microsoft Word - dvar hamaarehet_4.8.docx

Microsoft Word - dvar hamaarehet_4.8.docx מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי المرآز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلتين الاعدادية والثانوية מרובע חסום ועקשן, או נכדי מסר לטיפולי בעיה בגיאומטריה מדור: כתב: תקציר: זה קרה לי בכיתה אברהם

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי יחידות

קרא עוד

הסבר: מחיר ק"ג תפוזים הוא 7 שקלים.. אמהי העלות של 2 ק"ג תפוזים?. במהי העלות של 3 ק"ג תפוזים?. גמהי העלות של 10 ק"ג תפוזים?. דמהי הע

הסבר: מחיר קג תפוזים הוא 7 שקלים.. אמהי העלות של 2 קג תפוזים?. במהי העלות של 3 קג תפוזים?. גמהי העלות של 10 קג תפוזים?. דמהי הע הסבר: מחיר ק"ג תפוזים הוא 7 שקלים.. אמהי העלות של 2 ק"ג תפוזים. במהי העלות של ק"ג תפוזים. גמהי העלות של 10 ק"ג תפוזים. דמהי העלות של 50 ק"ג תפוזים. המהי העלות של a ק"ג תפוזים -1- המשתנה משתנים וביטויים

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63> הסברים לפרק כמותי : :úåðåëðä úåáåùúä 0 9 8 7 6 5 5 0 9 8 7 6 5. התשובה הנכונה היא: (). עלינו לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות אינו זוגי. משום שהשאלה עוסקת בתכונת הזוגיות, ננסה ללמוד מהנתון על זוגיותם של x

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) 5 עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לתלמידי 5

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

כיף עם ג'ף חלק ב' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים. עריכה: ג'ף סייח

כיף עם ג'ף חלק ב' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים. עריכה: ג'ף סייח כיף עם ג'ף חלק ב' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים. עריכה: ג'ף סייח www.kefwithjeff.org + = + = 0 + 0 = 0 + = 0 = 0 = 00 = 00 = 0 0 = 0 x = 0 x = 0 x 0 = x = x = : = 0 : = : = 00

קרא עוד

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit

Microsoft Word - 01 difernziali razionalit פונקציות רציונליות 5 יחידות מתוך הספר 806 כרך ד' 0, כל הזכויות שמורות ל ואריק דז'לדטי חל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה - יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. התייחסות רצינית להכנת העבודה היא תנאי

קרא עוד

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו

פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז' 1. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. פתרון לחידו פתרונות מלאים לשלב א' אולימפיאדה ארצית במתמטיקה חטיבה כיתות ז'. נתונה המשוואה השגויה הבאה: הזיזו גפרור אחד בלבד כדי שהמשוואה תהיה נכונה. לחידות גפרורים יש לעיתים פתרונות רבים. אנו הצענו במחוון אחד: ישנו

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

פשוט חשבון לכיתה ו - מתמטיקה לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי

פשוט חשבון לכיתה ו - מתמטיקה לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי ד ר רותי שטינברג ייעוץ מדעי ופדגוגי, תכנון ועריכה דיצה בונופיאל טלי דגן פשוט חשבון מתמטיקה לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי כיתה ו - ספר ראשון ייעוץ מתמטי: ד"ר מיכאל קורן עיצוב ואיור: אורי נאור קישור

קרא עוד

mivhanim 002 horef 2012

mivhanim 002 horef 2012 מבחן מספר 1 (שאלון 00 חורף תשע"ב) בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה לשאלה מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות, באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על. 100 אלגברה (x+ 5)

קרא עוד

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332 דף עבודה אחוזים באילו מהאיורים הבאים החלק הצבוע מהווה אותו אחוז מהם? מהו גודלו החלק ואיזה אחוז הוא מהווה מהם? (1) (ה) התבוappleappleו באיור משמאל. רשמו איזה חלק מהווה החלק הצבוע בשבר פשוט ובכתיב אחוזים.

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

בחינה מספר 1

בחינה מספר 1 תוכן העניינים בחינה מספר 1 4 אלגברה: 4 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: בחינה מספר 6 אלגברה: 6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: 7 בחינה מספר 3 8 אלגברה: 8 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: 9 בחינה מספר 41 אלגברה: 01 חשבון

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מדריך למורה לכיתה ו' פ ש וט ח ש ב ון מתמטיקה לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי ד ר רותי שטיינברג הדסה גינת מירב יוסף טלי דגן דיצה בונופיאל 2358

מדריך למורה לכיתה ו' פ ש וט ח ש ב ון מתמטיקה לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי ד ר רותי שטיינברג הדסה גינת מירב יוסף טלי דגן דיצה בונופיאל 2358 מדריך למורה לכיתה ו' פ ש וט ח ש ב ון מתמטיקה לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי ד ר רותי שטיינברג הדסה גינת מירב יוסף טלי דגן דיצה בונופיאל 8 המדריך למורה נלווה ל"פשוט חשבון", לכיתה ו' כותבות את המדריך:

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

kefel 1-34

kefel 1-34 מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית שבילים מתמטיקה לבית הספר היסודי מדריך למורה תוכן העניינים מבוא לחוברות "שבילים" כיתה ד'....... 3 כפל במאונך.......................... 5 מספרים ראשוניים ומספרים פריקים.....

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות

אי שוויונים ממעלה ראשונה לארבע יחידות אי שיוונים ממעלה ראשונה ל יח"ל. נעמי ברנס/כהן. המחברות: מיטל מתלון/מיכאלי. רטל חדד/בן רחמים הנחיות לשימוש בחוברת "אי שויונים ממעלה ראשונה" לתלמידי יח"ל החוברת מיועדת ללימוד עצמאי למי שלא למד את הנושא.

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית צוות המתמטיקה במטח: ראש תחום מתמטיקה: ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל יסודי: ד"ר בבה שטרנברג צוות הפיתוח: רגינה אובודנקו, ד"ר אלכס אוליצין, אסנת

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

סטטיסטיקה

סטטיסטיקה 0 פתרונות ספר המאגר לשאלון: 08. פרק משוואות, גרפים של ישרים ופרבולות. פרק. שינוי נושא בנוסחה פרק. בעיות מילוליות פרק. קריאת גרפים ובניית גרפים פרק.0 גאומטריה אנליטית פרק. סדרות פרק סטטיסטיקה והסתברות כולל

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

א. מערכות צירים א. 1. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים 10. פונקציות מגלים ולומדים במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של

א. מערכות צירים א. 1. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים 10. פונקציות מגלים ולומדים במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של א. מערכות צירים א.. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים. פונקציות במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של רחובות: שדרות בכיוון מאונך ויותר מ- רחובות בכיוון מאוזן. ראו דוגמה. לרחובות

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) - עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. לעבודה חלקים:. תרגול בסיסי לכל תלמידי

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

"עשר בריבוע", כיתה ז' - מדריך למורה 1. משתנה וביטוי אלגברי 1. משתנה וביטוי אלגברי רקע הפרק "משתנה משתנה וביטוי אלגברי" פותח את השנה ואת לימוד האלגברה.

עשר בריבוע, כיתה ז' - מדריך למורה 1. משתנה וביטוי אלגברי 1. משתנה וביטוי אלגברי רקע הפרק משתנה משתנה וביטוי אלגברי פותח את השנה ואת לימוד האלגברה. רקע הפרק "משתנה משתנה וביטוי אלגברי" פותח את השנה ואת לימוד האלגברה. בפרק אנו עוסקים תחילה בחוקיות. מהי חוקיות? המושג חוקיות, REGULARITY באנגלית, הוא מושג בסיסי להבנת תופעות טבע, רוב התופעות במדע וכן התנהגות

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד