Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם"

תמליל

1 ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ ך ל ט מ אָה ב הּ ו א שּׁ ה ל א ת ע מ ד ל פ נ י ב ה מ ה ל ר ב ע הּ תּ ב ל הוּא: (כד) אַל תּ טּ מּ אוּ בּ כ ל א לּ ה כּ י ב כ ל א לּ ה נ ט מ אוּ ה גּוֹי ם א שׁ ר א נ י מ שׁ לּ ח מ פּ נ יכ ם: (כה) ו תּ ט מ א ה אָר ץ ו א פ ק ד ע וֹנ הּ ע ל יה ו תּ ק א ה אָר ץ א ת י שׁ ב יה : (כו) וּשׁ מ ר תּ ם אַתּ ם א ת ח קּ ת י ו א ת מ שׁ פּ ט י ו ל א ת ע שׂוּ מ כּ ל ה תּוֹע ב ת ה א לּ ה ה א ז ר ח ו ה גּ ר ה גּ ר בּ תוֹכ כ ם: (כז) כּ י א ת כּ ל ה תּוֹע ב ת ה א ל ע שׂוּ אַנ שׁ י ה אָר ץ א שׁ ר ל פ נ יכ ם ו תּ ט מ א ה אָר ץ: (כח) ו ל א ת ק יא ה אָר ץ א ת כ ם בּ ט מּ א כ ם א ת הּ כּ א שׁ ר ק אָה א ת ה גּוֹי א שׁ ר ל פ נ יכ ם: (כט) כּ י כּ ל א שׁ ר י ע שׂ ה מ כּ ל ה תּוֹע בוֹת ה א לּ ה ו נ כ ר תוּ ה נּ פ שׁוֹת ה ע שׂ ת מ קּ ר ב ע מּ ם: (ל) וּשׁ מ ר תּ ם א ת מ שׁ מ ר תּ י ל ב ל תּ י ע שׂוֹת מ ח קּוֹת ה תּוֹע ב ת א שׁ ר נ ע שׂוּ ל פ נ יכ ם ו ל א ת טּ מּ אוּ בּ ה ם א נ י י ק ו ק א ל ה יכ ם: ויקרא פרק כ (א) ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: (ב) ו א ל בּ נ י י שׂ ר א ל תּ אמ ר א ישׁ א ישׁ מ בּ נ י י שׂ ר א ל וּמ ן ה גּ ר ה גּ ר בּ י שׂ ר א ל א שׁ ר י תּ ן מ זּ ר עוֹ ל מּ ל ך מוֹת יוּמ ת ע ם ה אָר ץ י ר גּ מ הוּ ב אָ בן: (ג) ו א נ י א תּ ן א ת פּ נ י בּ א ישׁ ה הוּא ו ה כ ר תּ י א תוֹ מ קּ ר ב ע מּוֹ כּ י מ זּ ר עוֹ נ ת ן ל מּ ל ך ל מ ע ן ט מּ א א ת מ ק דּ שׁ י וּל ח לּ ל א ת שׁ ם ק ד שׁ י: (ד) ו א ם ה ע ל ם י ע ל ימוּ ע ם ה אָר ץ א ת ע ינ יה ם מ ן ה א ישׁ ה הוּא בּ ת תּוֹ מ זּ ר עוֹ ל מּ ל ך ל ב ל תּ י ה מ ית א תוֹ: (ה) ו שׂ מ תּ י א נ י א ת פּ נ י בּ א ישׁ ה הוּא וּב מ שׁ פּ ח תּוֹ ו ה כ ר תּ י א תוֹ ו א ת כּ ל ה זּ נ ים אַח ר יו ל ז נוֹת אַח ר י ה מּ לך מ קּ ר ב ע מּ ם: תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף סד עמוד ב אמר רב יהודה: אינו חייב עד שיעבירנו דרך העברה. היכי דמי? אמר אביי: שרגא דליבני במיצעי, נורא מהאי גיסא ונורא מהאי גיסא, רבא אמר: כמשוורתא דפוריא. רש"י מסכת סנהדרין דף סד עמוד ב שרגא דלבני - שורת לבנים גבוה, לבנה על גבי לבנה, והאש מכאן ומכאן ומעבירין עליו ואינו שורפו, מדקתני לקמן: המעביר עצמו פטור, אלמא לאחר העברה הוא חי, והא דאמרינן (סנהדרין סג, ב) גבי חזקיה שסכתו אמו סלמנדרא לאו למולך היה אלא לאלהי ספרוים, דהתם שריפה כתיב. רבא אמר כמשוורתא דפוריא - אינו מעבירו ברגליו אלא קופץ ברגליו כדרך שהתינוקות קופצין בימי הפורים, שהיתה חפירה בארץ והאש בוער בו והוא קופץ משפה לשפה. דרך העברתו - עבודתו של מולך. רש"י ויקרא פרק יח (כא) למלך - עבודה זרה היא ששמה מולך, וזו היא עבודתה, שמוסר בנו לכומרים ועושין שתי מדורות גדולות ומעבירין את הבן ברגליו בין שתי מדורות האש: לא תתן - זו היא מסירתו לכומרים: להעביר למלך - זו (היא) העברת האש: רמב"ן ויקרא פרק יח (כא) למולך - עבודה זרה ששמה מולך. והזכירו הכתוב בשם הידיעה, כי היה במצרים ידוע להם. ורבי אברהם אמר כי יתכן שהוא מלכום תועבת בני עמון (מ"ב כג יג). וכן נראה, כי כתוב (מ"א יא ז) אז יבנה שלמה במה לכמוש שקוץ מואב ולמולך שקוץ בני עמון, וגם הוא היה ידוע להם: וכתב רש"י וזו היא עבודתה, שמוסר בנו לכומרים והכומרים עושין שתי מדורות גדולות ומעבירין את הבן ברגליו בין שתי מדורות האש. לא תתן, זהו מסירתו לכומרים. להעביר למולך, זהו העברת מדורת האש. וזה אינו נכון, שהרי אמרו בגמרא סנהדרין (סד ב) העבירו ברגל פטור, אלא כמשוורתא דפוריא שהוא מעבירו בתוך האש ממש. והזכיר בו הכתוב נתינה והעברה באש, שאינו חייב עד שימסרנו לכומרים והעבירו באש, כמו שמפורש בסנהדרין. וכן מה שאמר הרב שמוסרו לכומרים והם מעבירין אותו, וכך כתב אף בפירושיו במסכת סנהדרין (שם סד א), ואינו נראה כן מלשונם שם בגמרא, ועוד איך יתחייב הוא מיתה בעבודת אחרים, ולשון הכתוב עצמו מעביר בנו ובתו באש (דברים יח י) כך נדרש שהאב בעצמו מעבירו: אבל הענין כך הוא, שהאב עצמו מוסרו לכומרים לשם שקוצם, וזהו שכתוב נתן למולך (להלן כ ג), כעין שעושים בפנים, כדכתיב ונתנם אל הכהן (לעיל טו יד). ואולי הכומרים עושין בו תנופה או הגשה לפני המולך, והם מחזירין אותו לידי האב, והוא לוקחו ומעבירו בלהב האש, וזהו מעביר בנו ובתו באש. וכך אמרו בירושלמי (סנהדרין פ"ז ה"י), לעולם אינו חייב עד שימסרנו לכומרים ויטלנו ויעבירנו, כלומר שיטלנו מהם ויעבירנו הוא. אבל לא היה שורפו, שהרי אמרו (סנהדרין סד ב) המעביר את עצמו פטור, שהוא חי אף לאחר העברה, וכך פירוש רש"י: ועם כל זה הנראה בעיני מהכרע הפסוקים כי היה הבן למאכולת האש, שהכתוב אומר (יחזקאל כג לז) וגם את בניהן אשר ילדו לי העבירו להם לאכלה, ושם (פסוק לט) נאמר ובשחטם את בניהם לגלוליהם, שהיו מעבירין אותו באש עד שישרף או 1

2 שימות באש והיא שחיטתו, כי הלשון הזה "העבירו להם" במולך הוא, ואמר בו הכתוב "לאכלה", והזכיר בו שחיטה, אם כן מה שאמר "כמשוורתא דפוריא", לומר שהיו מעבירין אותו על השלהבת פעמים רבות והוא מת בלהב האש. והנה הוא חייב בדין התורה משעת העברה הראשונה משתמשול בו האור, כגון שנתפס האש באחד מאיבריו, ולכך הוצרכו לומר שהמעביר עצמו פטור, אבל היה האש אוכלת בו כי זה היה קרבנם למולך: ולשון "מעביר באש" יאמר בכל מקום על הדבר שהוא בוער באש ואיננו אוכל, מפני שנותנים אותו באש ומעבירים אותו ממנו ואינו נעשה אפר כנשרפים, כענין כלי הגוים שמלבנין אותו באש שנאמר בהן (במדבר לא כג) תעבירו באש וטהר. ואמר בבני עמון (ש"ב יב לא) והעביר אותם במלבן, לומר ששרף אותן כאשר יעשו הלבנים במלבן. אם כן מעביר בנו ובתו באש היא נתינתו באש שתמשול בו האור, לא העברה בעלמא, והיא העברה הנזכרת במולך, שהיא באש על דעת רבותינו, שלמדו בגזרה שוה העברה העברה, מה להלן באש אף כאן באש, מה כאן למולך אף להלן למולך. וראיה לדבריהם, שכתוב ביאשיהו (מ"ב כג י) וטמא את התפת אשר בגיא בן הנום לבלתי להעביר איש את בנו ואת בתו באש למולך, אם כן העברה הנזכרת במולך היא באש, וכן כתוב במנשה (דהי"ב לג ו) והוא העביר את בניו באש בגיא בן הנום. ומצאתי שכתוב באחז (מ"ב טז ג) וגם את בנו העביר באש כתועבות הגוים אשר הוריש ה' אותם מפני בני ישראל, ובדברי הימים (ב כח ג) נאמר ויבער את בניו באש כתועבות הגוים אשר הוריש, אם כן ההעברה היא הבערה באש ממש: ומה שאמר הכתוב (מ"ב יז לא) והספרוים שורפים את בניהם באש לאדרמלך וענמלך אלהי ספרוים, היא עבודה זרה אחרת שעבודתה לשרוף אותם לגמרי כעולה. וכן היו עושין לבעל, כמו שכתוב בירמיהו (יט ב) ויצאת אל גיא בן הנום, ושם (פסוקים ד ה) כתיב ומלאו את המקום הזה דם נקיים ובנו את במות הבעל לשרוף את בניהם באש עולות לבעל אשר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי. ועוד כתיב (שם לב לה) ויבנו את במות הבעל אשר בגיא בן הנום להעביר את בניהם ואת בנותיהם למולך אשר לא צויתים ולא עלתה על לבי לעשות התועבה הזאת. אבל מפני ששני הפסוקים האלה בבמות הבעל ושניהם בגיא בן הנום והאזהרה בשניהם אשר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי, ושם במקום ההוא הטמא היה שם מולך כמו שכתוב ביאשיהו, נראה מכל זה שהיו שורפין את בניהם עולות למולך והוא הבעל, ושניהם לשון קרוב במלכות ואדנות. ואיננו בעל פעור ובעל זבוב, כי זה יקרא הבעל סתם כאשר יקרא המולך. אבל הזכיר בו הכתוב העברה, כי עיקר עבודתו בהעברה משתמשול בו האור, ותקרא שריפה כי ימותו שם, ולכך יקראו עולות: וכן אני סובר, כי אלהי ספרוים הוא המולך, כי הכנוי בהם מלך, אבל היו שניהם נעבדים, כנו לאחד אדר בלשון כבוד, ולשני מלשון עונה, ושתפו בשניהם מלך והוא כמו מולך, והשריפה היא מיתתם באש כאשר פירשתי. ואם נאמר שהשקוצים האלה אינם המולך, יתכן כי בעבור היות עבודתם בבנים ובבנות להביאם באש כענין שאמר במולך, ישתפו בהם שמו מלך ובעל, ואין עבודתם שוה, כי המולך בהעברה, ואלהי ספרוים בשריפה, והבעל בשחיטה ושריפה כעולות. ונאמר שהיו במקום התופת אשר בגיא בן הנום במות לבעל, ושם (נאמר) [מנשה] עוד מולך. ומה שאמר הכתוב ויבנו את במות הבעל אשר בגיא בן הנום להעביר את בניהם למולך, יהיה פירושו ולהעביר את בניהם למולך: ורבותינו אמרו (סנהדרין סג ב) אף חזקיה מלך יהודה ביקש אביו לעשות לו כן, שישרוף אותו באש, אלא שסכתו אמו בשמן סלמנדרא, והנה אחז למולך העביר אותו כדכתיב וגם את בנו העביר באש כתועבות הגוים אשר הוריש ה' מפני בני ישראל, וזהו הלשון הכתוב במולך, אם כן היא הבערה שתמשול בו האור וימות, וניצל הצדיק בסלמנדרא הזו שבראה הקב"ה בעבורו: ועל דרך הפשט אמרו, כי מעביר בנו ובתו באש מין ממיני הכשפים, כי בענין הכשוף נאמר (דברים יח י) לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף, ואמר במנשה (דהי"ב לג ו) והוא העביר את בניו באש בגיא בן הנום ועונן ונחש וכשף ועשה אוב וידעוני, וכתיב (מ"ב יז יז) ויעבירו את בניהם ואת בנותיהם באש ויקסמו קסמים וינחשו, והמולך היא עבודה זרה שמקריבין לו הקטנים. אבל אחר שמצאנו כתוב (שם כג י) לבלתי להעביר איש את בנו ואת בתו באש למולך, נאמנו דברי רבותינו שהכל למולך באש: אבל יתכן שהיתה העבודה ההיא להם לקסום שוא, והיו מתנבאים בה כפי סכלותם, והם נביאי הבעל המקריבים לו הבנים והבנות ויראו להם חלומות שוא ומקסם כזב, ולכן תיחס התורה ענין המולך בענין הקסמים, כי בכאן (להלן כ ו) סמך אל הנפש אשר תפנה אל האובות ואל הידעונים, ובמשנה תורה כל הפרשה במתנבאים לדעת העתידות בשקר: והנה הזכיר הכתוב כי העברת הזרע למולך הוא חלול השם, ובפרשה האחרת (להלן כ ג) מוסיף למען טמא את מקדשי ולחלל את שם קדשי, ואולי טעמו, למען טמא את העם המקודש לשמי שצויתי (לעיל יא מד) והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני ה' מקדשכם. ולחלל את שם קדשי, בעברם על העבירה החמורה לפני, כי כן יאמר בעבירות החמורות, ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קדשי (עמוס ב ז). ויתכן שיאמר כן, מפני שהמקריב מזרעו למולך ואחר כן יבא אל מקדש ה' להקריב קרבן מטמא את המקדש, כי קרבנותיו טמאים ותועבה לשם, והוא עצמו טמא לעולם שנטמא ברעה שעשה, כמו שאמר באוב וידעוני לטמאה בהם (להלן יט לא), וכתיב ובגילוליהם טמאוה (יחזקאל לו יח): והזכיר בו חלול השם, כי כאשר ישמעו הגוים שכבד את המולך בזרעו ויקריב מבהמתו קרבן לשם הוא חלול השם, וזהו שאמר הנביא (שם כג לז לח) וגם את בניהן אשר ילדו לי העבירו להם לאכלה, עוד זאת עשו לי טמאו את מקדשי ביום ההוא. ואמר (פסוק לט) ובשחטם את בניהם לגלוליהם ויבאו אל מקדשי ביום ההוא לחללו והנה כה עשו בתוך ביתי: ועל דרך האמת ישראל זרע הקודש נולדים בבית ה', וזה טעם "אשר ילדו לי", והנה המקריב אותו למולך מטמא מקדשו ומחלל שמו הגדול, כלשון ולא יחלל זרעו בעמיו (להלן כא טו). ולכך אמר בו, ואני אתן את פני באיש ההוא (שם כ ג), ושמתי אני את פני באיש ההוא (שם פסוק ה), והמשכיל יבין: 2

3 ירמיהו פרק ז (כט) גּ זּ י נ ז ר ך ו ה שׁ ל יכ י וּשׂ א י ע ל שׁ פ י ם ק ינ ה כּ י מ אַס י ק ו ק ו יּ טּ שׁ א ת דּוֹר ע ב ר תוֹ: (ל) כּ י ע שׂוּ ב נ י י הוּד ה ה ר ע בּ ע ינ י נ א ם י ק ו ק שׂ מוּ שׁ קּוּצ יה ם בּ בּ י ת א שׁ ר נ ק ר א שׁ מ י ע ל יו ל ט מּ אוֹ: (לא) וּב נוּ בּ מוֹת ה תּ פ ת א שׁ ר בּ ג יא ב ן ה נּ ם ל שׂ ר ף א ת בּ נ יה ם ו א ת בּ נ ת יה ם בּ א שׁ א שׁ ר ל א צ וּ ית י ו ל א ע ל ת ה ע ל ל בּ י: ס (לב) ל כ ן ה נּ ה י מ ים בּ א ים נ א ם י ק ו ק ו ל א י אָמ ר עוֹד ה תּ פ ת ו ג יא ב ן ה נּ ם כּ י א ם גּ יא ה ה ר ג ה ו ק ב רוּ ב ת פ ת מ א ין מ קוֹם: (לג) ו ה י ת ה נ ב ל ת ה ע ם ה זּ ה ל מ א כ ל ל עוֹף ה שּׁ מ י ם וּל ב ה מ ת ה אָר ץ ו א ין מ ח ר יד: (לד) ו ה שׁ בּ תּ י מ ע ר י י הוּד ה וּמ ח צוֹת י רוּשׁ ל ם קוֹל שׂ שׂוֹן ו קוֹל שׂ מ ח ה קוֹל ח ת ן ו קוֹל כּ לּ ה כּ י ל ח ר בּ ה תּ ה י ה ה אָר ץ: 3 ירמיהו פרק יט (א) כּ ה אָמ ר י ק ו ק ה לוֹך ו ק נ ית ב ק בּ ק יוֹצ ר ח ר שׂ וּמ זּ ק נ י ה ע ם וּמ זּ ק נ י ה כּ ה נ ים: (ב) ו י צ את א ל גּ יא ב ן ה נּ ם א שׁ ר פּ ת ח שׁ ע ר <החרסות> ה ח ר ס ית ו ק ר את שּׁ ם א ת ה דּ ב ר ים א שׁ ר א ד בּ ר א ל יך : (ג) ו אָמ ר תּ שׁ מ עוּ ד ב ר י ק ו ק מ ל כ י י הוּד ה ו י שׁ ב י י רוּשׁ ל ם כּ ה אָמ ר י ק ו ק צ ב אוֹת א ל ה י י שׂ ר א ל ה נ נ י מ ב יא ר ע ה ע ל ה מּ קוֹם ה זּ ה א שׁ ר כּל שׁ מ ע הּ תּ צּ ל נ ה אָז נ יו: (ד) י ע ן א שׁ ר ע ז ב נ י ו י נ כּ רוּ א ת ה מּ קוֹם ה זּ ה ו י ק טּ רוּ בוֹ ל אל ה ים א ח ר ים א שׁ ר ל א י ד עוּם ה מּ ה ו א בוֹת יה ם וּמ ל כ י י הוּד ה וּמ ל אוּ א ת ה מּ קוֹם ה זּ ה דּ ם נ ק יּ ם: (ה) וּב נוּ א ת בּ מוֹת ה בּ ע ל ל שׂ ר ף א ת בּ נ יה ם בּ א שׁ ע לוֹת ל בּ ע ל א שׁ ר ל א צ וּ ית י ו ל א ד בּ ר תּ י ו ל א ע ל ת ה ע ל ל בּ י: ירמיהו פרק לב (כו) ו י ה י דּ ב ר י ק ו ק א ל י ר מ י הוּ ל אמ ר: (כז) ה נּ ה א נ י י ק ו ק א ל ה י כּ ל בּ שׂ ר ה מ מּ נּ י י פּ ל א כּ ל דּ ב ר: (כח) ל כ ן כּ ה אָמ ר י ק ו ק ה נ נ י נ ת ן א ת ה ע יר ה זּ את בּ י ד ה כּ שׂ דּ ים וּב י ד נ בוּכ ד ר אצּ ר מ ל ך בּ ב ל וּל כ ד הּ: (כט) וּב אוּ ה כּ שׂ דּ ים ה נּ ל ח מ ים ע ל ה ע יר ה זּ את ו ה צּ יתוּ א ת ה ע יר ה זּ את בּ א שׁ וּשׂ ר פוּה ו א ת ה בּ תּ ים א שׁר ק טּ רוּ ע ל גּ גּוֹת יה ם ל בּ ע ל ו ה סּ כוּ נ ס כ ים ל אל ה ים א ח ר ים ל מ ע ן ה כ ע ס נ י: (ל) כּ י ה יוּ ב נ י י שׂ ר א ל וּב נ י י הוּד ה אַך ע שׂ ים ה ר ע בּ ע ינ י מ נּ ע ר ת יה ם כּ י ב נ י י שׂ ר א ל אַך מ כ ע ס ים א ת י בּ מ ע שׂ ה י ד יה ם נ א ם י ק ו ק: (לא) כּ י ע ל אַפּ י ו ע ל ח מ ת י ה י ת ה לּ י ה ע יר ה זּ את ל מ ן ה יּוֹם א שׁ ר בּ נוּ אוֹת הּ ו ע ד ה יּוֹם ה זּ ה ל ה ס יר הּ מ ע ל פּ נ י: (לב) ע ל כּ ל ר ע ת בּ נ י י שׂ ר א ל וּב נ י י הוּד ה א שׁ ר ע שׂוּ ל ה כ ע ס נ י ה מּ ה מ ל כ יה ם שׂ ר יה ם כּ ה נ יה ם וּנ ב יא יה ם ו א ישׁ י הוּד ה ו י שׁ ב י י רוּשׁ ל ם: (לג) ו יּ פ נוּ א ל י ע ר ף ו ל א פ נ ים ו ל מּ ד א ת ם ה שׁ כּ ם ו ל מּ ד ו א ינ ם שׁ מ ע ים ל ק ח ת מוּס ר: (לד) ו יּ שׂ ימוּ שׁ קּוּצ יה ם בּ בּ י ת א שׁ ר נ ק ר א שׁ מ י ע ל יו ל ט מּ אוֹ: (לה) ו יּ ב נוּ א ת בּ מוֹת ה בּ ע ל א שׁ ר בּ ג יא ב ן ה נּ ם ל ה ע ב יר א ת בּ נ יה ם ו א ת בּ נוֹת יה ם ל מּ ל ך א שׁ ר ל א צ וּ ית ים ו ל א ע ל ת ה ע ל ל בּ י ל ע שׂוֹת ה תּוֹע ב ה ה זּ את ל מ ע ן <החטי> ה ח ט יא א ת י הוּד ה: יחזקאל פרק כג (לו) ו יּ אמ ר י ק ו ק א ל י בּ ן אָד ם ה ת שׁ פּוֹט א ת אָה ל ה ו א ת אָה ל יב ה ו ה גּ ד ל ה ן א ת תוֹע בוֹת יה ן: (לז) כּ י נ א פוּ ו ד ם בּ יד יה ן ו א ת גּ לּוּל יה ן נ א פוּ ו ג ם א ת בּ נ יה ן א שׁ ר י ל דוּ ל י ה ע ב ירוּ ל ה ם ל אָכ ל ה: (לח) עוֹד ז את ע שׂוּ ל י ט מּ אוּ א ת מ ק דּ שׁ י בּ יּוֹם ה הוּא ו א ת שׁ בּ תוֹת י ח לּ לוּ: (לט) וּב שׁ ח ט ם א ת בּ נ יה ם ל ג לּוּל יה ם ו יּ ב אוּ א ל מ ק דּ שׁ י בּ יּוֹם ה הוּא ל ח לּ לוֹ ו ה נּ ה כ ה ע שׂוּ בּ תוֹך בּ ית י: מלכים ב פרק טז (א) בּ שׁ נ ת שׁ ב ע ע שׂ ר ה שׁ נ ה ל פ ק ח בּ ן ר מ ל י הוּ מ ל ך אָח ז בּ ן יוֹת ם מ ל ך י הוּד ה: (ב) בּ ן ע שׂ ר ים שׁ נ ה אָח ז בּ מ ל כוֹ ו שׁ שׁ ע שׂ ר ה שׁ נ ה מ ל ך בּ ירוּשׁ ל ם ו ל א ע שׂ ה ה יּ שׁ ר בּ ע ינ י יק ו ק א ל ה יו כּ ד ו ד אָב יו: (ג) ו יּ ל ך בּ ד ר ך מ ל כ י י שׂ ר א ל ו ג ם א ת בּ נוֹ ה ע ב יר בּ א שׁ כּ ת ע בוֹת ה גּוֹי ם א שׁ ר הוֹר ישׁ י ק ו ק א ת ם מ פּ נ י בּ נ י י שׂ ר א ל: (ד) ו י ז בּ ח ו י ק טּ ר בּ בּ מוֹת ו ע ל ה גּ ב עוֹת ו ת ח ת כּ ל ע ץ ר ע נ ן: מלכים ב פרק יז (ז) ו י ה י כּ י ח ט אוּ ב נ י י שׂ ר א ל ל יק ו ק א ל ה יה ם ה מּ ע ל ה א ת ם מ א ר ץ מ צ ר י ם מ תּ ח ת י ד פּ ר ע ה מ ל ך מ צ ר י ם ו יּ יר אוּ א ל ה ים א ח ר ים: (ח) ו יּ ל כוּ בּ ח קּוֹת ה גּוֹי ם א שׁ ר הוֹר ישׁ י ק ו ק מ פּ נ י בּ נ י י שׂ ר א ל וּמ ל כ י י שׂ ר א ל א שׁ ר ע שׂוּ: (ט) ו י ח פּ אוּ ב נ י י שׂ ר א ל דּ ב ר ים א שׁ ר ל א כ ן ע ל י ק ו ק א ל ה יה ם ו יּ ב נוּ ל ה ם בּ מוֹת בּ כ ל ע ר יה ם מ מּ ג דּ ל נוֹצ ר ים ע ד ע יר מ ב צ ר: (י) ו יּ צּ בוּ ל ה ם מ צּ בוֹת ו א שׁ ר ים ע ל כּ ל גּ ב ע ה ג ב ה ה ו ת ח ת כּ ל ע ץ ר ע נ ן: (יא) ו י ק טּ רוּ שׁ ם בּ כ ל בּ מוֹת כּ גּוֹי ם א שׁ ר ה ג ל ה י ק ו ק מ פּ נ יה ם ו יּ ע שׂוּ דּ ב ר ים ר ע ים ל ה כ ע יס א ת י ק ו ק: (יב) ו יּ ע ב דוּ ה גּ לּ ל ים א שׁ ר אָמ ר י ק ו ק ל ה ם ל א ת ע שׂוּ א ת ה דּ ב ר ה זּ ה: (יג) ו יּ ע ד י ק ו ק בּ י שׂ ר א ל וּב יהוּד ה בּ י ד כּ ל <נביאו> נ ב יא י כ ל ח ז ה ל אמ ר שׁ בוּ מ דּ ר כ יכ ם ה ר ע ים ו שׁ מ רוּ מ צ וֹת י ח קּוֹת י כּ כ ל ה תּוֹר ה א שׁר צ וּ ית י א ת א ב ת יכ ם ו א שׁ ר שׁ ל ח תּ י א ל יכ ם בּ י ד ע ב ד י ה נּ ב יא ים: (יד) ו ל א שׁ מ עוּ ו יּ ק שׁוּ א ת ע ר פּ ם כּ ע ר ף א בוֹת ם א שׁ ר ל א ה א מ ינוּ בּ יק ו ק א ל ה יה ם: (טו) ו יּ מ א סוּ א ת ח קּ יו ו א ת בּ ר יתוֹ א שׁ ר כּ ר ת א ת א בוֹת ם ו א ת ע ד וֹת יו א שׁ ר ה ע יד בּ ם ו יּ ל כוּ אַח ר י ה ה ב ל ו יּ ה בּ לוּ ו אַח ר י ה גּוֹי ם א שׁר ס ב יב ת ם א שׁ ר צ וּ ה י ק ו ק א ת ם ל ב ל תּ י ע שׂוֹת כּ ה ם: (טז) ו יּ ע ז בוּ א ת כּ ל מ צ וֹת י ק ו ק א ל ה יה ם ו יּ ע שׂוּ ל ה ם מ סּ כ ה <שנים> שׁ נ י ע ג ל ים ו יּ ע שׂוּ א שׁ יר ה ו יּ שׁ תּ ח ווּ ל כ ל צ ב א ה שּׁ מ י ם ו יּ ע ב דוּ א ת הבּ ע ל: (יז) ו יּ ע ב ירוּ א ת בּ נ יה ם ו א ת בּ נוֹת יה ם בּ א שׁ ו יּ ק ס מוּ ק ס מ ים ו י נ ח שׁוּ ו יּ ת מ כּ רוּ ל ע שׂוֹת ה ר ע בּ ע ינ י י ק ו ק ל ה כ ע יסוֹ: (יח) ו יּ ת אַנּ ף י ק ו ק מ א ד בּ י שׂ ר א ל ו י ס ר ם מ ע ל פּ נ יו ל א נ שׁ אַר ר ק שׁ ב ט י הוּד ה ל ב דּוֹ:

4 מלכים ב פרק כג (א) ו יּ שׁ ל ח ה מּ ל ך ו יּ אַס פוּ א ל יו כּ ל ז ק נ י י הוּד ה ו ירוּשׁ ל ם: (ב) ו יּ ע ל ה מּ ל ך בּ ית י ק ו ק ו כ ל א ישׁ י הוּד ה ו כ ל י שׁ ב י י רוּשׁ ל ם א תּוֹ ו ה כּ ה נ ים ו ה נּ ב יא ים ו כ ל ה ע ם ל מ קּ ט ן ו ע ד גּ דוֹל ו יּ ק ר א ב אָ זנ יה ם א ת כּ ל דּ ב ר י ס פ ר ה בּ ר ית ה נּ מ צ א בּ ב ית י ק ו ק: (ג) ו יּ ע מ ד ה מּ ל ך ע ל ה ע מּוּד ו יּ כ ר ת א ת ה בּ ר ית ל פ נ י י ק ו ק ל ל כ ת אַח ר י ק ו ק ו ל שׁ מ ר מ צ וֹת יו ו א ת ע ד וֹת יו ו א ת ח קּ ת יו בּ כ ל ל ב וּב כל נ פ שׁ ל ה ק ים א ת דּ ב ר י ה בּ ר ית ה זּ את ה כּ ת ב ים ע ל ה סּ פ ר ה זּ ה ו יּ ע מ ד כּ ל ה ע ם בּ בּ ר ית: (ד) ו י צ ו ה מּ ל ך א ת ח ל ק יּ הוּ ה כּ ה ן ה גּ דוֹל ו א ת כּ ה נ י ה מּ שׁ נ ה ו א ת שׁ מ ר י ה סּ ף ל הוֹצ יא מ ה יכ ל י ק ו ק א ת כּ ל ה כּ ל ים ה ע שׂוּ ים ל בּ ע ל ו ל א שׁ ר ה וּל כ ל צ ב א ה שּׁ מ י ם ו יּ שׁ ר פ ם מ חוּץ ל ירוּשׁ ל ם בּ שׁ ד מוֹת ק ד רוֹן ו נ שׂ א א ת ע פ ר ם בּ ית א ל: (ה) ו ה שׁ בּ ית א ת ה כּ מ ר ים א שׁ ר נ ת נוּ מ ל כ י י הוּד ה ו י ק טּ ר בּ בּ מוֹת בּ ע ר י י הוּד ה וּמ ס בּ י י רוּשׁ ל ם וא ת ה מ ק טּ ר ים ל בּ ע ל ל שּׁ מ שׁ ו ל יּ ר ח ו ל מּ זּ לוֹת וּל כ ל צ ב א ה שּׁ מ י ם: (ו) ו יּ צ א א ת ה א שׁ ר ה מ בּ ית י ק ו ק מ חוּץ ל ירוּשׁ ל ם א ל נ ח ל ק ד רוֹן ו יּ שׂ ר ף א ת הּ בּ נ ח ל ק ד רוֹן ו יּ ד ק ל ע פ ר ו יּ שׁ ל ך א ת ע פ ר הּ על ק ב ר בּ נ י ה ע ם: (ז) ו יּ תּ ץ א ת בּ תּ י ה קּ ד שׁ ים א שׁ ר בּ ב ית י ק ו ק א שׁ ר ה נּ שׁ ים א ר גוֹת שׁ ם בּ תּ ים ל א שׁ ר ה: (ח) ו יּ ב א א ת כּ ל ה כּ ה נ ים מ ע ר י י הוּד ה ו י ט מּ א א ת ה בּ מוֹת א שׁ ר ק טּ רוּ שׁ מּ ה ה כּ ה נ ים מ גּ ב ע ע ד בּ א ר שׁ ב ע ו נ ת ץ א ת בּ מוֹת ה שּׁ ע ר ים אשׁ ר פּ ת ח שׁ ע ר י הוֹשׁ ע שׂ ר ה ע יר א שׁ ר ע ל שׂ מ אול א ישׁ בּ שׁ ע ר ה ע יר: (ט) אַך ל א י ע לוּ כּ ה נ י ה בּ מוֹת א ל מ ז בּ ח י ק ו ק בּ ירוּשׁ ל ם כּ י א ם אָכ לוּ מ צּוֹת בּ תוֹך א ח יה ם: (י) ו ט מּ א א ת ה תּ פ ת א שׁ ר בּ ג י <בני> ב ן ה נּ ם ל ב ל תּ י ל ה ע ב יר א ישׁ א ת בּ נוֹ ו א ת בּ תּוֹ בּ א שׁ ל מּ ל ך: דברי הימים ב פרק כח (א) בּ ן ע שׂ ר ים שׁ נ ה אָח ז בּ מ ל כוֹ ו שׁ שׁ ע שׂ ר ה שׁ נ ה מ ל ך בּ ירוּשׁ ל ם ו ל א ע שׂ ה ה יּ שׁ ר בּ ע ינ י י ק ו ק כּ ד ו יד אָב יו: (ב) ו יּ ל ך בּ ד ר כ י מ ל כ י י שׂ ר א ל ו ג ם מ סּ כוֹת ע שׂ ה ל בּ ע ל ים: (ג) ו הוּא ה ק ט יר בּ ג יא ב ן ה נּ ם ו יּ ב ע ר א ת בּ נ יו בּ א שׁ כּ ת ע בוֹת ה גּוֹי ם א שׁ ר ה ר ישׁ י ק ו ק מ פּ נ י בּ ני י שׂ ר א ל: (ד) ו י ז בּ ח ו י ק טּ ר בּ בּ מוֹת ו ע ל ה גּ ב עוֹת ו ת ח ת כּ ל ע ץ ר ע נ ן: דברי הימים ב פרק לג (א) בּ ן שׁ תּ ים ע שׂ ר ה שׁ נ ה מ נ שּׁ ה ב מ ל כוֹ ו ח מ שּׁ ים ו ח מ שׁ שׁ נ ה מ ל ך בּ ירוּשׁ ל ם: (ב) ו יּ ע שׂ ה ר ע בּ ע ינ י י ק ו ק כּ תוֹע בוֹת ה גּוֹי ם א שׁ ר הוֹר ישׁ י ק ו ק מ פּ נ י בּ נ י י שׂ ר א ל: (ג) ו יּ שׁ ב ו יּ ב ן א ת ה בּ מוֹת א שׁ ר נ תּ ץ י ח ז ק יּ הוּ אָב יו ו יּ ק ם מ ז בּ חוֹת ל בּ ע ל ים ו יּ ע שׂ א שׁ רוֹת ו יּ שׁ תּ חוּ ל כ ל צ ב א ה שּׁ מ י ם ויּ ע ב ד א ת ם: (ד) וּב נ ה מ ז בּ חוֹת בּ ב ית י ק ו ק א שׁ ר אָמ ר י ק ו ק בּ ירוּשׁ ל ם י ה י ה שּׁ מ י ל עוֹל ם: (ה) ו יּ ב ן מ ז בּ חוֹת ל כ ל צ ב א ה שּׁ מ י ם בּ שׁ תּ י ח צ רוֹת בּ ית י ק ו ק: (ו) ו הוּא ה ע ב יר א ת בּ נ יו בּ א שׁ בּ ג י ב ן ה נּ ם ו עוֹנ ן ו נ ח שׁ ו כ שּׁ ף ו ע שׂ ה אוֹב ו י דּ עוֹנ י ה ר בּ ה ל ע שׂוֹת ה ר ע בּ ע ינ י י ק ו ק ל ה כ ע יסוֹ: תלמוד בבלי מסכת תענית דף ד עמוד א אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: שלשה שאלו שלא כהוגן, לשנים השיבוהו כהוגן, לאחד השיבוהו שלא כהוגן. ואלו הן: אליעזר עבד אברהם, ושאול בן קיש, ויפתח הגלעדי. אליעזר עבד אברהם - דכתיב +בראשית כ"ד+ והיה הנערה אשר אמר אליה הטי נא כדך וגו', יכול אפילו חיגרת אפילו סומא - השיבו כהוגן, ונזדמנה לו רבקה. שאול בן קיש - דכתיב +שמואל א' י"ז+ והיה האיש אשר יכנו יעשרנו המלך עשר גדול ואת בתו יתן לו, יכול אפילו עבד, אפילו ממזר - השיבו כהוגן, ונזדמן לו דוד. יפתח הגלעדי - דכתיב +שופטים י"א+ והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי וגו', יכול אפילו דבר טמא השיבו שלא כהוגן - נזדמנה לו בתו. והיינו דקאמר להו נביא לישראל: +ירמיהו ח'+ הצרי אין בגלעד אם רופא אין שם. וכתיב +ירמיהו י"ט+ אשר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי. אשר לא צויתי - זה בנו של מישע מלך מואב, שנאמר +מלכים ב' ג'+ ויקח את בנו הבכור אשר ימלך תחתיו ויעלהו עלה, ולא דברתי - זה יפתח, ולא עלתה על לבי - זה יצחק בן אברהם. רש"י מסכת תענית דף ד עמוד א והיינו דאמר להו נביא כו' - מדגלי ביה קרא ואמר הצרי אין בגלעד [אלמא דלא הוי ניחא קמי שמיא, כדאמרינן הצרי אין בגלעד] פנחס היה שם, והיה יכול להתיר נדרו, אלא שלא רצה יפתח לילך אצלו, והוא לא רצה לבוא אצל יפתח, בבראשית רבה +פ' חיי שרה+. וכתיב אשר לא צויתי - בירמיה כתיב בפרשת בקבוק: ובנו את במות (התופת אשר בגיא בן הנם) +מסורת הש"ס: הבעל+ לשרוף את (בנותיהם ואת) בניהם באש אשר לא [צויתי ולא] דברתי ולא עלתה על לבי, שלא תאמרו: הלא צוה כמו כן הקדוש ברוך הוא ליפתח ומישע ואברהם, כי מעולם לא צויתי למישע לשרוף את בנו באש, דכתיב ויקח את בנו הבכור אשר ימלך תחתיו ויעלהו עולה על החומה, ולשמים נתכוון, כסבור היה לרצות להקדוש ברוך הוא, והאי דכתיב על שרפו עצמות מלך אדום לשיד +(עמוס ב')+ - מילתא אחרינא הוא, ולא דברתי - ליפתח, מימים ימימה ותהי חק בישראל, ובתרגום מזכיר פנחס לגנאי ויפתח לגנאי, אלמא: לא היה הקדוש ברוך הוא רוצה בבתו, שהרי מזכירם לגנאי, לפי שלא הלכו זה אצל זה לבטל הנדר, הכי גרסינן: ולא עלתה על לבי - זה יצחק בן אברהם, כלומר, שאף על פי שצויתי לו - מעולם לא עלתה על לבי לשחוט בנו, אלא לנסותו, מפני קטיגורו היינו שטן, כדאמר בסנהדרין בהנחנקין (פט, ב): ויהי אחר הדברים האלה - אחר דבריו של שטן וכו', ואית דלא גרסינן האי ולא עלתה על לבי בקרא אחרינא, דלא כתב אלא אשר לא צויתי ולא דברתי (ירמיהו ז), ובפרשת בקבוק כתיב כל הני שלשה אשר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי, בתנחומא: אשר לא צויתי - זו בתו של יפתח, אף על פי שצויתי לו תורה ומצות - מצוה זו לא צויתי עליו, ולא דברתי זה בנו 4

5 של מישע מלך מואב, והלא מישע נכרי הוא, ולא חולין הוא לי לדבר עמו אפילו דיבור בעלמא ובאגדה קא חשיב כלב /כ' קמוצה ל' צרויה/ בהדייהו אשר יכה את קרית ספר ולכדה וגו', ורבי יונתן דלא חשיב ליה, דבגמרא פשיט ליה להאי קרא בהלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה, כדאמרינן בתמורה (טז, א), ואין לחוש שתשרה רוח הקדש על עבד ועל ממזר, כדאמרינן בנדרים (לח, א): שאין שכינה שורה כו', מפי רבי, וגדעון ששאל למנוע טל מעל הארץ ובגזה לבדה יהיה - אין זה שלא כהוגן, ומה תקלה יש אם יחסר העולם טל לילה אחת לבד מפי רבי. שופטים פרק יא (ל) ו יּ דּ ר י פ תּ ח נ ד ר ל יק ו ק ו יּ אמ ר א ם נ תוֹן תּ תּ ן א ת בּ נ י ע מּוֹן בּ י ד י: (לא) ו ה י ה ה יּוֹצ א א שׁ ר י צ א מ דּ ל ת י ב ית י ל ק ר את י בּ שׁוּב י ב שׁ לוֹם מ בּ נ י ע מּוֹן ו ה י ה ל יק ו ק ו ה ע ל ית הוּ עוֹל ה: פ (לב) ו יּ ע ב ר י פ תּ ח א ל בּ נ י ע מּוֹן ל ה לּ ח ם בּ ם ו יּ תּ נ ם י ק ו ק בּ י דוֹ: (לג) ו יּ כּ ם מ ע רוֹע ר ו ע ד בּוֹא ך מ נּ ית ע שׂ ר ים ע יר ו ע ד אָב ל כּ ר מ ים מ כּ ה גּ דוֹל ה מ א ד ו יּ כּ נ עוּ בּ נ י ע מּוֹן מ פּ נ י בּ נ י י שׂ ר א ל: פ (לד) ו יּ ב א י פ תּ ח ה מּ צ פּ ה א ל בּ יתוֹ ו ה נּ ה ב תּוֹ י צ את ל ק ר אתוֹ בּ ת פּ ים וּב מ ח לוֹת ו ר ק ה יא י ח יד ה א ין לוֹ מ מּ נּוּ בּ ן אוֹ ב ת: (לה) ו י ה י כ ר אוֹתוֹ אוֹת הּ ו י ק ר ע א ת בּ ג ד יו ו יּ אמ ר א ה הּ בּ תּ י ה כ ר ע ה כ ר ע תּ נ י ו אַתּ ה י ית בּ ע כ ר י ו אָנ כ י פּ צ י תי פ י א ל י ק ו ק ו ל א אוּכ ל ל שׁוּב: (לו) ו תּ אמ ר א ל יו אָב י פּ צ ית ה א ת פּ יך א ל י ק ו ק ע שׂ ה ל י כּ א שׁ ר י צ א מ פּ יך אַח ר י א שׁ ר ע שׂ ה ל ך י ק ו ק נ ק מוֹת מ א י ב יך מ בּ נ י ע מּוֹן: (לז) ו תּ אמ ר א ל אָב יה י ע שׂ ה לּ י ה דּ ב ר ה זּ ה ה ר פּ ה מ מּ נּ י שׁ נ י ם ח ד שׁ ים ו א ל כ ה ו י ר ד תּ י ע ל ה ה ר ים ו א ב כּ ה ע ל בּ תוּל י אָנ כי <ורעיתי> ו ר עוֹת י: (לח) ו יּ אמ ר ל כ י ו יּ שׁ ל ח אוֹת הּ שׁ נ י ח ד שׁ ים ו תּ ל ך ה יא ו ר עוֹת יה ו תּ ב ךּ ע ל בּ תוּל יה ע ל ה ה ר ים: (לט) ו י ה י מ קּ ץ שׁ נ י ם ח ד שׁ ים ו תּ שׁ ב א ל אָב יה ו יּ ע שׂ ל הּ א ת נ ד רוֹ א שׁ ר נ ד ר ו ה יא ל א י ד ע ה א ישׁ ו תּ ה י ח ק בּ י שׂ ר א ל: (מ) מ יּ מ ים י מ ימ ה תּ ל כ נ ה בּ נוֹת י שׂ ר א ל ל ת נּוֹת ל ב ת י פ תּ ח ה גּ ל ע ד י אַר בּ ע ת י מ ים בּ שּׁ נ ה: מלכים ב פרק ג (ד) וּמ ישׁ ע מ ל ך מוֹאָב ה י ה נ ק ד ו ה שׁ יב ל מ ל ך י שׂ ר א ל מ אָה א ל ף כּ ר ים וּמ אָה א ל ף א יל ים צ מ ר: (ה) ו י ה י כּ מוֹת אַח אָב ו יּ פ שׁ ע מ ל ך מוֹאָב בּ מ ל ך י שׂ ר א ל: (ו) ו יּ צ א ה מּ ל ך י הוֹר ם בּ יּוֹם ה הוּא מ שּׁ מ רוֹן ו יּ פ ק ד א ת כּ ל י שׂ ר א ל: (ז) ו יּ ל ך ו יּ שׁ ל ח א ל י הוֹשׁ פ ט מ ל ך י הוּד ה ל אמ ר מ ל ך מוֹאָב פּ שׁ ע בּ י ה ת ל ך א תּ י א ל מוֹאָב ל מּ ל ח מ ה ו יּ אמ ר א ע ל ה כּ מוֹנ י כ מוֹך כּ ע מּ י כ ע מּ ך כּ סוּס י כּ סוּס יך : (ח) ו יּ אמ ר א י ז ה ה דּ ר ך נ ע ל ה ו יּ אמ ר דּ ר ך מ ד בּ ר א דוֹם: (ט) ו יּ ל ך מ ל ך י שׂ ר א ל וּמ ל ך י הוּד ה וּמ ל ך א דוֹם ו יּ ס בּוּ דּ ר ך שׁ ב ע ת י מ ים ו ל א ה י ה מ י ם ל מּ ח נ ה ו ל בּ ה מ ה א שׁר בּ ר ג ל יה ם: (י) ו יּ אמ ר מ ל ך י שׂ ר א ל א ה הּ כּ י ק ר א י ק ו ק ל שׁ ל שׁ ת ה מּ ל כ ים ה א לּ ה ל ת ת אוֹת ם בּ י ד מוֹאָב: (יא) ו יּ אמ ר י הוֹשׁ פ ט ה א ין פּ ה נ ב יא ל יק ו ק ו נ ד ר שׁ ה א ת י ק ו ק מ אוֹתוֹ ו יּ ע ן א ח ד מ ע ב ד י מ ל ך י שׂ ר א ל ו יּ אמ ר פּ ה א ל ישׁ ע בּ ן שׁ פ ט אשׁ ר י צ ק מ י ם ע ל י ד י א ל יּ הוּ: (יב) ו יּ אמ ר י הוֹשׁ פ ט י שׁ אוֹתוֹ דּ ב ר י ק ו ק ו יּ ר דוּ א ל יו מ ל ך י שׂ ר א ל ו יהוֹשׁ פ ט וּמ ל ך א דוֹם: (יג) ו יּ אמ ר א ל ישׁ ע א ל מ ל ך י שׂ ר א ל מ ה לּ י ו ל ך ל ך א ל נ ב יא י אָב יך ו א ל נ ב יא י א מּ ך ו יּ אמ ר לוֹ מ ל ך י שׂ ר א ל אַל כּ י ק ר א י ק ו ק ל שׁ ל שׁ ת ה מּ ל כ ים ה א לּ ה ל ת ת אוֹת ם בּ י ד מוֹאָב: (יד) ו יּ אמ ר א ל ישׁ ע ח י י ק ו ק צ ב אוֹת א שׁ ר ע מ ד תּ י ל פ נ יו כּ י לוּל י פּ נ י י הוֹשׁ פ ט מ ל ך י הוּד ה א נ י נ שׂ א א ם אַבּ יט א ל יך ו א ם א ר א ךּ: (טו) ו ע תּ ה ק חוּ ל י מ נ גּ ן ו ה י ה כּ נ גּ ן ה מ נ גּ ן ו תּ ה י ע ל יו י ד י ק ו ק: (טז) ו יּ אמ ר כּ ה אָמ ר י ק ו ק ע שׂ ה ה נּ ח ל ה זּ ה גּ ב ים גּ ב ים: (יז) כּ י כ ה אָמ ר י ק ו ק ל א ת ר אוּ רוּח ו ל א ת ר אוּ ג שׁ ם ו ה נּ ח ל ה הוּא י מּ ל א מ י ם וּשׁ ת ית ם אַתּ ם וּמ ק נ יכ ם וּב ה מ תּ כ ם: (יח) ו נ ק ל ז את בּ ע ינ י י ק ו ק ו נ ת ן א ת מוֹאָב בּ י ד כ ם: (יט) ו ה כּ ית ם כּ ל ע יר מ ב צ ר ו כ ל ע יר מ ב חוֹר ו כ ל ע ץ טוֹב תּ פּ ילוּ ו כ ל מ ע י נ י מ י ם תּ ס תּ מוּ ו כ ל ה ח ל ק ה ה טּוֹב ה תּ כ א בוּ בּ א ב נים: (כ) ו י ה י ב בּ ק ר כּ ע לוֹת ה מּ נ ח ה ו ה נּ ה מ י ם בּ א ים מ דּ ר ך א דוֹם ו תּ מּ ל א ה אָר ץ א ת ה מּ י ם: (כא) ו כ ל מוֹאָב שׁ מ עוּ כּ י ע לוּ ה מּ ל כ ים ל ה לּ ח ם בּ ם ו יּ צּ ע קוּ מ כּ ל ח ג ר ח ג ר ה ו מ ע ל ה ו יּ ע מ דוּ ע ל ה גּ בוּל: (כב) ו יּ שׁ כּ ימוּ ב בּ ק ר ו ה שּׁ מ שׁ ז ר ח ה ע ל ה מּ י ם ו יּ ר אוּ מוֹאָב מ נּ ג ד א ת ה מּ י ם א ד מּ ים כּ דּ ם: (כג) ו יּ אמ רוּ דּ ם ז ה ה ח ר ב נ ח ר בוּ ה מּ ל כ ים ו יּ כּוּ א ישׁ א ת ר ע הוּ ו ע תּ ה ל שּׁ ל ל מוֹאָב: (כד) ו יּ ב אוּ א ל מ ח נ ה י שׂ ר א ל ו יּ ק מוּ י שׂ ר א ל ו יּ כּוּ א ת מוֹאָב ו יּ נ סוּ מ פּ נ יה ם <ויבו> ו יּ כּוּ ב הּ ו ה כּוֹת א ת מוֹאָב: (כה) ו ה ע ר ים י ה ר סוּ ו כ ל ח ל ק ה טוֹב ה י שׁ ל יכוּ א ישׁ אַב נוֹ וּמ ל אוּה ו כ ל מ ע י ן מ י ם י ס תּ מוּ ו כ ל ע ץ טוֹב י פּ ילוּ ע ד ה שׁ א יר א ב נ יה בּ קּ יר ח ר שׂ ת ו יּ ס בּוּ ה קּ לּ ע ים ו יּ כּוּה : (כו) ו יּ ר א מ ל ך מוֹאָב כּ י ח ז ק מ מּ נּוּ ה מּ ל ח מ ה ו יּ קּ ח אוֹתוֹ שׁ ב ע מ אוֹת א ישׁ שׁ ל ף ח ר ב ל ה ב ק יע א ל מ ל ך א דוֹם ו ל א י כ לוּ: (כז) ו יּ קּ ח א ת בּ נוֹ ה בּ כוֹר א שׁ ר י מ ל ך תּ ח תּ יו ו יּ ע ל הוּ ע ל ה ע ל ה ח מ ה ו י ה י ק צ ף גּ דוֹל ע ל י שׂ ר א ל ויּ ס עוּ מ ע ל יו ו יּ שׁ בוּ ל אָר ץ: רש"י מלכים ב פרק ג /(כז)/ ויקח את בנו הבכור - בפסיקתא דפרשת שקלים נדרש ששאל את עבדיו מה טיבה של אומה זו שנעשה להם נסים כאלה אמרו לו אביה' אברה' בן יחיד היה לו א"ל הקב"ה הקריבהו לפני ורצה להקריבו להקב"ה אמר להם אף אני בן בכור יש לי אלך ואקריבו לע"ג: על החמה - חסר וא"ו שהיה עובד לחמה: ויהי קצף גדול - שנזכרו עונותיהם שאף הם עובדין לעבוד' כוכבי' ואינן ראויין לנס: 5

6 רד"ק מלכים ב פרק ג (כז) ויקח את בנו הבכור - פי' אדוני אבי ז"ל כי בן מלך אדום הראוי למלוך תחתיו היה ברשות מלך מואב ומפני זה בא עם שני המלכים כי חשב להוציא בעזרתם בנו מתחת יד מלך מואב וכשחשב מלך מואב להבקיע אל מלך אדום ולא יכול לקח בקצפו את בן מלך אדום והעלהו על החומה ושרפו לעיני אביו זהו ויעלהו עולה ששרפו כמו ששורפין העולה: ויהי קצף גדול על ישראל - ממלך אדום כי חשב כי בעזרתם יוציא בנו מתחת יד מלך מואב וזהו שאמר הכתוב על שרפו את עצמות מלך אדום לשיד ורבי אחי ר' משה ז"ל פי' כי כאשר חשב להבקיע מלך מואב אל מלך אדום אז לקח בנו באותה המלחמה חטפו מהם והעלהו על החומה ושרפו לעיני אביו ויהי' קצף גדול על ישראל ממלך אדום שלא עזרהו להצילו מידם, ובדרש ויעלהו עולה שאל מלך מואב מפני מה אומה זו ראויה לנסים האלה אמרו לו אברהם אביהם העלה את בנו עולה אמר להם אף אני אעשה כן והעלה את בנו עולה וחלקו בדבר זה מהם אמרו לשם שמים העלה אותו וזה שאמר ויהי קצף גדול על ישראל שנתקצף הקדוש ברוך הוא עליהם כי מלך מואב לא חמל על בנו כשחשב לעשות בו רצון האל וישראל היו מקציפים אותו בכל יום והוא חשב לעשות רצון האל ואינו כמו שאמרו אשר לא צויתי זה יפתח שהעלה את בתו ולא עלתה על לבי זה מישע מלך מואב שהעלה את בנו מהם אמרו כי לע"ג העלה ומפני זה חסר וי"ו החמה כי הי' עובד לחמה והעלה את בנו לחמה ומה שאמר ויהי קצף גדול שנזכרו עונותיהן של ישראל באותה שעה שגם הם היו שורפים את בניהם לע"ג ולאשרה ואמר הכתוב וכמשפטי הגוים לא עשיתם ואמרו רז"ל כמתוקנים שבהם לא עשיתם כמקולקלים שבהם עשיתם: 6

7 דברים פרק יב (מקום) א שׁ ר נ ת ן י ק ו ק ה ח קּ ים ו ה מּ שׁ פּ ט טים א שׁ ר תּ שׁ מ רוּן ל ע שׂוֹת בּ אָר ץ (א) א לּ ה אַתּ ם ח יּ ים ע ל ה הא ד מ ה: א ל ה י א ב ת תיך ל ך ל ר שׁ תּ הּ כּ כּל ה יּ מ ים א שׁ ר ים א שׁ ר אַתּ ם י שׁ ב דוּ שׁ ם ה גּוֹי ם (ב) אַבּ ד תּ אַ אַבּ דוּן א ת כּ ל ה מּ ק מוֹת א שׁ ר ע כּ ל ע ץ ר ע נ ן : ר א ת ם א ת א אל ה יה ם ע ל ה ה ר ר ים ה ר מ ים ו ע ל ה גּ ב עוֹת ו ת ח ת יה ם תּ שׂ ר פוּן בּ א שׁ א ת מ ז בּ ח ת ם ו שׁ בּ ר תּ ם א ת מ צּ ב ת ם ו א שׁ ר (ג) ו נ תּ צ תּ ם מ ן ה מּ קוֹם ה ההוּא: בּ ד תּ ם א ת שׁ מ ם וּפ ס יל י א ה ל היה ם תּ ג דּ עוּן ו א (ד) ל א ת ע שׂוּן כּ ן ל יק ו ק א אל ה יכ ם: ט יכ ם ל שׂוּם א ת (ה) כּ י א ם א ל ה מּ קוֹם א שׁ ר י ב ח ר י ק ו ק א ל ה יכ ם מ כּ ל שׁ ב את שׁ מּ ה: שׁ מוֹ שׁ ם שׁ ל שׁכ נוֹ ת ד ר שׁוּ וּב מרדכי ברויאר פרקי בראשית ח"ב פי"ט ר' ת פרק יב (דרך) דברים אוֹת ם שׁ מּ ה ל ר שׁ ת כּ י י כ ר ית י ק ו ק א ל ה יך א ת ה גּוֹי ים א שׁ ר אַתּ ה ב א (כט) מ פּ נ יך ו י ר שׁ תּ א ת ם ו י שׁ שׁ ב תּ בּ אַר צ ם: אַח ר י ה שּׁ מ ד ם מ פּ נ ניך וּפ ן תּ ד ר שׁ ל אל ה יה ם אַח ר יה ם מ ר ל ך פּ ן תּ נּ ק שׁ (ל) שּׁ כּ ן גּ ם אָנ י: ל ה יה ם ו א ע שׂ ה א יכ ה י ע ב דוּ ה גּוֹ וֹי ם ה א לּ ה א ת א ל אמ ה ר א שׁ ר שׂ נ א ע שׂוּ ל א ת ע שׂ ה כ ן ל יק ק ו ק א ל ה יך כּ י כ כל תּוֹע ב ת י ק ו ק (לא) ל אל ה יה ם: יה ם י שׂ ר פוּ ב א שׁ יה ם כּ י ג ם א ת בּ בּנ יה ם ו א ת בּ נ ת ל אל ה דברים פרק יג א ת כ ם א תוֹ ת שׁ מ רוּ ל ע שׂוֹת ל א ת ס ף ע ל יו אָנ כ י מ צ וּ ה כּ ל ה דּ ב ר א שׁ ר (א) א ת ו ל א ת ג ר ע מ מּ נּוּ: 7

8 על התשובה "בעור הרע או ההעלאותו" ר' י"ד סולובייצ'יק ענית ד קרבנות האדם ת סולובייצ'יק ר' י"ד מחזור לראש השנה 8

9 ענית ד קרבנות האדם ת הדור ר' י" "ד סולובייצ'יק אהבת התורה וגאולת נפש על 9

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

משלב מא - סופי1

משלב מא - סופי1 התלויים בשערה הררים מסכת שבת: מבנה רזיאל קרצ'מררר----ר יואל משל לאדם שהלך בבקעה וראה הררים לפניו. פנה ועלה לו אל ראש ההר הראשון. כיוון שעלה ראה הררים הררים מרצדים לפניו ולא ידע באיזו דרך ילך לו אל ההר

קרא עוד

Introduction to Masechet Niddah הקדמה למסכת נדה

Introduction to Masechet Niddah הקדמה למסכת נדה ויקרא פרק יב - יולדת (א) ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: (ב) דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר א שּׁ ה כּ י ת ז ר יע ו י ל ד ה ז כ ר ו ט מ אָה שׁ ב ע ת י מ ים כּ ימ י נ דּ ת דּ וֹת הּ תּט מ א: (ג) וּב יּוֹם ה שּׁ מ

קרא עוד

היבטים לשוניים לך-לך סט

היבטים לשוניים לך-לך סט ' סט לשוניים בפרשת לך לך היבטים דקדוקי מילים בפרשת לך-לך ובהפטרה ובראשון של וירא. מילים שו"ו ההיפוך הפכה אותן לעתיד ונקראות מלרע: ו שׂ מ תּ י מילים שנשארו מלעיל למרות ו"ו ההיפוך: ו ה י ית י ו ק ר א ת. ו

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

החורבן מפוצל

החורבן מפוצל úáèá 'é ויהי בשנת התשיעית למלכו, בח דש העשירי בעשור לח דש בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושל ם ויחן עליה ויבנו עליה דּ י יק סביב. ותב וא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו. 'ä 'ã,á"ð åäéîøé,'á

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E1F8F0E4E9E9ED2DE4E2E4E D20F1E5F4E9FA2E646F63> גליון א', תשע"א - 2011 1 "מי יספר לנו סיפור טוב?" מאת עגנון העולם אומרים: שמסיפורי מעשיות לא באים להריון. ואני אמרתי: שמסיפורי מעשיות נפקדות עקרות, ובאות להריון. (חיי מוהר"ן, כה) 1 וזהו בקצרה סיפור המעשה:

קרא עוד

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: ל"ט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - "חמדת

1 הקדמה דפי עבודה בנושא שבת: לט אבות מלאכה. מיועד לתלמידי חטיבה ותיכון. חומרי עזר נוספים, וכן תשובון לקובץ זה, ניתן לקבל ללא עלות בפניה למחבר - חמדת 1 הקדמה ל"ט אבות מלאכה המושג " מ ל א כ ה " ב ש ב ת המקור הראשון בתורה לאיסור מלאכה בשבת הוא פסוק בעשרת הדברות - ו יו ם ה ש ב יע י ש ב ת ל ה' א ל ה יך ל א ת ע ש ה כ ל מ ל אכ ה יך. א ת ה ו ב נ ך ו ב ת ך

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו זכריה פרק ז (א) ו י ה י בּ שׁ נ ת אַר בּ ע ל ד ר י ו שׁ ה מּ ל ך ה י ה ד ב ר י ק ו ק א ל ז כ ר י ה בּ אַר בּ ע ה ל ח ד שׁ ה תּ שׁ ע י בּ כ ס ל ו: (ב) ו יּ שׁ ל ח בּ ית א ל שׂ ר א צ ר ו ר ג ם מ ל ך ו א נ שׁ יו ל ח לּוֹת א

קרא עוד

pessah zmanim

pessah zmanim פסח כי ג רים היינו בארץ מצרים רציונל ומטרות היחידה אחד הלקחים העיקריים מסיפור יציאת מצרים הוא שעלינו להקפיד לכבד את הזרים המצטרפים לחברה שלנו ולשמור על זכויותיהם. בתורה עצמה מופיעה המצווה המפורשת לא להציק

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראי"ה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצ"ל בהוצאה

תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראיה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצל בהוצאה תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראי"ה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצ"ל בהוצאה מורחבת על-ידי ישיבת ההסדר רמת-גן ביוזמתו ובהדרכתו

קרא עוד

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס 1 מבחן חשבי שכר בכירים 12.2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, א לּ א א ם כּ ן צוּי ן א ח ר ת בשאלה. במקרים

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. ולא היה בה עוד רוח ( פסוק 5( דפי עבודה - תנך מחצית שלישית קיץ 2016 ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי מלכים א י: 1-13 1.קרא מלכים א י, 1-13. א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עיני" ( פסוק 7( ציין שלושה דברים המוזכרים בקטע, שגרמו

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמ

קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמ קוראים יקרים, הקדמה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי תופסת השואה מקום נכבד, קשה יהיה להבין את ההוויה הישראלית מבלי להתייחס לאסון אשר ארע לעם היהודי בזמן מלחמת העולם השנייה. זיכרון זה עומד ביסוד הזהות הלאומית

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA>

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA> מסכתמנחותפרקא' כּ ל ה מּ נ חוֹת 1 )))) גמרא סדורה מנחות מסכת פרק ח' - ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה לימוד פרק זה פרק התודה מוקדש לאבי מורי ר' יעקב משה ווינט לרגל הגעתו לגבורות שיזכה מור אבי יחד עם אמי מורתי להמשך

קרא עוד

SI D

SI D Draft SI 1080 part 17 April 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1080 חלק 17 ניסן התשע"ג אפריל 2013 ICS CODE: 35.020 טכנולוגיית המידע - הגדרות מונחים: מסדי נתונים Information technology - Vocabulary: Databases לעיון

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF9F2E620F4F8F9FA20E1F8E0F9E9FA2E646F63> עמוד 1 ב"ה כ"ד בתשרי ה'תשע"ז 17/10/2017 דפים אלו מכילים אוצרות בלומים של חוכמה יהודית, בגישה נשית-עדכנית. הם פרי עמל מאומץ, ונשלחים באופן קבוע למנויים דרך המייל. המנוי אישי-משפחתי בלבד. לתיאום מנוי וקבלת

קרא עוד

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט.

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: מ י ש ה י ה - צט. ... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט 7201702200 מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט. מהדורה מנוקדת, מפוסקת, מחולקת לסוגיות ולפסקאות עם לימוד

קרא עוד

Microsoft Word - גולצין_עג_2.doc

Microsoft Word - גולצין_עג_2.doc 2012 גליון ב', תשע"ג - : עגנון על הטרוטופיה ושמה 'אבי השור' "מקום אחד יש בירושלים ונקרא אבי השור. ולמה נקרא אבי השור, על שום מעשה שהיה. אם אתם רוצים אספר לכם" (ש"י עגנון, "אבי השור", עד הנה, עמ' של"ו).

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\361\356\35211)

(Microsoft Word - \356\361\356\35211) ח ב ח ו ח יג ח יד ו ה היבטים לשוניים בפרשת בהעלותך עז דקדוקי קריאה וטעמים והדרכה לקורא בפרשת בהעלותך בהפטרה ובראשון של שלח ח טו ח יח ח כד בּ ה ת :העמדה קלה בה"א ובלמ"ד והתי"ו בשוא נע, יש לקרא: בה-ע-תך ה

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

Microsoft Word - 1.doc

Microsoft Word - 1.doc ד- ט- בע"ה כ"ה בסיוון תשע"ו 01/07/2016 גליון מס' 2954 פרשת קרח "ויקח קרח.. ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל.. ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם.." (במדבר ט"ז, א'.(' לקרח אינטרס אישי לפגוע במנהיגות ולכבוש

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

Microsoft Word - GuttmannHebrew

Microsoft Word - GuttmannHebrew הקדמת רבי יעקב אנטולי לספר מלמד התלמידים לה ההדיר עם הערות וציונים: יעקב דוד גוטמן 1 בפתיחה תמצא פירוש הפסוק דברי חכמים כדרבונות וכוונתו בזה על שם הספר שנקרא "מלמד" וע"י פסוק זה נתגלגל לפרש מאמר חז"ל:

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר וחכמים אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוס

משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר וחכמים אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוס משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוסרין עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו, יפתחו לו בכבוד המקום?!

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

חושבים מדע - מבינים סביבה

חושבים מדע - מבינים סביבה חושבים מדע - מבינים סביבה חומר ואדם דפי עבודה קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד חושבים מדע - מבינים סביבה חומר ואדם דפי עבודה צוות הפרוייקט: פרופ' ניר אוריון דר' עודד בן-מנחם רויטל וינשטוק כרמל גורני

קרא עוד

מה בין חנוכה לחגי האש האור הקדומים

מה בין חנוכה לחגי האש האור הקדומים ו" מה בין חנוכה לחגי האש והאור הקדומים? אביה רוזן תמוז תש"ע יוני 2010 חיספין, רמת הגולן 12920 נייד: 5555927-050 מייל: aviyanoa@gmail.com היה בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות"(צפניה א' י"ב). אמר הקב"ה כשם

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEMPLE BETH ABRAHAM WISHES YOU כּ י ב א מוֹע ד! Ki va-moed For the appointed time has come! Kol han sha-mah t ha-leil Yah. Hal lu, hal lu-yah. כּ ל ה נ ש מ ה ת ה ל ל י ה. ה ל ל ו ה ל ל וי ה. א לה ינ ו, י

קרא עוד

Lecture du texte : איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדי

Lecture du texte :   איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדי איך לחיות עד מאה ועשרים? בהרי קווקז חיים אנשים שעבר וּ כּבר מזמן את גיל המאה, והם בּריאים וממשיכים עדיין לעבוד. רופאים רבים מתעניינים בזקנים אלה וחוקרים את אורח החיים שלהם. הרופא הר וּסי ד''ר סיצ'ינאבה פּירסם

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

hayalote.dgs

hayalote.dgs החיילות מעבר לים. חלק א' - מתוך האתר NRG חמש צעירות עזבו את החיים המפנקים בארצות הברית ובאנגליה כדי להתגייס לצבא ההגנה לישראל, ללמוד עברית ולהכיר את הארץ מקרוב. אחרי שהן למדו לדחוף בתורים, הן ילמדו את

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

Microsoft Word WORD2000.DOC

Microsoft Word WORD2000.DOC - 2110 מונחי טכנולוגיית המידע, בהרכב זה: אריאל פרנק - אורה קפלן - דורון שקמוני - מנחם דישון - מלכה זמלי, אורה שורצולד - דינה בן-אלישר - אמנון שפירא (יו"ר) - אלישע סער - תמי שניבוים-שיאון - דוד גומבוש -

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

יחידת תנ"ך לכיתה י"ב בגרות תשע"ט )2371( נבואות ירמיה שמעון גולדמן

יחידת תנך לכיתה יב בגרות תשעט )2371( נבואות ירמיה שמעון גולדמן יחידת תנ"ך לכיתה י"ב בגרות תשע"ט )2371( נבואות ירמיה שמעון גולדמן shimongold92@gmail.com ירמיה פרק א הקדשת הנביא הנביא ירמיהו ותקופת נבואתו )פס' א-ג( הוא גר בעיר הכהנים - הממלכות בתקופת ירמיהו היו - המלכים

קרא עוד